Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ËéÒÃдѺ

â´Â ¨ÍËì¹ ¾Õ. ¤ÍµàµÍÃì

10  ÁÕ¹Ò¤Á  2548

Font : CordiaUPC

 

Five Degree of Change ( John P.Kotter )

 

#1. ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§àÅ硹éÍ : ÁÕ¡Ò÷ÓÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒôéÇÂÊÔ¹¤éÒ·ÕèÁÕÍÒÂØÂÒǹҹ

#1. Little change: Making goods and services with long product life cycles.

 

#2. ¡ÒûÃѺ»ÃاÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ : ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·ÕÅЪÑé¹·Õ褧·Õè¢Í§ÊÔ¹¤éÒáÅÐÇÔ¸Õ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹

#2. Continuous improvement: Constant incremental changes in products and ways of operating.

 

#3. ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§áººäÁ褧·Õè㹸ØáԨ : à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ÃдѺ #2, â´Â·Õèà¾ÔèÁÊÒ¡ÒüÅÔµãËÁèÍÂèÒ§ÊÁèÓàÊÁÍ áÅÐÁÕ¡ÒûÃѺ»ÃاÍÂèÒ§ÁÕ¹ÑÂÊӤѭ㹡ÒâѺà¤Å×è͹¸ØáԨ

#3. Non-incremental change within business: In addition to #2, regularly introducing new propuct lines and significant improvements in how to run the business.

 

#4.¸ØáԨãËÁè·Ñé§ËÁ´ : à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ÃдѺ #2 áÅÐ #3

»ÃдÔÉ°¡ÃÃÁ·Ñé§ÊÔ¹¤éÒãËÁè㹸ØáԨãËÁè

#4. Whole new business: In addition to #2 and #3 , inventing not just new product line but new businesss.

 

#5. ãªéẺ¨ÓÅͧ¸ØáԨãËÁè·Ñé§ËÁ´ : #2, #3áÅÐ #4 »ÃдÔÉ°¡ÃÃÁ·Ñ駸ØáԨãËÁè ÃÇÁ件֧ Ẻ¨ÓÅͧ·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃìáÅзҧ¡ÒèѴͧ¤ì¡Ã

#5. Whole new business models: In addition to #2,#3, and #4, inventing not just new businesses but new economic and organizational models.

 

- ªÑª¹Ðã¹Í´ÕµËÁÒ¶֧ ¡Ò÷ӵÒÁ´ÙáÅÃдѺ #1 áÅÐ #2 ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ·Õèà»ç¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷ÕèÂÔè§ãË­è

- Winning in the past meant handling well #1 and #2 degrees of changes. That required great management.

 

- ªÑª¹Ð㹻Ѩ¨ØºÑ¹ã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁà¡×ͺ·Ñé§ËÁ´ ËÁÒ¶֧¡Ò÷ӵÒÁ´ÙáÅÃдѺ #1, #2 áÅÐ #3 ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ·Õèà»ç¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃáÅмÙé¹Ó·ÕèÁÕÇÔÊÑ·Ñȹì

- Winning now in most industries means handling #1, #2, and #3 degree well. That requires both management and visionary leadership.

 

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ã¹ÂؤàÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁè ËÁÒ¶֧ ¡Ò÷ӵÒÁ´ÙáÅÃдѺ·Ø¡ÃдѺ¶Ö§ #5 ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ·Õèà»ç¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒüÙé¹Ó·ÕèÁÕÇÔÊÑ·Ñȹì áÅÐ ÃٻẺ¢Í§¡ÒùӷÕèÊÒÁÒö ·Õè¨ÐãªéÈÑ¡ÂÀÒ¾¾Åѧ·Ò§¤ÇÒÁªÒ­©ÅÒ´ ¡ÒÂÀÒ¾ áÅÐÍÒÃÁ³ì

- Sustaining sucess in the new economy means handling all 5 degrees well. That will require good management, visionary leadership, and a form of leadership

 that can unleash huge amounts of intellectual, physical and emotional energy.

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹