Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  Á¡ÃÒ¤Á  2550

¨Ø´ËÑ¡àËÊÃéÒ§¡ÃÐáÊ

The  Tipping  Point

Malcolm Gladwell

        º·¹Ó  ¡®ÊÒÁ¢éÍ㹡ÒÃá¾ÃèÅÐÅÒ  ¤¹ÍèÒ¹¹éÍÂÊÃéÒ§¡ÃÐáÊ

                ¡®¡ÒÃÂÖ´µÔ´  ÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁ·ÕèÊÃéÒ§¡ÃÐáÊä´é

                ¨Ø´ËÑ¡àË  ¨Ø´àÅç¡æ  ¹éÍ  ÊÐÊÁ¢Öé¹ÁÒ¨¹à¡Ô´à»ç¹¡ÃÐáÊàËÁ×͹¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹

                µÑÇÍÂèÒ§Ãͧà·éÒ  Hush Puppies  ·Õèà´Ô¹àÊÕ§´Ñ§  ¾Ñ²¹Ò¨¹¡ÅÒÂà»ç¹Ãͧà·éÒà´Ô¹àºÒ¹ØèÁ  ¨¹´Ñ§  ¢ÒÂÁÒ¡  áÅéÇ¡çŴŧ  ¨¹¶Ö§¨Ø´ËÑ¡àË仢ÒÂÍÕ¡½Ñ觠 áÅéÇà¡Ô´¡ÃÐáÊ  ¢Ò´բÖé¹àÃ×èÍÂæ  â´Â·Õèà¨éҢͧÂÕèËéͧ§  ŧä»ËÒà˵ؾºÇèÒ  à¡Ô´¨Ò¡¡ÅØèÁÇÑÂÃØè¹ÁÒãªéáÅéÇÊÃéÒ§¡ÃÐáÊÁÒàͧ

                µÑÇÍÂèÒ§¹ÔÇÂÍÃì¤à´ÔÁÁջѭËÒÁÒ¡  ÍÒª­Ò¡ÃÃÁÁÒ¡¨¹ã¹·ÕèÊØ´¡çà¡Ô´¨Ø´ËÑ¡àË  ÍÒª­Ò¡ÃÃÁŴŧ  ¡çàÅÂÁÒ¾Ô¨ÒóҴÙÇèÒà¡Ô´ÍÐäâÖé¹  ·Ò§µÓÃǨºÍ¡ÇèÒ¹âºÒµÓÃǨ  ºÒ§¤¹ÇèÒ»ÃÒº»ÃÒÁÂÒàʾµÔ´  áÅкҧ¤¹¡çÇèÒàÈÃÉ°¡Ô¨´Õ¢Öé¹  ÁÕ¼ÙéÇÔà¤ÃÒÐËìÇèÒäÁè¨ÃÔ§  à¾ÃÒÐàÁ×ͧÍ×è¹æ  äÁèà»ç¹áºº¹Õé  áÊ´§ÇèÒÁըشËÑ¡àËá¹è

                µÑÇÍÂèÒ§Í×è¹æ  äÁèÇèÒ¡ÃÐáÊῪÑè¹  à¾ÔèÁ¢Öé¹ÊÙººØËÃÕè  ÍÒª­Ò¡ÃÃÁËÃ×Í¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Í§¡Òþٴ«Øº«Ôº  à»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§¡ÃÐáÊ  ¹èÒ¨ÐàËÁ×͹àª×éÍâäá¾Ãè¡ÃШÒÂẺäÇÃÑÊ  «Öè§àÃÔèÁ¨Ò¡¨Ø´àÅ硹éÍ  àªè¹à´ÕÂǡѺâäàÍ´Êì  àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒõԴâäáµè¤¹à´ÕÂÇ  »Ñ¨¨ØºÑ¹ÁÕËÅÒÂÅéÒ¹¤¹

                ¡ÒÃËÒÇà»ç¹âäµÔ´µèÍ·Ò§Êѧ¤ÁÍÂèҧ˹Ö觠 ¨ÐËÒǵÒÁ¡Ñ¹

                à¤Ã×èͧῡ«ìÃÒ¤Ò¶Ù¡¢Í§ªÒÃì»  ÁÕ¤¹àË繡çÍÂÒ¡ÁÕµÒÁÂÍ´¢ÒÂàÅÂà¾ÔèÁÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ  â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í¡çàªè¹¡Ñ¹  ÁÕ¡ÒþѲ¹Ò¨¹ÂÍ´¢ÒÂà¾ÔèÁ  â´Â¡ÒÃÅ´¹éÓ˹ѡáÅÐÃҤҶ١ŧ  ¡çá¾Ãè¡ÃШÒÂ

                ¡®  3  ¢éÍ

                1.  ¤¹¡ÅØèÁ¹éÍÂÊÃéÒ§¡ÃÐáÊ

                2.  ¡ÒÃÂÖ´µÔ´

                3.  ÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁʹѺʹع

¡®¢éÍ  1  ¡®¤¹Êèǹ¹éÍÂ

                à¡Ô´¡ÒÃá¾ÃèÃкÒÂàª×éÍ«Ô¿ÊÔÊÁÒ¡  ¾ºÇèÒà¡Ô´¨Ò¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§à¾È  ẺÇèÒà¡Ô´¨Ò¡Å´¡ÓÅѧ¼Åà¨éÒ˹éÒ·ÕèÃÑ¡ÉÒ  ·ÓãË餹·ÕèÃѺäÁèä´éä»á¾Ãè¡ÃШÒµèÍ  ¤¹¡®¹éÍÂáµèÃéÍ¡ÇèÒ¤¹  ¡ç·ÓãËéá¾Ãè¹Ñºáʹ¤Ñ¹

                ¡®¢éÍ  2  ¡®¡ÒÃÂÖ´µÔ´

                ¡Ò÷ÓãË餹ÂÖ´µÔ´  àªè¹  à»êº«Õè  ¾Ù´µèÍ  ´Õ·ÕèÊØ´µÔ´ÊâÅ᡹  ã¤Ãæ  ¡ç¾Ù´¨¹µÔ´»Ò¡  àÍÒ仾ٴà»Ôéšѹä´é

                ¡®¢éÍ  3  ¡®ÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁ

          Ä´Ù˹ÒǨÐÅ´¡ÒÃá¾Ãèàª×éÍ  à¾ÃÒФ¹¢ÒºÃÔ¡ÒèÐäÁè¤èÍÂÍÍ¡ÁÒà¾ÃÒÐÍÒ¡ÒÈ˹ÒÇÁÒ¡

 

                ¡®¤¹Êèǹ¹éÍÂ

                à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¤¹·ÕèÁҪѡ¨Ù§àÃÒãËéà»ç¹ä»µÒÁ¤ÓºÍ¡àÅèҢͧà¢Òä´é  à»ç¹¤¹àª×èÍÁâ§ÃÙé¨Ñ¡¤¹ÁÒ¡æ  (Connectors ÅͧàÍÒ¹ÒÁÊ¡ØÅÃéÍÂæ  ¤¹  ÁÒãË餹¡ÅØèÁ¹Ñé¹ÇèÒÃÙé¨Ñ¡¹ÒÁÊ¡ØŹÕéà»ç¹¤¹ÃÙéÇÔªÒ¡Òôՠ (Mavens)  à»ç¹¤¹·ÕèÃÙé¢éÍÁÙÅ´Õ  ÃÙéÇèÒàÁ×èÍäÃÃÒ¤ÒᾧàÁ×èÍäà ¤Çë×éÍÁҵعàÁ×èÍäà à»ç¹¤¹·Õè¶Ù¡ÇÔªÒ¡ÒôÕà»ç¹¤¹·ÕèÅѡɳйѡ¢Ò  (Saleman)   ªÑ¡¨Ù§ã¨¤¹à¡è§¤¹ãËé¢èÒÇ¡çÊ觼Š µèÍ¡ÒÃËÒàÊÕ§¢Í§¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ  ÊÒÁÒöá¾Ãè¡ÃШÒ¤ÇÒÁ¤Ô´µèÍÊѧ¤Á  áÅÐá¾Ãè¡ÃШÒÂä´é

                ǧáËǹ¢éÍÁ×Í  (Whiste  Band ¨Ò¡¹Ñ¡¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹  ·ÕèÍÂÒ¡ËÒÃÒÂä´éà¾×èÍ¡ÒáØÈŵèÍæ  ä»  ¡çÁÕ¤¹àÍÒÁÒãªé㹧ҹÍ×è¹æ  ¨¹·ÑèÇä»

                ¡®¤¹¹éÍ  ËÒ¡à»ç¹¹Ò¡ç¨Ð·ÓãËéÅÙ¡¹éͧà»ÅÕè¹á»Å§µÒÁä´é

                ¡®¡ÒÃÂÖ´µÔ´

                ÅФÃà´ç¡  àÍÒ¤¹ÁÒãÊèËع  Sesame  Street  ÁÒ·Ó·ÕÇÕãËéà´ç¡´Ù  ¡ÒÃÊ͹à´ç¡»¡µÔ¨ÐãªéÇÔ¸ÕµÑǵè͵ÑÇ  ¡çÁÒ¤Ô´ÇèÒ  ¨ÐÊ͹à´ç¡æ  ·Ò§·ÕÇÕẺÊ͹ËÅÒÂæ  ¤¹  ¨Ðãªé§ºµèÓ

                ´Ö§à´ç¡â´ÂãªéµØ꡵ÒÁÒà»ç¹ËØè¹µÑÇÅФà ÁÒÊ͹à´ç¡â´Âãªéª×èÍ  ¡ç¨Ðà¡Ô´¡ÒÃÃкҴ¢Í§¤ÇÒÁÃÙé  ÊÙèà´ç¡µÒÁµéͧ¡ÒÃ

                µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃÂÖ´µÔ´·ÕèàÊÕ§  â´Â¡ÒÃâËÁâ¦É³Ò·Ø¡Çѹ  ¾Ù´ºèÍÂæ  ¾Ù´´Ñ§æ  ¾Ù´·Ø¡ÇѹÍÂèÒ§¹éÍ  6  ¤ÃÑ駠 ¡ç¨Ð·ÓãË餹¨Óä´é  «Öè§ãªéà§Ô¹ÁÒ¡

                ¡ÒâÂÒµÅÒ´â´Â¡ÒÃãªéÇÔ¸Õâ¦É³Ò  ·Ò§·ÕÇÕ  âËÁâ¦É³Òãªéà§Ô¹ÁÒ¡  à¾ÔèÁÂÍ´¢ÒÂä´é  20%  áµèÇÔ¸Õá¾Ãè¢ÂÒÂâ´ÂÇÔ¸ÕÊÃéÒ§¡ÃÐáÊãË餹¤é¹ËÒ¤ÇÒÁÅѺ  ËÒ¡ÃÙé¡çãËéÊè§ÁÒ¡ç¨Ðä´é¢Í§ãªé¿ÃÕ

                ªÒà¢ÕÂÇâÍÍÔªÔ  ÂÕèËéÍÍ×è¹  µéͧà¢Õ¹Êè§ä»ÃѺ©ÅÒ¡ªÒ  ¤¹äÁèªÍº  áµèâÍÍÔªÔà»Ô´½ÒÃÙéÃѺà§Ô¹àÅÂÀÒÂã¹  1  Çѹ  ¡ç¨Ðà¡Ô´¡ÃÐáÊÁÒ¡  â´Â¡ÒâÒÂẺÅÙ¡¤éÒÁÕÊèǹÃèÇÁ

                ¡Ò÷ÓÊ×èÍ  â´Âãªé  ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ  ÁÒ¡æ  ºÒ·ÐÂÑ¡¡ÑºãËé¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ  »Ò¹¡ÅÒ§  áµè»ÃÒ¡®ÇèÒ¤¹ä»©Õ´ÇÑ´«Õ¹ºÒ´·ÐÂÑ¡  äÁèᵡµèÒ§¡Ñ¹¤é¹¾ºÇèÒ´×èÁãËéá¼¹·Õè©Õ´  ¤¹ÃÙéʶҹ·Õè¡çäÁèµèÒ§  ¡ç¤Ô´ÇèÒ¤§à»ç¹àÃ×èͧàÇÅÒ  à¾ÃÒÐàÇÅÒÇèÒ§ÁÕ¹éÍ¡羺ÇèÒ¤¹ÁÒ©Õ´ÂÒà¾ÔèÁ

                ÍÐäà ¤×Í  »Ñ¨¨Ñ·Õèà´ç¡ÂÖ´µÔ´àÅ×Í´ËÃ×ÍäÁè´Ù·ÕÇÕÊÃØ»»ÃÐà´ç¹  ¤Ô´ÇèÒà´ç¡ªÍº´ÙÊѵÇì  ÍÒ¨äÁè¨ÃÔ§  àÇÅҢͧ©Ò¡¹Ò¹à´ç¡àº×èÍ  à´ç¡äÁèªÍº´Ù¤¹·ÐàÅÒСѹ  ¡ÒÃàÍÒ¤¹¡ÑºÊѵÇìÁҤءѹà´ç¡¡ÅѺªÍº  ¼ÙéãË­è¤Ô´ÍÒ¨¼Ô´µéͧ·´ÅͧáÅéÇÇÑ´¼Å´Ù

                »Ñ¨¨ÑÂÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ

                ¤¹¢ÒÇà¢Ò¹Ñè§ã¡Å餹´Ó  àÍÒä¡èà§Ô¹  ¡çàŪѡ»×¹ÂÔ§¤¹´Óà´ÔÁäÁèà¤ÂÁÕ¤¹·Ó  ŧÀҾŧ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ì  ¨Ñº¤¹´Õ  »Åèͤ¹´Ó·Õèà¤Â·ÓÍÒª­Ò¡ÃÃÁ  ¤¹äÁèªÍº  ¨¹à¡Ô´¡ÃÐáÊ  à»ç¹ ÅÙ¡á¡ÐËŧ·Ò§

                ¤¹æ  ¹Õé¨Ö§à»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¢ͧ¹ÔÇÂÍÃì¤

                ¹ÔÇÂÍÃì¤ÁÕÍÒª­Ò¡ÃÃÁ  Ŵŧ  à¾ÃÒÐàËç¹ã¤Ã  ͸ԺÒ´éÇ·Äɮՠ ¡ÃШ¡áµ¡  (Broken  Window theory ËÒ¡àÃÒäÁèʹ㨠 ã¤Ãæ  ¡çäÁèʹ㨠 ¡çàÅÂÊÐÊÁÍÒ¨àËÁ×͹§Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ÍÒ¨µéͧä»á¡éÃÐàºÕºàÅÇæ  ã¹Êѧ¤Á  àªè¹  ¤¹ªÍºà¢Õ¹¡Óᾧ  àÃÒ¡çä»·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÍÒÊշҷѺ

                ã¤Ã¡ÃÐâ´´¢éÒÁÃÑéÇäÁèÂÍÁ¨èÒÂà§Ô¹ãËé¨ÑºáÅéÇÁÒÂ×¹ãË餹ÁÒàËç¹áÅéÇÍÒ  µÒÁ»ÃÒº  ËÒ¡»ÅèÍÂ仡ç¨Ðà»ç¹ÎÕâÃè¨Ò¡¨Ø´àÅç¡æ  ¡ç¨ÐÂÖ´àÂ×éÍä»

                ¡ÒÃà¢Õ¹˹ѧÊ×Í  (Yo - Ya  Sisterhood à»Ô´µÑÇ  ÁÕ¤¹ÁÒ¢ÍÊÒÂàÍç¹µì  7  ¤¹  ¨Ò¡¹Ñ鹡ç¢ÂÒ¼Š ÁÕ¤¹ÍèÒ¹à»ç¹áʹ  ·Ñ駷ÕèäÁèà¤ÂÍÍ¡·ÕÇÕ  ŧ˹ѧÊ×Íá¤è¤ÃÑé§à´ÕÂÇ  ·ÓäÁÅР ÅͧÁÒ¾Ô¨ÒóҴ٠ ÅÙ¡¤éÒÍèҹ˹ѧÊ×Í  ÁÕ  ÂÒ  ÂèÒ  ÅÙ¡  ÅÙ¡éÒ  3  ÃØè¹  (á¡è  ¡ÅÒ§  à´ç¡)  ·ÓäÁÂÍ´¢Ò¢Öé¹  à¾ÃÒСÒþٴ»Ò¡µèͻҡà»ç¹á¿¹¤ÅѺ  à»ç¹¡ÅØèÁ¤Ø¡ѹ  ¡ÃШÒÂΌ¤ÅѺ  àÇÅÒ¨ÐÊ觢ͧ¢ÇÑ­ãËé  ¡çà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×͹Õé  à¹×éÍËÒ˹ѧÊ×Í¡ç´Õ

                ¡ÒÃà¼Âá¾ÃèÈÒʹҠ Methodist  ÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Í§ÊÒÇ¡  ¨Ò¡  20,000  à»ç¹  90,000  ¤¹  ¼Ùéà¼Âá¾Ãèà»ç¹¤¹·ÕèÃÙé´Õã¹àÃ×èͧÈÒʹÒáµèÁÕÍÕ¡¤¹à»ç¹¹Ñ¡¢Ò¨֧à¼Âá¾Ãèä´éÁÒ¡¢Öé¹  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡¹Ñº¶×ͨҡÈÒʹÒ˹Ö觠 à¡Ô´¤ÇÒÁàª×èÍ  à»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁáÅéÇÁҹѺ¶×ÍÈÒʹÒãËÁè  à¡Ô´¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØèÁ  ã¤ÃäÁèàÍÒ´éÇ¡ç¨Ð¶Ù¡àÍÒÍÍ¡¨Ò¡¡ÅØèÁ

                ¢¹Ò´ÊÁͧµèÍ¡ÒÃÍÂÙèÃèÇÁ¡Ñ¹ÍÂèÒ§äà ´Ù·Õè  Neo  cortex  µÑÇËÂÑ¡ã¹ÊÁͧÂÔè§ÁÕÁÒ¡  ËÒ¡ÁÕªèǧ  147.8  ¤¹  ¨ÐÍÂÙè´éÇ¡ѹ´éÇ´Õ

                ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡äÁèà¡Ô¹  150  ¤¹  ·Ó·Õè¨Í´Ã¶  ËÒ¡à»ç¹  150  ¤¹  ÁÕ¤¹ä»¨Í´·ÕèʹÒÁ¡çáÊ´§ÇèÒ¤ÇâÂÒÂâç§Ò¹ãËÁèä´é

                Ãͧà·éÒãÊèáÅéÇàËÁ×͹à´Ô¹ã¹ÍÒ¡ÒÃÈ  ¾Ç¡àÅè¹Êà¡çµºÍÃ촨ЪͺÂÍ´¢ÒÂà¾ÔèÁÁÒ¡æ  ¨Ø´ËÑ¡àËà¡Ô´¨Ò¡  ·ÓÊÔ¹¤éÒ  ੾ÒСÅØèÁÅÙ¡¤éÒ  ¢ÒÂã¹Ãéҹ੾ÒСÅØèÁ  ¤¹ÊÃéÒ§¡ÃÐáÊ  ¤×Í  ¹Ñ¡ÊÐà¡çµºÍÃì´  à»ç¹¼ÙéÃÔàÃÔèÁ¡ÒÃâ¦É³ÒᵡµèÒ§¨Ò¡·ÕèÍ×è¹  ¤×Í  ·ÓàÊÕ§ÍÔê´ÍÒ´º¹àµÕ§á¤èà»ç¹ÇÑÂÃØè¹  ¡ÃÐâ´´µºáÁ§ÁØÁ´éÇ¡ÒÃãÊèÃͧà·éÒ  ¤¹ªÍºâ¦É³ÒàÅ«×éÍÁÒ¡

                ¡ÒæèÒµÑǵÒ  ¹éÍÂ㨾èÍ  ¡çàÅÂà¡Ô´¡ÃÐáÊ¡ÒæèÒµÑǵÒÂã¹Êѧ¤Á  à»ç¹¡ÒÃàÅÕ¹Ẻ  à»ç¹  2  Ẻ  ¤×Í  àÅÕ¹Ẻ  áÅÐá¤è·´Åͧ´ÙÇèÒ¦èÒµÑǵÒÂà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ

                ¡ÒÃÊÙººØËÃÕèÇÑÂÃØè¹ã¹ÍàÁÃÔ¡Ò  ·ÓäÁà¾ÔèÁ¢Öé¹  äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹¡ÒÃËéÒÁâ¦É³Ò  ¢Öé¹ÃÒ¤ÒºØËÃÕè  ¼Å¡ç¤×ͤ¹ÊÙººØËÃÕèäÁèŴŧáÊ´§ÇèÒäÁèµÃ§¨Ø´  ÊÒà˵بҡ¤¹¡ÅØèÁàÅç¡æ  äÁè¡Õ褹ã¹ÇÔ·ÂÒÅÑÂ仺͡ÇèÒÊÙººØËÃÕèáÅéÇ´Õ  ¡ÒÃÊÙººØËÃÕè¨Ò¡ÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁáÅШҡÂÕ¹·ÕèµÔ´ÃѺÁÒ¨Ò¡¾èÍáÁè  àÃÒäÁèµéͧä»ËéÒÁ  ãËé·´Åͧä»àÅ  áÅéÇËÒÇÔ¸Õ¡Ò÷ÕèäÁè·ÓãËéµÔ´  ËÒ¡à¡Ô¹  3  »Õ  áÊ´§ÇèÒ¤Ô´ä»áÅéÇ

                ¡ÒÃóç¤ìãËé¼ÙéË­Ô§´Ó  ÃÙéàÃ×èͧÁÐàÃç§àµéÒ¹ÁáÅÐàºÒËÇÒ¹à¢Òä»·ÕèâºÊ¶ìÇѹÍÒ·ÔµÂì  à¢Ò¡çä»ãËé¤ÇÒÁÃÙéËÅѧ·Ó¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ»ÃÒ¡®ÇèÒäÁèä´é¼Å  ¨Ö§à»ÅÕè¹价ÕèÃéÒ¹àÊÃÔÁÊÇ  àªÔ­ªèÒ§àÊÃÔÁÊÇÂä»ãËé¤ÇÒÁÃÙé  ªèÒ§àÊÃÔÁÊÇÂàËÁ×͹¤¹¢Ò¢ͧ  ·Ó§Ò¹ä»¡ç¤ØÂä»  »ÃÒ¡®ÇèÒä´é¼Å¼ÙéË­Ô§´Ó仵ÃǨÃÑ¡ÉÒÁÒ¡¢Öé¹µÒÁ¤¹Êèǹ¹éÍÂÊÃéÒ§¡ÃÐáÊ  ÁÕ·Ñ駤¹ÃÙé  ¤¹á¾Ãè¡ÃШÒ¡çàËÁ×͹àÃÒ¨ÐàÍÒ¤ÇÒÁÃÙéÁÒãªéãËéÅÙ¡¤éÒÃÙé¨Ñ¡ÊÔ¹¤éÒ´Õ¢Öé¹  ¡Ò÷ӡÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¾ÄµÔ¡ÃÃÁͧ¤ì¡Ã  ·ÓãË餹ͧ¤ì¡ÃµÔ´ÁÕáÅéÇËÃ×ÍÂѧà»Ô´â¦É³ÒáÅÐËÒÂä»ËÃ×Íà»ÅèÒ  ¡ÒÃäÅ褹ÍÍ¡¨Ò¡¡ÅØèÁ

                á¹Ç¤Ô´¹Õé  à¡Ô´âäÃкҴ¹Õéà»ç¹ä»ä´éÍÂèÒ§äà ¡Ò÷ÓãËéµÔ´»Ò¡  »ÅÙ¡¡ÃÐáÊä´é  à˵ءÒóìËÅÒÂàÃ×èͧÍÒ¨äÁèµÑé§ã¨àÃÒÁÒÅͧ¤Ô´ÇèÒàÃÒµÑé§ã¨ãËéà»ç¹ÍÂèÒ§äà ¡ÒÃÅ´ÍÒª­Ò¡ÃÃÁÍÒ¨·Óâ´Â¡ÒëèÍÁ˹éÒµèÒ§  àÃÒ¨ÐäÁè·Ô駢ÂÐËÒ¡¾×é¹·ÕèÊÐÍÒ´  ËÒ¡Ê¡»Ã¡¡ç¡ÅéÒ·Ô駠 ¡ÒÃà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ¤¹¡ÃÐâ´´¢éÒÁÃÑéÇâ´ÂäÁè¨èÒµѧ¤ì  â´Â¡ÒèѺÁÒâªÇìÊÃéÒ§ÃÐàºÕºÊѧ¤Á  ¡ÅѺŴÍÒª­Ò¡ÃÃÁ  ·ÓãËéà¡Ô´¡ÒèشËÑ¡àËä´é

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹