Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

13  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

»®ÔÃٻöä¿ä·Â

Thai Train Revolution

 

1.  »Ñ­ËÒöä¿ä·Â

                -  ¤Ãͺ¤ÅØÁäÁè·ÑèÇ·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´

                -  ¢Ò´·Ø¹

                -  à·¤â¹âÅÂÕÅéÒÊÁÑÂÁÕ¢Õ´¨Ó¡Ñ´

                -  ºÃÔËÒçҹäÁèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

 

2.  á¹Ç·Ò§»®ÔÃÙ»

                2.1  öä¿ÃÒ§¤Ùè¤Ãͺ¤ØÁ·ÑèÇ»ÃÐà·È  Å´ÍغѵÔà˵ؠ à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Òâ¹Êè§

                2.2  ö俤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§»ÃÐà·ÈÍ×è¹àÃÔèÁ᫧˹éÒ á¡é»Ñ­ËÒ¨ÃҨà Å´¡ÒÃãªé¾Åѧ§Ò¹¹éÓÁѹ

                2.3  ËÑǨѡà ËÑǨѡÃà¡èÒà¹é¹¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒ  ÍØ»¡Ã³ì¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѪÓÃØ´áÅéÇäÁèá¡éä¢

                2.4  ¾Ñ²¹ÒºØ¤¤Åҡà ¤¹¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¤¹«èÍÁ  ·Ñ¡ÉР à·¤â¹âÅÂÕ

                2.5  ºÃÔËÒáÒÃà§Ô¹  á¡é»Ñ­ËÒ¡ÒâҴ·Ø¹ãËéÍÂÙèä´é  Å´µé¹·Ø¹áµèà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾§Ò¹

                2.6  ºÃÔËÒÃÊÔ¹·ÃѾÂì  ÁÕ·Õè´Ô¹ãËéàªèÒËÅÒÂáËè§

                2.7  ÂÖ´á¹ÇÇÔÊÒË¡Ô¨  µÑé§à»éÒºÃÔ¡ÒûÃЪҪ¹  à»ç¹·Ò§àÅ×Í¡¢Í§¤¹¨¹

                2.8  â»Ãè§ãʵÃǨÊͺä´é  ÁÕ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Õèà»ç¹¡ÅÒ§µÃǨÊͺä´é¿Ñ§¤ÇÒÁàËç¹»ÃЪҪ¹  äÁ赡ÍÂÙèÀÒÂãµé¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧãªéËÅÑ¡¸ÃÃÁÀÔºÒÅ㹡ÒúÃÔËÒÃäÁè¼Ô´¡®ËÁÒÂ

                2.9  áºè§àÊé¹·Ò§ãËéàÍ¡ª¹Å§·Ø¹  àÊé¹·Ò§¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèäÁèÁÕöä¿äÁè¡ÃзºµèÍàÊé¹·Ò§à´ÔÁ

                2.10  ä»ÈÖ¡ÉÒ§Ò¹  ´Ù  Best  Practice  µèÒ§»ÃÐà·È àªè¹  ­Õè»Øè¹à¹é¹¡ÒõçàÇÅÒ  »ÅÍ´ÀÑ»ÃÐËÂÑ´

 

3.  º·Ê觷éÒÂ

                -  à»ç¹¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍ»ÃЪҪ¹

                -  µéͧ¡ÅéÒà»ÅÕè¹á»Å§

                -  ÂÖ´ËÅÑ¡à´Ô¹·Ò§»ÃÐËÂÑ´  ÃÇ´àÃçÇ  »ÅÍ´ÀÑ  µÃ§àÇÅÒ

                -  ¼ÙéÇèÒ¡ÒÃö俵éͧà¡è§áÅдÕ

                -  ÊÃéÒ§ÂØ·¸ÈÒʵÃì  ¡Òâ¹Êè§ÊÔ¹¤éҷҧöä¿ä»Âѧ·èÒàÃ×Íà¾×èͤÒÁá¢è§§á¡Ãè§ä·Â

 

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹