Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

à¡Á¹Çѵ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ÅÙ¡â»è§

Thinking  Balloon  Game

 

         à¾×èÍàÃÕ¹ÃÙé¡ÒäԴÊÃéÒ§ÊÃäìà¢éÒã¨ä´é´ÕÂÔ觢Öé¹ÁÒàÅè¹à¡Á¡Ñ¹à¶ÍÐ

               1.  ᨡÅÙ¡â»è§ãËé·Ø¡¤¹  à»èÒáÅÐÁÑ´

               2.  ËÒʶҹ·ÕèàÅè¹ÅÙ¡â»è§

               3.  ãËé·Ø¡¤¹µÕÅÙ¡â»è§ÅÍ¢Ö鹿éÒÍÂèÒãË鵡´Ô¹ãËéÊÙ§·ÕèÊØ´

               4.  Êѧࡵ¤¹ã¹¡ÅØèÁ

               -  µÑé§ã¨à©¾ÒеÑÇàͧ

         -  ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁ¤Ô´µÕãËéÊÙ§¢Öé¹àÃ×èÍÂæ

               -  ·Ñ駡ÅØèÁ·Ó  äÁèà¨ÒШ§ÅÙ¡â»è§

               -  ºÒ§¤¹âÁâË  (ÁÕËÃ×Íà»ÅèÒ)

               -  ºÒ§¤¹àº×èÍæ  (ÁÕËÃ×Íà»ÅèÒ)

               -  ¤¹·ÕèµÑé§ã¨  (ÁÕÁÒ¡)

               5.  ÊÑÁÀÒɳìáµèÅФ¹

         -  ¤ÇÒÁ¤Ô´¡è͹àÅè¹  ¢³ÐàÅè¹

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹