Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  àÁÉÒ¹  2551

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧà¤Ã×Í¢èÒÂͧ¤ì¡Ã

How  to  Synergy  in  multi-Unit  Organization

        ¡ÒÃà»ç¹ºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×ͨÐÁÕºÃÔÉÑ·ÅÙ¡ÁÒ¡ÁÒ«Öè§ÍÂÙèÀÒÂãµéºÃÔÉÑ·áÁè  CEO  ¡ç¨Ð¾ÂÒÂÒÁ´Ùáŷء˹èǺÃÔÉÑ·ãËéà»ç¹ä»ã¹·ÔÈ·Ò§à´ÕÂǡѹ »ÃÐÊÒ¹¾Åѧ¡Ñ¹ â´Â¡ÒäØ¡ѹ ¡ÃШÒÂà»éÒËÁÒÂä»Âѧ¡ÃÃÁ¡ÒüÙé¨Ñ´¡ÒâͧáµèÅкÃÔÉÑ·ÅÙ¡·Ø¡æ  ¤¹  áµèáÅéǡ羺ÇèÒáµèÅкÃÔÉÑ·ÅÙ¡¡çÁØè§à¹é¹·Õè  KPI  ´Ñª¹ÕªÕéÇÑ´¢Í§µ¹àͧà»ç¹ËÅÑ¡  ÁͧÀÒ¾ÃÇÁ¹éÍ·ÓãËé  CEO  µéͧ¾ÂÒÂÒÁÁͺ§Ò¹ãËéä´éÊÑ´Êèǹ·Õèà»ç¹¤Ø³µèÍà¤Ã×ͺÃÔÉÑ·ÁÒ¡·ÕèÊØ´ áµè¡ç·Óä´éäÁè´Õ¹Ñ¡  ·ÓãËéµéͧÁÒªèÇ¡ѹ¤Ô´ÇèҨлÃÐÊÒ¹¾Åѧà¤Ã×Í¢èÒÂͧ¤ì¡Ã  (Synergy ¡Ñ¹ä´éÍÂèÒ§äÃ

               ¡ÒûÃÐÊÒ¹¾ÅѧÍÒ¨à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§

               -  ¡ÒûÃÐÊÒ¹¡ÓÅѧ  (Manpower  Synergy

         ¡ÒûÃÐÊÒ¹¨Ø´á¢ç§  (Strength  Synergy

               -  ¡ÒûÃÐÊÒ¹à¤Ã×Í¢èÒ  (Network  Alignment

         ¡ÒûÃÐÊÒ¹·ÃѾÂҡà (Resource  Synergy

               -  ¡ÒûÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃÙé  (Knowledge  Synergy) 

               -  ¡ÒêèÇ¡ѹºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ  (Service  Synergy

               -  ¡ÒûÃÐÊÒ¹´éÒ¹¢éÍÁÙÅ  (Date  base  Synergy

               -  ¡ÒûÃÐÊÒ¹ÅÙ¡¤éÒÃèÇÁ¡Ñ¹  (Customer  Synergy

               -  ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÊÍ´»ÃÐÊÒ¹  (Research  Synergy  

            µÑÇÍÂèÒ§ºÃÔÉÑ·ÅÙ¡ª×èÍÇèÒºÃÔÉÑ·  ¡  Áըشá¢ç§´Ñ§¹Õé

               -  ÁÕà¤Ã×Í¢èÒ¤Ãͺ¤ÅØÁ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈáµèËÅÒºÃÔÉÑ·äÁèÁÕàÅÂ

               -  ÁÕ¡ÓÅѧ¾Å´éÒ¹¡ÒâÒµçÁÒ¡ÁÒÂ

               -  ÁÕÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ

               -  ÁÕ°Ò¹¢éÍÁÙÅÅÙ¡¤éÒ¶Ö§¢Ñé¹ÅÙ¡¤éÒ¡ÓÅѧ·Óâ¤Ã§¡ÒÃÍÂÙèã¹¢Ñ鹵͹ä˹

               -  ¾º»Ð˹éÒÅÙ¡¤éÒºèÍÂÁÒ¡

               ¡ÒûÃÐÊÒ¹â¤Ã§¢èÒºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ  (Network  Alignment ÍÒ¨ÁըشÃÇÁ (Hub)  ÅͺÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒä´éµÅÍ´  24  ªÑèÇâÁ§  ·ÑèÇ·Ø¡áËè§Êè§ÊÔ¹¤éÒãËéÅÙ¡¤éÒä´éµÅÍ´àÇÅÒ

               ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃà·¤¹Ô¤ãËéÅÙ¡¤éÒ  (Technical  Center)  ÁÕÅÙ¡¤éÒ·Õèà»ç¹âç§Ò¹·ÕèãªéÊÔ¹¤éÒÍÂÙè»ÃШӵéͧà¢éÒ仪èÇÂÅÙ¡¤éÒÍÂÙèàÃ×èÍÂæ 

         ¾×é¹·Õèá¢è§¢Ñ¹  (Competition  Area ãËé´Ùà»ç¹¨Ø´ÍÂèÒá¢è§ÁÒ¡ à´ÕëÂÇ¡ÒõèÍÊÙé¨ÐÃعá稹¶Ö§¢Ñé¹ÊÙéáÅ¡ËÁÑ´

               ºÒ§ºÃÔÉÑ·àªè¹ºÃÔÉÑ··ÕèÁբͧ¢Ò¡ÅѺäÁèÁըشÇÒ§¢Ò¢ͧ  (outlet) 

               ºÃÔÉÑ·  ¡  ¡çµéͧÁÕ·Õè¡Í§ÊµêÍ¡Çѵ¶Ø´ÔºÍÂÙèã¡Åéæ  â´ÂËҨشÃÇÁ  (Hub)  áÅéÇ¡ÃШÒµèÍä»Âѧ¨Ø´µèÒ§æ  ·Õèà»ç¹âç§Ò¹ÂèÍÂæ  ·Õè¤Ãͺ¤ÅØÁµÅÒ´ à¾×èÍãËéã¡ÅéªÔ´ÅÙ¡¤éÒÁÒ¡·ÕèÊØ´

               ºÃÔÉÑ·  ¢  ¼ÅÔµÀѳ±ìºÒ§ÍÂèÒ§¡ç·Ó·Ñé§áËé§áÅÐà»Õ¡  ẺáË駡çãËéÅÙ¡¤éÒÁÒÃѺ仼ÊÁ¹éÓãªéàͧ  Ẻà»Õ¡àÃÒ¡ç¼ÊÁ¹éÓãËé¾ÃéÍÁãªé  áµèÅÙ¡¤éÒµéͧÃѺä»áÅéǵéͧÃÕºãªé§Ò¹·Ñ¹·Õ  ÍÂèÒ§¹ÕéºÃÔÉÑ·  ¢  ÍÒ¨ãªé¤ÇÒÁà»ç¹à¤Ã×Í¢èÒ¢ͧºÃÔÉÑ·  ¡  ÁÒà»ç¹¨Ø´¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ  (Outlet)  ä´é

               àÃÒÍÒ¨ãªéá¹Ç¤Ô´ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éҨشà´ÕÂÇ  (One  Stop  Service)  â´ÂãËéºÃÔÉÑ·  ¡  à»ç¹¼Ùé¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ·Ñ駡ÅØèÁâ´Â·ÕèºÃÔÉÑ·  ¢,¤,§,¨,©  à»ç¹á¤è¼Ùé¼ÅÔµÁÒÊè§ â´ÂäÁèµéͧ·Ó¡ÒõÅÒ´áÅШѴ¨Ó˹èÒ ¡ç¨ÐÅ´§Ò¹«éÓ«é͹ä´é  ¡ç¨Ðà¡Ô´¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧ¢Öé¹

               ¡Ò÷ÕèºÃÔÉѷ㹡ÅØèÁÁØè§à¹é¹áµè´Ñª¹ÕªÕéÇÑ´µÑÇàͧâ´Â¡ÒÃᡡѹ·Óà»ç¹¡ÒôÕ੾Òе¹  (Sub  Optimize)  ËÒ¡ºÒ§ºÃÔÉÑ·ÂÍÁ¶ÍÂà»éÒŧ˹èÍ à¾×èÍãËé¼Å§Ò¹â´ÂÃÇÁÊÙ§¢Öé¹ ÍÂèÒ§¹Õé¶×ÍÇèÒà»ç¹´Õ·Ñ駡ÅØèÁ  (Total  Optimize)

               ¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèÇèÒ¤ÇÒÁ´ÕµÔ´¨ÃÇ´ËÃ×Í¡ÃÃÁÊ觼ÅàÃçÇãËé¼ÅµÍºá·¹·Ñ¹·Õ ãËéà§Ô¹àÅ ᷹·Õè¨ÐãËéµÍ¹»ÅÒÂ»Õ ¾Ç¡µÃСÙÅ¢Öé¹à§Ô¹à´×͹  (Merit)  áÅÐ⺹ÑÊ  (Variable  Play or Bonus)  «Ö觻ÕÅФÃÑé§à»ç¹ÊÔ觷Õè¨Ù§ã¨ä´é¹éÍ ÍÒ¨µéͧÁÕ⺹ÑʾÔàÈÉà»ç¹¤ÃÒÇæ  ä»àÅ 

               àÃÒÁÒ´Ù¡ÅØèÁ·ÕÁ»ÃÐÊÒ¹¾Åѧ  (Synergy  Team)  ¨Ð·Óä´éÍÂèÒ§äÃÁÕËÅÑ¡æ  ´Ñ§¹Õé

               -  ¡ÅØèÁµÔ´µèÍ·Ò§ÃÒª¡ÒÃáÅЪØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

               -  ¡ÅØèÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅФÇÒÁÃÙé  (Knowledge

                    -  ¡ÅØèÁ¡ÓÅѧ¾Å·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö੾ÒР (Manpower

               -  ¡ÅØèÁÇѵ¶Ø´Ôº  (Raw-Materials

               -  ¡ÅØèÁÂÍ´¹Ñ¡¢Ò  (Sale  force) 

               -  ¡ÅØèÁÍØ»¡Ã³ìà¤Ã×èͧÁ×ÍàªÔ§ªèÒ§áÅЫèÍÁºÓÃا  (Tools  and  Maintenance

               -  ¡ÅØèÁ¡ÒõÅÒ´áÅСÃШÒÂÊÔ¹¤éÒ  (Marketing  and  Distribution

                    -  ¡ÅØèÁ°Ò¹¢éÍÁÙÅáÅÐÅÙ¡¤éÒ  Customer  and  Product  Database)

         -  ¡ÅØèÁà¢éÒã¨ÅÙ¡¤éÒ  (Customer  Centric

               ÊÔè§ÍӹǻÃÐâª¹ì  (Facility)  ·Õè¨Ðµéͧ»ÃÐÊÒ¹¾Åѧ¡Ñ¹ ¡çÁÕ¡ÓÅѧ¾Å·Õèà¡è§à©¾ÒÐà¤Ã×èͧÁ×͵èÒ§æ  Ã¶µÑ¡  öºÃ÷ء  ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒÃÇÁ

               ¡ÒäÃͺ¤ÅØÁ·ÑèÇÀÙÁÔÀÒ¤  (Geographic  Covering)  ·Ñé§ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅеèÒ§»ÃÐà·È¨ÐµéͧÊÃéÒ§ÈÙ¹ÂìµÑÇá·¹·ÕèºÃÔÉÑ·ã´ºÃÔÉѷ˹Öè§ ÁÕÍÂÙèáÅéÇ ¤Ñ´á»Å§à»ç¹Í§¤Ò¾Â¾â´ÂÃÇÁãËéä´é

               Çѵ¶Ø´Ôº·Õè¨Óà»ç¹µéͧãªé§Ò¹äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹´Ô¹ËÔ¹·ÃÒÂáÃè¸ÒµØ  ¿×¹ äÁé  ÊÒÃà¤ÁÕ  ¡çµéͧ¤Ô´ÃÇÁã¹àªÔ§¨Ñ´ËÒà¾×èͺÃÔ¡ÒÃãªéͧ¤ìÃÇÁ

 

               ÃٻẺ¡ÒâÒÂÊÔ¹¤éÒ ÁÕ  3  á¹Ç¤Ô´  ¤×Í

1.  ÅÙ¡¤éÒµéͧ¡ÒÃÊÇèÒ¹à¨ÒР (Tools)  ¹Ñ蹤×Íá¹Ç¤Ô´¡ÒâÒÂẺ¹ÓàʹÍÍØ»¡Ã³ìà¤Ã×èͧÁ×ÍáÅÐÇѵ¶Ø´ÔºËÃ×ÍÊÔ¹¤éÒ·ÕèÅÙ¡¤éÒµéͧàÍÒä»·ÓàͧµèÍ  àªè¹¢ÒÂÍÔ°  ¢Ò»ٹ  ¢ÒÂäÁé  ¢ÒÂÊÇèÒ¹  ¢ÒÂà¤Ã×èͧ¾è¹à»ç¹µé¹

2.  ÅÙ¡¤éÒµéͧ¡ÒÃÃÙà¨ÒТͧÊÇèÒ¹  (Hole)  ¹Ñ蹤×Í  á¹Ç¤Ô´¡ÒâÒÂẺ¹ÓàʹͼÅÊÓàÃ稢ͧ§Ò¹ä»ãËé  àªè¹á·¹·Õè¨Ð¢Ò»ٹ  ¢ÒÂÊÇèÒ¹  ¢ÒÂäÁé ¢ÒÂËÔ¹·ÃÒ ãËé¡ÅѺ¡ÅÒÂà»ç¹µéͧ¢Ò¾×鹺éÒ¹¢Ò¼¹Ñ§ä» ·ÓãËéàºç´àÊÃç¨ à»ç¹¡ÒâÒÂẺ¼Å§Ò¹·ÕèÅÙ¡¤éÒµéͧ¡Òà (Solution

3.  ÅÙ¡¤éÒµéͧ¡ÒõԴ¾Ø¡á¢Ç¹µÙé  (Total  Need)  á¹Ç¤Ô´¡ÒâÒÂẺµÍºÊ¹Í§ÅÙ¡¤éÒ¨¹ÊØ´¤ÇÒÁµéͧ¡Òà äÁèµéͧ仵ÒÁªèÒ§·Õèä˹ÁÒÍÕ¡ á·¹·Õè¨Ðà¨ÒÐÃÙÊÇèÒ¹ãËéÍÂèÒ§à´ÕÂÇ¡ç·ÓãËéÁѹ¨ºä»àÅ  «Öè§ÍÒ¨¨ºà»ç¹§Ò¹æ  ¡çä´é  àªè¹¢ÒºéÒ¹  ·Ó¼¹Ñ§ºéÒ¹¨¹àÊÃç¨ÁÕ·Ñ駡èÍ©Òº  »Ñé¹ÅÒ  áÅéÇàÍÒÊÔ¹¤éÒµèÒ§æ ¢Í§àÃÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¤úªØ´¨Ò¡ºÃÔÉÑ·µèÒ§æ  ÁÒàÃÕ§ÃéÍÂÁÒ㹡Ãкǹ¡ÒõͺʹͧÅÙ¡¤éÒ¨¹¨º§Ò¹à»ç¹ªÔé¹æ  ÍÂèÒ§»ÃÐÊÒ¹¾ÅѧÊÔ¹¤éÒ

               ·ÓäÁäÁèÃÇÁ¡ÓÅѧ¾Å¤¹¢Ò¨ҡºÃÔÉÑ·  ¡,¢,¤,§,....©  ÁÒÍÂÙèà»ç¹ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃà´ÕÂǡѹã¹ÃٻẺ  2  ẺãËéàÅ×Í¡ ¤×ÍẺ᡺ÃÔÉÑ·àËÁ×͹à´ÔÁáµèÁÒÃÇÁ¡Ñ¹·Ó§Ò¹àËÁ×͹¢éÒÃÒª¡ÒõèÒ§¡ÃÁ¡Í§ ¾ÍÁÒÍÂÙèµèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´¡çãËéÁÒ¢Ö鹡Ѻ¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´  ÍÕ¡á¹Ç¤Ô´Ë¹Ö觡çãËé仢Ö鹡ѺºÃÔÉÑ·áÁè·Óà»ç¹ºÃÔ¡ÒÃáºè§»Ñ¹  (Share  Service «Ö觵çµèÍ  CEO  àÅ  ÍÂèÒ§¹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéà¡Ô´¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧä´é

               ¡Ò÷ӴѪ¹ÕªÕÇÔµ  (KPI 㹡ÅØèÁ§Ò¹ºÒ§ÍÂèÒ§·Õèµéͧ¤Ô´áººÍ§¤ìÃÇÁ ¤Ô´à»ç¹ÀÒ¾ÃÇÁ ¡çµéͧÁÕ  KPI  ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ó¡Ñº¡è͹¡ÃШÒ KPI  Å§ÊÙèºÃÔÉÑ·ÂèÍÂæ  ·Õèà»ç¹ºÃÔÉÑ·ÅÙ¡ áµè¡çÁÕËÅÒÂæ  KPI  ·ÕèáµèÅкÃÔÉÑ·ÅÙ¡¡Ó˹´àͧä´é ËÒ¡ÊÔ觹Ñé¹äÁè¡ÃзºµèÍ¡Ãкǹ¡Òà Synergy  Target  ¹Ñ蹤×͵éͧÁÕẺ´Ùͧ¤ìÃÇÁ áÅÐẺ´Ù੾ÒеÑÇ ¤ÇÒÁà»ç¹ÊèǹµÑÇ´éÇ ÁÔàªè¹¹Ñé¹ËÒ¡´ÙáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Ö觨е֧à¡Ô¹ä»    

               ¡ÒâÒÂÊ觵èÍà»ç¹ªèÇ§æ  ÀÒÂ㹺ÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í  (Transfer  Price)  ÊÔ觹Õé¡èÍ¡Óà¹Ô´ÁÙŤèÒà¾ÔèÁ¹é͵éͧÁÕ¤èÒãªé¨èÒÂâ¹¢éÍÁÙźÃÔÉÑ·  ¡Ò÷ӺѭªÕ  áÅСÒÃàÊÕÂÀÒÉÕ«éÓæ  à¢éÒä»à§Ô¹â͹ÀÒÂ㹺ÃÔÉÑ·ÅÙ¡¡ÑºÅÙ¡ºÃÔÉÑ·ÅÙ¡¡ÑºáÁèáÅкÃÔÉÑ·áÁè¡ÑºÅÙ¡¡çàÊÕ¤èÒâ͹ãËé¡Ñº·Ò§¸¹Ò¤ÒÃÁÒ¡µéͧËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃÅ´¤èÒãªé¨èÒÂ

               ¡ÒÃÅ´¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒäéÒ¢ÒµèÒ§»ÃÐà·Èà¾×èÍäÁèãËéàÊÕÂÍѵÃÒ¤èÒáÅ¡à»ÅÕè¹à§Ô¹µÃÒ  àÇÅÒàÍÒ¢ÒÂÊÔ¹¤éÒµèÒ§»ÃÐà·È ¾Ç¡¤Ô´à»ç¹à§Ô¹´ÍÅÅèÒÃìÁÒä´éà§Ô¹ÁÒ ÍÂèÒ¾Öè§á»Å§à»ç¹à§Ô¹ä·ÂºÒ·áÅéÇàÍÒà¢éÒ»ÃÐà·È ãËéàÍÒà§Ô¹´ÍÅÅèÒÃì¹Õé仨èÒÂà§Ô¹¤èÒ¶èÒ¹ËÔ¹·Õè¨Ð¹Óà¢éÒÁÒãªéÀÒÂã¹»ÃÐà·È Ëѡź¡ÅºË¹Õé¡Ñ¹´éÇ´ÍÅÅèÒÃì ¡ç¨ÐàËÅ×Íà§Ô¹ºÒ·ä·ÂäÁèÁÒ¡ áÅéǤè͹Óà¢éÒàÁ×ͧä·Â ÍÂèÒ§¹Õé¨Ð»ÃÐËÂÑ´¤èÒâ͹à§Ô¹áÅФèÒáÅ¡à»ÅÕè¹à§Ô¹µÃÒ

               Ãкº¡Òâ¹Ê觡ÃШÒÂÊÔ¹¤éÒ  (Logistic)  ¡çÁÒà¹é¹ã¹àÃ×èͧ¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹¹éÓÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§â´Âãªéá¡êÊá·¹¹éÓÁѹ  àªè¹  CNG, LPG, NGV  ¡ÒÃãªéÃкº  GPS  à¾×è͵ԴµèÍÊ×èÍÊÒÃÃÐËÇèÒ§ÈÙ¹ÂìºÑ­ªÒ¡Òáͧö¡Ñº¤¹¢ÑºÃ¶ºÃ÷ء·ÑèÇ»ÃÐà·È ¨Ð·ÓãËéÊÒÁÒöàÃÕ¡öÇèÒ§  öÍÂÙèã¡ÅéÁÒÃѺ§Ò¹ã¹àÊé¹·Ò§¼èÒ¹ä´é µÅÍ´¨¹¡ÒÃãªé¡ÅÂØ·¸ìÇÔ觠 2  ¢Ò  â´ÂäÁèà·ÕèÂÇà»ÅèÒ

               ÊÓËÃѺ·ÕÁ¢Ò  (Sale  force)  ¡ç¤ÇÃÁÕ  2  á¹Ç¤Ô´  ¤×Íᡡѹ·ÓáÅÐÃÇÁ¡Ñ¹·Ó¹Ñé¹ ¤ÇÃÁÕËÅѡࡳ±ìÇèÒàÁ×èÍäè֧ᡡѹ·Ó áÅкҧ¤ÃÑé§ÃÇÁ¡Ñ¹·ÓÅͧä»ÃдÁÊÁͧ´Ù  ¡ÒÃÁÕÊÔ¹¤éÒËÅÒ¡ËÅÒª¹Ô´¢Í§Í§¤ì¡Ã ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨¡Ô¹¡Ñ¹àͧá¢è§¡Ñ¹àͧ  ·´á·¹¡Ñ¹ä´éºÒ§ÊèǹºÒ§¾×é¹·Õè¡ÒÃãªé§Ò¹

               ¡ÒÃÍÍ¡¡ÅÂØ·¸ìµéͧÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é¢Í§â¤Ã§¡ÒõÒÁ¡ÅÂØ·¸ì  ¡ÅÂØ·¸ì¢ÂÒ·Óä´é  2  ÇÔ¸Õ¤×Í  ÊÃéÒ§âç§Ò¹ãËÁè«Ö觵éͧãªéàÇÅÒ㹡ÒáèÍÊÃéÒ§µéͧÊÃéÒ§áºÃ¹´ìãËÁè ÍÕ¡ÇÔ¸Õ¤×Í  «×éÍâç§Ò¹·ÕèÁÕÍÂÙèà´ÔÁ«Ö觷Óä´éâ´Â¡ÒÃÃèÇÁ·Ø¹  (Joint  Venture)  ¡Òë×éÍâç§Ò¹áÅÐá¿Ã¹äª¹ì  ÇÔ¸Õ¹Õé¨Ðä´éµÅÒ´ÅÙ¡¤¤éÒµÅÍ´¨¹¼ÅÔµä´é·Ñ¹·Õ ÍÒ¨ãªé¾¹Ñ¡§Ò¹µÔ´âç§Ò¹ÁÒ´éÇÂ

               ˹èǧҹËÑÇËÍ¡·Õèà»ç¹á¹Ç˹éÒͧ¤ì¡Ã µéͧ¡Ó˹´à¾×èÍãËéÇÒ§¡ÅÂØ·¸ìãËéÊÍ´¤Åéͧ

               ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¡Ã³ÕÅÙ¡¤éÒ·ÕèµÍºÊ¹Í§ÁջѭËÒËÃ×Í¢éÍÁÙÅ¢³ÐàÂÕèÂÁªÁÅÙ¡¤éÒÊØèÁÇèÒà»ç¹ä»µÒÁ¡ÅÂØ·ìËÃ×Íà»ÅèÒ

               Çѵ¶Ø´Ôº·Õèãªé§Ò¹ã¹ÀÒ¤¡ÒüÅÔµ¢Í§Í§¤ì¡ÃÁÕÍÐäúéÒ§ ãËé¨Ñ´à»ç¹ËÁÇ´ËÁÙèà¾×èÍ¡ÒèѴ¡Òà ¡ÒèѴËÒ  ¡ÒèѴÊÃ÷ÃѾÂҡà ¡ÒÃáºè§»Ñ¹  ¡ÒÃãªéÃèÇÁ¡Ñ¹  à¾×èÍ»ÃÐ⪹ìÊØ¢  »ÃÐËÂÑ´ÊØ´¢Í§Í§¤ì¡Ã

               ¨§¹ÔÂÒÁ¨Ø´á¢ç§  (Strength)  áÅШشÍè͹  (Weakness)  ¢Í§àÃÒà·Õº¡Ñº¤Ùèá¢è§ÇèÒÍÂèÒ§ã´Íè͹¡ÇèÒ ÍÂèÒ§ä˹á¢ç§¡ÇèÒ ¨Ð¡ÃдѺ¤ÇÒÁá¢ç§áÅÐá¡é¨Ø´Íè͹ÍÂèÒ§äà ¤Ùèá¢è§¡ÓÅѧµÕ¨Ø´á¢ç§ËÃ×ͨشÍè͹¢Í§àÃÒ  áÅÐàÃÒãªé¨Ø´á¢ç§ËÃ×ͨشÍè͹㹡Òõͺâµé¤Ùèá¢è§

               ¨Ø´á¢ç§¢Í§àÃÒÍÒ¨à»ç¹·ÃѾÂҡúؤ¤Å  ¡ÒúÃÔ¡ÒÃÊÔ¹¤éÒ¡ÒáÃШÒ·ÑèÇÀÙÁÔÀÒ¤  ¤ÇÒÁà»ç¹¤¹ä·Â¢Í§àÃÒ

               ¨Ø´Íè͹¢Í§àÃÒÍÒ¨à»ç¹¡Ò÷ӵÅҴẺá¡Êèǹ  ¡ÒÃäÁè¤èÍÂÁÕàÇÅҨФØ¡ѹ

               ¨Ø´á¢ç§¡ç¤×Í  ÊÔ觷Õè·ÓãËéàÃÒª¹Ð¤Ùèá¢è§áÅдÅã¨ãËéÅÙ¡¤éÒ«×éÍà¾ÔèÁ ÈÃÑ·¸Òà¾ÔèÁ äÇéÇÒ§ã¨à¾ÔèÁ  ¨Ø´Íè͹¤×Í  ÊÔ觷Õè·ÓãËéàÃÒá¾é¤Ùèá¢è§  ÅÙ¡¤éÒÍÂÒ¡¨Ð˹յըҡàÃÒä» ÅÙ¡¤éÒºè¹ÁÒºèÍÂæ  áÅéǵͺʹͧäÁèä´éËÃ×Í·ÓãËéÅÙ¡¤éÒËÒºè¹äÁèä´é

               ÁÒ´Ù·ÕèÍØ»ÊÃäµèÍ¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧà¤Ã×Í¢èÒÂͧ¤ì¡ÃÍÒ¨à»ç¹  KPI  áµèÅÐͧ¤ì¡Ãã¹à¤Ã×Í¢èÒ  ¢Ñ´¡Ñ¹  ¤ÇÃá¡é·Õè¡Ò÷ÓãËé  KPI  ÁÕ¡ÒÃÊÍ´»ÃÐÊÒ¹áÅÐÁÕÃÒ§ÇÑÅ⺹ÑʡѺ¼Å§Ò¹ËÃ×Í  KPI  ÀÒ¾ÃÇÁ´éÇ  ÂÔ觶éÒã¤ÃàÊÕÂÊÅÐà¾×èÍÀÒ¾ÃÇÁ¡ç¨ÐãËéÁÙŤèÒ¾ÔàÈÉà¾ÔèÁ´éÇÂ

               ¡ÒÃÇԨѷÕèµéͧÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¤ÇÒÁµéͧ¡Òâͧͧ¤ì¡ÃáÅÐÅÙ¡¤éÒäÁèãªè·Óã¹ÊÔ觷Õè¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÍÂÒ¡·ÓáÅзÓã¹ÊÔ觷Õè¤Ç÷Óà¾×èÍÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§Í§¤ì¡ÃáÅФÇÒÁµéͧ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒµÒÁ¨Ñ§ËÇÐàÇÅÒáÅСÃÐáÊâÅ¡  àªè¹ªèǧ¹Õé¨Ðà¹é¹ã¹àÃ×èͧ  ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ  ¡ÒÃ͹ØÃÑ¡Éì¾Åѧ§Ò¹  ¡Ò÷ÓãËéÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ´Õ¢Öé¹  ¡ÒÃÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍÊѧ¤ÁẺà¡×éÍ¡ÙÅ»ÃÐÊÒ¹¾Åѧ

               ¡ÅÂØ·¸ìÍÒ¨áºè§µÒÁ¾×é¹·Õèá¢è§¢Ñ¹µÒÁµÔ´¤Ùèá¢è§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§ÅÙ¡¤éÒá¹Ç¤Ô´¤ÇÒÁàª×èÍã¹áµèÅÐÀÒ¤·ÕèäÁèàËÁ×͹¡Ñ¹áÅСÅÂØ·¸ì¡ÒÃàÍÒ¤Ùèá¢è§ÁÒà»ç¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃ

               ŧ¾Ô¨ÒóÒẺä˹´Õ  ¡ÒÃÃÇÁËÃ×ÍᡵÒÁª¹Ô´¼ÅÔµÀѳ±ìáÅкÃÔ¡ÒÃËÃ×͵ÒÁÀÙÁÔÀÒ¤

               ʶҹ¡Òóì¤Ùèá¢è§à»ç¹ÍÂèÒ§ääԴÍÂèÒ§äà à¢Òà¹é¹¾Åѧ§Ò¹ªÕÇÁÇÅ  (Biomass)  ¾Åѧ§Ò¹¢ÂÐËÃ×Íä»ÍÂèÒ§Í×è¹  ËÒ¡¤Ùèá¢è§¤Ô´µèÒ§¡Ñ¹¡ÑºàÃÒ ¤ÇÃà¢éÒä»ÈÖ¡ÉÒá¹Ç¤Ô´¢Í§¤Ùèá¢è§´éÇ  àÃÒÍÒ¨¤Ô´¼Ô´¡çä´é

               ¡ÒÃàÂÕèÂÁàÂÕè¹ÅÙ¡¤éÒËÒ¡äÁè»ÃÐÊÒ¹¾Åѧ  µèÒ§¤¹µèÒ§ä»àÂÕèÂÁÅÙ¡¤éÒ  ÅÙ¡¤éÒàÃÒ¡ç¨Ðàº×èͤ×Í  ÃѺᢡÂèÍÂæ  ÂÔè§ÁҿѧáµèäÁèµÍºÊ¹Í§  ÃѺàÃ×èͧä»áÅéÇËÒÂà§Õº ÍÂèÒ§¹ÕéÂÔ觹èÒàº×èÍ  ¡Òú蹢ͧÅÙ¡¤éÒÍÂèÒ§äÁèà»ç¹·Ò§¡ÒÃËÃ×;¹Ñ¡§§Ò¹·Õèà¤ÂÊÇÁº·à»ç¹ÅÙ¡¤éҺ蹺éÒ§ËÃ×Íà»ÅèÒã¹´éÒ¹¡Òë×éÍËÒÂÒ¡§èÒÂáÅСÒúÃÔ¡ÒÃ

               ¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧ  (Synergy)  Åͧ¾Ô¨ÒóÒËÒࡳ±ìÇÑ´´ÙÇèÒÁÕá¤èä˹

               -  à¡ÒСѹẺËÅÇÁæ

               -  à¡ÒСѹẺà˹ÕèÂÇá¹è¹

               -  ÃٻẺäÁèà»ç¹ÃÙ»¸ÃÃÁ

               -  ÇÑ´¨Ò¡á¿¡àµÍÃìÍÐäúéÒ§

               -  äÁèà¡ÒСѹàÅÂá¶ÁÂѧ¢Ñ´¡Ñ¹ÍÕ¡

               -  Åͧ¡à˵ءÒóì·Õèà»ç¹¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧ  ·Ñ駺ǡ + áÅРź -

               ·Ò§ÍÍ¡  (Solution)  ·Ò§  CEO  ÍÒ¨µÑ駤¹·ÕèÁÒ´ÙáÅ´éÒ¹¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧà»ç¹¡ÒêÑèǤÃÒǨ¹¡ÇèÒ¨Ðà¢éÒ·ÕèáÅéǤèͼÅÑ¡à¢éÒ§Ò¹»ÃШÓÇѹ  àªè¹

               -  µÑ駼ÙéÍӹǡÒÃÀÒ¤´ÙáÅ੾ÒÐà¾×èÍËÒ¢éÍÁÙÅáÅкÃÔËÒÃ

               -  ˹èǧҹà´ÕÂÇ´Ù·Ñ駵ÅÒ´áÅСÒâÒÂà¾×èÍÊѧࡵ¡ÒÃÊÒ¹¾Åѧ

               -  ¡Ò÷ӧҹ¢éÒÁÊÒ§ҹ  (Cross  Functions)  à¾×èÍ·ÓÀÒáԨ»ÃÐÊÒ¹¾Åѧ

               -  µÑ駷ÕÁ¡ÅÂØ·¸ìà¾×èÍÊÃéÒ§·ÕÁÊÒ¹¾Åѧ  (Synergy  Team

                    -  µÑé§Ë¹èǧҹÁÒÃͧÃѺ

               -  ¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒõèÍÊÙé  (Simulation   Game)  àÍÒäÇé½Ö¡¤¹

               -  ¡ÒÃÍ͡Ẻ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÅͧ´Ù¨Ò¡  B3  ÁÒ  B2  ¨Ò¡  B2  ÁÒ·Õè  B1  áÅСÒáÃШÒ·Õèͧ¤ì¡Ãâ´Â¡ÒÃãªéªØ´àÍ¡ÊÒà áÅéÇÊ×èÍŧÁÒ¨Ò¡¹Ñ鹡çµÑ駪ش仵ԴµÒÁ¼Å¡ÒÃÃѺÃÙéÇèÒä´é¡Õè  %  ÀÒÂã¹àÇÅÒ¡ÕèÇѹáµèÅÐÇѹà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ

               ¨§ãªé¤ÇÒÁàÃçÇáÅФÇÒÁáç  (Speed  and  Strong)  àËÁ×͹¡ÒÃÍÍ¡ËÁÑ´ª¡µéͧàÃçÇáÅÐáç¨Ö§¨Ð¹çͤ¤Ùèá¢è§ËÃ×ͤÙèµèÍÊÙéä´é

               ÀÒ¾ÃÇÁ·ÕèàÃÒÁͧ㹡ÒÃÃдÁÊÁͧã¹àÃ×èͧ¡ÒûÃÐÊÒ¹¾ÅѧãËéÁͧ  2  ÀÒ¾  ¤×Í

               -  Áͧ¨Ò¡´éÒ¹ã¹ÍÍ¡  (Inside-Out)  â´Âãªé¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ãËé¤ÇÒÁàËç¹

               -  Áͧ¨Ò¡´éÒ¹¹Í¡ÁÒËÒµÑÇàÃÒ  (Outside-In â´ÂãËéÅÙ¡¤éÒâ´ÂÃÍºæ  äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒËÃ×ÍÅÙ¡¤éҢͧ¤Ùèá¢è§ËÃ×ͤ¹·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊà»ç¹ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒã¹Í¹Ò¤µ àªè¹¾Ç¡¡ÅØèÁà´ç¡æ  àÂÒǪ¹

               ÃٻẺá¹Ç¤Ô´¢Í§ÅÙ¡¤éҵ͹¹Õéà¨Í¤èÒ¢¹Êè§á¾§ÁÒ¡æ  µéͧ¡Òö١˹è͵éͧ¡ÒÃÊÔ¹¤éÒËÅÒ¡ËÅÒÂÁÕãËéàÅ×Í¡ãËéÁÒ¡ÁÒ  ËÒ¡ÁÒ¡áµèäÁèªÑ´à¨¹ã¹´éҹ˹éÒ·Õè¡ÒÃãªé§Ò¹¡çÂÔ觧§ÅÒµÒàËÁ×͹¡Ñ¹  ÅÙ¡¤éÒµéͧ¡ÒäÇÒÁÊØ¢àÃÒ ¨ÐÊÃéÒ§ËÃ×ÍÁͺ¤ÇÒÁÊØ¢ãËéÅÙ¡¤éÒ¨Ò¡ÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒÃä´éÍÂèÒ§äà ¨Ö§¨Ð«Òº«Öé§ã¨ÅÙ¡¤éÒ  à»ÅÕè¹á»Å§ä´éÃÇ´àÃçÇ äÁèãªè¤¹ºéÒ¹¹Í¡áÅéÇ ÁÕâ·ÃÈѾ·ìà¡×ͺ·Ø¡¤¹  ·Ø¡¤¹ÁÕÊÔ·¸Ôà¢éÒ¶Ö§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµµÒÁÃéÒ¹¤éÒÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµµèÒ§æ  µèÍä»ÍÂÒ¡ÊÑ觫×éÍÊÔ¹¤éÒ·Ò§â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í¡çä´é ¨ÐÂÔ觹ÔÂÁ¡Ñ¹ÁÒ¡¡ÇèÒÃкº  On-line  àÊÕÂÍÕ¡  ¹Í¡¨Ò¡¹Õéáç§Ò¹µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´àÃÔèÁËÒÂÒ¡µéͧÍ͡ẺãËéÊÔ¹¤éÒà»ç¹áºº¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»ËÃ×ÍÊÓàÃç¨ÃÙ»ÊÃéÒ§§èÒ»ÃСͺ§èÒÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧãªéáç§Ò¹½ÕÁ×Í¡çä´é

               ¤èÒ¢¹Êè§áººæ  ¡çµéͧËÒ·Ò§·Õè·ÓãËéÃÐÂзҧ¢¹Êè§ÊÑé¹ÊØ´  ¡ÒÃãªéÃкº  2  ¢Ò  ¡ÒÃãªéÇÔ¸ÕËÂÔºÂ×ÁáÅ¡à»ÅÕè¹â´ÂäÁèµéͧ¢¹ÊÔ¹¤éÒ¡çä´é  ¡ÅÂØ·¸¡ÒÃãªéáËÅè§Çѵ¶Ø´Ôºã¡ÅéµÅÒ´ã¹ÃÑÈÁÕ¹éÍ¡ÇèÒ  100  ¡Á.  ·ÕèËèÒ§¨Ò¡µÅÒ´¡ç¨ÐªèÇÂÅ´¤èÒ¢¹Êè§ä´éÁÒ¡

               Ãкº¡ÒâÒ¼èÒ¹  ÍÂèÒ仵Դ¡Ãͺà´ÔÁæ  àªè¹

               -  ¡ÒâÒ¼èÒ¹ºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í  仨Ó˹èÒÂ

               -  ¡ÒâÒ¼èÒ¹áÁèºéÒ¹  (àÍ¡ª¹)  à»ç¹ÃÒÂä´é¾ÔàÈÉ

               -  ãË龹ѡ§Ò¹·Ø¡¤¹à»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂä´é

               ¡ÒÃãªé¡ÒÃà¤Å×è͹·ÕèẺ¾ÅÇѵ  (Strategic  Move)  㹡Òâ¹Ê觠 àªè¹ÇÔ觠 3  ¢Ò  ÇÔ觠 5  ¢Ò  ÃÐËÇèÒ§·Ò§·ÕèµÑ´¡Ñ¹  à¾×èÍäÁèãËéöà»ÅÕè¹ÇÔè§ÇèÒ§à¤Å×è͹仵ÒÁ¨Ø´µèÒ§æ  µÒÁ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒâͧÅÙ¡¤éÒ

               ¨§¤Ø¡ѹÁÒ¡æ  ÃÐËÇèÒ§·Õèà´Ô¹·Ò§ä»à¢éÒËéͧ¹éÓà´Ô¹ä»¡Ô¹ÍÒËÒÃÃÐËÇèÒ§¡Ô¹ÍÒËÒùÑè§Ã¶µÙé¤Ñ¹à´ÕÂǡѹãËé¤Ø¡ѹ¨Ðä´éà¡Ô´¾Åѧ»ÃÐÊÒ¹¡ç¨Ðà¡Ô´¡ÒêèǨѴ«×éÍãËé¡ÒÃãËéÂ×Á¢Í§Â×ÁÍÐäËÅè¡Ñ¹Â×ÁµÑǤ¹ÁÒà»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã

               ¤èÒÀÒ¤ËÅǧËÔ¹¡èÍÊÃéÒ§ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒËÔ¹¼ÅÔµ»Ù¹«ÔàÁ¹µìÍÒ¨µéͧ¢Í»ÃзҹºÑµÃËÔ¹¡èÍÊÃéÒ§àͧ´éÇÂ

               ¡ÒèѴÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭ¢Í§¤¹µèÒ§»ÃÐà·È  àªè¹ÂØâûÁմѧ¹Õé

               1.  Çѵ¶Ø´Ôº 

               2.  Çѵ¶Ø´ÔºàµÃÕÂÁ¡è͹à¢éÒ¡ÒüÅÔµ 

               3.  ªÔ鹧ҹÃÐËÇèÒ§·Ó 

               4.  Çѵ¶Ø´ÔºÊÓàÃç¨ÃÙ»

               áµèã¹»ÃÐà·Èä·Â¡ÅѺÁͧÇèÒÇѵ¶Ø´ÔºÊӤѭÍѹ´Ñº·éÒÂæ  ãËéµÑÇâç§Ò¹à»ç¹Íѹ´Ñºáá·Ñé§æ  ·ÕèËÒ¡äÁèÁÕÇѵ¶Ø´Ôºâç§Ò¹¡çäÁèÁÕÍÐäèмÅÔµà¾×èÍ¢Ò  ¢Ò´ä»µÑÇã´µÑÇ˹Ö觡çäÁèä´é   Çѵ¶Ø´Ôº¹Ñ鹨еéͧ¤Ô´áººÃÐÂÐÂÒÇ  (Long  Term)  ËÒ¡ËÁ´ËÒäÁèä´éã¹Í¹Ò¤µ¡çµéͧ»Ô´âç§Ò¹

               á¹Ç¤Ô´¡ÒÃÃÇÁ¡Ñ¹ºÒ§¤ÃÑ駤ԴÇèÒ¨Ðà¡Ô´¾Åѧ»ÃÐÊÒ¹áµè·ÓäÁ¨Ö§ÅéÁàËÅÇ  ÊÒà˵ØÍÒ¨à»ç¹à¾ÃÒÐÇѲ¹¸ÃÃÁà¢éҡѹäÁèä´é ËÅÍÁà¢éÒËҡѹäÁèä´éÁÕ  KPI  ¢Ñ´áÂ駡ѹ  ¡ÒûÃÐÊÒ¹¾ÅѧÍÒ¨µéͧà»ç¹¹âºÒ¨ҡ  CEO  ¨Ò¡¹ÒÂŧÊÙ边ѡ§Ò¹·Õ軮ԺѵԧҹàÅÂ

               ¨Ø´Â×¹¤Ø³ÍÂÙè·Õèä˹¡çã¡Åé¨Ø´·Õè¤Ø³¹Ñ觹Ñè¹áËÅД 

         ÁͧÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒûÃÐÊÒ¹¾Åѧà¤Ã×Í¢èÒÂͧ¤ì¡ÃÍÒ¨µéͧàÃÔèÁ¨Ò¡  CEO  ãËéá¹Ç¹âºÒÂÇèҨеéͧÊÍ´»ÃÐÊÒ¹¾Åѧ  (Synergy ¡ÒáÓ˹´  KPI  㹺ÃÔÉÑ·ÅÙ¡æ  ¾ÃéÍÁ˹éÒ¾ÃéÍÁµÒ¡Ñ¹áÅéǤé¹ËÒÇèÒ  KPI ÊÍ´ÃѺËÃ×͢ѴáÂ駡ѹ¡ÒöÍ¡çµéͧ¶Í  KPI  ºÒ§ºÃÔÉÑ·à¾×èÍãËéÀÒ¾ÃÇÁ´Õ¢Ö鹨ҡ¹Ñé¹ÁÒ´ÙʹÒÁúÇèÒÍÂÙè·Õèä˹¢Ò´àËÅ×ÍÍÐäÃʶҹ¡Òóìà»ç¹ÍÂèÒ§äÃà»ç¹µèÍà»ç¹Ãͧ¡ÓÅѧà¾Õ§¾ÅéÓËÃ×ÍÃØ¡ºØ¡µÅÒ´ ¨Ò¡¹Ñ鹡çÁÒ´ÙÊÔ觷Õè¨Ðà»ç¹·ÃѾÂÒ¡Ã㹡ÒÃú·Ñ駷ÕÁ ·Õè¨Óà»ç¹µèͪѪ¹ÐáÅÐÊÍ´¤Åéͧ¡ÅÂØ·¸ì¡ÒÃà´Ô¹Í§¤ì¡Ã  ÍÒ¨à»ç¹¡ÓÅѧ¾Å ¨Ø´á¢ç§  à¤Ã×Í¢èÒ  ·ÃѾÂҡúؤ¤Å  ¤ÇÒÁÃÙé  ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ  ¢éÍÁÙž×é¹°Ò¹  ¡ÒÃÇԨѠ ÊØ´·éÒ¡çà»ç¹¡ÒõԴµÒÁ¡ÅØèÁ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹»ÃÐÊÒ¹¾Åѧà»ç¹ÃÐÂÐæ  ÇèÒ¡ÒÃà¡ÒСÅØèÁà˹ÕèÂÇá¹è¹ËÃ×Í˹èǧҹ KPI  ¢Ñ´¡Ñ¹ÁÕËÃ×Íà»ÅèÒ

 

ºÃÔËÒÃàªÔ§¼ÅÔÀÙÁԻѭ­Ò
 Management by Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹