Font : Tahoma

3  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2551

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

 ¡ÒûÃѺ»Ãا¸ØáԨÍÂèÒ§à»ç¹Ãкº

Systematic  Business  Improvement

 

          ¡ÒÃÍ͡ẺÃкº¸ØáԨ  ÍÒ¨ÁÕÁØÁÁͧ¨Ò¡ã¹ä»Ëҹ͡

          1)  ·ÓãË龹ѡ§Ò¹à¢éÁá¢ç§  (Shop  Floor)   ´ÙáÅà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã˹éÒ§Ò¹ãËé´Õ

          2)  »ÃѺ»Ãا¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµãËéà¢éÁá¢ç§  (Process)

          3)  ·Ó¸ØáԨãËéä´éà»ÃÕº㹡ÒÃá¢è§¢Ñ¹  (Business) 

          ÁҴٵ鹷ع·Ñé§ËÁ´

          -  µé¹·Ø¹ÊÔ¹¤éÒ¨ÃÔ§æ

          -  µé¹·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

          -  µé¹·Ø¹·Õè¶Ù¡á¨¡¨èÒÂÁÒÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹µÒÁÊÔ¹¤éÒ§Ò¹ºÃÔ¡Òèҡ¡Í§¡ÅÒ§  àªè¹

             §Ò¹Êӹѡ§Ò¹  ºÃÔ¨Ò¤  ¾ÑÊ´Ø  ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

          ¡ÒÃŧÃÒÂÅÐàÍÕ´

          -  ¨Ò¡àÅç¡æ  ¾Ù´§èÒÂæ  àªè¹ÇÔÊÑ·Ñȹì¢ÂÒÂà»ç¹ãË­èâµ  ŧÅÖ¡  ÃÒÂÅÐàÍÕ´

          »Ñ­ËÒµÅÒ´¡Ñº¡ÒüÅÔµÍÂÙèá¡ÊèǹµÅÒ´à»ç¹¢Í§¡Í§¡ÅÒ§äÁè¤èÍÂä´é¤Ø¡ѹºÒ§ºÃÔÉѷ⪤´Õ¡çÍÂÙèã¹·Õèà´ÕÂǡѹ¡çÁÕàÇÅҤءѹ·Ø¡Çѹ  ·Ø¡ÊÑ»´ÒËìã´

          ¡ÒÃÁͧ¼ÅÔµÀÒ¾  (Productivity) 

          Áͧá¤è¡ÒüÅÔµ = (¨Ó¹Ç¹·Õè¼ÅÔµ) x 100/ (Çѵ¶Ø´Ôº»é͹)

          Áͧ¶Ö§¸ØáԨ      = (ÂÍ´¢ÒÂ)  x 100/ (¢Í§»é͹)

          ÁͧÀҾ㹺ÃÔÉÑ·ÊÔ觷ÕèÍÂÒ¡àËç¹  àªè¹µéͧ¡ÒüÅÔµàµçÁÊÁÃö¹Ð  (Full  Capacity)  ·Ø¡à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¢Í§âç§Ò¹¨Ð·ÓÍÐäÃã¹àÁ×èÍ»¡µÔ·Óä´éá¤è  70%  ÍÒ¨µéͧÁÕ¡ÒÃàÃ觢ÒµèÒ§»ÃÐà·Èà¾ÔèÁÊÑ´ÊèǹÂÍ´¢ÒÂã¹µÅÒ´ã¹»ÃÐà·È·Ó¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁè  àÃÒãªéÊÁÃö¹Ð¡ÒüÅÔµËÁ´áÅéÇËÃ×ÍÂѧàÍÒä»à¼Ò¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁèà¼Ò¢ÂÐËÃ×ͺÃÔ¡ÒÃãËÁèæ  ä´éËÃ×Íà»ÅèÒ

          ¡ÒâÂÒµÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö  ÊÒÁÒöŴµé¹·Ø¹ÍÂèÒ§ÁÒ¡·Ó¸ØáԨÍ×蹷ӢͧãËÁèÍÐäáçä´é·ÕèÁռšÃзº¸ØáԨàªè¹äºâÍ´Õà«Å  ËÃ×Í»ÃѺ»Ãا¢Í§à¡èÒà»ÅÕè¹á»Å§ãËÁèÁÒ¡æ  áÅéÇ¡Ãзº¸ØáԨáÃ§æ  ËÒ¡ÍÍ¡¡ÅÂØ·¸ìáÅéÇ¡Ãзº¸ØáԨá¤è  2 %  ¡çÂѧ´ÙäÁèÊ觼Å

          ÁÕâç¡ÃдÒÉ»¡µÔ·Ó¡Åèͧ¡ÃдÒÉ¢Ò·´Åͧ·Óà¼×Í¡´éÇ¡ÃдÒÉ¡Åèͧáµè·Óá¤èºÃÔ¨Ò¤ÂѧäÁèä´é¢Ò¨֧ÂѧäÁèä´éà§Ô¹¡çàÅÂÊ觼šÃзº¸ØáԨ¹éÍÂ

          µéͧ´Ù¶Ö§¼Ùé¢ÒÂÇÑÊ´Ø·ÕèÁÒ»é͹âç§Ò¹áÅéÇ¢ÂÒ¼Å件֧ÅÙ¡¤éÒ

          µé¹·Ø¹Çѵ¶Ø´Ôº¹Ñº¨Ò¡ÀÒÂ㹡Ãкǹ¡ÒüÅÔµµéͧ¢ÂÒ¼Å件֧¼Ùé¢ÒÂÇѵ¶Ø´Ôº¢ÂÒµèÍ件֧ÅÙ¡¤éÒ´éÇÂ

          ÁÕÃкº¡ÒüÅÔµµéͧ¾Ñ²¹Ò»ÃѺ»Ãا¨¹ÁռŵèÍ¡ÓäõéͧÍÐä÷Õèà»ç¹àÍ¡Åѡɳì¢Í§µÑÇàͧ·ÕèàÃÒÊÃéÒ§¢Öé¹ÁÒ

          ÊÃéÒ§¡ÒÃàª×èÍÁâ§ÃÐËÇèÒ§¹âºÒºÃÔÉÑ·¡Ñº§Ò¹·Õè¨Ð·Óä»ÊÙ褳СÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃáµèÅзÕÁ

          ·ÓãËé¹âºÒºÃÔÉÑ·ªÑ´à¨¹´Ùá¹Çâ¹éÁºÃÔÉÑ·¨¹¶Ö§ÅÙ¡¤éÒ

          ¡ÒôÙáżÙé¢ÒÂÍÐäËÅè·Õè¤ÍÂáµè¨Ð¢Öé¹ÃҤҨзÓÍÂèÒ§äù͡¨Ò¡¹ÕéÂѧäÁèÁÕʵçÍ¡ãËéàºÔ¡àÇÅÒÃÍÍÐäËÅèÁÕÁÒ¡µéͧ·Óà¾ÃÒе鹷عÊèǹãË­èÁÕÍÂèÒ§¹Ñ鹨ФØ¡Ѻ¼Ùé¢ÒÂÍÐäËÅèà»ç¹ÍÂèÒ§äÃàÃÒäÁèä´é¨Ñ´«×éͨѴËÒàͧ¨Ö§ÅÓºÒ¡µéͧÁÕá¼¹µÑÇàͧ½èÒ¨ѴËÒ¡çÁÕ  KPI  ·Õè¨ÐÅ´¤èÒãªé¨èÒÂÍÒ¨µéͧÃкº  Cross  Function  ¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹à©¾ÒÐÀÒÂã¹¾ÑÊ´ØàͧÍÒ¨¨Ñ´¡ÒÃäÁèä´é

          Ãкº¤Çº¤ØÁÍÐäËÅèÍÒ¨ãªéÃкº  Service  Contract  ÇèÒà»ç¹ÃÒªÑèÇâÁ§ÍÒ¨·ÓµÑé§áµè«×éÍà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡ÒÃà·Õºà¤Õ§ÍÐäËÅè

          ºÒ§Ë¹èÇÂÍÒ¨¤Çº¤ØÁäÁèä´éáµèµéͧ¹ÔÂÒÁÀÒáԨãËé´ÕºÒ§ÍÂèÒ§¡ç´Ôé¹ä´éàͧ´Ôé¹Ã¹ä´é  ¡ÒõèÍÃͧÃÒ¤Ò¡ç·Óä´éÍÒ¨ÃÇÁ¶Ö§àª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèµéͧÍÔ§·Õè¨Ñ´ËÒ¡ÅÒ§¡çà»ç¹¡ÒÃÊÙ­àÊÕ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒèѴËÒËÒ¡ÊÒÁÒö·Ó¡ÓäÃä´é¡çÍÒ¨µÑé§àÊÒä´éÁÒºÃÔËÒçҹ੾ÒÐä´éá¡èàÊҨѴËÒ  àÊÒ¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁè  ¡ÒõÑé§àÊÒµéͧ´ÙÇèÒà»ç¹¡Ø­á¨ÊӤѭ·ÕèãËé¼Å¡Ã·ºµè͸ØáԨàÊÒ´ÙáÅÇѵ¶Ø´º»é͹-¼Ùé¢ÒÂàÊÒ  IT

          ¹âºÒÂäÁèãªèÁÒ§èÒÂæ  µéͧÁÕ·ÕèÁÒ¾Íä´éÁÒ¡çÁÒ¡ÃШÒ¹âºÒÂŧÊÙèá¹Ç·Ò§»®ÔºÑµÔ

          3  C  Áմѧ¹Õé

C1      =       Customer  ÅÙ¡¤éÒ«×éÍÊÔ¹¤éÒàÃÒà»ç¹Çѵ¶Ø´Ôº´Ñ§¹Ñ鹡çÍÂÒ¡ä´éÃÒ¤Ò¶Ù¡æ  áµè¡çà»ç¹·Ñ駵ÑÇà§Ô¹áÅÐäÁèãªèµÑÇà§Ô¹

C2      =       Corporation  ºÃÔÉÑ·

C3      =       Competitor    ¤Ùèá¢è§

          ´ÕäÁè´Õµéͧà·Õº¡Ñº¤Ùèá¢è§ËÒ¡ÅÙ¡¤éÒäÁèÊÒÁÒöᡤÇÒÁᵡµèÒ§ÊÔ¹¤éÒä´é¡ç¨Ðà¡Ô´Ê§¤ÃÒÁÃÒ¤Ò

          ¡ÒÃËźʧ¤ÃÒÁÃҤҨзÓÍÂèÒ§äõéͧŴµé¹·Ø¹·ÓãËéµé¹·Ø¹µèÓ¨Ðä´éÊÙéä´é  ¡ÒÃËÒ¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁèà¾×èÍàÅè¹à¡ÁãËÁè

          ¡ÒÃËÒ¹âºÒ¨еéͧÁÕ·ÕèÁÒÇèÒà¡Ô´ÍÐäâÖé¹á¾éµÃ§ä˹  ¨Ø´Íè͹ÍÂÙèä˹  ´Ù¨Ò¡¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ

Ãкº¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃ

          ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì´éÒ¹µèÒ§æ  ä´éá¡è

          -  Swot  PPA  ¢Í§¡ÒüÅÔµ

          -  ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹

          -  ¡ÒõÅÒ´

          à¾×èÍ·Õè¨ÐàÍÒÁÒÇÒ§¹âºÒÂáÅÐÍÍ¡¡ÅÂØ·¸ì·Õèàª×èÍÁ⧨ҡ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìã¹á§èÁØÁµèÒ§æ  ¹âºÒµéͧäÁèÅÍÂÁÒ¨Ò¡¿éÒà©Âæ 

          ¡ÅÂØ·¸ì¸ØáԨ¨Ò¡¡ÒâÒÂà¤Ã×èͧ  àªè¹  à¤Ã×èͧ¶èÒÂàÍ¡ÊÒÃÍÒ¨à»ÅÕè¹à»ç¹¡ÒÃãËéàªèÒ·Õè¡Ãзºµè͸ØáԨ¨¹à»ç¹¼Ùé¹Óã¹Ç§¡ÒøØáԨ¶èÒÂàÍ¡ÊÒÃà¾ÃÒÐÁÕáµè¤¹àªèÒ  äÁèÁÕ¤¹«×éÍà»ç¹Âؤ¢Í§¡ÒÃÅ´ÊÔ¹·ÃѾÂì·Õèà»ç¹àÊ×èÍÁ§èÒ  ÅéÒÊÁѧèÒÂáÅÐäÁèÍÂÒ¡´ÙáÅàͧãËéàªèÒ¾ÃéÍÁºÃÔ¡ÒúÓÃاÃÑ¡ÉÒ´éÇÂ

          µéͧ¡Ó˹´  KPI  ·ÕèÊзé͹¡ÅÂØ·¸ì¢éÍä˹´éÇ  â´Â·Óà»ç¹àÁ·ÃÔ¡«ìâ´Â¡ÒÃÊÑÁ¾Ñ¹¸ìà»ç¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¹éÍÂǧ¡ÅÁ  ÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÁÒ¡¡çÊͧǧ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹Ç§´Ó·Öº¡çÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÁÒ¡ÊØ´

          áµèÅзÕÁ¤³Ð·Ó§Ò¹¡çÁÕÀÒ¾ÇÔÊÑ·Ñȹì·ÕèÍÂÒ¡àËç¹´éÇÂ

          ¡ÒÃÅͧà¢éÒä»´ÙáÅ´ÙáÁéÇèҨФǺ¤ØÁäÁè¤èÍÂä´é¡çÅͧà¢éÒ令Ǻ¤ØÁ´ÙäÁè¨Óà»ç¹µéͧ  100%  ¡çä´éËÒ·Ò§à¢éÒä»ÁÕÊèǹÃèÇÁÍÂèÒ§äà àªè¹  ˹èǧҹ¡Í§¡ÅÒ§  àªè¹¨Ñ´ËÒ  µÅÒ´  ¢¹Ê觠 ÁͧàËÁ×͹à¢Òà»ç¹  Outsourcing  ¢Í§àÃÒàÃÒ¨Ò¡¡ÒÃ令Ø¢ÒÂá¹Ç¤Ô´¡ÒÃàÍÒÃкºä»Ê͹à¢Ò¨Ðä´é·Ñ¹¡Ñ¹ÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃèÇÁ¡çä´é  ¡ÒÃÊ觷ÕÁà¢éÒä»ÃèÇÁ¡ÑºµÅÒ´  àªè¹ä»´ÙÅÙ¡¤éÒµÅÒ´¡ç´Ùã¹á§èµÅÒ´¼ÅÔµ¡çä»´ÙÇèÒÁÕà·¤¹Ô¤¡ÒüÅÔµµé¹·Ø¹¡ÒüÅÔµáÅéǨзÓä´éËÃ×Íà»ÅèÒ

          ¤ÇÒÁà»ç¹àÍ¡ÅÑ¡É³ì  (Unique)  ÍÒ¨·Óà»ç¹ÀÒÂãË­è˹Öè§à´ÕÂÇä´éá¡è  ä´é·Õè˹Öè§ã¹ÍÒà«Õ¹¡çÁÒ´ÙÇèÒ¨Ðä´é·Õè˹Ö觵éͧ¡ÒäسÊÁºÑµÔÍÐäÃáÅеéͧ·ÓÍÐäúéÒ§·ÓÍÂèÒ§äÃàÁ×èÍä÷Õè¨Ð件֧â´Â·Óáµèà¾Õ§¼Ùéà´ÕÂǢͧà¤Ã×Í¡è͹¨ÐÁÒà»ç¹àÍ¡ÅѡɳìµéͧÁվѲ¹ÒÍÒ¨à»ç¹¤ÃÖè§à´ÕÂÇËÃ×ÍàµçÁÊÁÃö¹Ð¡çä´é

         

         

 

 

 

 

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹