Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

13  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

 

¾Ñ²¹ÒÂÑè§Â×¹¡ÑºÀÒÇÐâÅ¡Ãé͹

Sustainability  Development  in  Global  Warming

 

          ¡ÒþѲ¹ÒÂÑè§Â×¹  ÁÕÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì  ÁØè§ÊÙèͧ¤ì¡Ã¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ  »Ñ­ËÒâÅ¡Ãé͹  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ  »Ñ­ËÒâÅ¡Ãé͹  ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ  »Ñ­ËÒÊѧ¤Á¨Ò¡¡ÒûÅèÍÂÊÒþÔÉÊÙèÍÒ¡ÒÈ  ¡ÒÃÍÍ¡¤ÙèÁ×ÍãË龹ѡ§Ò¹ã¹Í§¤ì¡Ã»®ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÃéÒ§¨ÔµÊÓ¹Ö¡  â´Â¡ÒÃàÃÕ¡ÁҤءѹ

                â¤â»àιà¡é¹ÁÕ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¤Ø¡ѹÊÔ觷ÕèÁռšÃзºµèÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔµâ´Â  UN

            »Ñ­ËÒÍسËÀÙÁÔâÅ¡Ãé͹¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  ÁÕ¾Ô¸ÕÊÒÃà¡ÕÂÇâµãËéªèÇÂÅ´  CO  »ÅèÍÂÊÙèºÃÃÂÒ¡ÒÈ

                ¡Ã³ÕÁÒºµ¾ØµÁÒàÃçÇáÅÐáçµèÍͧ¤ì¡Ãã¹àÃ×èͧÊÒþÔɨ¹¡ÃзºÊѧ¤Á¨§·ÓãËéà¡Ô´¼Å´Õâ´Â¡Ò÷Ӵՠ (Doing  Well  by  Doing  Good)

                ¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒáÅд٤ÇÒÁ¤Ô´¤¹  àªè¹

-  áºÃ¹´ìͧ¤ì¡ÃàËÁ×͹ã¤Ã  ÍÑÅ¡ÍÃì  Á¹ØÉÂìáÁ§ÁØÁ  »Å×éÁ  ÁÒ¹ÔÊÒ  ´ÒÃÒªÒÂà¡ÒËÅÕ

-  àÃÒ¤Ô´ÇèÒ  àÃÒÁØè§ä»ÊÙèãªé¤ÒÃìºÍ¹µèӷѹàÇÅÒËÃ×Íà»ÅèÒ  ÁÕ·Óä´éá¹è  ·Óä´éáµèᾧäÁèá¹è㨠 »ÅèÍÂä»·ÓäÁè·Ñ¹á¹è¹Í¹

-  ¶éÒ·Óä´éàÃÒà»ç¹¼Ù骹Р ¼Ùéá¾é  ¤§ÍÕ¡  10 »Õ  àÃÒäÁèà¡ÕèÂÇ

-  ÊäµÊìÇÔ¸ÕªÕÇÔµ·Õèà»ÅÕè¹价ҧãªéÊÔ¹¤éÒÅ´  CO2  ËÃ×ÍäÁèäÁèá¹è  ãªéáµèäÁèá¹è㨠 ÍÒ¨¨ÐäÁèËÃÍ¡

-  ͧ¤ì¡ÃàÃÒ¨ÐÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµèÍ¡ÒÃà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ¼Ùé«×éÍËÃ×ÍäÁè  ãªé·Ò§µÃ§  ãªé·Ò§ÍéÍÁäÁèá¹èã¨àÃÒ¤§»Ç´ËÑÇËÒ¡ÅÙ¡¤éÒà¹é¹ÂÑè§Â×¹

-  àÃÒà¢éÒ㨤ÇÒÁÂÑè§Â×¹á¤èä˹ÁÕá¹è¹Í¹  ¾Íä´é  ä´é  ÃÙé¾Í¼ÔÇà¼Ô¹

-  áÅéǤÇÒÁÂÑè§Â×¹¡Ãзºµè͸ØáԨÁÕãªè  á¤èºÒ§Êèǹà»ç¹ÍØ»ÊÃäìà»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§ÀÒ¾Åѡɳì

-  â¤Ã§¡Ò÷ӤÇÒÁÂÑè§Â×¹·Õèà»ç¹»Ñ­ËÒÀÒÃÐ㹡Ò÷ÓÁÕ¢ÂÐà»ç¹ÈÙ¹Âì  ½ÒªÐÅ͹éÓ ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  ¼Ùé¹Ó  ÊÃéÒ§¼ÙéÃѺàËÁÒ  ÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

-  ¡ÅÂØ·¸ì·ÕèÊӤѭ㹡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁàµÔºâµ  ÁÕÇԡĵԠ ÊӤѭ  ʺÒ  äÁèÊӤѭ  äÁèÃÙéàÅÂ

-  ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹·ÕèàÃÒ·ÓÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾á¤èä˹ÁÕ  ´ÕÁÒ¡  ¾Íä´é  äÁèµÃ§àÅ  äÁè·ÃÒº  ÍÒ¨µéͧãËéµÃ§¡Ñº¸ØáԨ

-  ã¤Ã¤ÇÃà»ç¹µé¹áººàÃ×èͧ  SD  ÁÕ  ¡¨­  ¡¨¡  ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃÃéÒ¹  µÑÇàÃÒàͧ  ¤³Ð¨Ñ´¡ÒÃ

                ¡ÒÃÊÃéÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡Ò÷ÓãËéà¡Ô´ºÃÃÂÒ¡ÒÈ  ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹  ÁÕ¤¹àÃÔ§ÃèÒ  ¿éÒÊ´ãÊ  áʧᴴäÁèá¼´Ãé͹  ãºäÁéÊÕà¢ÕÂÇ  ¡ÒèѴàÇ·ÕÁÕÊÕà¢ÕÂÇ  µé¹äÁé  ÃÍÂà·éÒÊÕà¢ÕÂÇÇÒ§º¹¾×é¹  ¡Òõͺ¤ÇÒÁàËç¹â´Â¡Òá´ÃÕâÁ·áÅéǼÅáÊ´§·Ñ¹·Õ

                âÅ¡àÃÒ¹èҨдբÖé¹  ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­ãËÁèÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂ쪹áµè¤ÍÃÑ»ªÑ蹡çÁѧÁÕÍÂÙè  ¡ÒÃà¤Å×è͹ÂéÒÂâç§Ò¹ä»ÊÙèáç§Ò¹¶Ù¡  ãªéáç§Ò¹à´ç¡¡ÒÃãªéÊÔ¹¤éÒ·Õè¼ÅÔµâ´Â¡ÒôÙáÅÊÔè§áÇ´ÅéÍÁáÅФÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé¡®ËÁÒ·ÕèÅÙ¡¤éÒàÍÒ¼Ô´¨Ò¡ÊÔ¹¤éÒ·ÕèäÁè»ÅÍ´ÀÑÂ

                âçàËÅ硤¹µè͵éÒ¹  âç俿éÒ¤¹¡çµéÒ¹¹Ô¤ÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÁÒµ¾Øµ¡ç¤¹¢Öé¹ÁÒµè͵éÒ¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­ÍÍ¡ÁÒ  ¡®ËÁÒÂÅÙ¡ÁÒäÁè·Ñ¹µéͧ¿éͧÃéͧ¢Öé¹ÈÒÅ»¡¤ÃͧãËéÃЧѺâ¤Ã§¡ÒêÑèǤÃÒÇ

                ¼Ùé»ÃСͺ¡Ò÷ҧÊѧ¤Á  (NGO)  àÃÔèÁà¢éÒÁÒ¾Ù´¤ØÂÃÇÁ¶Ö§¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì  ¼Ùé¹Ó¤ÇÒÁ¤Ô´·ÕèÁÕµèͤÇÒÁÂÑè§Â×¹  ¡ÒäØ¡ѹàÃ×èͧ»ÃЪҡèҡ  6  ¾Ñ¹ÅéÒ¹¤¹  â´Â੾ÒШչ  ÍÔ¹à´Õ  ºÃÒ«ÔÅ  ¨Ð¢Öé¹ã¹»ÃÐà·È¡ÓÅѧ¾Ñ²¹Ò  ¡ÅÒÂà»ç¹  9  ¾Ñ¹ÅéÒ¹¤¹«Ö觵éͧ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅйéÓÁÒãªéºÃÔâÀ¤  ¤ÇÒÁà¨ÃÔ­¢Í§àÁ×ͧ  ·ÓãËéà¡Ô´¡ÒÃà¤Å×è͹ÂéÒ¨ҡª¹º·ÊÙèàÁ×ͧà¡Ô´àÁ×ͧãË­è  (Mega  City)  »ÃÐà·Èà¨ÃÔ­áÅéǨФ§·Õè  ¨Ðà¡Ô´·ÕèãËÁèæ  àªè¹ºÍÁຠ ´Ù亠 à¤ÅªÕ  ¤¹ÍÂÙèã¹àÁ×ͧÁÒ¡¡ç¨Ðµéͧ¡Ò÷ÕèÍÂÙèÍÒÈÑ  µéͧ¡ÒþÅѧ§Ò¹ÁÒ¡¡ç¨Ðà¡Ô´»Ñ­ËÒ  CO2 ¢Öé¹ä»ÃѺ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃÍÒËÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹  â´Â੾Òиѭª¾×ª  à¹×éÍÊѵÇìà¾ÔèÁ¢Öé¹  àÁ×èÍÃÒÂä´éà¾ÔèÁ¢Ö鹡ç¨Ð¡Ô¹à¹×éÍÊѵÇìà¾ÔèÁ¢Öé¹  µéͧ¡ÒþÅѧ§Ò¹ÍÕ¡Áҡ㹡ÒÃÊÃéÒ§ÍÒËÒà

          ¾Åѧ§Ò¹¨Ò¡ä¿¿éÒÁÒ¨Ò¡á¡êʸÃÃÁªÒµÔ¶èÒ¹ËÔ¹  ÁÕ¾Åѧ§Ò¹ÊÐÍÒ´¹éÍÂÁÒ¡·Ôȷҧ价ҧä˹  ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì?  CCS  (Cabon  Capture & Sequestration)  àÃÒ¨ÐÍÑ´  CO2  Å§ã¹ãµé´Ô¹ÍѴŧ㹷ÐàŨзӻٹ¨Ò¡  CO2  Å§ã¹ãµé´Ô¹  ÍѴŧ㹷ÐàŨзӻٹ¨Ò¡ CO2   ÍѴŧ·ÐàÅ  ¡ÓÅѧ¤Ô´ÍÂÙèáµèà·¤â¹âÅÂÕäÁèàÃçÇà·èÒ·Õè¤ÇÃ

                Áͧä»ÍÕ¡  10  »Õ  ¢éҧ˹éÒ§¨Ð¨Ñº  CO2  ·Õè»ÅèÍÂÊÙèÍÒ¡ÒÃÈàÍÒÁÒ·Ó»Ù¹«ÕàÁ¹µìä´éËÃ×Íà»ÅèÒ

                âç俿éÒ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì  ¡ÒáӨѴ¡Ò¡àÃÔèÁäÁèà»ç¹»Ñ­ËÒáµè¡ÅÑÇÇèÒ¨ÐàÍÒä»ÊÃéÒ§ÍÒÇظ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃìÁÒ¡¡ÇèÒ  àÁ×ͧä·ÂÂѧÁͧàÃ×èͧ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃìÂѧäÁèÊÐÍÒ´  Êѧ¤Áä·ÂÁͧàÃ×èͧÊØ¢ÀÒ¾  àÇÕ´¹ÒÁàÃÔèÁä»·Ò§âç俿éÒ¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì  ÍԹⴹÕà«ÕÂàÃÔèÁµÒÁÁÒáÁéÇèÒÁÕ¶èÒ¹ËÔ¹ÁÒ¡  ÍÔ¹à´Õ¡çä»áÅéÇãªé¹ÔÇà¤ÅÕÂÃì  ËÒ¡äÁè仡çµéͧ«×é;¹Ñ¡§Ò¹¨Ò¡à¾×è͹ºéÒ¹   ¡Ò÷Ӡ green  energy  ¡çä»·Ò§¾Åѧ¹éÓ  ·Ò§ÅÁ  ·Ò§áçÍÒ·ÔµÂìáµè¡ÃͺàÇÅÒÂѧªéÒÁÒ¡áµèµéͧµÔ´µÒÁä»

                ¡ÒÃãªéö¹µìÊèǹµÑÇ 1.2  ¾Ñ¹ÅéÒ¹¤¹ãªé¾Åѧ§Ò¹à¼ÒÍÂÙèã¹âÅ¡«Ö觨Ð价ҧö俿éÒáÅÐà«ÅÅìàª×éÍà¾ÅÔ§  ¨Õ¹¡ç¡ÓÅѧä»ÍÂÙè¹Õèà»ç¹á¹Çâ¹éÁ  â´Â੾ÒàÁ×ͧãË­è¡ÒáӨѴàÊÃÕÀÒ¾·Ò§¡ÒÃãªéö¹µì¡çà»ç¹ÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§

                ã¤Ã·Õè¨Ðµéͧ´ÙáÅàÃ×èͧâÅ¡Ãé͹  «Ö觡Ãзºµè͹éÓ·èǧ  ¤Å×è¹â¶ÁÁÒ  ¹éÓá¢ç§ÅÐÅÒ»ѭËÒ¡ÒõѴ»èÒäÁéã¹ÍàÁ«ÍÅ  ¡ÒûÈØÊѵÇìä¿äËÁé»èÒ  ¡ÒûÅÙ¡¾×ªäÃèÁÒàÅÕé§ÊѵÇì  ¡ÒâҴ¹éÓÊÐÍÒ´´×èÁ¤ÇÒÁÍ´ÍÂÒ¡¢Í§à´ç¡æ  ã¹¾×é¹·ÕèáËé§áÅé§áÅеÒÂŧ·Ø¡Çѹ  ¡ÒÃãªé¾×é¹·Õè»èÒà»ç¹äÃèà¾×èÍàÅÕ駴ÙÊѵÇìáÅФ¹ä´éäÁè¡Õ褹  ¡ÒÃãªé¹éÓ   ¡ÒûÅè͹éÓàÊÕ¨ҡâç¦èÒÊѵÇìàÃÒ¨Ðá¡é»Ñ­ËÒ¹ÕéãËéâÅ¡ä´éÍÂèÒ§äÃ

                âÅ¡äÁèÊÁ´ØÅÂì  ºÒ§¤¹¡Ô¹¨¹Íéǹµéͧä»ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò  áµèºÒ§¤¹Í´ÍÂÒ¡äÁèÁÕ¡Ô¹¨¹µÒÂ

                ÀÒÇÐâÅ¡Ãé͹¢Öé¹ÁÒ  1  ͧÈÒ  µéͧÍÂèÒãËéà¾ÔèÁÁÒ¡¡ÇèÒ¹ÕéÍÕ¡  40  »Õ  âÅ¡¨ÐÃé͹¶Ö§  6  «0  µéͧ·ÓÍÂèÒ§äà ¹Ñ駤×͵éͧºÃÔâÀ¤¹éÍÂŧËÒ¡äÁèÅ´¡çµéͧ¼ÅÔµãËé»ÅèÍ  CO2  Ŵŧ

                GDP  ¨ÐàµÔºâµã¹»ÃÐà·È·Õè¡ÓÅѧ¾Ñ²¹Òáµè  GDP  ¢Í§»ÃÐà·Èà¨ÃÔ­áÅéÇ  GDP  ¨ÐàµÔºâµÅ´Å§

                ¤ÇÒÁ·éÒ·ÒÂã¹àÃ×èͧ¡ÒÃãªé¾Åѧ§Ò¹Å´Å§Å´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

                á¹Çâ¹éÁâÅ¡¨Ðà¹é¹àÃ×èͧ  Green  Growth  &  Green  Job  «Öè§ÃÇÁ件֧  Green  Product 

            ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ãËÁè  ËÒ¡äÁèàÍÒ  SD  ¤§äÁèÁÕ·Ò§àÅ×Í¡µéͧÁÕ¹Çѵ¡ÃÃÁ¢Í§ÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡Òâͧá¹Ç·Ò§  Green 

          àÃ×èͧ¸ØáԨ¡Ñº  SD  àª×èÍÁâ§Ṻá¹è¹¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  àÍÒá¤è¡®ËÁÒÂäÁè¾ÍáÅéÇËÒ¡äÁèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ  ÍÒ¨¶Ù¡ÃЧѺẺÁÒµ¾Øµ  ¸ØáԨäÁèÁÕ·Ò§ÊÓàÃ稴Õä´éËÒ¡Êѧ¤ÁÂèÓáÂè  ¸ØáԨµéͧÁÕá¹Ç·Ò§á¡é»Ñ­ËÒàÃ×èͧ  SD  áÅÐÃкº¹ÔàÇȹì

                ËÅÒÂæ  àÃ×èͧäÁèä´éà¡Ô´¢Ö鹨ҡàÃÒáµèà¡Ô´¨Ò¡à¾×è͹àÃÒ·ÓäÁè´Õ¡çÍÒ¨¶Ù¡µÕ¤ÅØÁãËéàÃÒà´×Í´Ãé͹仴éÇ  ¡Òö١ÃЧѺ¡ÒáèÍÊÃéÒ§  ¾ÑǾѹ价ҧ¼ÙéÃѺàËÁÒ  ¡ÒÃŧ·Ø¹ÅÙ¡¤éÒ  â´Â੾ÒеÒÁÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­ÁÒµÃÒ  67  ÁÕ  EIA  áÅР HIA  »ÃЪҾԨÒÃÂìáÅмèÒ¹¤ÇÒÁàËç¹Í§¤ì¡ÃÍÔÊÃР ÀÒ¤ÃÑ°¨Ð¡Ó˹´¡µÔ¡ÒÃͧÃѺÍÂèÒ§äÃ

          ÁÇŪ¹·ÕèÍÍ¡ÁÒ»ÃзéǧÁÕ·Ñ駢ÂÐá¡êÊÃÑèÇ  ¡ÃÃÁµÒÁ·Ñ¹  µéͧãªéʵԾԨÒóҠ µÒÁ¡Ò àÇ·¹Ò ¨Ôµ ¸ÃÃÁ 

                ¡Ò÷Óâç§Ò¹¨Ðµéͧ·ÓãËéªØÁª¹ÃÙéÊÖ¡ÇèÒ´Õ  äÁèãªèÁÖ§ÊÃéÒ§¡Ùà¼ÒàÃÒäÁèãªè¤Ô´ÇèÒ·Õè´Ô¹¢Í§àÃÒ·ÓÍÐäáçä´éªÒǺéÒ¹ã¡Åéæ  ÁÕÊÔ·¸ÔÃÙéáÅÐäÁèÁռšÃзº¨Ò¡àÃÒ  àªè¹¡Òõ͡àÊÒà¢çÁ  àÅÕé§ÊعѢ

                EU  ÁÕ¡®¡µÔ¡Ò´éÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁà¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  ¡®ËÁÒÂã¹àÁ×ͧä·Â¡çà¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  ã¹ÍѵÃÒẺ·ÇÕ¤Ù³  ¡®ËÁÒ¨ÐàÅ蹧ҹËÒ¡äÁè·ÓµÒÁ

                ¢Íºà¢µ  SD  ¢Í§Í§¤ì¡Ã  ÁÕ´ÙáÅÊѧ¤Á  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂ쪹  ËÃ×Í  3P  ÁÕ  Profit PeoplePlanet  ãËéä»´Ù¤ÙèÁ×Í¡ÒþѲ¹ÒÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹

                á¹Ç·Ò§  SD  ÁÕ

                -  ÍغѵÔà˵Øã¹Ê¶Ò¹·Õè·Ó§Ò¹à»ç¹ÈÙ¹Âì

                -  Å´¡ÒÃãªé»Ù¹â´Âãªéà¤ÁÕªèÇÂ

                -  Å´  CO2

                -  ´ÙáŤÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ·ҧªÕÇÀÒ¾

                -  ´ÙáŪØÁª¹áºº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃèÇÁ㹪ØÁª¹

                -  ¡ÒáèÍÊÃéÒ§ã¹á¹ÇÍÒÂØãªé§Ò¹  ¡ÒÃãªéãËÁè

                -  ¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¾Åѧ§Ò¹ã¹ÍÒ¤ÒÃ

                -  ¡Òÿ×鹿ٷÕè´Ô¹ËÅѧ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧ

                -  à¾ÔèÁáç§Ò¹¼ÙéË­Ô§ºéÒ§

                -  ÁÕÊèǹÃèÇÁ㹡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹

                -  ¡ÒþѲ¹Ò¼Ùé¢ÒÂÊÔ¹¤éÒãËéÁÕ  SD  

          -  ¡ÒÃŧ·Ø¹ÃèÇÁºÃÔ¨Ò¤ÁÒªèǺéÒ¹¤¹¨¹

          -  µÑé§ÁÙŹԸÔà¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

                -  ©ÅÒ¡ÊÔ¹¤éÒÅ´  CO2

          -  µÑ駡ͧ·Ø¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

                -  ¡ÒÃãªéà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹㹪ØÁª¹ÁÒ¾Ù´ºÃÃÂÒ¡Ԩ¡ÃÃÁâç§Ò¹á·¹¾¹Ñ¡§Ò¹

                ˹èǧҹµèÒ§æ  µéͧªèÇ¡ѹáÅзÓàÃçÇæ 

                -  ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍÊÔ¹¤éÒ·ÕèÁÕ  SD 

                -  ¼ÅÔµÍÂèÒ§ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

                -  ªèÇÂÊѧ¤ÁãËéÂÍÁÃѺãËé´Óà¹Ô¹¸ØáԨ

                -  à»Ô´ºéÒ¹ÃѺªØÁª¹ÁÒ´Ùâç§Ò¹áÅеͺ¤Ó¶ÒÁãËéËÅÒ¤Òã¨

                á¹Ç¤Ô´  Zero  Land filled  áÁé¹ÂÒ¡áµè¡çµéͧ·ÓäÁèÁÕ·ÕèàÃÒãËéàÃÒ¶Á·ÓãËéªØÁª¹Ê§ÊÑÂÃÐáǧã¨äÁèʺÒÂ㨹èҨдÙáÅ  Waste  ËÃ×ÍÁØè§ÊÙè  Zero  Waste  ·Ó  Waste  ãËéà»ç¹  new  products 

          ¡ÒôÙáÅãËéÍØ»¡Ã³ì·Ò§Å´ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁµéͧäÁèªÓÃØ´ËÃ×ͺ¡¾Ãèͧ  àªè¹  EP  Trip  à»ç¹ÈÙ¹Âì  à¾×èÍÅ´½Øè¹ÍÍ¡  ÍÂèÒ¤Ô´ÇèÒ»Åè͹Դà´ÕÂÇà´ÔÁ·Õà¢Ò·¹ä´éáµèà´ÕëÂǹÕ餹㹪ØÁª¹¹Ñé¹äÁè·¹áÅéÇáÁéÇèÒàÃ×èͧÂÒ¡¡çà¾×èÍÇèÒ·Óä´é  ¨Óà»ç¹·Õèµéͧ·ÓãÊèà§Ô¹à¢éÒä»àÃ×èͧà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  à·¤â¹âÅÂÕáÅÐáç¾ÂÒÂÒÁãÊèà¢éÒä»

                àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  â´Â੾ÒÐÂÒ¹¾Ò˹ÐÁÑ¡à¡Ô´ÍغѵÔà˵Øä´é§èÒÂáÅкèͤÃÑ駠 µÑé§à»éÒä»àÅÂÇèÒÍغѵÔà˵Øà»ç¹ÈÙ¹Â쨹ÁÒ¡¡çµéͧŴŧ¨Ò¡¹é͵éͧãËéà»ç¹ÈÙ¹Âì  ÍغѵÔà˵بҡ¡Òâ¹Êè§â´Â¼ÙéÃѺàËÁÒà»ç¹»Ñ­ËÒàËÁ×Í¹æ  ¡Ñ¹·Ñé§âÅ¡

                ¡ÒÃãªéÃѺ¿éͧ¢éÍÃéͧàÃÕ¹¡çà»ç¹·Ò§ÍÍ¡ÍÂèҧ˹Öè§ã¹¡ÒÃÃѺ·ÃÒº»Ñ­ËÒáÅÐá¡éä¢áµèà¹Ôè¹æ 

                ¡Ã³ÕÁÒºµÒ¾Øµ  áÁéÇèÒàÃҨзÓäÁè¼Ô´¡®ËÁÒÂáµèÀÒ¤ÃÑ°·ÓäÁè¤ÃºÁÕ੾ÒР EIA  áµèàÃ×èͧ  HIA  »ÃЪҪ¹  ͧ¤ì¡ÃÍÔÊÃÐÂѧäÁè¼èÒ¹àË繪ͺ

                ¡ÒûÃзéǧ¨Ò¡ÀÒ¤»ÃЪҪ¹Êè§ÁÒáÅéÇáÅéÇ¢Öé¹ÊÙèÈÒÅ»¡¤Ãͧ  à¾×èÍÃЧѺâ¤Ã§¡ÒÃäÇé¡è͹¤ØéÁ¤ÃͧªÑèǤÃÒÇ  âç§Ò¹µèÒ§æ  ËÂØ´¡Ô¨¡ÃÃÁªÑèǤÃÒÇ¿éͧÀÒ¤ÃÑ°  áÅéÇÀÒ¤ÃÑ°¡çÁպѧ¤Ñºâç§Ò¹ÍÕ¡·Õ

                ¡ÒÃàÃè§ÍÍ¡¡µÔ¡Ò  HIA  ·ÓÍÂèÒ§äà ã¤Ã¨Ð»ÃÐàÁÔ¹áÅéÇã¤Ã¨ÐµÃǨÊͺ¼èÒ¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹  Åͧà·Õºà¤Õ§¡ÑºµèÒ§»ÃÐà·È  »ÃÐà·Èä·Â¨Ð¹Ó˹éÒÊØ´

          ·ÕèÁÒºµÒ¾ØµÁÕËÅÒÂâ¤Ã§¡Òà ËÒ¡ÁÕâ¤Ã§¡ÒÃä˹à¹èÒ¡ç¨ÐàÊÕÂä»ËÁ´àËÁ×͹»ÅÒ·ÙµÑÇà´ÕÂÇà¹èÒã¹à¢è§

                »Ñ­ËÒ·ÓÍÂèÒ§äÃàÁ×èÍ»ÃÐàÁÔ¹ÍÍ¡ÁÒáÅéÇÀÒ¤»ÃЪҪ¹Í§¤ì¡ÃÍÔÊÃÐÂÍÁÃѺ  ÁÔàªè¹¹Ñ¹¡ç¨ºäÁèä´é

                HIA  ¡çµéͧÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔàËÁ×͹  EIA  ·ÕèÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅéÍÁáË觪ҵÔ

                à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·Õè¶Ù¡ÊÑè§ãËéËÂØ´ªèǧÃͤ͵éͧ´ÙáÅÊÀÒ¾à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃäÁèãËéàÊ×èÍÁ¨Ò¡¡ÒÃäÁèãªé§Ò¹

                EIA  ÊÓËÃѺâ¤Ã§¡Ò÷ÕèÁռšÃзºÃعáç¡çµéͧ·ÓãËÁèà¾ÃÒÐÁÕÁҵáÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹áÅÐÁÕ¡Ò÷º·Ç¹¶Ö§»ÃзҹºÑµÃã¹ÀҤʶҹ·Õè·ÕèàÊÕ觵èÍÊØ¢ÀҾ͹ÒÁѵèͪØÁª¹  ËÒ¡¡ÃзºµèÍ¡ÒüÅÔµËÔ¹¡èÍÊÃéÒ§¡ç¨Ð¡Ãзºä·Âà¢çÁá¢ç§¡ÒáèÍÊÃéÒ§à¢×è͹  ö俿éÒ  à¾×è͵éͧãªéËÔ¹

                ¡Ò÷ӼšÃзºµèͪØÁª¹  áÁé¡ÅØèÁàÅç¡æ  ¡çÍÒ¨¢ÂÒ¼ŵè͸ØáԨä´éµéͧ·ÓãËé¨Ðª¹Ãͺ¢éÒ§¾Ù´á·¹àÃÒä´é  NGO  ¡çÂÍÁÃѺÊÔ觷Õèͧ¤ì¡Ã·Óä»ÍÒ¨äÁèà¾Õ§¾Í¡ÒÃà¡Ô´à˵ØäÁèµéͧÃÍãËéã¤Ã¶ÒÁºÍ¡ä»àÅÂÁÕÁҵáÒÃá¡éä¢ÍÂèÒ§äà µéͧ·Ñ¹·èǧ·ÕãËé¤ÇÒÁäÇéÇÒ§ã¨ä´é  ÂÔè§ËÒÊÒà˵Øá¡êÊÃÑèÇäÁèä´é¡çÂÔ觵͡ÂéÓÇèҨФǺ¤ØÁä´éÍÂèÒ§äõéͧãËéªØÁª¹ÁÕÊèǹÃèÇÁ´éÇ  ¡ÒèѴäµÃÀÒ¤  ¿Ñ§·Ø¡à´×͹  ¿Ñ§ªÒǺéÒ¹ãËé¤ÓµÔªÁ´éǤÇÃãËéªÒǺéÒ¹ÁÒà»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃà»ç¹µÑÇá·¹ã¹âç§Ò¹àÅÂ

                àÃÒÇèÒàÃÒ·ÓÁÒ¡  áµè·ÓäÁ¨Ö§à¡Ô´ÍÕ¡ÍÒ¨à»ç¹à¾ÃÒÐäÁè¤Ãͺ¤ÅØÁ»ÃÐà´ç¹  ˹èǧҹ·ÕèÊ觼ÅáÅСÒÃËÂÑè§ÃÙéÀÑ¢éҧ˹éÒ

                ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

          -  ÈÒÅ·ÕèµéͧµÑ´ÊÔ¹

                -  ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃÃͧÃѺ

                -  ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ¢Í§ÀÒ¤µèÒ§æ 

                -  Áͧä¡Å¶Ö§¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ÃØè¹ËÅѧ

                ÍÒ¡ÒÈËÒ¡àÊÕ¡ç¨ÐÃͧÃѺÁžÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈä´é¹éÍ  ËÃ×Í·ÃѾÂÒ¡ÃÃͧÃѺ¤ÇÒÁà¨ÃÔ­

                »Ñ­ËÒ¡®ËÁÒ·ҧÀÒ¤ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­ä»ä¡Åáµè¢Ò´¡®ËÁÒÂÅÙ¡  ÀÒ¤ÃÑ°¾Ñ²¹ÒäÁè·Ñ¹¡çÊ觼šÃзº

                ¤ÇÒÁÁÕÊèǹÃèÇÁÀÒ¤µèÒ§æ  äÁèÁÕÊèǹÃèÇÁà·èÒ·Õè¤Çà 仼١¢Ò´á¤èÀÒ¤àÍ¡ª¹¡ÑºÀÒ¤ÃÑ°à·èÒ¹Ñé¹

                ¡Ãͺ¡ÒþѲ¹ÒÊÙèÊÁ´ØÅ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  ÀÒ¤ãµé¾×é¹°Ò¹¸ÃÃÁÒÀÔºÒŵéͧ¾Ñ²¹ÒÍÂèÒ§ÊÁ´ØÅ  ä»ÊØ´âµé§¢éҧ㴢éҧ˹Ö觠 ¡ç¨Ðà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂàªè¹¡Ñ¹

                ¡ÒÃÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧÀÒ¤  5  ÀÒ¤  ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ìà¾×èÍÃѺ¿Ñ§ÊÃéÒ§¡Ãкǹ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ¡Ó˹´¡ÅØèÁà»éÒËÁÒ¼ÙéÁÕÊèǹä´éÊèǹàÊÕÂâ´Â¡Ò÷ӷÕèâç§Ò¹µèÒ§æ  â´ÂÁÕÃٻẺẺàÊǹҠ áÅÐÁÕ¼ÙéºÑ¹·Ö¡»ÃÐà´ç¹µèÒ§æ  à·¤¹Ô¤ÁÕàÊǹÒáÅеÑ駤ӶÒÁ  ãªéºÑµÃ´Ó

                ¡Ãкǹ¡ÒÃÁդѴàÅ×Í¡¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂàÃÕ¹ÃÙé¾×é¹·Õè  ÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙŷصÔÂÀÙÁÔ  à¡çº¢éÍÁÙÅ  ʹ·¹Ò¡ÅØèÁ  àÊǹҠ ÊÃØ»¼Å

                ¼ÙéÁÕÊèǹä´éÊèǹàÊÕÂÁÕ  ÀÒ¤ÃÑ°¼Ùéá·¹ªØÁª¹  ¾¹Ñ¡§Ò¹  Ê×èÍÁÇŪ¹  ¤Ùè¤éÒ  ¤ÙèÃèÇÁ¸ØáԨ  ʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ͧ¤ì¡ÃÍÔÊÃР ÀÒ¤ÃÑ°·éͧ¶Ôè¹

                ͧ¤ì¡Ã·éͧ¶Ôè¹ÊӤѭÁÒ¡ÁÕ  285  ÀÒáԨ  ä´éÃѺÁͺ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ¡ÅÒ§·ÕèµéͧÃѺ¼Ô´ªÍº·Ñ¡ÉФÇÒÁÃÙé¢Í§Í§¤ì¡Ã·éͧ¶Ôè¹Âѧ¢Ò´Í§¤ì¡Ã¤ÇÒÁÃÙéÍÂÙèÁÒ¡  ÀÒ¤àÍ¡ª¹¤ÇÃà¢éÒ仪èÇÂàËÅ×Í

                ´éÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨  ÊÔ觷Õ辺ÁÕ

                -  ¡ÒèѴÊÃÃÃÒÂä´éÊÙè·éͧ¶Ôè¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ

                -  ¨éÒ§§Ò¹¤¹ã¹·éͧ¶Ôè¹

                -  Êè§àÊÃÔÁÍҪվ㹷éͧ¶Ôè¹  ¤ÇÃÁÕÈÙ¹ÂìàÃÕ¹ÃÙé㹪ØÁª¹

                ´éÒ¹ÍÒ¡ÒÈáÅлÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹  ¹éÓ  »èÒäÁé  µéͧªèÇ¡ѹ´ÙáÅ

                ¡ÒèѺÁ×ÍÃèÇÁ»ÃÐÊÒ¹¡Ñº¤Ùè¤éÒ  ¼ÙéÃѺàËÁÒ   µÑÇá·¹¨Ó˹èÒ  ͺµ.  ͺ·.  ͺ¨.  ÁÒ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹àªÔ§ÍصÊÒË¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇ

                ¡ÒáÃдѺͧ¤ì¡Ãã¹·éͧ¶Ôè¹

                -  ÊÃéÒ§ÇÒÃзéͧ¶Ôè¹à»ç¹àÁ×ͧ¤ÒÃìºÍ¹µèÓ

                -  ÃèÇÁ¡Ñºâç§Ò¹·ÕèÍÒªÕ¾à´ÕÂǡѹ  ºÃÔÉÑ·Í×è¹ÁÒ¡Áҵðҹ

                -  ¡ÃдѺÁҵðҹ´éÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

                -  ÊÃéÒ§Áҵðҹͧ¤ì¡ÃáÅÐÁÕ¡ÒõÃǨÊͺ

                àª×èÍÁ⧷ÔÈ·Ò§  SD  ÊÙèÀÙÁÔÀÒ¤

                -  ·Ó¢é͵¡Å§

                -  ¹Çѵ¡ÃÃÁ

                -  EIA , HIA 

                -  ͧ¤ì¡Ã  ÅÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂ쪹  ÈÒʹҠ ¨ÒÃÕµ»ÃÐླÕ

                -  ·ÓàÁ×ͧ¹ÔàÇȹì¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍÊѧ¤Á   

                -  ãËéàÃÒªèÇÂâÅ¡Ãé͹  à¾ÃÒÐËÒ¡àÃÒäÁèªèÇ¡ѹÁ¹ØÉÂì¡ç¨ÐÍÂÙèäÁèä´é

                -  âÍ¡ÒÊÊÃéÒ§ÀÒ¾ÃÑ¡ÉìËÒ¡·Ó¡è͹áÅÐä´é´Õ

                -  ÇÒ§¡Ó˹´¹âºÒÂä´éâÍ¡ÒÊ»ÃѺ»ÃاÁÒ»ÃѺ»Ãا  ªØÁª¹ä´é  ¾¹Ñ¡§Ò¹ä´éÁÕªÕÇÔµ·Õè´Õ

                -  ¤Ùèá¢è§à´ÔÁ  àÃÒµéͧà´Ô¹àÃçÇ¡ÇèÒà¾×èͪѪ¹Ð㹡ÒÃá¢è§¢Ñ¹

                -  à»ç¹âÍ¡ÒÊãË餹à¡è§ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÁÒÃѺ§Ò¹

                -  âÍ¡ÒÊÊÃéÒ§  new  Products 

          -  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍÊѧ¤Á

                -  ºÒ§â¤Ã§¡ÒÃà»ç¹â¤Ã§¡Ò÷Õè´ÕªèÇÂâÅ¡Ãé͹áÅÐÅ´µé¹·Ø¹´éÇ  àªè¹  WHG 

                -  ä´éÁÕâÍ¡ÒÈà¢éÒ仾Ѳ¹ÒªØÁª¹  àªè¹  ¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑ  ·Ó»ØëÂÍÔ¹·ÃÕÂì  ºÓºÑ´¹éÓàÊÕ  SD  à»ç¹âÍ¡ÒÊà¾ÃÒÐà˵Øã´  SD  à»ç¹ÍØ»ÊÃä  à¾ÃÒÐà˵Øã´

                -  ·ÓãËé·Ó¸ØáԨÂÒ¡¢Öé¹à¾ÃÒШÐÁÕÀÒ¤ÀÒ¤ÕµèÒ§æ  ÁÒµÃǨÊͺáÅТѴ¢ÇÒ§¡Ò÷ӧҹ

                -  äÁèÁҵðҹÇèÒÁÒ¡ä»ËÃ×Íä»ÍҨŧ·Ø¹à¡Ô¹¨Óà»ç¹

                -  ¤¹·ÕèÊÙé¡ÑºàÃÒà»ç¹ÃÒÂàÅç¡  äÁèãËé¤ÇÒÁÊӤѭ

                -  ÁÕ¤¹áͺÍéÒ§  SD  áÅéǢѴ¢ÇÒ§¡Ò÷ӧҹà¾×èÍàÃÕ¡à§Ô¹  â´Â੾ÒмÙéÁÕÍӹҨ㹡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹â¤Ã§¡ÒÃ

                -  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ´ÕáµèäÁèÍÒ¨ãËéÊÃéÒ§âç§Ò¹·Õè¹Õè

                -  ÍÒ¨µéͧŧà§Ô¹ÁÒ¡à¾×èÍ  SD

          -  ÅÙ¡¤éÒ·Õèà©Âæ  ÍÒ¨äÁè¨èÒÂà§Ô¹à¾×èÍÊÔ¹¤éÒÊÕà¢ÕÂÇ

                -  âç§Ò¹¨Ð¡ÅéÒà»Ô´à¼Â¢éÍÁÙÅá¤èä˹

                -  à·¤â¹âÅÂÕ·Õè¨ÐºÓºÑ´ÍÒ¨äÁèà¾Õ§¾Íͧ¤ì¡Ã¤ÇèзÓÍÐäõèÍä»´Õ

                -  ªÑ¡ªÇ¹ãËéÃÒÂàÅç¡·Ó  SD  ´éǨÐä´éµé¹·Ø¹à´ÕÂǡѹ

                -  àÃÕ¹ÃÙé·Õè¨Ð·ÓãËéªØÁª¹ÃͧÃѺâç§Ò¹  ¤×ÍäÁèÍÂÒ¡ãËéÊÃéÒ§

                -  ͧ¤ì¡ÃÁ  ¤Ç÷Óá¤èä˹ÁÕÍÒ¨ÁÕ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¨Ò¡  Sims  Research

          -  âç§Ò¹¡ÅéÒ·Õè¨ÐÅ´Ê໤áÅÐÃѺ¤¹§Ò¹ã¹·éͧ¶Ôè¹ä´éÁÒ¡¹éÍÂá¤èä˹

                -  ¨Ñ´ÊÃ纻ÃÐÁÒ³ãËéÁÒ¡¾Í

                -  ·Ó  dialogue  ¡ÑºªØÁª¹

                -  ´ÙáÅ¡Òâ¹Ê觷Õè´Õ

                -  ¼ÅÔµÊÔ¹¤éÒ·Õè»ÅèÍ  CO2 µèÓ

                -  Å´¾Åѧ§Ò¹áÅТͧàÊÕ¹éÍÂ

                -  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×͡ѺªØÁª¹

                -  ÊÃéÒ§  Eco-Product 

            -  Ê×èÍÊÒÃãË龹ѡ§Ò¹áÅФÙè¸ØáԨ·Ø¡¤¹ã¹Í§¤ì¡ÃãËéàË繤ÇÒÁÊӤѭ¢Í§  SD

            -  ÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§Å֡㹡Ãкǹ¡Ò÷ӧҹµÒÁ  Supply  Chain 

          àÃҨЪèÇÂÅ´  Emission  ¨Ò¡µÑÇàͧ»ÕÅР 10%  ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äúéÒ§  àªè¹

                -  ¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹

                -  ¡Ô¹¼Ñ¡Ê´  äÁèµéͧµéÁ

                -  Å´¢ÂÐÍÒËÒÃ

                -  ¡Ô¹¹éÍÂŧ  ºÃÔâÀ¤ÊÔ觿ØèÁà¿×ÍÂŴŧ

                -  »Ô´ä¿àÁ×èͧàÅÔ¡ãªé

                -  Å´¡ÒÃãªéáÍÃì

·ÔÈ·Ò§âÅ¡

-  Êѧ¤Á¤ÒÃìºÍ¹µèÓ

-  ÊÔ¹¤éҤس¤èÒ¹ÔàÇȹì

-  Áͧ¼ÙéÁÕÊèǹä´éÊèǹàÊÕ  ¨Ò¡ÁØÁÁͧ¢Í§à¢Ò

-  ÁÕá¹Ç¤Ô´  SD

-  à»ç¹µé¹áºº´éÒ¹  SD  ¤×Í·ÕèµÑÇàÃÒ

               

     

 

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹