Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑÂÊÙè¤ÃÑÇâÅ¡

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

6  ÊÔ§ËÒ¤Á  2547

Font : CordiaUPC

1.  »Ñ­ËҼѡà¤ÁÕÊÒþÔÉ

      1.1 »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾

                     -  µÑÇà¡ÉµÃ¡Ãàͧ

                     -  ¤¹à¡çº¼Ñ¡

                     -  ªÒǺéÒ¹ã¡ÅéÊǹ¼Ñ¡

                     -  ¤¹¢ÑºÃ¶¢¹Êè§

                     -  ¤¹¢Ò¼ѡ

                     -  ¤¹«×éÍ

      1.2 »Ñ­ËÒÊè§ÍÍ¡

                     -  µÕ¡ÅѺ à¢ÒµÃǨáÅéÇäÁè¼èÒ¹

      1.3 »Ñ­ËÒµèÍà¹×èͧ

                     -  àÍҼѡ价ӡÃлëͧ

                     -  àÍҼѡä»àÅÕé§ÊѵÇì ªéÒ§ ËÃ×ͺèÍ»ÅÒã¹ÊÃÐ

                     -  àÍҼѡ价ӻØëÂ

2.  »ÅÍ´ÀÑÂ

            »ÅÍ´ÀѵÑé§áµè¡ÒüÅÔµ ¨¹¶Ö§âµêÐÍÒËÒà (Farm to Table)

          »ÅÍ´ÀÑ¡Ѻã¤Ã  ¼Ùé¼ÅÔµÍÒËÒà ªÒǺéÒ¹ã¡Åéà¤Õ§ áÁŧ·Õèà»ç¹ÁԵà ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ¼Ùéà¡çºà¡ÕèÂÇ ¤¹¢ÑºÃ¶ ¤¹¨Ó˹èÒ ¼Ùé«×éÍ ¤¹·Ó¤ÃÑÇ à´ç¡àÊÃÔì¿ ¤¹¡Ô¹

3.  ÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â

                     -  ¤¹¡Ô¹¼Ñ¡ÁÕÊÒþÔɵ¡¤éÒ§

                     -  ¤¹¡Ô¹ÍÒËÒÃÍ×è¹ æ

                     -  µéͧÁÒà¹é¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÊÃéÒ§ÊØ¢ÀÒ¾¹Ó˹éÒ ´Õ¡ÇèÒ«èÍÁÊØ¢ÀÒ¾

                     -  ¤¹¡Ô¹ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ¨Ò¡ÍÒËÒûÅÍ´ÀÑ ÍÒ¡ÒÈ´Õ æ ºÃÔÊØ·¸Ôì áÅйéÓ»ÅÍ´ÀÑÂ

4.  ˹èǧҹÃÒª¡Ò÷Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ

                     -  ¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ

                     -  ¡ÃÁÇÔªÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ

                     -  ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò·Õè´Ô¹

                     -  ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ

                     -  ÊÒ¸ÒóÊØ¢

                     -  ÍÂ.

                     -  ¤ØéÁ¤Ãͧ¼ÙéºÃÔâÀ¤

5.  àÃÒãªéÊÒÃà¤ÁÕ㹼ѡà¾×èÍÍÐäÃ

                     -  ¦èÒÇѪ¾×ª

                     -  ¦èÒáÁŧ  äÅèáÁŧ

                     -  àÃ觡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµ (ÎÍÃìâÁ¹)

                     -  »ØëÂ

                     -  à»ÅÕè¹Ĵ١ÒÅÍÍ¡´Í¡ÍÍ¡¼Å

6.  ÇÔ¸Õ¡ÒáӨѴáÁŧÈѵÃپת

      1)   ÇÔ¸Õ¡Å  â´Âãªé¡Ñº´Ñ¡ ¡ÒǵԴ ä¿ÅèÍ  µÐ¢èÒ´ѡ

      2)  ÇÔ¸ÕªÕÇР â´ÂãªéÃкº¹ÔàÇȹìà¢éÒªèÇÂ

            -  àÅÕ駹¡ÎÙ¡ã¹Êǹ»ÒÅìÁäÇé¨ÑºË¹Ù

            -  àÅÕé§à»ç´äÇé¡Ô¹ËÍÂàªÍÃÕè

            -  àÅÕé§áÁŧ·Õèà»ç¹ÁÔµÃ

            -  ãªé¨ØÅÔ¹·ÃÕÂì·Õèà»ç¹ÀѵèÍáÁŧ    

      3)   ÇÔ¸Õà¤ÁÕ  â´ÂãªéÊÒÃà¤ÁÕ㹡ÒäÅØÁÇѪ¾×ª ÊÒÃà¤ÁÕ¦èÒáÁŧ

      4)   ÇÔ¸Õ·ÓãËé¾×ªá¢ç§áç  â´Â¡ÒûÃѺ»Ãا´éÒ¹¤Ñ´àÅ×Í¡¾Ñ¹¸Øì ãËé¾×ª´Ù´«ÖÁ«ÔÅÔ¡éÒ·ÕèäǵÑÇ

7.  á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ

            -  ªèÇ¡ѹ¤Ô´ ªèÇ¡ѹá¡é»Ñ­ËÒ

            -  áÅ¡à»ÅÕè¹ÀÙÁԻѭ­Ò

8.  ºÃÔËÒÃá»Å§à¡ÉµÃ

      1)   ÊÃéÒ§ÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹ãËé¾×ª

            -  ·ÓãËé¾×ªá¢ç§áç

            -  ·ÓãËé´Ô¹ÊÁºÙóì

            -  ¨Ñ´¡ÒùéÓãËé¾Í´Õ

            -  ãªé»ØëªÕÇÀÒ¾

      2)   ÊÓÃǨá»Å§ÍÂèÒ§ÊÁèÓàÊÁÍ

                     µéͧ¤é¹ËÒÈѵÃپתÍÂÙèä˹ ÍÐäà áÁŧÍÐä÷Õèà»ç¹ÁԵà áÁŧ·Õèà»ç¹ÈѵÃÙ áÁŧÍÐäáԹÍÐäÃ

            ¢Öé¹ÁÒËÒ¡Ô¹µÍ¹ä˹

      3)   ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ìã¹á»Å§

                     àÅÕé§áÁŧËҧ˹պ ªèÇ·ÓÅÒÂáÁŧ·Õèà»ç¹ÈѵÃÙÍéÍÂ

9.  ÁҵðҹÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

            ¤ÍµÃǨÊͺÇèÒ ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ¶Ù¡·ÓÅÒÂä»ÁÒ¡¹éÍ ÁÕã¹¹éÓ ã¹´Ô¹ ã¹ÍÒ¡ÒÈ»¹à»×é͹ÊÒÃà¤ÁÕÁÒ¡¹éÍ à¡Ô¹Áҵðҹ á¹Çâ¹éÁà¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×ÍŴŧ

            ´ÙÇèÒÁÕ¡ÒÃãªéÊÒÃà¤ÁÕ¼Ô´»ÃÐàÀ· ÊÑ¡áµèãªé´éǤÇÒÁËŧ¼Ô´ ¤Ô´àͧ ËÃ×͵ÑÇá·¹¼Ùé¢ÒÂÊÒÃà¤ÁÕÁÒá¹Ð¹Ó  ËÃ×ÍÃéÒ¹¢ÒÂà¤ÁÕá¹Ð¹ÓÂÒ¹Ñé¹ æ à¾ÃÒÐãËé¡ÓäôÕ

10. ¼Ùéà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡Òû¹à»×é͹ã¹ÍÒËÒÃ

            ¼Ùéà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºÊÒÃà¤ÁÕ ÅÙ¡¤éÒ à¡ÉµÃ¡Ã ¼Ùé¢ÒÂÊÒÃà¤ÁÕ ÃÒª¡Òà ¡Òâ¹Êè§ ¼Ùé¨Ó˹èÒ ¤ÃÑÇ âµêÐ

11. ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡

            à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº Spec. ºØ¤¤Å·Õè 3  ¡ÒõÃǨÊͺ¤Ø³ÀÒ¾ ¡ÒÃäÅèÂé͹¡ÅѺàÁ×èÍÊÔ¹¤éÒÁջѭËÒ

12. à»ÅÕè¹àÁ¹ÙÍÒËÒÃ

            - ÁÒ¡Ô¹ãºäÁéá·¹¼Ñ¡ «Öè§äÁèÁÕ¡ÒÃãªéÊÒÃà¤ÁÕã´ æ   àªè¹   ÂÍ´äÁéµèÒ§ æ   ÁÕãºÁÐÁèǧ   ãºÁÐÂÁ

               ÂÍ´àËÅÕ§ ÊÐà´Ò Áѹ»Ù ¡ÃжԹ ¼Ñ¡ËÇÒ¹ à»ç¹µé¹

            -  ÁÒ¡Ô¹¼Ñ¡·¹áÁŧ ËÃ×ÍáÁŧàÁÔ¹ àªè¹ ¼Ñ¡ºØé§ ¼Ñ¡ªÕ ËÍÁ à»ç¹µé¹

            -  Å´¡ÒáԹ¼Ñ¡·ÕèáÁŧªÍº àªè¹ ¤Ð¹éÒ

13. ÁØÁÁͧµèÒ§ æ à¡ÕèÂǡѺÊÒÃà¤ÁÕà¡ÉµÃ

            -  ¼Ùé¼ÅÔµÊÒÃà¤ÁÕ ãªéä´é áµèäÁèãªéÁÒ¡à¡Ô¹ä»ËÃ×ÍãªéäÁèµÃ§¨Ø´ ÍèÒ¹¡ÒÃãªéãËé´Õ ÍÂèÒ¤Ô´àÍÒàͧ à¾ÔèÁ¼Å

               ¼ÅÔµ´Õ¡ÇèÒ

            -  à¡ÉµÃ¡Ã ÃÙéÇèÒÊÒÃà¤ÁÕäÁè´Õ áµèäÁèÊÒÁÒöËÒ·Ò§ÍÍ¡ä´é àªè¹ ÍÂÒ¡»ÅÙ¡¾×ªàÂÍÐäÁèµéͧ¡ÒÃ

               ËÁعàÇÕ¹ ä´é¼ÅÔµÀѳ±ì¼Å¼ÅÔµÁÒ¡ æ äÁèÍÂÒ¡ä´éÂÒ¦èÒáÁŧ  áµè¡çäÁèÁÑè¹ã¨·Õè¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§

-         ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ  Å´¡ÒÃãªéÊÒÃà¤ÁÕ  ãªéà·èÒ·Õè¨Óà»ç¹  à¹é¹¡ÒõÃǨÊͺ  àÍÒÁҵðҹà»ç¹µÑǵÑé§

-         ¹Ñ¡Í¹ØÃÑ¡Éì àÅÔ¡ãªéÊÒÃà¤ÁÕä»àÅ µéͧÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¡çÁÕ´Õ

            -  ¼ÙéºÃÔâÀ¤ µéͧ¡ÒüѡÊÇ æ Ê´ æ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ æ ºÒ§¡ÅØèÁ¡çËÂǹ æ ºÒ§¡ÅØèÁ¡ç¨Ðà¹é¹ÊØ¢ÀÒ¾

            -  ¾èͤéÒ ¢Ò¼ѡÍÐäáçä´é·Õèä´éÃÒ¤Ò ÍÂÒ¡«×éͶ١ æ

            -  ÀѵµÒ¤Òà µéͧ¡ÒáÒÃÊÑ觷Õèá¹è¹Í¹  ÊÑè§ä´éµÒÁà·È¡ÒŵèÒ§ æ ·ÕèÁÕ¤¹¨Í§

                àÍҼѡÁÒ¡Ñ¡µØ¹ä´é ¡ÅÑÇäÁèÁռѡ ËÒ¡à»ç¹¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑ¡ç¨Ð´Õ

            -  ¼Ùé¨Ó˹èÒ ¼Ñ¡·¹äÁèà¹èÒàÃçÇ à¢ÕÂǹҹ

            -  ÃÒª¡Òà à¹é¹Áҵðҹ ¡ÒäéÒàÊÃÕ ä»ËéÒÁâç§Ò¹¼ÅÔµÊÒÃà¤ÁÕäÁèãËé¼ÅÔµÁÒãªéäÁèä´é

                µéͧä»ËÒ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ͨҡ¼Ùé«×éÍ  áÅÐà¹é¹¡ÒõÃǨÊͺ

 

14. »Ñ­ËÒà¡ÉµÃ¡Ã¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑÂ

            -  ÈѵÃپת

            -  »Øë»ÅÍÁ

            -  µé¹·Ø¹ÊÙ§

            -  ÃÒ¤Òµ¡µèÓ

            -  ÇѪ¾×ª

            -  ¢Ò´¤ÇÒÁÃÙé ÀÙÁԻѭ­Ò ã¹´éÒ¹»Øë ¡ÒáӨѴáÁŧ ¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹

            -  áç§Ò¹á¾§

            -  ¹éÓ¢Ò´á¤Å¹

            -  ¶Ù¡µÑ´ÃÒ¤Ò

            -  ¢Ò´¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØèÁÃÇÁ¾Åѧ

            -  ´Ô¹äÁè´Õ

            -  à§Ô¹·Ø¹¹éÍÂ

            -  ÃÒÂä´éäÁèµèÍà¹×èͧ

            -  ÅÙ¡ËÅÒ¹äÁèÁÒªèÇÂ

            -  ¡ÒõÅÒ´

15. ¡ÒõÅÒ´¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑÂ

            -  âçáÃÁ 5 ´ÒÇ

            -  «Ø»à»ÍÃìÁÒÃìà¡çµÁÕ âŵÑÊ ¤ÒÃì¿ÙÃì   Big C   Golden Place àÅÁ͹ì¿ÒÃìÁ

            -  µéͧ»ÅÙ¡¾×ªãËéËÁعàÇÕ¹ÊÁèÓàÊÁÍ äÁèÁÒ¡ä»äÁè¹éÍÂä»

            -  ÇҧἹá»Å§¼Ñ¡ à¡çºà¡ÕèÂÇä´é·Ñé§»Õ â´Â·ÂÍ»ÅÙ¡ ·ÂÍÂà¡çº ẺËÁعàÇÕ¹

            -  ¡ÒûÅÙ¡¾×ªà´ÕÂÇ æ à¡çº¤ÃÑé§à´ÕÂÇ·ÕÅÐÁÒ¡ æ ÍÒ¨¶Ù¡¡´ÃÒ¤ÒàÁ×èͶ֧µÅÒ´ ËÒ¡ÍØ»·Ò¹ÁÕÁÒ¡ æ

               µéͧ¢Ò·Ôé§à¾ÃÒСÅÑÇà¹èÒ

            -  ¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑ¢ÒÂä´éÃÒ¤ÒÁÒ¡¡ÇèҼѡà¤ÁÕ

            -  ¨ÐÁÕ¤¹¡ÅÒ§ÁÒÃѺ«×éÍ仢ÒµèÍ

            -  ¼Ñ¡»ÅÍ´ÀѵéͧÁÕµÃÒÂÕèËéÍ áÅéÇÁÕ˹èǧҹÃÒª¡ÒÃÃѺÃͧ ¨Ö§¨Ðä»ä´é

            -  àÁ×ͧ¹Í¡à¢Òà¹é¹ÁҨðҹ àÍҼѡ仵ÃǨÊͺÊÒþÔÉ

16. ¡Òû¹à»×é͹¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑÂ

            -  ÊÒÃà¤ÁÕµ¡¤éҧ㹴Թ ¨Ò¡¡Òýѧ ¡ÒÃô ¡Òþè¹à¤ÁÕ

            -  ÊÒÃà¤ÁÕ·Õè¹ÓÁÒà»ç¹»ØëÂ

            -  ÊÒÃà¤ÁÕ·Õè¹ÓÁÒà»ç¹ÂÒ¦èÒáÁŧ

            -  »¹ÁҡѺ»Øë¤͡·Õ軹á¡Åº ·Õèà¢ÒãªéÊÒÃà¤Áյ͹àÅÕé§ä¡è

            -  »¹ÁҡѺ¹éÓ·Õèãªéô¼Ñ¡ «Öè§ÍÒ¨ÁÒ¨Ò¡¹éÓãµé´Ô¹ ¹éÓäËźèÒ˹éÒ´Ô¹ ¹éÓã¹ÊÃйéÓ ·Õ軹à»×é͹

            -  äÍàÊÕÂöºÃ÷ء öÁÍàµÍÃìä«´ì ·Õèà¢éÒÁÒã¹Êǹ

            -  ÂҡѹÂا·Õèãªé㹤Ãͺ¤ÃÑÇ

            -  Âҡѹ»ÅÇ¡·Õè©Õ´Å§ã¹´Ô¹ áÅéÇá¾Ãèà¢éÒÁÒ

            -  ÊÒÃà¤ÁÕµÔ´µÑǤ¹§Ò¹ àªè¹ ·Ó§Ò¹ÍÂÙè㹤ÃÑÇ·Õè¾è¹ÂÒ¦èÒáÁŧÊÒº áÅéÇÁÒ·Ó§Ò¹à¡ÕèÂǡѺ¼Ñ¡

            -  »¹à»×é͹ÁÒ·Ò§¾ÅÒʵԡËèͼѡ

            -  ¡ÒÃÇÒ§¼Ñ¡º¹¾×é¹·ÕèÊ¡»Ã¡ ·Ñ駷ÕèÊǹ áÅзÕèµÅÒ´

            -  ÂÒ¾è¹áÁŧ¨Ò¡ÊǹÍ×è¹ÅÍÂÁÒµÒÁÍÒ¡ÒÈÁÒÊÑÁ¼ÑÊ

            -  ¤¹¢Ò¼ѡÁÕ·Ñ駩մÂҡѹÂا áÅШشÂҡѹÂا à¾×èÍäÅèÂاáµè¡çÍÂÙèã¡Åé æ ¼Ñ¡

            -  «Ø»à»ÍÃìÁÒà¡çµÁÕ·Ó»¹à»×é͹ â´Â¡ÒÃãÊèÂÒ¦èÒáÁŧŧä»ã¹·èÍáÍÃì áÅéǾ蹤ÇÒÁàÂç¹ä»·ÑèÇ

            -  àÍÒÂÒ¦èÒáÁŧà¤ÁÕµèÒ§ æ ÇÒ§¢ÒÂÍÂÙèã¡Åéæ ¼Ñ¡

            -  ¤¹·Õè¼èÒ¹ºÃÔàdzÁÕÂÒ¦èÒáÁŧ ÁÒªêÍ»»Ô駫×éͧ͢¡çµÔ´ÂÒ¦èÒáÁŧÂҡѹÂاµÔ´àÊ×éͼéÒ áÅéÇÁÒà´Ô¹

               ã¹ËéÒ§«Ø»à»ÍÃìÁÒà¡çµ

            -  ÃéÒ¹ÍÒËÒéմ¾ÃÁÂÒÂاµÒÁ¾×é¹ äÅè¦èÒáÁŧÊÒºã¹Ëéͧ¤ÃÑÇ áÅéÇ·Ó¤ÃÑÇËÑ蹼ѡ»ÃاÍÒËÒÃã¹

               ºÃÃÂÒ¡ÒÈÂÒ¦èÒÂا ÂÒ¦èÒáÁŧÊÒº

-  ¤¹àÊÃÔì¿Â¡ÍÒËÒüèÒ¹ºÃÔàdzµèÒ§ æ â´ÂäÁè»Ô´¤ÅØÁ¡ç¨Ð¶Ù¡»¹à»×é͹´éÇÂäÍÂҡѹÂا

-  ÂҡѹÂاµÔ´µÒÁ¨Ò¹ªÒÁ·Õè¹ÓÁÒà»ç¹ÀÒª¹ÐãÊèÍÒËÒÃ

-  ¹ÓÍÒËÒÃÇÒ§ÍÂÙèã¡Åé æ ¡ÃлëͧÂÒ¦èÒáÁŧ

17. ÊÃØ»

            ¼Ñ¡à¤ÁÕÁÕÍѹµÃÒµèÍÊØ¢ÀÒ¾ µéͧÁØè§ä»ÊÙè¼Ñ¡»ÅÍ´ÀÑ â´ÂÅ´ ÅÐ àÅÔ¡ ÊÒÃà¤ÁÕâ´ÂàÃçÇ·ÕèÊØ´ Ẻà´ç´¢Ò´ µéͧÁÕ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÀÙÁԻѭ­Ò·Õè¨Ð¹ÓÁÒÇԨѠ¡ÅÇÔ¸ÕÁÒªèǤǺ¤ØÁÈѵÃپת »ÅÙ¡¾×ª»ÅÍ´ÀѨТÖ鹪×èÍÇèÒä´éºØ­ ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§µ¹àͧ¡ç´Õ ¼ÙéºÃÔâÀ¤¡ç´Õ ¤¹·ÑèÇ æ ä»ÊÃÃàÊÃÔ­

 

Safety Vegetable for Goble

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹