Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à¡×ͺä»à»Ô´ä¿àÅÕéÂÇ«éÒªéÒä»

Near  Miss  Open  turn  Left  too  slow

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

        ã¹¢³Ð·Õè¢ÑºÃ¶à¡ë§ä»µÒÁ¶¹¹´éǤÇÒÁàÃçÇ»ÃÐÁÒ³  60  ¡Á./ªÁ.  â´Â»¡µÔáÅéÇ¡ç¨Ðà»Ô´ä¿àÅÕéÂÇ«éÒ¡è͹àÅÕéÂÇ»ÃÐÁÒ³ÍÂèÒ§¹éÍ  50  àÁµÃ  ã¹Çѹ¹Õéà»Ô´ä¿àÅÕéÂÇ«éÒªéÒä»  á¤è  10  àÁµÃ  à»Ô´áÅéÇàÅÕéÂÇ«éÒÂàÅ·ÕèÊÒÂá¡ãË­è            

                ÁÕöÁÍàµÍÃìä«´ìã¨Ãé͹¢ÑºªéÒæ  ÍÍ¡¨Ò¡·Ò§ÊÒÂá¡ãË­è  ÁÒ«éÒ¨ÐàÅÕéÂÇ¢ÇÒ  ´éÇÂà˵Øã´äÁè·ÃÒº¤§à´ÒÇèÒ  öà¡ë§¨ÐÇÔ觵ç仠 ¡çàÅÂàÅÕéÂÇ¢ÇÒàÅÕè§ÍÍ¡ÁÒ  ã¹ÅѡɳТÇÒ§µÑ´Ë¹éÒöà¡ë§·Õè¡ÓÅѧàÅÕéÂÇ«éÒÂÍÂÙè

                ´éǤÇÒÁÁÕʵԠ áÅТѺöäÁèàÃçÇà¡Ô¹ä»¹Ñ¡¡çàÅÂàÅÕéÂÇ«éÒÂẺ¡Ô¹àŹ¢ÇÒ

                öà¡ë§¨ÐäÁ誹¡ÑºÃ¶ÁÍàµÍÃìä«µì  º·àÃÕ¹àÃ×èͧ¹ÕéÊ͹ãËéÃÙéÇèÒöà¡ë§µéͧà»Ô´ä¿àÅÕéÂÇ¡è͹àÅÕéÂÇÍÂèÒ§¹éÍ  50  àÁµÃ  áÅÐöÁÍàµÍÃì䫵ìÍÂèÒà´ÒÇèÒöà¡ë§ÇÔ觷ҧµÃ§ áÅÐäÁè¤ÇâѺö¼Ô´àŹ

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹