Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒúÃÔËÒçҹàÊÁ×͹·Ø¡Çѹà»ç¹ÇѹËÂØ´ÊÑ»´ÒËì

The seven-day weekend

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

                ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÇÔ¸Õ¡Ò÷ӧҹ à»ç¹ÊäµÊìºÃÔËÒçҹ·ÕèᵡµèÒ§·ÕèäÁèãËéµÑÇàÅ¢·ÕèµÃ§à»Ð à»ç¹·Ó§Ò¹ã¹·Õè·Ó§Ò¹ à¢ÒäÁèä´éáºè§ÇèÒÇѹ¨Ñ¹·Ãì ÇѹÍÐäÃã¹ÊÑ»´ÒËìà»ç¹µÑÇáºè§ ÊÃéÒ§á¹Ç·Ò§·Ó§Ò¹áºº»ÃЪҸԻäµÂ äÁè¨Óà»ç¹µéͧ¤Çº¤ØÁ à»ç¹¡ÒäǺ¤ØÁ¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµâ´ÂäÁèµéͧ¤Çº¤ØÁ µéͧºÃÔËÒçҹáÅФÃͺ¤ÃÑÇãËéÊÁ´ØÅä´éÍÂèÒ§´Õ ¹Õèà»ç¹á¹Ç¤Ô´¡ÒúÃÔËÒâͧ¹Ò Ricardo Semler

                à¢Ò»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹ªÕÇÔµ¸ØáԨ â´ÂãËéÍÔÊÃÐ áÅФÇÒÁÊØ¢¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹à»ç¹ËÅÑ¡ áÅéÇàª×èÍÁâ§ä»Âѧà»éÒËÁÒ¸ØáԨ

                ÇÔ¸Õ¹ÕéáËÇ¡¡¯»ÃÐླշÑé§ËÁ´ ãË龹ѡ§Ò¹·Ø¡¤¹·ÓáÅéÇ ¡ÅéÒàÅ×Í¡áÁéáµèà§Ô¹à´×͹¢Í§µ¹àͧ ¨Ð·Ó§Ò¹àÁ×èÍäáçä´é 7 Çѹà»ç¹ÇѹËÂØ´ ¤×ÍãËéàÅ×Í¡ÇѹËÂØ´àͧä´éµÒÁ㨪ͺ â´ÂäÁèÁÕ¤¹ÅÒÍÍ¡àÅ à¢ÒäÁèàÍÒ¡®ÃÐàºÕºÁÒÂÖ´ ¡ÒÃãªé¡®¤Çº¤ØÁÁÒ¡à·èÒäà àÃÒ¡ç¨ÐÅ×Áá¡è¹¢Í§¸ØáԨ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹¼ÅµÍºá·¹¤¹Å§·Ø¹ ËÃ×ÍÅÙ¡¤éÒ â´Â੾ÒФÇÒÁÊØ¢¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

                ·ÓÍÂèÒ§äè֧¨Ð·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ¡ÒäǺ¤ØÁ ·ÓãËé·Ø¡¤¹ÃÙéÊÖ¡ÇèÒ à»ç¹ÇѹËÂØ´ä´é·Ñé§ 7 Çѹ ·ÓäÁµéͧ·Ó§Ò¹ 09.00-16.00 ¹. ·ÓäÁµéͧËÂØ´àÊÒÃì-ÍÒ·ÔµÂì ·Ø¡ÍÂèÒ§à»ç¹¡Ãͺ

                à¢Òà»ç¹ÅÙ¡ÇÑ 21 »Õ ·Õèä´éÃѺÁͺËÁÒÂãËé´ÙáźÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¤¹¶Ö§ 3,000 ¤¹ à¢ÒàÍÒ¤¹ÍÍ¡ 2 ã¹ 3 ¤¹ à¤ÅÕÂÃì·Ò§¡è͹ ÊÓËÃѺ¤¹·ÕèªÍºàÍÒ¡®ÁÒà»ç¹·Ò§ à¢ÒãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃÂ×´ËÂØè¹

                »ÃѪ­Ò㹡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨ ËÒ¡àÃҺ͡ÇèÒ¸ØáԨàÃÒ·ÓÍÐäà ¤¹¨Ðà»ç¹¡Ãͺ ¨Ð»Ô´¡Ñé¹ µèÒ§¶ÒÁÇèÒÁÕÍÐä÷ÕèºÃÔÉÑ·àÃÒäÁè·ÓÁÒ¡¡ÇèÒ ¨Ðà»Ô´¡ÇéÒ§¤ÇÒÁ¤Ô´ ãË龹ѡ§Ò¹¤Ô´àÍÒàͧÇèÒ¨ÐÊÃéÒ§ÍÐäà à¢Ò¨ÐÊÃéÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁãËé  äÁè»Ô´¡Ñé¹

                ¸ØáԨ·Õè·ÓÁÕ ·Óà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã ÍØ»¡Ã³ì¼ÊÁÂÒ ·Ó¤ÍÂÅìÃкÒ¤ÇÒÁÃé͹ ·Ó¸ØáԨ·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂì ·ÓÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ·ÓÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ·Ó¾ÑÊ´Ø

                ¡ÅÂØ·¸¡ÒÃŧ·Ø¹ ÁÕ´éÒ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ·Ó¢Í§´ÕÃÒ¤Ò¶Ù¡ ·Ó´éÒ¹¡ÒõÅÒ´

                ÊÔ觷Õè¹èÒʹ㨡ç¤×ÍÇÔ¸Õ¡ÒäԴ àªè¹ ¶ÒÁÇèÒ·ÓäÁ·Ó§Ò¹

                äÁèÁÕâ¤Ã§ÊÃéҧͧ¤ì¡Ã äÁèÁÕâ¤Ã§ÊÃéÒ§¸ØáԨ äÁèÁÕá¼¹¸ØáԨ äÁèÁÕà»éÒËÁÒ äÁèÁվѷ¸¡Ô¨ äÁèÂÖ´ «ÕÍÕâÍ äÁèÁÕÁҵðҹ§Ò¹ äÁèÁÕ˹èǺؤ¤Å äÁèÁվѲ¹ÒÍÒªÕ¾

                ¤Ó¶ÒÁ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡ ·ÓäÁ

                ·ÓäÁèµéͧàÍÒà§Ô¹¡ÅѺºéÒ¹ ·ÓäÁ¨Ö§´Ù˹ѧÇѹ¨Ñ¹·ÃìäÁèä´é ·ÓäÁµéͧ¹Ñè§âµêзӧҹ·Ø¡Çѹ ·ÓäÁ ????????

          àÇÅÒ»ÃЪØÁ ÁÕ¡Ò贺ѹ·Ö¡á¹Ç¤Ô´º¹¡ÃдÒÉáÅéÇ·Ôé§ä» áÅлÃЪØÁãËÁè¡çà¢Õ¹ãËÁè  á¹Ç¤Ô´¤×ÍäÁèÍÂÒ¡ä»ÂÖ´á¹Ç¤Ô´à´ÔÁ ÍÂèÒ¾ÂÒÂÒÁä»ÂÖ´µÔ´¡Ãͺá¹Ç¤Ô´à´ÔÁ

 

ÇѹÍÒ·ÔµÂì

          -              µÍºÍÕàÁÅì

                -              ÇѹËÂØ´ äÁèãªèÂѧäÁèãªè ÇѹËÂØ´   µéͧà»ç¹ÍÔÊÃеÑÇàͧ

                -              ÏÅÏ

ÍÂèÒãËéã¤ÃÁÒú¡Ç¹ã¹ÇѹËÂØ´

                à·¤â¹âÅÂջѨ¨ØºÑ¹ äÁè¨Óà»ç¹µéͧàËç¹Ë¹éҡѹ Ê×èÍÊÒáѹä´é ¤¹àÃÒ¹èҨШѴÊÃÃÇѹã¹ÊÑ»´ÒËìä´é ãËéáºè§à»ç¹ Çѹ·Ó§Ò¹ ÇѹÊèǹµÑÇ áÅÐ ÇѹÍÔÊÃÐ â´ÂäÁèáºè§à»ç¹¨Ñ¹·Ãì ¶Ö§ ÍÒ·ÔµÂì

                ¤¹·ÕèµÍºÍÕàÁÅìÇѹÍÒ·ÔµÂì ÍҨ仴Ù˹ѧÇѹ¨Ñ¹·Ãì äÁèãªèÇѹ¨Ñ¹·Ãì¤×ÍÇѹ·Õè¹èÒàº×èÍ

                ºÒ§¤¹ÍÒ¨¾ÒÅÙ¡àÁÕÂä»·Ò¹ÍÒËÒà 3 ªÑèÇâÁ§ ÇѹÍѧ¤Òáçä´é ºÒ§¤¹ÍÒ¨ËÂØ´§Ò¹ä»´Ù·ÕÇչѴÊӤѭ áÅéǤèÍ¡ÅѺÁÒ·Ó§Ò¹¨§ä»´ÙÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ´Õ¡ÇèÒÁÒ·Ó§Ò¹áÅéǤԴáµè¡ÕÌҹѴÊӤѭ

                ÊÃéÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁãËÁè

                - ¤¹·ÕèÅѧàÅʧÊÑ ÊӤѭ¤¹·ÕèÍÂÙèã¹âç§Ò¹»ÃСͺ¨ÐäÁèÁÒ·Ó§Ò¹¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ä´éËÃ×ÍäÁè ¡çãËéÅͧ´Ù ¡çÊÒÁÒöÁÒ·Óä´é â´ÂãËé¡ÒáÃШÒÂÍӹҨ令Դ à»ç¹àÇÅÒÂ×´ËÂØè¹ (Flex Time)

          - ¨§àª×èÍÇèÒ·Ø¡¤¹à»ç¹¤¹´Õ ËÒ¡ãËéÍÔÊÃÐà¢Ò¨Ðä»·Ó§Ò¹ËÃ×Íä»á¡é  äÁèÍÂÒ¡ãËé´ØÇèÒ ·Ó§Ò¹´ÙáµèàÇÅҨСÅѺºéÒ¹

                ¼Ùé¨Ñ´¡ÒèдÙáµèÊÁÃö¹ÐÍÂèÒ§à´ÕÂÇ äÁèµéͧ仴ÙÇÔ¸Õ¡ÒÃÁÒ¡¹Ñ¡ àÃÒ¨éÒ§¤¹ äÁèãªèÁÒ¹Ñ觵ԴâµêÐ áµèµéͧ¡ÒüŧҹÁÒ¡¡ÇèÒ

                ¡Ò÷ӧҹáÅéÇÊÐ㨠¼ÅµÍºá·¹äÁè¨Óà»ç¹µéͧà»ç¹µÑÇà§Ô¹àÊÁÍä» ·Ó§Ò¹áÅéǺ͡¡ÑºµÑÇàͧÇèÒ “Yes” àËÁ×͹àÅ蹡ÍÅì¿ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¸ì¡ÑºÍ§¤ì¡ÃÁÒ¡¡ÇèÒ

 

Çѹ¨Ñ¹·Ãì

                ·ÓãË餹·´Åͧ·Ó§Ò¹·ÕèᵡµèÒ§ ¶éÒà¢ÒäÁèʹã¨ã¹§Ò¹ áçºÑ¹´ÒÅã¨ÂèÍÁäÁè´Õ §Ò¹äÁèÊÓàÃç¨á¹è ¤¹·Õè·éÍá·éµéͧâ¡ä»Âѧ§Ò¹·Õèµéͧ¡ÒÃ·Ó ¾¹Ñ¡§Ò¹¨ÐµéͧÃÙéÇèÒʹã¨ÍÐäà ãËé·ÓàÃ×èͧ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¡è͹ áÅ駼ÅÅѾ¸ì¨ÐµÍºá·¹ÁÒ·ÕèºÃÔÉÑ·àͧ ËÒ¡äÁèà¡Ô´¢Öé¹ à¢Ò¡ç¨Ð¨Ñ´¡ÒÃàͧ

                ¤ÇÒÁàº×èÍ  ·Ø¡ÍÂèÒ§à´Ô¹µÒÁàÊé¹·Ò§·Õèà¢Ò¨Ñ´ÁÒãËéà»ç¹ËÅÑ¡Êٵà ·Õè¶Ù¡¢Õ´ÁÒµÑé§áµèàÃÕ¹˹ѧÊ×Í ·ÓãËéäÁèÊÒÁÒö´Ö§¾ÃÊÇÃäì·ÕèÁÕã¹áµèÅФ¹ÍÍ¡ÁÒä´é à¢ÒãËéËÒ§Ò¹µÑÇàͧ ËÒ¡àº×èÍ ¡çÍÍ¡ä»à´Ô¹´Ù¤¹Í×è¹·ÓÍÐäà ËÒ¡«Ñ§¡ÃеÒ¡çàªÔ­ÅÒÍÍ¡ä»àÅÂ

                ¤ÇÒÁà¤ÃÕ´µéͧäÁèÁÕ  ËÒ¡¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇѧ ¡Ñº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§µèÒ§¡Ñ¹ ¤Ò´ËÇѧÁÒ¡ä» ¡ç¨Ðà¤ÃÕ´ ËÒ¡à¤ÃÕ´ÁÒ¡æ ¡ç仵աÍÅì¿àÅ àºÃ¡¤ÇÒÁµÖ§à¤ÃÕ´ãËéä´é µéͧà»ç¹Í§¤ì¡Ã·ÕèäÁèÁÕ¤ÇÒÁµÖ§à¤ÃÕ´ áÅФ¹µéͧàª×èͶ×Í«Ö觡ѹáÅСѹ áÅФÇÒÁ¤Ô´·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ä´é

                ËÅÑ¡¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁÂ×´ËÂØè¹ ËÒ¡·Ó§Ò¹¹éÍ¡ç¨èÒ¹éÍ àªè¹ ÍÂÒ¡àÅÕé§ÅÙ¡ÁÒ¡ ¡çÅ´à§Ô¹Å§ ¨Ðä´éÁÕà§Ô¹ä»¨éÒ§¤¹Í×è¹Áҷӧҹ᷹

                µÍ¹ÁÕà§Ô¹ äÁèÁÕáç ¨§·Ó㹪èǧ·ÕèÂѧÁÕáç ¨§ãËé 10% ¢Í§¡Ò÷ӧҹ ä»»Õ¹à¢Òä´é ÊÐÊÁä»ÇѹËÂØ´·ÕèËÒÂä»  áÅéÇä»·Ó§Ò¹µèÍËÅѧÍÒÂØ 60 »Õ ª´àªÂÇѹ·Õè¢ÍËÂØ´

                ãËéâÍ¡ÒÊä»´Ù·ÕèÍ×è¹ àËç¹ÇèÒ·ÕèÍ×è¹´Õ¡çä» ¶éÒäÁè´Õ¡ÇèÒ¡çÍÂÙè ¨§¾Ñ²¹Òµ¹àͧ ÍÂÒ¡àËç¹ÇèÒÍÂÒ¡ÃÙéÍÐäà àªè¹ àÇÅÒÍ×蹡ç¾Ñ²¹Òµ¹àͧ

                ¨§àÃÕ¡ËÒ  ËÒ¡àÃÒ´Ùឹѡ§Ò¹ áÅéǾ¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ à¢Ò¡çÀÒ¤ÀÙÁÔ㨠·Ó´Õæ áÅéǺÃÔÉÑ·Í×è¹ÁÒ«×é͵ÑÇ¡çäÁèä»

 

ÇѹÍѧ¤ÒÃ

                à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¡ÒôÙáÅ·ÃѾÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂì ´Ù¾ÃÊÇÃÃ¤ì ¨§ËÒ ¨§¾Ô¨ÒóÒÇèÒ ÃÒÂä´éºÃÔÉÑ· à§Ô¹à´×͹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèʹѺʹعÁÕÊèǹÃèÇÁ

                à¢éÒ§Ò¹ãËÁè ä»·ÓÍÐäáçä´é 1 »Õ ã¹Í§¤ì¡ÃáÅéÇàÅ×Í¡§Ò¹·Õèµ¹àͧªÍº  ËÒ¡ËÒäÁèä´é¡çÍÍ¡ä»

                ÊÃéÒ§âçàÃÕ¹Ẻà´ç¡æ

                á·¹·Õè¨Ð¡ÅѺºéҹ㹪èǧöµÔ´ ¡ç¨Ñ´ËÅÑ¡ÊÙµÃãËéàÃÕ¹ MBA ¤ÇÒÁàª×èÍ㹡ÒÃͺÃÁ¤¹ àÃÒäÁèµéͧ¡ÒäÙèÁ×ÍͺÃÁ à¢Òµéͧ¡ÒÃãË龹ѡ§Ò¹à´Ô¹ä»¶ÒÁ¤¹ã¹Í§¤ì¡ÃàÃ×èÍÂæ ¤¹ã¹ã¨ÍÂÒ¡ÃÙéÍÐäáç¨Ðä»Êͺ¶ÒÁàͧ

 

Çѹ¾Ø¸

          ¡ÒûÃЪØÁºÍÃì´ÁÕá¤è 9 ·Õè¹Ñè§ àËÅ×Í 2 ·Õè¹Ñè§ãËéã¤Ã¡çä´é·ÕèäÁèãªèºÍÃì´ÁҨͧ  ã¤ÃÁÒ¡è͹ä´é¡è͹ ŧàÊÕ§ä´é

                à¢Ò¨Ð´Ù¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµ ºÒ§ºÃÔÉÑ·àµÔºâµ áµèËÒ¤¹à´ÔÁäÁèà¨Í áµèºÒ§ºÃÔÉÑ·àµÔºâµà¨éҢͧ¤¹à´ÔÁ ʹ㨡ÒÃàµÔºâµÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ÁÒ¡¡ÇèÒ

                ËÅÒºÃÔÉÑ··Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµèÒ§æ à¾×è͡źà¡Å×è͹ÊÔ觼Դ¾ÅÒ´ ¡Ò÷ÓãËéºÃÔÉÑ·´Ù´Õà·èÒ¹¹Ñé¹àͧ

                ¡Ò÷Óâ´ÂÊÓÃǨ¤ÇÒÁàËç¹¾¹Ñ¡§Ò¹ áÅмÙé¶×ÍËØé¹·Ø¡»Õ àªÔ­¤¹¢Ò¢ͧÅÙ¡¤éÒ ÏÅÏ ÁÒ¶ÒÁÇèÒà¢Òà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ

 

Çѹ¾ÄËÑÊ

                àÃÔèÁà¤ÃÕ´ ¹èÒ¨ÐÍÍ¡ä»àÂÕèÂÁÅÙ¡¤éÒ ËÃ×ÍäÁèµéͧ·ÓÍÐäà ¾Ñ¹¸¡Ô¨ à»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¡ÒÃÊÑ觡Òà áÅФǺ¤ØÁ ¹Ñ¡ÃºÃºä»áÅéÇ¡çµÒ à¾ÃÒйÒÂÊÑè§ ¹ÒÂÁÑ¡ÊÑè§à¾×èÍãËéà»ç¹·Ò§à´ÕÂǡѹ ¾Ñ¹¸¡Ô¨à»ç¹àÃ×èͧËÒ¤ÇÒÁäÁè©ÅÒ´ ·Óà¾×èÍÍÐäà ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§à»ç¹ÍÂèÒ§äà ¹èÒ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹ ¹èÒ¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡Ãкº»ÃЪҸԻäµÂ ´Ñ§¹Ñ鹨֧äÁèÁվѹ¸¡Ô¨ ÁÕáµèá¼¹ÍÂÙèÃÍ´ ¾¹Ñ¡§Ò¹¨Ð¤Ô´àͧ

                ¤ÇÒÁàª×èͶ×Í à¢ÒäÁèÁպѭªÕ¤èÒãªé¨èÒ à¢ÒãªéÇÔ¸Õ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÙéÇèÒºÃÔÉÑ·äÁèÁպѭªÕ¤èÒãªé¨èÒ à¢Ò¨ÐÃÙéÇèÒà»ç¹ÍѹµÃÒ ¾¹Ñ¡§Ò¹¡ç¨Ð¤Çº¤ØÁ¡Ñ¹àͧ

          ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊ×èÍÊÒà â´Â¡ÒûÃЪØÁËÅÒÂÃдѺ ÃдѺÃͧæ ä» ¡ÒûÃЪØÁ¡ÑºÃдѺÅèÒ§

                ¡Òà Audit ÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡ à»ç¹¡ÒÃŧ仴ٹÑé¹à»ç¹¡ÒÃäÁèàª×èÍ㨾¹Ñ¡§Ò¹ ¨Ö§äÁèÁÕ¡Òà Audit ·Ñé§ËÁ´

 

ÇѹÈØ¡Ãì

          à»ç¹ÇѹʺÒÂæ äÁèãªéẺ¿ÍÃìÁ à¢ÒäÁèÁÕÇѹËÂØ´  à¢Ò©Õ¡áºº¿ÍÃìÁä»ËÁ´áÅéÇ

                ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¤¹·ÕèªÍºáººà´ÕÂǡѹ ¡ç¨Ð¨Ñº¡Ñ¹à»ç¹¡ÅØèÁ ´Ñ§¹Ñé¹ à¢Ò¨Ö§¨Ñ´»ÃЪØÁẺã¹Êǹ ÊÒÁÒöà´Ô¹ä»ÁÒä´é

                ¡ÒÃâ¹ÍÍ¡ ËÒ¡·Óâ¤Ã§¡ÒÃàÊÃç¨ ¡ç¨Ðâ¹ãËé½èÒºѭªÕä»´ÙµèÍ

                ÇѲ¹¸ÃÃÁ¨Ðµéͧà»ÅÕè¹á»Å§ä»àÃ×èÍÂæ ÍÂèÒä»ÂÖ´µÔ´áººà´ÔÁ

                ¨§ºÃÔËÒõ¹àͧ ËÒ¡àÃÒÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹ 4,000 ¤¹ áÅéÇà¢ÒÍÂÒ¡ÃÙé àÃÒ¡ç¨ÐµéͧÁÕÃкº¤Çº¤ØÁÇØè¹ÇÒ ¨§ãË餹à»ç¹¡ÅØèÁæ ´Ùášѹàͧ µÑ駧º»ÃÐÁÒ³àͧ 6 à´×͹

 

ÇѹàÊÒÃì

          ¡ÒûÃЪØÁ àªÔ­·Ø¡¤¹ÁÒÃèÇÁ ã¤ÃÁÒ¡çä´é äÁèÁÒ¡çä´é à¢éÒæ ÍÍ¡æ ¡çä´é à»ç¹´Ñª¹ÕºÒ§ÍÂèÒ§ ËÒ¡äÁèÁÕ¤¹à¢éÒ»ÃЪØÁàÅÂà¢éÒ¨ÐàÅÔ¡â¤Ã§¡ÒÃàÅÂ

                ¡ÒèèÒ¼ŵͺ᷹ ¡ÒÃãË龹ѡ§Ò¹àÅ×Í¡à§Ô¹à´×͹¢Í§µ¹àͧ â´ÂµÑé§à§×èÍ¹ä¢ ¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅТͧµÑÇàͧ ÁÕÃÒ¤ÒµÅÒ´  à§Ô¹à´×͹à¾×èÍ¹æ  ÀÒÇеÅÒ´ à¢ÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¢¹Ò´ä˹ àÊé¹·Ò§ÍÒªÕ¾¢Í§µ¹àͧ ¤ÙèÊÁÃÊ à§Ô¹à´×͹ à¾×è͹ÊÁÑÂàÃÕ¹à§Ô¹à´×͹à»ç¹ÍÂèÒ§äà ËÒ¡¾¹Ñ¡§Ò¹¢Íà§Ô¹à´×͹ÊÙ§æ ¡ç¨ÐäÁèä´é¡ÒÃÂÍÁÃѺ¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹ ¶Ù¡àËÅèµÒ à¢Ò¨Ðä´éËÅÑ¡¡ÒáÃШÒ¼šÓäÃ

                ¹Ò¨ÐäÁè·Óã¹ÊÔ觷ÕèÅÙ¡¹éͧ·Óä´é à¾ÃÒоٴÇèÒ ãËé¤Ô´ãËÁè·ÓãËÁèàÊ¹Í ¼Ùé¹Ó·ÕèªÕé¹ÔéǺ§¡Òà ÁÒáÅéÇ¡çä» ÊÔ觷Õè·Ôé§äÇé¡ç¤×ͤ¹·ÕèÊÁͧ¾Ô¡Òà ¼Ùé¹Ó·Õè¨Ò¡ä» áÅéÇÅÙ¡¹éͧ·Ó§Ò¹µèÍä» ¨Ö§¨Ðà»ç¹¼Ùé¹Ó·Õè´Õ ÁÕẺ¿ÍÃìÁ»ÃÐàÁÔ¹¹Ò »ÃÐàÁÔ¹¹Ò´Õæ à¡Ô¹ä» ËÒ¡»ÃÐàÁÔ¹¹ÒÂ´Õ áµè·ÓäÁèà¡è§ ÁջѭËÒ à¾ÃÒÐà§Ô¹à´×͹à¢Ò¼Ù¡¡Ñº¼Å§Ò¹

                ¼Ùé¹Ó¨Ðµéͧ»ÃѺà»ÅÕè¹ÊäµÅìµÒÁʶҹ¡Òóì¨Ö§¨ÐÍÂÙèÃÍ´ à¢ÒäÁèÁÕÍÀÔÊÔ·¸ÔìµèÒ§æ àªè¹Ã¶»ÃШӵÓáË¹è§ àÅ¢Ò ·Õè¨Í´Ã¶

                ¹ÒÁºÑµÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¾¹Ñ¡§Ò¹ÍÂÒ¡¨ÐãÊèÍÐäáçä´é à¢ÒäÁèʹã¨àÃ×èͧÊèǹµÑÇ äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ªÙéÊÒÇ ÊÙº¡Ñ­ªÒ ¨¹¡ÇèҨСÃзº¡ÑººÃÔÉÑ·â´ÂµÃ§

                ¡ÃШ¡¹ÔÃÀÑ ãÊèäÁèãÊèäÁèà»ç¹äà á¤èºÍ¡ÇèÒ âª¤´Õ·ÕèàÃÒÁÕµÒÊͧ¢éÒ§

 

·Ø¡æÇѹ

          ä»·ÓÍÐäÃá»Å¡æ à¾×èÍà»Ô´ÁØÁÁͧ¢Í§µ¹àͧ

                ¾Ù´¶Ö§¡ÒÃËÂÑè§ÃÙé ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·ÓäÁèä´é ¤¹à·èÒ¹Ñé¹·Õè·Óä´é à«Õ¹ºÍÅà·èÒ¹Ñé¹·Õè·Ó¹Ò¶١ «ÍÃì¿áÇÃìäÁèÁÕ·Ò§ÊÙ餹ä´é à«Õ¹ËÁÒ¡ÃØ¡ª¹Ð¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìä´é à¾ÃÒÐÁÕ¡ÒÃËÂÑè§ÃÙé

                »Ñ­ËÒäÇÃÑÊ ÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹àÊÁÕ¹ á¡é»Ñ­ËÒâ´Â¡Òá»ÅÑê¡ÍÍ¡

                ʹѺʹعãËé¾Ù¡ ¢Íâ·É ÁÒ¡¡ÇèÒ ¢Í͹حҵ

                à¢Ò¹ÔÂÁãËéâËǵâ¤Ã§¡ÒÃÇèҨзÓâ¤Ã§¡ÒõèÍËÃ×Íà»ÅèÒ à¢Òà¤Òþ㹴ØžԹԨ¢Í§áµèÅФ¹

          ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ àËÁ×͹ÂÒÃÑ¡ÉÒ·Ø¡âä ¡Ò÷ӺèÍÂæ ¨Ð·ÓãËéͧ¤ì¡ÃÍè͹áÍ áÅÐÅèÁÊÅÒÂä´é§èÒ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§äÁè¤ÇÃÁÕËÑÇ¢éÍ»ÃÐà´ç¹ ¤ÇÃãË餹ã¹Í§¤ì¡Ã¤Ô´àͧ ÇèҨзÓÍÂèÒ§äà ºÃÔÉÑ·à¾Õ§á¤èÊÃéÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ç¾Í

 

ÊÃØ»

                à¢Ò¨Ð¤Çº¤ØÁÍÔÊÃР ¤Ó¶ÒÁ·ÓäÁ »ÃЪҸԻäµÂ »Ñ­ËÒ

                ¤ÇÒÁÊÓàÃ稺ÃÔÉÑ· à¡Ô´¨Ò¡ ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹

                                Who moved your weekend ?

                   ã¤ÃàÍÒÇѹËÂØ´©Ñ¹ä»

                àª×èÍÁÑè¹áÅÐäÇéÇҧ㨠àª×èÍÁ×è¹ã¹¤Ø³§ÒÁ¤ÇÒÁ´Õ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ¡ÒÃà»Ô´âÍ¡ÒÊãËéà»ç¹ÍÔÊÃÐ àÊÃÕ ·ÓãËéà¡Ô´Ë¹éÒ·Õè áÅФÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµéͧÊÁ´ØÅ àÇÅÒ¡ÒÃãªéªÕÇÔµ ¡ÒÃà»Ô´âÍ¡ÒÊãË龹ѡ§Ò¹ÁÕâÍ¡ÒÊ ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ ÊÒÁÒö¾Ñ²¹Ò¨¹à»ç¹¤¹¢Ò¢ͧä´é ËÒ¡¾º¾ÃÊÇÃäì¢Í§µ¹àͧ

                ¡ÒäǺ¤ØÁẺäÁè¤Çº¤ØÁ à»ç¹ÊØ´ÂÍ´¢Í§¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨

                àµëÒËÃ×Íૹ          ÊØ´ÂÍ´¢Í§¡ÒäǺ¤ØÁ¤×ÍäÁè¤Çº¤ØÁ

                ¡ÒäԴ¹Í¡¡Ãͺ                ¡ÅéÒ¤Ô´¹Í¡¡Ãͺ

                ÃÙé¨Ñ¡¾Íà¾Õ§

                ¹èÒ¨Ðà»ç¹ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¡ÓäÃ´Õ ¹èÒ¨Ðà»ç¹ÊÔ¹¤éÒ¾ÔàÈÉ ´éҹ෤â¹âÅÂÕ µéͧà¢éÒËÒÅÙ¡¤éÒ à»ç¹ºÃÔÉÑ·à²èÒá¡è ·Ø¡ÍÂèÒ§ÍÂÙèã¹ËÑÇ ¨Óä´é Â×´ËÂØè¹ÊÙ§ ·Ø¡¤¹à·èÒà·ÕÂÁ¡Ñ¹ ¡Ô¹¡§ÊÕ ¡Ô¹¢éÒǵéÁ·Ø¡Çѹ ¤Ø¡ѹä´éàËÁ×͹à¶éÒá¡èâçÊÕ

                ¡ÒÃáºè§»Ñ¹¢éÍÁÙÅ ¡Ñº·Ø¡æ ¤¹ ¡ç¨Ð·ÓãË龹ѡ§Ò¹¾Í㨠ËÒ¡»ÃÐÂØ¡µìãªé ÍÒ¨¨ÐÃÙéÊÖ¡¾Íã¨

                ËÒ¡µÑé§à§Ô¹à´×͹ÊÙ§¢Öé¹ áÅéǤس¨Ð·ÓÍÐäõèÍ ¤ØéÁËÃ×ÍäÁè¤ØéÁ àÅÔ¡à»ç¹¹ÒÂàͧ ¤Ô´àͧ·Óàͧ ÃѺ¼Ô´ªÍºµÑÇàͧÊÙ§¢Öé¹ ÁռŧҹÍÂèÒ§äâͧ¡ÅØèÁ

                ÍÒ¨¤Ô´ÇèҨзӻÑêÁ ¢ÒÂáÅéÇä´é¡Óäà ¨Ðáºè§¡Ñ¹ÍÂèÒ§äà äÁèÁÕ·Õè¨Í´Ã¶ äÁèÁÕà¤Ã×èͧẺ äÁèµÔ´ÂÖ´ÇèҨеéͧ·ÓẺà´ÔÁ·Ø¡Çѹ µéͧ¤Ô´ÁÒ¡¢Öé¹ ¨Ò¡à´ÔÁäÁèµéͧ¤Ô´ÇèÒäÊèªØ´ÍÐäÃ´Õ à»ç¹µéͧ¤Ô´ÇèÒ¤éͧãÊèªØ´ÍÐäÃ

                àÃÒ¨ÐàÍÒÍÐäèҡàÃ×èͧ¹Õé ÁÒà»ç¹á¹Ç·Ò§ ¤×;¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢à¾ÔèÁ ºÃÔÉÑ·¡ç¨Ðà¨ÃÔ­à¾ÔèÁ¢Öé¹´éÇÂ

                ¡Ò÷Õèµéͧ¡ÒÃà´Ô¹ä»ã¹¨Ñ§ËÇÐà´ÕÂǡѹ·Ñé§ËÁ´ ¹Ñé¹à»ç¹»Ñ­ËÒ·ÑèÇä» áµèºÃÔÉÑ·¨ÐãË龹ѡ§Ò¹à´Ô¹´éǨѧËÇТͧµ¹àͧ áµè·ÓãËéºÃÔÉÑ·à´Ô¹ã¹¨Ñ§ËÇÐà´ÕÂǡѺ¾¹Ñ¡§Ò¹

                ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃÍÂÙèÃÍ´ ¨Ö§·ÓãËéà¡Ô´¡ÒþѲ¹Òͧ¤ì¡Ãâ´ÂãªéËÅÑ¡¸ÃÃÁªÒµÔ

                ͧ¤ì¡Ã¹Çѵ¡ÃÃÁ ä´éÁÕâÍ¡ÒÊä´éÅͧ ¼Ô´¾ÅÒ´¡çÁÒÊÒÃÀÒ¾áÅéÇàÃÔèÁãËÁè ¡ÅéÒÅͧ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹