Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

22  Á¡ÃÒ¤Á  2550

ã¤Ã·Ó¼Ô´ÁÒ¡¤×ͼÙ骹Ð

Whoever  males  the  Most  Mistake Wins 

The  Paradox  of  Innovation 

Richard  Farson  and  Ralph  Keyes

 

          »Ñ¨¨ØºÑ¹·ÕèÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ¸ØáԨà»ÅÕè¹á»Å§àÃçÇ  ¹Çѵ¡ÃÃÁ·ÕèÊÓàÃ稠 áÅÐÅéÁàËÅǵÅÍ´  ÍÂèÒä»ÇèÒ´ÕäÁè´Õ  Áѹ¢Öé¹Å§ä»µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§Áѹ

                ¡ÃͧÊÔ觷ÕèàÃÒ¹ÔÂÒÁÇèÒÊÓàÃ稠 áÅÐÅéÁàËÅÇ  ·ÓãËéà¡Ô´ÍØ»ÊÃäì㹡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé

                ¡Ø­á¨¤ÇÒÁÊÓàÃç¨áÅÐÅéÁàËÅÇ  à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§âÍ¡ÒÊ àÇÅÒ ¨Ñ§ËÇР ¤¹·Õèà»ç¹µÑÇàµç§ã¹¡ÒÃà»ç¹»ÃиҹҸԺ´Õ  áµèÊ×èÍÊÒÃÁÇŪ¹â¨ÁµÕÀÃÃÂÒ  ¤¹¹ÕéÅéÁàËÅÇàÅ  à¾ÃÒÐà¢ÒáÊ´§¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¨¹¹éÓµÒäËÅ ´ÙáÅéÇÍè͹à¡Ô¹ä»·Õè¨ÐÁÒà»ç¹¼Ùé¹Ó

                µÑÇÍÂèÒ§ÍÕ¡¤¹äÁèáÊ´§ÍÒÃÁ³ì  äÁèÍè͹äËÇ  ¤¹äÁèàÍÒÍÕ¡  ËÒ¡ÁÒá¢è§¢Ñ¹¡Ñ¹à¡Á¡çÍÒ¨¨Ðà»ÅÕè¹  Áѹà»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¨Ñ§ËÇÐÁÒ¡¡ÇèÒ

                ºÒ§·Õ¨Ñ§ËÇФ¹Ë¹Ö觢;ѡ¼è͹µÒ¡ÍÒ¡ÒÈ  à¢Ò¡çàÅÂàÅ×Í¡ÍÕ¡¤¹Ë¹Öè§

                ¹Ñ¡¸ØáԨ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒ¡  ¡Ò÷ӸØáԨ  à¢Ò¨ÐºÍ¡ÇèÒà¢ÒÅéÁàËÅÇ ·Õèà»ç¹¹ÔÂÒÁ¢Í§à¢Ò

                ¤¹Ë¹Ö觷ӸØáԨà´Ô¹´Ô¹  ¤¹Í×è¹¹ÔÂÒÁÇèÒà¢ÒÊÓàÃç¨áµèà¢ÒÇèÒäÁèÊÓàÃç¨ à¾ÃÒÐà¢ÒàÃÕ¹á¤è  ».4  àͧ

                ÇÔ·Âؿѧ¢èÒÇ  µèÍÁÒâ·Ã·ÑȹìÍÍÍ¡  ÇÔ·ÂعèҨеÒÂáµè»ÃÒ®ÇèÒ  ÇÔ·ÂØ¡çÂѧÍÂÙè  ¤¹ÅСÅØèÁ  ¤¹ÅÐàÇÅҡѹ  àªè¹¡ÅØèÁä¡ÅàÁ×ͧ  ÍÂÙèã¹äÃè  ÍÂÙèã¹Ã¶Â¹µì  ´Ù·ÕÇÕäÁèä´é

                ÍÒËÒÃáªèá¢ç§ÍÍ¡ÁÒ  ÍÒËÒÃÊ´¹èҨеÒ  áµè¡çäÁèãªè  ÍÒËÒÃáªèá¢ç§¹Ñé§äÁèÍÃèÍ  ¤¹ÅСÅØèÁÅÙ¡¤éҡѹ  ÍÒËÒèҹ´èǹ  ºÒ§¤¹¡çªÍº¡Ô¹áººªéÒæ  äÁèàÃ觴èǹ¡çàÅÂá¡à»ç¹¡ÅØèÁæ

                ÍÂèÒä»ÂÖ´  ÊÓàÃç¨/ÅéÁàËÅÇ  Áѹà»ç¹¨Ñ§ËÇеÒÁàÇÅÒ

                ¼Ùé¡è͵Ñé§äÁâ¤ÃªÍ¿  ¡çáµè§µÑǸÃÃÁ´Òæ  äÁèãÊèÊÙ·  äÁèãªèÍÂÙè·Õèà¤Ã×èͧáµè§µÑÇ

                ºÃÃÂÒ¡ÒȸØáԨ»Ñ¨¨ØºÑ¹  ÊÓàÃç¨/ÅéÁàËÅÇ  ÍÂèÒä»á¡  áµèµéͧºÃÔËÒÃÁѹ

                ¤¹ÂؤãËÁè  ¡ÅéÒáÊ´§ÍÍ¡ÁÒ¡¢Öé¹  à´ç¡ÊÁÑÂãËÁèäÁèà¤Âà¨Í·Ø¡¢ì  à¨ÍÇԡĵÁÒ¡è͹  ¨Ö§¡ÅéÒàÊÕè§ÁÒ¡¡ÇèÒ  ¤¹à¡èÒÁѡ͹ØÃÑ¡Éì¹ÔÂÁ  äÁè¡ÅéҺء  µéͧ¨Ñº¨Ø´ãËéä´é

                ª¹Ð/á¾é  äÁèãªè»ÃÐà´ç¹  ÊÙéàÃÒ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁãÊèà¢éÒä» Ê¹Ø¡¡ÑºÁѹ  à»ç¹»ÃÐà´ç¹ÁÒ¡¡ÇèÒ

                ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ºÒÊà¡çµºÍÅ  á¾é/ª¹Ð  äÁèÊӤѭ  ·ÕèÊӤѭ¡ç¤×Í  ÊÙÊÕ  ãÊè㨠 ÊÙé¡Ñ¹  ÁѹʹءÁÒ¡  áµèá¹Ç¤Ô´¹ÕéÂѧäÁèà»ç¹·ÕèÂÍÁÃѺ¢Í§¡ÅØèÁ  á¹Ç¤Ô´ÊÁÒ¸ÔäËÅ¡ÃÐáʨ´¨èͨÐʹءÁÒ¡

                ¡ÒõèÍÊÙéäÁèãªè  á¾é/ª¹Ð   áµèà»ç¹¡ÒÃŧä»ä´éÅØé¹ä´éºÃÃÂÒ¡ÒÈ  ä´éÊÑÁ¼ÑÊ  ÁÒ¡¡ÇèÒ  áµèª¹Ðä´é¡ç´ÕËÒ¡àÃÒ·Óà¾×èͪ¹Ð  ËÒ¡ª¹ÐºèÍÂæ  ¡ç¨Ð¹èÒàº×èÍ  ¡çàÅÂàÅÔ¡·Ó¸ØáԨ  ä»á¢è§Ã¶´Õ¡ÇèÒ  à¾×èͤÇÒÁµ×è¹àµé¹ ÍÐä÷Õèä´éÁÒºèÍÂæ  Áѹ¨ÐäÁèµ×è¹àµé¹

                ÀÒÇл¡µÔ  ¤¹¨ÐäÁèáÊ´§ÍÍ¡  ËÒ¡¶Ù¡¨ÃÔµ¢Öé¹ÁÒ  Áѹ¡ç¨Ðâ´´à´è¹  ´Å㨠 µÒÁ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´¢Í§à¢Ò  ¹Ñé¹à»ç¹µÑÇ¡ÃеØé¹

                ÇԡĵÁÕâÍ¡ÒÊ«è͹ÍÂÙèàÊÁÍ  äÁèãªèàÅÇÃéÒ´éÒ¹à´ÕÂÇ  Å͹´Í¹ËÅѧʧ¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑ駷ÕèÊͧ  ¤¹Íѧ¡ÄÉàÃÔèÁÁÒÃÇÁµÑǡѹ  ᵡµèҧ仨ҡà´ÔÁ  ÍѵÃÒ¦èÒµÑǵÒ¡ÅѺŴŧ  à¾Õ§áµèÇèÒàÃÒµéͧ仺ÃÔËÒÃÇԡĵãËéä´é

                ¤ÇÒÁÅéÁàËÅÇäÁèãªèÊÔè§äÁè´Õ  ¹Ñ¡¤Ô´·ÕèÁÕ¡Òè´ÊÔ·¸ÔºÑµÃÁÒ¡¡ÇèÒ  200  àÃ×èͧ  à¢Òà»ç¹¤¹ÁջѭËÒÊÒµÒáµèà´ç¡  ¨¹µéͧËÂØ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÅÒ¤ÃÑé§

                ¤¹·ÕèÈÖ¡ÉÒÁÒ¡·ÕèÊØ´  ÁÑ¡¨ÐÁÕ¹Çѵ¡ÃÃÁ¹éÍÂà¾ÃÒÐÊÔ觷ÕèàÃÕ¹ÃÙéÁÒ¡  ¨Ðà»ç¹¡Ãͺ¨ÑºäÁèãËé¤Ô´ÍÍ¡¹Í¡ÊÔ觷ÕèàÃÕ¹ÃÙéÁÒ ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒ ¤Ô´ã¹¡Ãͺ ËÃ×ͤԴ¹Í¡¡Ãͺà´ÔÁ ¡çà¢éÒä»ÍÂÙè㹡ÃͺãËÁèÍÂÙè´Õ

                ·ÓÍÂèÒ§äÃàÁ×èÍà¡Ô´ÅéÁàËÅÇ  µéͧàÃÕ¹ÃÙé  ÇèÒÁÕà˵بҡÍÐäà ¨Ðä´é»éͧ¡Ñ¹  áÅзÓãËé©ÅÒ´¢Öé¹

                ËÒ¡¨ÐÊÓàÃç¨ä´éàÃçÇ  ¡ç¨ÐµéͧÅéÁàËÅÇÁÒ¡æ  ¨Ðä´éàÃÕ¹ÃÙé  áÅШÐä´éÁÕ¤ÇÒÁÃÙé  àÍÒä»ãªéà¾×èÍãË骹Р¨§¾ÂÒÂÒÁãËéàµçÁ·Õè¡ç¨Ðª¹Ð

                ¤ÇÒÁÅѧàÅà»ç¹ºèÍà¡Ô´áË觤ÇÒÁÅéÁàËÅÇÁÒ¡¡ÇèÒ·ÕèÊØ´  ÍÀÑÂãËéäÁèä´é

                ¤ÇÒÁ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁ½Ñ¹¢Í§µÑÇàͧ  ÊÓàÃç¨/ÅéÁàËÅÇ  äÁèãªè¡ÒÃÇÑ´  µéͧ´Ù¡ÒÃÇÑ´·Õè  àµçÁ·ÕèáÅéÇËÃ×ÍÂѧÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÁÒ¡æ  á¾éÁÒ¡æ  ¡ç¨Ðª¹ÐºéÒ§  ¾ÂÒÂÒÁà¢éÒä»  ¡ç¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ·ÓáÅн֡»®ÔºÑµÔÁÒ¡æ  ¤ÇÒÁªÓ¹Ò­¡ç¨Ðà¢éÒÁÒ

                àÇÅÒÁÕâ¤Ã§¡ÒÃãËÁèæ  ¡ç¨ÐàÍÒ¤¹·Õèà¡è§©ÅÒ´ÁҨѺ¡ÅØèÁ¡Ñ¹  ⹤ӶÒÁà¢éÒä»  ãËé·Ó¹Ò  â¹àÃ×èͧ·Õè¤Ô´ä´é䧠 á»Å¡æ  äÁè¹èÒ¨Ðà»ç¹ä»ä´é  ¤Ô´äÁè¶Ö§  ¤Ô´áººµÃ§æ  ¤¹Í×è¹à¢Ò¤Ô´ËÁ´áÅéÇ

                àÇÅÒ¼Ô´ÍÂèÒ»¡»Ô´  µéͧãËéâÍ¡ÒÊ  ÊÔ¹¤éÒãËÁèæ  ÁÑ¡à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÁÒËÅÒÂÍÂèÒ§  äÁèµÒÁ·Õèà»éÒËÁÒ  µéͧÊѧࡵ  àªè¹  à¾ÒÐẤ·ÕàÃÕ  äÁèÂÍÁâµ  µéͧÊѧࡵ   ÍÐäÃà»ç¹µÑÇÂѺÂÑé§áº¤·ÕàÃÕ ¡ç¨Ðà¡Ô´µÑÇÂÒãËÁèæ

 

                ä͹éÓà´×Í´ ¤¹¡Ô¹ªÒÁÒÁÒ¡  áµèäÁèÊѧࡵ  ¤¹Êѧࡵ  ¤¹Êѧࡵ  ¡ç¨Ð¤Ô´à»ç¹¾Åѧä͹éÓ

                ¹ÒµéͧäÁèºÍ¡ÇèÒ  ÍÂèÒ·Ó  ãËé¡Ñ´¿Ñ¹ÍÂèÒ¾Ù´á·Ã¡  ãËéà¢Ò·ÓãËéà¢Ò¤Ô´  ÃÍ  ¼Ô´¡çÁÒÊ͹  ÀÒÂËÅѧ  à¢Ò¨Ðä´éÍÂÙè¤Ô´¹Í¡¡Ãͺ

                ¡ÒôÙáÅ¢éͼԴ¾ÅÒ´àÅç¡æ  ¹éÍ  ¡ç»ÃѺ»ÃاµèÍ  ÊÔ¹¤éÒ·ÕèäÁèÁÕ¢éͺ¡¾Ãèͧ¾Ñ²¹Ò¡ç¨ÐµÒÂáÅéÇ  ¨ºàÅÔ¡µéͧÁվѲ¹Ò  ÊÔ¹¤éÒ¨Ö§ÍÂÙèä´é

                ¤ÇÒÁäÁè¡ÅéÒàÊÕè§à»ç¹ÍØ»ÊÃä  ÁÒ¡¡ÇèÒ¢Ò´à·¤â¹âÅÂÕ

                ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨äÁèãªè´ÕàÊÁÍä»  ¤ÇÒÁÊÓàÃ稠 ãªéàÇÅÒ¢éÍàÊÕ¢ͧ¤ÇÒÁÊÓàÃ稤×Í  à¾×è͹ËÒÂä»  âµÁÒáÅéÇ  à¾×è͹¨ÐËÒÂä»äÁèãªè¤ÇÒÁÍÔ¨©Ò  àÃÒàÃÔèÁʧÊѵÑÇàͧ  ¡çàÅ¡´µÑÇàͧŧ áÅÐËèÒ§ÍÍ¡

                Çѹ·Õèà¢Òª¹Ðà¢ÒÃÙéÊÖ¡ÍéÒ§ÇéÒ§à»ÅèÒà»ÅÕèÂÇ  ¢Öé¹ÊÙè¨Ø´ÊØ´ÂÍ´áÅéÇ  ËÅѧ¨Ò¡¹Õé¨Ð·ÓÍÐäà ¢Öé¹ÊÙèÂÍ´à¢ÒáÅéÇ  ¹Õè¤×Í¢éÍàÊÕÂ

                ¤Ô´Ãкº¢¹Ê觠 24  ªÁ.  ·Óä´éËÃ×Íà»ÅèÒ

                Êè§Í͡Ẻ·×èÍæ  Êè§ÍÒ¨ÒÃÂìä´é  D  áµèà¢ÒÊè§ä»»ÃСǴ¡ÅѺä´éªÑª¹Ð  Ãкº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä»ãÊè¡Ãͺ  ÍàÁÃԡѹ¡ç¤Ô´ÇèÒ¹èÒ¨Ðà»ç¹áººàÍàªÕ  àÍàªÕ ¡ç¤Ô´ÇèÒ¨Ðä»áººÍàÁÃԡѹ

                ¤¹à¡è§æ  ·Õèà¤Âà»ç¹»Ãиҹ¹Ñ¡àÃÕ¹  ¹Ñ¡¡ÕÌÒ´Ñ§æ  ¾ÍÊÓàÃ稡ç¨ÐÁÒµÕ¡ÃͺµÑÇàͧºéÒ§  ¾Ç¡·ÓµÑÇʺÒÂæ  ¡ÅѺ¡ÅéÒ·ÓÍÐäÃæ   ¹Í¡¡Ãͺá»Å¡æ  ¨Ö§ÊÓàÃç¨ÁÒ¡¡ÇèÒ

                ÃÐËÇèÒ§·Ò§¤ÇÃÁÕÍÐäÃÊ´Ø´ºéÒ§  àÁ×èÍÊÓàÃç¨áÅéÇ¡çµéͧ¤Ô´µèÍ  à¾×èÍãËéà´Ô¹·Ò§µèÍ  ÍÂèÒ·ÓàËÁ×͹à´ÔÁ  µéͧÁÕ¡ÒÃà¤Å×è͹µÑÇÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µÅÍ´àÇÅÒ

                ¡Ò÷ӧҹã¹Í§¤ì¡Ã»ÃШÓÇѹ  ͧ¤ì¡Ã·ÕèÊÓàÃç¨àÃÒ¡çÁÑ¡¨Ð¤Ô´·ÓãËéÊÓàÃç¨àËÁ×͹ã¹Í´Õµ  ÁÕâÍ¡ÒÊáµèäÁèÁÕÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì  Í§¤ì¡Ã·ÕèÊÓàÃ稠 ¨Ö§µéͧÁÕªèͧÇèÒ§âÍ¡ÒÊãËé»ÃѺ»Ãا

                Ãкº¡ÒöèÒÂàÍ¡ÊÒà àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃãªé¡ÃдÒÉâÃà¹ÕÂÇ  ä»àʹͺÃÔÉÑ·âÃà¹ÕÂÇ  à¢ÒäÁèʹ㨠 ÁÕ¤¹Ê¹ã¨á¹Ç¤Ô´¡ÒÃãªéËÁÖ¡áËé§á·¹ËÁÖ¡à»Õ¡  ´Ñ§ä»·ÑèÇâÅ¡

                Ãкº·Õèͧ¤ì¡Ã˹Ö觤Դ  áµèÍաͧ¤ì¡ÃÍÒ¨«×éÍ  áÅéÇä»à¡Ô´·Õèͧ¤ì¡ÃÍ×è¹æ  à¾ÃÒТҴÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì  ÂÖ´¤Ô´¡Ñº¸ØáԨà´ÔÁäÇéÂÍÁ¢ÂÒÂ

                ¡ÒâÂÒ¸ØáԨ  µéͧÁͧ¡Òóìä¡Å  ´éÇÂÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁ  ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃã¹âš͹Ҥµ  äÁèãªèÊÀÒÇлѨ¨ØºÑ¹  áÅéÇÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ÍÂèÒ§áç¡ÅéÒ·Õè¨Ðä»  äÁèÂÖ´¸ØáԨà´ÔÁà˹ÕèÂÇá¹è¹  µéͧÁͧ  áÅéǵéͧä»

 

¹Çѵ¡ÃÃÁ·Óä´éÂÒ¡  äÁèãªèá¤è·Óä»Âѧ§Ñé¹æ  áÅéÇäÁèÁÕ»ÃÐ⪹ì

                1)  à´ÕëÂÇà¢ç­  ÊÑ觷Ӡ áµèäÁèÁÕ»ÃÐâª¹ì  ÊÑè§ËéÒÁ  ÅéÁàËÅÇ

                2)  â»ÃâÁµä»ÍÂèÒ§¹Ñé¹ µ¡áµè§

                3)  ÍÂèÒä»ÁͧÇèÒµéͧ¦èÒ¤Ùèá¢è§ãËéµÒ  ÊÙé¡Ñ¹Ê¹ÒÁ˹Ö觠 ÍաʹÒÁ˹Ö觨ѺÁ×͡ѹ¡éä´é 

                     áµèÍÂÙè´éÇ¡ѹãËéä´é

                4)  ãËéáç¨Ù§ã¨áÅéǨÐà¡Ô´¹Çѵ¡ÃÃÁ  µéͧäÁèãªèÃÒ§ÇÑÅ áµèà»ç¹ÍÂÒ¡·Ó  à´ÕëÂǨÐà»ç¹ÅèÒÃÒ§ÇÑÅà»ç¹à»éÒ

                5)  ¡ÒûÃÐàÁÔ¹  ´Õ/äÁè´Õ   ÃÒ§ÇÑÅ/ŧâ·É  â»Ã´ÃÐÇѧ

                6)  Áҵðҹ  ¾ÍµÑé§Áҵðҹà»ç¹¡Ãͺ  ËÅØ´¡ÃͺÂÒ¡

                7)  ÇÑ´ä´é  ¼Ô´áÅéÇ»®Ôàʸ  ¾Ö§ÃÐÇѧ¡ÒÃãªé  â·É¤¹Í×è¹¼Ô´¹Ñé¹äÁè´Õ

                8)  á¼¹  ÇҧἹä´éÂÒ¡  à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§Í¹Ò¤µ  ÍÂèÒ仵֧¹Ñ¡

                9)  àÍÒä»ãËéÍÕ¡ºÃÔÉÑ··Ó  áÅéÇ仫×éÍÁÒ  »Ñ­ËÒ  «×éÍÁÒ  ÇѲ¹¸ÃÃÁ¨ÐµèÒ§¡Ñ¹ÍÂÙèäÁèä´é

                10)  µÑé§Ë¹èÇÂá¹Ç¤Ô´ãËÁè  ·ÕÁ¾ÔàÈÉ  ·Óä´éÊÒþѴÍÂÙè¹Í¡ÃÐàºÕº  µéͧÃÐÇѧ  ºÒ§¤¹äÁèªÍº  ËÒ¡

                       à¾Õé¹仺èÍÂæ  ¨Ð¶Ù¡¡Ó¨Ñ´

 

ÍÂèÒáµèàÍÒµÑÇÃÍ´

                ͧ¤ì¡Ã·ÕèÍÂÙèÃÍ´  µéͧà»ÅÕè¹á»Å§µÑÇàͧä´é  äÁèµéͧ¶Ù¡ºÑ§¤Ñº¨Ò¡½èÒÂÍ×è¹

                ºÃÔÉÑ··ÕèÁͧ¡Òóìä¡Å  ¤×ͺÃÔÉÑ··Õèà»ÅÕè¹µÑÇàͧ¡è͹·Õ褹Í×è¹æ  ¨ÐÁÒà»ÅÕè¹

                á¹Ç¤Ô´´Õæ  ÁÕÁÒ¡  ¤Ô´äÁè¶Ö§  ÍÂÙèã¹Í§¤ì¡Ãáµè»Ñ­ËÒÍÂÙè·ÕèàÃÒäÁèà»Ô´  µéͧà»Ô´ªèͧ·Ò§ãËéà¢éÒÁÒËÒ¢éͤԴá»Å¡æ   ÁÒÁÒ¡æ  ¡ç¨ÐµÔ´¡Ãͺ  µéͧ»ÃѺÊÔè§áÇ´ÅéÍÁãË餹àËÅèÒ¹Õé´éÇ  µéͧ¡ÅéÒ·Ó¼Ô´ÁÒ¡æ  ¡ç¨ÐÊÓàÃ稷Ñ駵ÑÇàͧ  áÅÐãËéâÍ¡Òʤ¹Í×è¹  ¡ÅÑÇ»ÃШҹµÑÇàͧÇèÒà¤Â¼Ô´  ÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§

                ÍÂÒ¡ãË龹ѡ§Ò¹¡ÅéÒàÅèÒÊÔ觼Դ¾ÅÒ´  ¹Òµéͧ¡ÅÑǾٴ¡è͹à»ç¹µÑÇÍÂèÒ§

                ºÒ§¤¹¡ÅéҪͺàÊÕ觷ÓÊÔè§ãËÁèæ  ÊÓàÃç¨áÅéÇ¡çµéͧãªéÍÕ¡¤¹ÁÒ´Óà¹Ô¹¡ÒõèÍ  ¤×;ǡÇÔ觷¹  ¤¹ÃÔàÃÔèÁ¡çä»ËÒÊÔè§ãËÁè·ÓµèÍ  µèͺÃÔËÒä¹Êͧ¡ÅØèÁ¹Õé  ¤¹¡ÅØèÁáá¹Ñé¹µéͧãËéÊÒÁÒö·ÓÍÐäÃà¾ÕéÂ¹æ  ä´é  ¾Ù´äÁèÃÙéàÃ×èͧ  à¡çºµÑǺҧ¡ÅØèÁ¾Ù´â¼§¾éÒ§  ÁÒ¾Ù´áÅéÇǧᵡ  µéͧÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹µèͤ¹¡ÅØèÁ¹Õé

                ¨Ò¡¡Ò÷´Åͧµéͧ¡ÒáÒÇÃѺáçÊÙ§  ¡ÅѺä´é¡ÒÇÍÐäáçäÁèÃÙé  á»ÐáÅéÇËÅØ´§èÒ  à¢ÒàÅèÒ¤ÇÒÁÅéÁàËÅÇãËéà¢Ò¿Ñ§  Çѹ˹Öè§à¢Ò»Ô´Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅéÇ·Õè¤Ñè¹ËÅØ´ºè֧ͨ¤Ô´¶Ö§¤ÇÒÁÅéÁàËÅÇ㹡Ò÷´Åͧ  ¡ÅÒÂà»ç¹ÊÔ¹¤éÒ  Post  It 

          ÊÔ¹¤éÒËÅÒÂÍÂèÒ§à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´  ¡Ò÷´Åͧ·ÓÊÒÃà¤ÁÕË¡ãÊè  ¼Å»ÃÒ¡®ÇèÒ·¹¹éÓ  ¨¹ä´éÊÔ¹¤éÒãËÁè

                ¤¹·ÕèäÁèä´é·Ó¹Çѵ¡ÃÃÁµÃ§æ  ¡çËÒ·Ò§·ÓãËéà¢ÒÃÙéáÅдÅã¨à¢Ò´éÇ  ¡ÒÃàÅèÒàÃ×èͧµèÒ§æ  ã¹á¤ÅéÁ»ìä¿  àÅèÒÊÔ觵èÒ§æ  ã¹Í´Õµ   ÇèÒ¾ÅÒ´ä´éäÁèàÊÕÂËÒ   ¢¹Ò´  CEO  Âѧ¾ÅÒ´ä´é  ¾ÅÒ´áÅéÇ¡çÁҺ͡äÁèÇèҡѹ

                Ãͧ»ÃиҹÊÑè§ãËéËÂØ´  ¾Ç¡äÁèÂÍÁËÂØ´·ÓµèÍ  ¡çàÅ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稠 àÁ×è;ÅÒ´ãË餹Í×è¹ÃÙé´éÇÂ

                àÁ×è;ÅÒ´µéͧÃÙéÇèÒ¾ÅÒ´à¾ÃÒÐÍÐäà ¾ÅÒ´áÅéÇÍÀÑÂä´é  ËÃ×ÍÍÀÑÂäÁèä´é  ÇÔ¸Õ¡ÒäԴ¡çÁÕ

                1)  ¾ÅÒ´â´Âਵ¹ÒºÃÔÊØ·¸Ôì  äÁèãªèÊÐà¾ÃèÒ

                2 )  ¤Ô´ÁÒ´ÕËÃ×Íà»ÅèÒ  ·Ó«éÓáµèãËé¼èÒ¹  ¤Ô´áººÅÍÂæ

                3)   ¹èÒ¨Ð件ÒÁ¤ÇÒÁàË繤¹Í×蹺éÒ§ËÃ×Íà»ÅèÒ

                4)  ·Óä»à¾×èÍ»ÃÐ⪹ìµÑÇàͧ  ÍÂÒ¡´Ñ§

          5)  ¾ÅÒ´â´ÂÊبÃÔµ  â´ÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁà»ÅÕè¹á»Å§áÅФǺ¤ØÁäÁèä´é

                6)  ¼Ô´«éÓæ  ËÃ×Íà»ÅèÒ  ¢Ò´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéËÃ×Íà»ÅèÒ

                ÊÓàÃç¨/ÅéÁàËÅÇ  ãËé´ÙàËÁ×Í¹æ  ¡Ñ¹  ·ÓãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙé¹Òµéͧà¢éÒ件ÒÁãÊè㨠 äÁèãªèÁÒªÁÍÂèÒ§à´ÕÂÇ  à¢Òä»ÅØé¹´éǹÒÂà¢éÒ仺èÍÂæ  à´ÕëÂǨСÅÒÂà»ç¹à¾×è͹  áÅéǨл¡¤ÃͧäÁèä´é  µéͧ·ÓãËéà¡Ô´¡ÒÃáºè§»Ñ¹¢éÍÁÙÅáÅзÕÁ

                ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹  ¡Ò÷ӺÃÔÉÑ·ä´éÍÐäà ¶éÒäÁè·ÓºÃÔÉÑ·¨ÐàÊÕÂÍÐäà µéͧªèÇÂãËéà¡Ô´  ·ÓãËéà¡Ô´à·¤â¹âÅÂÕ  ÍÕàÁÅì  ÇèÒ¤Ô´äÁè¤èÍ¡ÅéÒ¾Ù´  µéͧà»Ô´ªèͧ·Ò§àÇ纠 ·Ò§ÍÕàÁÅì  à¢Ò¨ÐáÊ´§ÍÍ¡ä´éà»Ô´ãËé·Ø¡¤¹  ÍÕàÁÅìÁÒ¶Ö§  CEO  ä´é  ¨Ðä´é¢éÍÁÙÅÁÒ¡ÁÒÂ

                »Ñ­ËÒ¹Çѵ¡ÃÃÁ¡ç¤×ͤÇÒÁ¡ÅÑÇ  ¡ÅÑÇÇèÒ¤¹ã¹Êѧ¤Á¨Ð¤Ô´ÍÂèÒ§äà äÁèãªè¡ÅÑǤÇÒÁÅéÁàËÅÇ  µéͧËÒ·Ò§ºÃÔËÒÃàÃ×èͧ·ÕèãËéä´é  Êѧ¤ÁµéͧäÁè»ÃйÒÁ  ¹ÒÂä»ä˹à¢Ò¨ÐàÅèÒàÃ×èͧâ¨ê¡ãËéÅÙ¡¹éͧ¿Ñ§  à¢Ò¨Ð¡ÅÑǹéÍÂŧ

                ¤ÇÒÁ»ÃÐËÁèÒ/¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ  à»ç¹áç¢ÑºãËéµéͧàÍÒª¹ÐãËéä´é·ÓãËéÎÖ¡àËÔÁ  ¨§ËÒ¤¹·Õè¡ÅÑÇÁÒÃèÇÁ·Ò§ã¹¡Òü¨­ÀѨÐä´éàª×èͿѧ

                â¤éª¿ØµºÍÅ·Õ誹еÅÍ´  á¾é/ª¹Ð  äÁèÊӤѭÍÂÙè·Õè·ÓàµçÁ·ÕèáÅéÇËÃ×ÍÂѧ  áµè¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Õè¨ÐàÍÒª¹ÐÁÒ¡¡ÇèÒ  (à·Õºà¤Õ§⾪§¤ì  7)  à»éÒ¤×ÍÊÔ觷Õè¨Ðä»  ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ  ¤×ÍÊÔ觷Õè¨Ð·Ó  ÍÂèÒä»ÁØ觷Õè¼Å  áµèÁØè§ä»·Õè¡Ò÷Ө§ÁÕÊÁÒ¸ÔÍÂÙè·Õè·Ó  ÍÂèÒ¤Ô´ÍÂÙè·Õè  á¾é/ª¹Ð  ¡ç¨Ðá¾é·Õèà»ç¹ËÅÑ¡¢Í§«ÒÁÙäà ¨Ö§·Ó·Õè´ÒºãËé´Õ

                ¹Ñ¡äµèÅÇ´  ÊÓàÃç¨ÁÒµÅÍ´  ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒµ¡ÁéÒµÒÂ件ÒÁÀÃÃÂÒà¢ÒÇèÒà¢Òà¹é¹·ÕèµéͧäÁ赡  ¡çàŵ¡ÁéÒµÒÂàÊÕÂ㨷ÕèÊØ´¡ç¤×Í  ÊÔ觷Õè¨Ð¤Ô´·Ó  ÁÕâÍ¡ÒÊáµèäÁèä´é·ÓáµèäÁèàÊÕÂ㨷Õè·ÓáÅéÇÅéÁàËÅÇ

                ÃÒ§ÇÑÅ·ÕèÂÔè§ãË­è㹡Ò÷ÓäÁèãªé  ª¹Ð/á¾é  áµèÍÂÙè·Õèʹء¡ÑºÁѹ  á¾é/ª¹Ð  µéͧàÃÕ¹ÃÙé  µéͧºÃÔËÒà ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇà¡Ô´¢Öé¹ä´éãËéÁØè§à¹é¹·Õè¡ÒáÃзӠ äÁèãªè¼Å  ÁÔàªè¹¹Ñ鹨мԴ¾ÅÒ´

  

ÍèÒ¹º·¤ÇÒÁ¹ÕéÍÒ¨à·Õºà¤Õ§⾪§¤ì  7 ã¹àªÔ§¾Ø·¸ä´é  ¤ÅéÒÂæ¡Ñ¹

                                                             

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹