Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  àÁÉÒ¹  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

 

¡ÒÃÊÃéÒ§º·áÊ´§µÒÁà˵ءÒóì¨ÃÔ§

Real  Life  Simulation

 

á¹Ç¤Ô´

                ¡ÒÃÊÃéÒ§º·áÊ´§µÒÁà˵ءÒóì¨ÃÔ§  (Real  Life  Simulation  ËÃ×Í  Non  Numeric  Simulation à»ç¹¡ÒûÃÐÂØ¡µìá¹Ç¤Ô´  à¡Á  ¡Ñº  º·ÀҾ¹µì  ÁÒãªé¡Ñº§Ò¹¨ÃÔ§ã¹àªÔ§¸ØáԨ

          à¡Á¹Ñé¹á»Ã¤èÒµÒÁà˵ءÒóìµÒÁà¡ÁÊÁÁµÔ  ¼ÙéàÅè¹à¡Á¤¹Êͧ¤¹  à»ç¹¤¹àÅè¹  äÁèä´éà»ç¹¤¹à¢Õ¹º·

                ÀҾ¹µì  ¹Ñé¹  à˵ءÒÃ³ì  µÒµÑÇ  à¢Õ¹º·àÊÃ稡çáÊ´§ä»µÒÁ¹Ñé¹  äÁèà»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹ 

                ¡ÒÃÊÃéÒ§º·áÊ´§ªÕÇÔµ¨ÃÔ§¹Ñé¹  ¨ÐàÍÒ¤¹¨ÃÔ§  ¡®ËÁÒ¨ÃÔ§  à˵ءÒóì¨ÃÔ§  â´ÂÍèÒ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹ÔÊÑÂá¹Çâ¹éÁ  ÁÒ¨ÓÅͧà˵ءÒÃ³ì  áÅéÇà¢Õ¹º·ÍÍ¡ÁÒ¤ÅéÒÂʧ¤ÃÒÁ·ËÒà áÅСÒõèÍÊÙé´éÒ¹¡ÒõÅÒ´  àÁ×èͽèÒÂ˹Ö觷ÓÍÂèҧ˹Ö觠 ÍÕ¡½èÒÂ˹Ö觨зÓÍÐäà à¡Ô´¼ÅÍÐäà àÁ×èͽèÒÂ˹Ö觷ӡçµéͧºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅŧ仠 ÇèÒ·ÓÊÔ觹Õé  ÊÔ觹Õé¨Ðà¡Ô´¢Öé¹  â´ÂÁÕµÑÇá»ÃÍÐäÃãËéà¢Ò·Ó  ËÃ×͵ѴÊÔ¹ã¨ÍÂèÒ§¹Ñé¹  ¨Ò¡¹Ñ鹡ç·Ó¡ÒÃá¡éº·ãËéà»ç¹¨ÃÔ§µÃ§¤ÇÒÁ¨ÃÔ§  ¨Ò¡¹Ñ鹡ç·Ó¹ÒÂà¢Õ¹º·µèÍã¹Â¡µèÍæ  ä»  ¨¹¡ÇèҨкÃÃÅØà»éÒËÁÒ  ¡çà»ç¹Íѹ¨ºà»ç¹µÍ¹æ

 

¡ÒûÃÐÂØ¡µìãªéá¹Ç¤Ô´

                -  ¡Ò÷ËÒà ´éÒ¹¡Ò÷Óʧ¤ÃÒÁ

                -  ¡ÒõèÍÊÙé´éÒ¹¡ÒõÅÒ´

                -  ¡ÒÃàÁ×ͧ

                -  ¡ÒÃÊÅÒÂÁêͺ

                -  ¡ÒÃÊÃéÒ§ÈÃÑ·¸Ò¤¹

                -  ¸ØáԨ

                -  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Ãͺ¤ÃÑÇ

                -  ¡Òþ¹Ñ¹¢Ñ¹µèÍ

 

»ÃÐà´ç¹ÊӤѭ

                µéͧÁÕ¡ÒÃãªéÀÙÁԻѭ­Ò  (KM)   ÁÒ»ÃѺ»Ãا¡ÒÃÊÃéÒ§º·ÍÂÙèàÊÁÍ  â´ÂàÍÒ¢éÍÁÙÅÁÒ·Ó¹ÒÂ

 

¡ÒÃÊÃéÒ§º·áÊ´§

          ¡Ó˹´µÑÇÅÐà ã¤ÃºéÒ§·ÕèàÅè¹

                -  ¤é¹ËÒ¢éÍÁÙÅ·ÕèÊ觼ŵèÍ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅСÒ÷Ӡ ÇѲ¹¸ÃÃÁ  »ÃÐླՠ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  ÍÒÃÁ³ì

                   àªè¹àÇÅÒâ¡Ã¸áÅéÇ·ÓÍÐäà ¡ÅÑÇã¤Ã ¨Ø´Íè͹  ¨Ø´á¢ç§  ¡®ËÁÒÂ

                -  ¡Ó˹´ÀÒáԨ¢Í§àÃÒ  ¨Ð·ÓÍÐä÷Õèä˹

                -  àÃÕ¹ÃÙéÀÒáԨ¢Í§½èÒµç¢éÒÁ  ÀÒáԨ½èÒÂʹѺʹع

          -  àÃÕ¹ÃÙé  ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÍÒ¨à»ç¹µÑÇá»ÃÊӤѭ  àªè¹  ½¹µ¡  ¹éÓ·èÇÁ  ÊѵÇì»èÒ

                -  ¡Ó˹´º·½èÒÂàÃÒ·Õè¨ÐàÅè¹  ËÃ×Íà¢Òä»·Ó

                -  ÃдÁÊÁͧ  ·Ó¹ÒÂÇèÒ¨Ðà¡Ô´ÍÐäâÖé¹  àªè¹  àÃÒÅ´ÃÒ¤Ò·ÕèµÅÒ´ ¡.  ¤Ùèá¢è§¨ÐµÍºâµéẺä˹

                 Êè§ã¤ÃÁÒàÅè¹

                -  à¢Õ¹º·ä»  ¨¹¨ºµÍ¹

                -  »®ÔºÑµÔµÒÁº·  ÁͺËÁÒ¼ÙéàÅè¹·ÓµÒÁ

                -  ·º·Ç¹º·áÅмŠ µÒÁÅФ÷Õèà¢Õ¹Çèҵç¡Ñ¹

                -  à¢Õ¹¤ÇÒÁÃÙéãËÁèæ  ËÒ¡à¢Õ¹º·¶Ù¡µéͧËÃ×ͼԴ¾ÅÒ´   à¾ÃÒÐÍÐäà áÅéÇ»ÃѺ¢éÍÁÙÅãËé·Ñ¹ÊÁÑÂ

                -  à¢Õ¹º·ãËÁè  «Öè§ÍÒ¨ÁÕµÑÇàÅè¹ÅФÃà¾ÔèÁ¢Öé¹  㹡óշÕè¡ÒÃàÁ×ͧÁÕà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡ÒúÃÃÅØà»éÒËÁÒÂ

                   ¡çµéͧàÍÒÁÒà»ç¹µÑÇáÊ´§´éÇÂ

 

º·Ê觷éÒÂ

                ¡ÒÃÊÃéÒ§º·áÊ´§ªÕÇÔµ¨ÃÔ§¹Õé   ¡ç¤ÅéÒÂæ  ¡ÒûÃÐÂØ¡µì  ¡Ò÷ËÒüÊÁ¡ÑºàËÁ  áÅÐÀҾ¹µìà»ç¹¡Ò÷ӹÒ¼ŷÕèäÁèà»ç¹µÑÇàÅ¢  áµèà»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ  ÍÒÃÁ³ì  ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡  ¨Ôµã¨  à˵ػѨ¨Ñ¸ÃÃÁªÒµÔµèÒ§æ  ÁÒ»ÃÐÂØ¡µìãªé

                µéͧà¢Õ¹º·ãËé´Õ¨Ö§¨ÐáÁè¹  àËÁ×͹ºÒ§¤¹¶Ù¡´èÒäÁèà»ç¹äà áµèºÒ§¤¹ÍÒ¨ªÑ¡»×¹ÂÔ§ãÊèàÅ¡çä´éÊÔ觹Õéà»ç¹ÊÔ觷ÕèÂҡ㹡ÒÃà¢Õ¹º·áÊ´§

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹