Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

22  Á¡ÃÒ¤Á  2550

ÍÐää×ͤÇÒÁ¤Ô´·ÕèÂÔè§ãË­è

What’s  the  Big  Idea?

                                                                                                      Thomas  H.Davenport

                                                                                                                                                 Laurence  Prusak

ÍÐää×ͤÇÒÁ¤Ô´ (Idea = ?)

          A = ipod  (äÁèãªè) ...ÂÕèËéÍà¤Ã×èͧàÊÕ§

          B = kano’s  House  (¶Ù¡µéͧ) ....ºéÒ¹¢Í§´Ã.¤Òâ¹

          C = Balance  Scorecard  (¶Ù¡µéͧ) ...ÊÁ´ØŻѨ¨Ñ·ҧ¸ØáԨ

                Áѹà»ç¹á¹Ç¤Ô´ã¹¡Ãкǹ¡ÒúÃÔËÒøØáԨ  ·ÓàËÁ×͹¡Ñ¹á¤èäÁèàËÁ×͹¡Ñ¹

                á¹Ç¤Ô´à»ç¹ÊÔè§Ë¹Öè§ã¹¸ØáԨ  µéͧáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´¡Ñ¹  ºÃÔÉÑ·  GE  ÁÕ  ÊÔ¹¤éÒ  à¾ÃÒÐÁÕá¹Ç¤Ô´¢Í§ºÃÔÉÑ·àͧà»ç¹  6  Sigma

 

 

 

       

        ¼ÙéàÅè¹  (2)  ÊÓÃǨá¹Ç¤Ô´ÇèÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ã´¹èÒ·ÓµÒÁ  ä»ËÒá¹Ç¤Ô´  ¼ÙéÃÙé¤Ô´ÍÐäà ·ÓÍÐäà à¢éÒä»ã¹¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒµèÒ§æ  ·ÓàÃ×èͧãËé¹èÒʹ㨠 ·ÓàÃ×èͧÂÒ¡ãËé§èÒ  ·ÓÊÔ觨Óà»ç¹ãËéà»ç¹¢Ñé¹ÂèÍÂæ  ÃÙé»Ñ­ËÒ  ¢ÒÂá¹Ç¤Ô´ãËéà»ç¹·ÕèÂÍÁÃѺ  µÃǨÊͺ¡ÒÃàª×èÍÁâ§ãËéÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¸ØáԨ  ·ÓãËé¤ÇÒÁ¤Ô´à¡Ô´¢Öé¹à»ç¹ÊÔ¹¤éÒ  áÅéÇàÍÒ仢ÒÂä´é

                ¼ÙéàÅè¹  (2)  ÁÑ¡¼èÒ¹§Ò¹ÁÒËÅÒ¡ËÅÒ  àÃÕ¹ÃÙéÁÒ¡  à»ç¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒÁÒ¡è͹  ÃÙéàÃ×èͧ  IT  áÅСÒÃà§Ô¹  à»ç¹¹Ñ¡»®ÔºÑµÔ  äÁèÂÖ´¡®¡µÔ¡ÒÁÒ¡à¡Ô¹ä»  ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¡Ò÷ӤÇÒÁ¤Ô´à»ç¹¨ÃÔ§  ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡¡ÒûÃѺ»Ãاͧ¤ì¡Ã  ªÍºá¹Ç¤Ô´ãËÁè

                º·ºÒ·  ¼ÙéàÅè¹ (2)  ¼ÅÔµá¹Ç¤Ô´  àÃ×èͧÀÒÉÕ  ÃÒ¤Ò  à¢éÒÊÑÁÁ¹Ò  Íèҹ˹ѧÊ×ÍÁÒ¡  à¢éÒä»ã¹ºÍÃì´µèÒ§æ  à¾×èÍËÒá¹Ç¤Ô´  áÅéÇËÒ·Ò§¹Óá¹Ç¤Ô´à¢éÒä»ã¹Í§¤ì¡Ã  ¡àÅÔ¡á¹Ç¤Ô´·ÕèäÁèàËÁÒÐäÁè¤ÇÃãËéàÍÒÍÍ¡ä»

 

                á¹Ç¤Ô´¸ØáԨ  (Business  Idea à»ç¹¸ØáԨà¡ÕèÂǡѺ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ  ÁÕÃÒÂä´éÊÙ§ÁÒ¡

       -  á¹Ç¤Ô´àÃ×èͧ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾  (µéͧ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁÂØè§ÂÒ¡)

                -  á¹Ç¤Ô´àÃ×èͧ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾  (µéͧ¡ÒûÃѺ»Ãا)

                -  á¹Ç¤Ô´·Õèà»ç¹¹Çѵ¡ÃÃÁ  (µéͧ¡ÒÃàµÔºâµ)

               

áµèÅÐá¹Ç¤µÔàËÁÒÐÊÓËÃѺʶҹ¡Òóìä˹áµèÅЪèǧàÇÅÒ  á¹Ç¤Ô´à¢éÒÁÒä´éÍÂèÒ§äÃ

 

Çѯ¨Ñ¡ÃÀÒÂã¹Í§¤ì¡Ã   (P  Cycle  (Internal  Life  Cycle))

1.  Prognitor     ¼ÙéàÃÔèÁ

2.  Pilot           ÁÒ·Ó´Ù

3.  Project        ¼ÅàÃÔèÁà¡Ô´  àÃÔèÁÁÕáç¨Ù§ã¨

4.  Program      àÍÒÁÒãªéÁÒá¾ÃèËÅÒÂ

5.  Perspective   àÃÔèÁà»ç¹Êèǹ˹Öè§ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ

6.  Pervasivenen      à»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ãªéâ´ÂäÁèÃÙéµÑÇ

 

Çѯ¨Ñ¡ÃìÀÒ¹ͧ͡¤ì¡Ã  (External  Life  Cycle)

                1.  ¤é¹¾º  (Discovery)  ÁÕ¼ÙéÃÙé¤é¹¾º

                2.  ä´éÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺ¡ÇéÒ§¢ÇÒ§  (Wild  Acceptance)

                      3.  ÊÙ§ÊØ´  (Digestine)

                4.  Å´  (Decline)

                5.  µ¡µèÓ  (Hard-core)

 

                »Ñ­ËÒËÅÒÂͧ¤ì¡ÃàÍÒÁÒãªé  ¶Ö§¨Ð¢Ò ÀÒÂã¹  4  à´×͹áÅéǵ¡  Áѹ¨Ðà»ç¹á¿ªÑè¹  ºÒ§·Õ·Ó¡Ö§¢Ñ鹵͹  4  ¡ç¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ãËÁèæ  ÁÒã¹¢Ñ鹵͹¹Õé  ·ÓãËéµéͧ¡àÅÔ¡·Õè·Ó¡Ñ¹ÁÒ

 

                á¹Ç¤Ô´äÁèãªè»Ñ­ËÒÍÂÙè·Õ褹àÅ×Í¡ãªé  ãËéàËÁÒÐÊÁ¡Ñºµ¹àͧ  áÅÐà¡è§»®ÔºÑµÔ´éÇ  à˵طÕè·ÓãËéµéͧ¡àÅÔ¡

                1.  ¤Ô´ÇèÒá¹Ç¤Ô´´Õ  ÂÒÇÔàÈÉá¡éä´é

                2. ·ÓµÒÁâ´ÂäÁè¤Ô´Ë¹éÒ¤Ô´ËÅѧ

                3.  ¾Ù´ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ

                4.  ¡àÅÔ¡à¡èÒ  àÁ×èÍãËÁèÁÒ

                5.  ¼Ùé¹ÓäÁèà¢éÒÃèÇÁ  »ÅèÍÂãËé·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤¹à´ÕÂǺéÒ§

 

                ¼ÙéÃÙé  (Gurus)  àµÃÕÂÁá¹Ç¤Ô´  ÃǺÃÇÁ  ·Óà»ç¹ËÕºËèÍ  áÅéÇ¢ÂÒ¼Å

               

µÑÇÍÂèÒ§ ¡ÙÃÙ ËÃ×Íà«Õ¹à¨éҢͧ·ÄÉ®Õ (Gurus)

            1.  Michael  Porter

          2.  Tom  Peter

          3.  Robert

 

          ˹éÒ·Õè¡ÙÃÙ µéͧÁÒ·ÕèºÃÔÉÑ·  µéͧ¤Ô´áÅÐà¢Õ¹  ËÒÇÔ¸Õ¹Óàʹ͠ µéͧ·ÓµÑÇãËéàÃÒÃÙé¨Ñ¡àÊÁÍ  BSC  â´Â  Kaplan  áÅР Norton  ¤¹¤Ô´¤¹áá  à»ç¹  Analog  Devices  ¡ÙÃÙ仾ºáÅéÇàÍÒÁÒà¢Õ¹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ  àÍÒÁÒ¡ÅÑ蹡Ãͧ  áÅÐàÍÒÁÒ¢ÂÒ¼Åã¹µÅÒ´

          ¡ÙÃÙ  ÁÕÍÒ¨ÒÃÂì  ¹Ñ¡»¯ÔºÑµÔ  ¹Ñ¡Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì  ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

 

                ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ  Re-engineering  Tsunami

          -  à»ÅÕè¹á»Å§Ãعáç

            -  â¨ÁµÕ

                -  ¤Ò´ËÇѧÊÙ§

                -  ãªé  IT  àÍÒÁÒãªé  Å´¢¹Ò´Í§¤ì¡Ã

 

                ·ÓäÁ  Re-engineering  ¨Ö§´Ñ§

          -  àÈÃÉ°¡Ô¨µ¡µèÓ

                -  IT  à¡Ô´

 

                ·ÓäÁ  Re-engineering  ¼Ô´·Ò§

                   à¢ÒãËé¤ÇÒÁÊӤѭàÃ×èͧ¤¹¹éÍÂä»

                -  ªÇ¹àª×èÍÁÒ¡ä»  ·ÓãËé¤Ò´ËÇѧÊÙ§ÁÒ¡

                -  äÁèä´é´ÙàÃ×èͧ¤ÇÒÁÂҡ㹡Ò÷Ó

 

                »Ñ­ËÒ

          àÇÅÒ  IT  à¢éÒ   »ÅèÍÂãËé·Õè»ÃÖ¡ÉÒà¢éÒ令¹à´ÕÂÇ

        -  ËÅÒºÃÔÉÑ·à»ÅÕè¹ËÅÒ¡Ãкǹ¡ÒþÃéÍÁæ  ¡Ñ¹

        -  »ÃѺáµè§Â×´ËÂØè¹äÁèä´é

 

                º·àÃÕ¹ÃÙé

                -  à¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁàÊÕè§

                -  Å×ÁàÃ×èͧ¤¹

                -  Å×Á¤ÇÒÁ¤Ô´à¡èÒ

                -  á¹Ç¤Ô´ãË­è  ÊÇÂËÃÙà¡Ô¹ä»

                -  ÍÒ¨ÁÒã¹ÃٻẺãËÁè«×èÍãËÁè

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹