Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ͧ¤ì¡Ãà»ç¹àÅÔÈ ¤Ø³ÀÒ¾µéͧ´Õ¢Öé¹áÅе鹷عµéͧµèÓŧ

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

 2 àÁÉÒ¹  2547

Font : CordiaUPC

    ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡Òà µéͧ·ÓãËéÅÙ¡¤éÒ¾Ö§¾Í㨠 áÅФÇÒÁµéͧ¡ÒâͧÅÙ¡¤éÒ¡ÃдѺ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ µèÍ仹Õé

à»ç¹á¹Ç·Ò§ºÃÔËÒõÒÁÊäµÅì­Õè»Øè¹

 

¡Ò÷ÓãËé¤Ø³ÀÒ¾µéͧ´Õ¢Öé¹

1.  à¹é¹·Õ边ѡ§Ò¹·Ø¡¤¹ (Total Participation)

-         µéͧ¤Çº¤ØÁàͧ㹧ҹµ¹ (Self Control)

-         µéͧ¾Ñ²¹Òµ¹àͧÍÂÙèàÊÁÍ (Self Development)

-         µéͧ·Ó¶Ù¡µéͧµÑé§áµèáá (Do in Right the First Time)

2.  ¹ÔÊÑÂÃÑ¡¡ÒûÃѺ»ÃاµèÍà¹×èͧ (Continual Improvement)

-         ¶×ÍÇèÒà»ç¹Ë¹éÒ·Õè¢Í§·Ø¡¤¹áÅзء§Ò¹

-         ãªéÇÔ¸Õ¡ÒûÃѺ»ÃاÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ (Kaizen)

3.  µéͧ·ÓãËéÊÁºÙóìäÁèÁÕ·ÕèµÔ (Zero Defect)

-         à»ç¹àÃ×èͧ·Õèà»ç¹ä»ä´é

-         àª×èÍÇèÒà»ç¹Ë¹·Ò§ä»ÊÙè¡ÒâÂÒÂÊèǹáºè§¡ÒõÅÒ´

4.  ¤Çº¤ØÁ¡Ãкǹ¡Ò÷Ñé§ËÁ´

-         àª×èÍÇèÒá¡˹éÒ·Õè¼ÅÔµáÅеÃǨÊͺ¤¹ÅФ¹¹Ñé¹äÁè´Õ  à¾ÃÒÐà»ç¹¡ÒÃÊØèÁµÃǨ

-         àª×èÍÇèÒ¼ÙéÁÕ˹éÒ·Õè¼ÅÔµµéͧµÃǨÊͺ§Ò¹àͧ 100% ¨Ö§´Õ

 

¡Ò÷ÓãËéµé¹·Ø¹µéͧµèÓŧ

1.  àª×èÍÇèÒÇÔ¸ÕµÑé§ÃÒ¤Ò¢ÒÂẺºÇ¡à¾ÔèÁ¨Ò¡·Ø¹ (Mark Up) ¹Ñé¹äÁèÊÒÁÒöá¢è§¢Ñ¹ä´é

µé¹·Ø¹¨ÃÔ§ + ¡Óä÷Õèµéͧ¡Òà ÃÒ¤ÒµÅÒ´ (Mark Up Price)

2.  àª×èÍÇèÒÇèÒÇÔ¸ÕµÑé§ÃÒ¤ÒẺµÒÁµÅÒ´ (Market Price) ¨Ö§¨Ðá¢è§¢Ñ¹ä´é

ÃÒ¤ÒµÅÒ´(¶Ù¡¡Ó˹´áÅéÇ) = µé¹·Ø¹·ÕèµéͧŴŧ ¡Óäèҡ·ÕèàËÅ×Í

3.  ÃÒ¤Ò·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹µÅÒ´à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ö§¨ÐÊÙé¡Ñº¤¹Í×è¹ä´é

4.  µéͧ¼ÅÔµà·èÒ·Õèá¼¹¼ÅÔµ µÒÁ»ÃÔÁÒ³áÅФسÀÒ¾à·èÒ¹Ñé¹  ʵêÍ¡ãËéÁØè§ÊÙèÈÙ¹Âì

5.  ÁÕ¹âºÒÂãËé¼Ùé¢ÒÂÇѵ¶Ø´Ôº (Supplier) Å´µé¹·Ø¹»ÕÅÐ 5 - 10 % ·Ø¡æ »Õ  â´ÂÃÑ¡ÉҤسÀÒ¾à·èÒà´ÔÁ  ºÒ§·Õ¡çµéͧÊ觷ÕÁÇÔÈÇ¡Ãà¢éÒä»á¹Ð¹Ó  áÅÐáͺµÃǨÊͺ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤éÒ´éÇÂ

 

Organization Excellence

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹