Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ºÃÔËÒáÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÊÙèà»éÒËÁÒÂ

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

6  ÊÔ§ËÒ¤Á  2547

Font : CordiaUPC  

1.  ªÕéà»éÒËÁÒÂ

¹ÔÂÒÁà»éÒËÁÒ     :  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡µèÍà»éÒ ÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¸ì  Êè§àÊÃÔÁÁÕÊèǹÃèÇÁ ¨ÃÔ§ã¨ãËéà»éÒºÃèؼŠ·ÓãËéÇÔÊÑ·ÑȹìªÑ´à¨¹

            2.  ªÇ¹ãËéä»

                  ÊÃéÒ§¡ÒÃÂÍÁÃѺÃèÇÁ¡Ñ¹µÑ´ÊԹ㨷Õè¨Ðä»

          3.  á¡é¢é͢ѴáÂé§

                  ·Õèã´ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ·Õè¹Ñè¹ÁÕ¡ÒâѴáÂé§à»ç¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁ´Ò ¨§¨Ñ´¡ÒáѺ¢éÍ

                  ¢Ñ´áÂé§ÍÂèÒ§ÊÃéÒ§ÊÃäì ÊѹµÔ ÊÃéÒ§¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨠ŧàÍ´éÇ´Õ

        4.  ÁÕÊèǹÃèÇÁ㹡ÒÃä»

                  ¨§ªèÇ¡ѹÁͧà»éÒËÁÒ µ¡Å§ã¨ÇèÒ¨Ðä»´éÇ¡ѹ ÍÒ¨·Ó¢é͵¡Å§ËÃ×;ԸաÃÃÁ

                  ºÒ§ÍÂèÒ§ ¡ÒèѴ§Ò¹à»Ô´µÑÇ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ¡ÒÃà«ç¹µìª×èÍ·Õè¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§

        5.  àµÃÕÂÁµÑÇà»ÅÕè¹á»Å§

                  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¹Ñé¹äÁè§èÒ µéͧªèÇ¡ѹÃдÁÊÁͧÇèҨеéͧ¾º¡ÑºÍÐäúéÒ§ µéͧ

                  àµÃÕÂÁµÑÇÍÐäúéÒ§ áÅéÇÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ㹡ÒÃÃѺÁ×͡Ѻ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§       

          6.  ä»´éÇ¡ѹ

                  ¨§àÍÒá¼¹à»ÅÕè¹á»Å§ÁÒ»¯ÔºÑµÔ â´Â¡ÒáÃШÒ§ҹÍÍ¡à»ç¹Êèǹ æ áºè§¡Ñ¹·Ó

                  µÒÁÀÒáԨ â´Âàª×èÍÁ⧡Ѻ¡ÅÂØ·¸ìáÅÐÇÔÊÑ·Ñȹì·Õè¨Ðä»

          7.  »ÃѺ»Ãاà¾×èÍà¢éÒÊÙèà»éÒËÁÒÂ

                  àÁ×è;º¢éͺ¡¾Ãèͧ¡çá¡éä¢ ËÒ¡Ëŧ·Ò§¡ç»ÃѺ·ÔÈ·Ò§ãËÁè àÍÒ¼Ô´à»ç¹¤ÃÙáÅж١¡ç

                  à»ç¹¤ÃÙ Êзé͹¤ÇÒÁ¤Ô´ ËÒÀÙÁԻѭ­Ò¨Ò¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

            8.  ©ÅͧªÑÂ

      ÁÕ¡ÒéÅͧªÑÂà»ç¹ÃÐÂÐ æ àÁ×èÍ¡Ó˹´¤ÇÒÁÊÓàÃç¨à»ç¹¢Ñé¹ æ à¾×èÍÊÃéÒ§¡ÓÅѧã¨

     ãËé¡Ñº·Ø¡ æ ¤¹

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹