Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

13  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¡ÒÃÃÇÁËÃ×Íá¡Ἱ¡

Separation  or  Combine  Sections

 

       á¡Ἱ¡ª×èÍà´ÕÂǡѹÁÕ  2  âç§Ò¹  ÍÒ¨¾Ô¨ÒóÒá¡à»ç¹  2  ¡Åèͧ  à˵طÕèá¡੾ÒÐËÁع¤¹¨Ò¡¡Åèͧ¹Ñé¹ã¹âç§Ò¹¹Ñé¹  Share  Resource  ä´é  ËÒ¡ÃÇÁ¡ç¨ÐÂØè§ÂÒ¡  áÅÐËÒ¡à»ç¹á¤èâç§Ò¹à´ÕÂǡѹ¡çäÁèÁջѭËÒ

                ºÃÔ¡ÒáÅÒ§ÍÂÙè·Õèä˹´Õ  ä»ÍÂÙè¡ÑºÊӹѡ§Ò¹  ¡¨¡.  ËÒ¡µéͧ¡ÒÃãËéÊӹѡ§Ò¹  ¡¨¡.  ÁÕ¢¹Ò´¤¹àÅç¡¡çÍÒ¨â͹§Ò¹ä»ãËéÊèǹ«èÍÁ´ÙáÅ  ºÃÔ¡ÒáÅÒ§ÍÒ¨´Ùáŧҹ¹Í¡Ãкº¡ÒüÅÔµ ä´éá¡è§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅЧҹªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  ÍÕ¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ˹Öè§ãËé§Ò¹ä»ÃÇÁ¡Ñº§Ò¹â¸ÒÊèǹ«èÍÁ¡çä´é

                ËÒ¡ÂÍÁÃѺã¹ËÅÑ¡¡Òáçáµè§µÑé§à»ÅÕ蹪×èÍ˹èǧҹËÃ×͵èҧ˹èǧҹ

 

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹