Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã´éÇÂà¡ÁàµÔÁ¹éÓ㹶ѧÃÑèÇ

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

6  ÊÔ§ËÒ¤Á  2547

Font : CordiaUPC

¡µÔ¡Ò

          1. ¨Ñ´ËҶѧ 20 ÅԵà (¶Ñ§ÊÕ¡çä´é) ãºááà¨ÒÐÃÙÃÑèÇãËéÃͺ æ

          2. ¨Ñ´ËҶѧÍա㺠à¨ÒÐÃÙÃÑèÇàªè¹¡Ñ¹ à»Ô´¡êÍ¡àÍÒ¹éÓãÊè áÅÐËèÒ§¨Ò¡¶Ñ§·Õè¨ÐàµÔÁãËé 5 àÁµÃ

          3. ¨Ñ´·ÕÁ 5-12 ¤¹

          4. ãËéàÇÅÒ 3 ¹Ò·Õ 㹡ÒÃàÍÒ¹éÓÁÒãÊè¶Ñ§ÃÙÃÑèÇãºáá

          5. ãËéãªéÇÑÊ´Øã¹µÑÇ·ÕèµÔ´µÑÇÁÕ¼éÒ ¡Ò§à¡§ ËÁÇ¡ ¡ÃÐà»ëÒ à»ç¹ÍØ»¡Ã³ìµÑ¡¹éÓÁÒãÊè

          6. ¡ÅØèÁ˹Öè§áºè§§Ò¹¡Ñ¹ ªØ´Ë¹Ö觤ÍÂÍØ´ÃÙÃÑèÇ ÍÕ¡ªØ´Ë¹Ö觵ѡ¹éÓÁÒãÊè

          7. àÁ×èÍËÁ´àÇÅÒ¨ÐÇÑ´ÃдѺ¹éÓ ÊÙ§ 10 «Á. ÅÐ 10 ¤Ðá¹¹

 

ÊÔ觷ÕèÊ͹

1.      ¡ÒÃËÒ¢èÒÇ¡è͹àÅè¹à¡Á  ¢éÍä´éà»ÃÕº¨Ò¡¡ÒÃÊ×èÍÊÒà (Communication)

2.      ¡ÒÃÇҧἹ¡Ò÷ӧҹ (Planning)

3.      ¡ÅÂØ·¸ã¹¡Òâ¹ÂéÒ¹éÓ (Innovation) ºÒ§·Õ¡çãªéàÊ×éÍ  ºÒ§·Õ¡çãªé¼éÒ¢ÒÇÁéÒËè͹éÓÁÒ ºÒ§·Õ¡çãªé¼éҪغ¹éÓÁÒáÅéÇÁÒºÕºãÊè ¡ÒäԴÍØ´ÃÙâ´ÂÇԸվѹ´éǼéÒ

4.      ¡ÒõèÍÊÙéẺÊØ´ æ àµçÁ·Õè  (Full Competition) â´Â¡Òöʹ¡Ò§à¡§ ¶Í´àÊ×éÍà¢éÒà»ç¹ÍØ»¡Ã³ì

5.      ¡Ò÷ӧҹà»ç¹·ÕÁ (Team Work)

6.      ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¡ÑºàÇÅÒãËé·Ñ¹·èǧ·Õ (Sense of Urgency) ËÒ¡ªéÒ¹éÓ¡ç¨ÐÃÑèÇ

7.      ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé (Leaning) àÁ×èÍÇÔ¸Õ¡ÒÃááäÁèÊÓàÃ稵éͧ»ÃѺà»ÅÕè¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃÍØ´ËÃ×Í¡Òâ¹ÂéÒ¹éÓ

8.      ¡ÒÃÅاҹ (Hands On) µéͧÂÍÁà»Õ¡ µéͧ´ÙáŧҹãËéàÊÃç¨ µéͧÁÕËÑÇ˹éÒ·ÕÁ¤ÍÂÊÑ觡ÒÃ

9.      ¡ÒÃÊ觵èÍ¢¹Ê觹éÓ¨Ò¡¤¹Ë¹Öè§ä»ÂѧÍÕ¡¤¹Ë¹Öè§à»ç¹·Í´æ (Market in)

 

ÃдÁÊÁͧâ´Â«Ñ¡¶ÒÁ

1.      ËÒÇèÒã¹Í§¤ì¡ÃÁÕÍÐäÃÃÑèÇäËźéÒ§·ÕèàÃÒµéͧªèÇ¡ѹÍØ´ÃÙÃÑèÇ

2.      ¡µéÇÍÂèÒ§§Ò¹·Õèµéͧ¡Ò÷ѹ·èǧ·Õ

3.      ¡µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃãªé·ÕÁ§Ò¹áµè¢Ò´á¹Ç¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃÃ¤ì §Ò¹¨Ö§äÁèÊÓàÃç¨

 

Leakage of  Tank

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹