Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¡ÒÃãªé¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì»ÒÅìÁÃѺáÅÐÊè§ÁͺÊÔ¹¤éÒ

PDA  for  Product  Delivery

 

        ¡ÒÃãªé  PDA  ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì»ÒÅìÁ  ÁÒãªé㹡Òà Check  in  ¢Í§ÊÒ¡ÒúԹ  âçáÃÁ  ËÃ×ÍÃѺ¤ÓÊÑè§ÍÒËÒÃã¹ÃéÒ¹ÍÒËÒà Ê觢éÍÁÙÅä»Âѧ¤ÃÑÇ  áÅСçâµêÐà¡çºà§Ô¹ä´éÍÂèÒ§¤ÃºÇ§¨Ã  ÃÐÂСÒÃÊè§ÊÑ­­Ò³ä´éä¡Å¶Ö§  100  àÁµÃ

          ¡Ãкǹ¡ÒÃÃѺÊè§ÊÔ¹¤éÒ  ÍÒ¨àÃÔèÁ¨Ò¡  ¨Í§¤ÔÇ  ÃÍàÃÕ¡¤ÔÇ  ªÑè§àºÒ  à¢éÒªèͧ  ¨èÒÂÊÔ¹¤éÒ  ÍÍ¡¨Ò¡ªèͧ  ªÑè§Ë¹Ñ¡  áÅеÃǨàÍ¡ÊÒÃ

                »¡µÔÁÑ¡¨ÐãËéÅÙ¡¤éÒËÃ×ͤ¹¢ÑºÃ¶ÁÒËÒ¾¹Ñ¡§Ò¹  Åͧ·Ó¡ÅѺ·Ò§¾¹Ñ¡§Ò¹à¢éÒËÒÅÙ¡¤éÒá·¹  ¨Ð·ÓãËéá¡é»Ñ­ËÒä´éàÃçÇ¢Öé¹  ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾´Õ¢Öé¹

                à¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁ¢Öé¹àͧãªé¡Ñº  PDA  á¡é䢢éÍÁÙÅä´é  Ê觤Å×è¹·Ò§ÍÒ¡ÒÈ  Ê觷ҧàÇçºä´é·Ñ¹·Õ  ¾ÔÁ¾ìÃÒ§ҹËÃ×Í  ¾ÔÁ¾ìãºàÊÃç¨ä´é

                ¡Ãкǹ¡Ò÷ÕèÃéÒ¹ÍÒËÒÃàÃÔèÁ¨Ò¡ÃѺ¤ÓÊÑ觠 ¨´¤ÓÊÑè§Å§ã¹»ÒÅìÁ  ÂÔ§¤ÓÊÑè§à¢éÒËéͧ¤ÃÑÇãËéáÁè¤ÃÑÇ·ÓÍÒËÒà ·ÓÍÒËÒÃàÊÃ稡çÂÔ§¤ÓÊÑè§ÁÒãË龹ѡ§Ò¹ ä»Â¡¢Í§ÁÒàÊÃÔÁÅÙ¡¤éÒ áÅéÇÂÔ§Êè§ä»ÂѧâµêÐà¡çºà§Ô¹ àÇÅÒÅÙ¡¤éÒÁÒà¡çºà§Ô¹¡ç¾ÔÁ¾ìÃÒ¡ÒÃÁÒãËé  áÅéÇàÁ×èÍÅÙ¡¤éÒ¨èÒÂà§Ô¹àÊÃ稡ç¾ÔÁ¾ìãºàÊÃç¨ãËéàÅÂ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹