Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã´éÇÂà¡Á¡ÃÐâ´´àª×Í¡·Ñ駷ÕÁ

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

6  ÊÔ§ËÒ¤Á  2547

Font : CordiaUPC

¡µÔ¡Ò

1.      ãªéàª×Í¡·ÕèÁÕ¢¹Ò´¡ÇéÒ§ 1 ¹ÔéÇ ÂÒÇ 15 àÁµÃ

2.      ãËé·ÕÁ 12 ¤¹ ÁÕ 10 ¤¹ ¡ÃÐâ´´¢éÒÁàª×Í¡¾ÃéÍÁ æ ¡Ñ¹ ãËé 2 ¤¹à»ç¹¤¹á¡Çè§àª×Í¡

3.      ËÒ¡·Ø¡¤¹¡ÃÐâ´´¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ãËé¹Ñº 1, 2,3…… ¨¹¡ÇèÒ¨ÐÊдشËÂØ´

4.      ¡ÃÐⴴẺá¡Çè§àª×Í¡ä»ÁÒ ãËé¤ÃÑé§ÅÐ 1 ¤Ðá¹¹ ËÒ¡á¡Çè§áººÇ§¡ÅÁãËé¤ÃÑé§ÅÐ 2 ¤Ðá¹¹

5.      ãªé«éÍÁ¡è͹¡ÒÃá¢è§¨ÃÔ§

ÊÔ觷ÕèÊ͹

1.      ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁà¾Õ§㹡Ò÷ӧҹ  (Team Work)

2.      ¡Òäé¹ËÒ·Ñ¡ÉСÒÃá¡Ç觠 (Innovation) ÇèÒ¨Ðá¡Çè§áººä˹ Ẻá¡Çè§ËÃ×ÍẺǧ¡ÅÁ µÅÍ´¨¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢éÒ¡ÃÐâ´´·ÕÅФ¹ ËÃ×Íà¢éÒ¾ÃéÍÁ æ ¡Ñ¹ ¡ÒÃá¡Ç觨ÐẺàÅÕ´ æ ËÃ×ÍẺâ¤é§

3.      ¡ÒÃàÅ×Í¡¤¹á¡Çè§àª×Í¡ (Put the man in the Right Job) ¤¹¡éÒ¹ÂÒÇá¢ç§áç

ÃдÁÊÁͧâ´Â«Ñ¡¶ÒÁ

1.      ÇÔ¸Õ¡Òê¹ÐÍÕ¡¡ÅØèÁ

2.      ÁÕ§Ò¹ÍÐäúéҧ㹡Ò÷ӧҹ·Õèµéͧ·ÓËÅÒÂ æ ¤¹ ¾ÃéÍÁ æ ¡Ñ¹

 

Rope for Jumping

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹