Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à¡Á½Ö¡ÃѺ¤ÓÊÑè§

Order  Game

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

 

                ¡Ò÷Õ褹àÃÒ¨ÐÃѺ¤ÓÊÑ觷ÕÅФÓÊÑ觡ç´Ùà»ç¹¡ÒÃäÁèÂÒ¡  áµèËÒ¡¨Ð㺤ÓÊÑè§ËÅÒ¤ÓÊÑè§áÅéÇãËéä»·ÓÀÒáԨ  ¡ç´Ù¨Ðà»ç¹¡ÒÃÂÒ¡  áÅÐÊÁ¤ÇèÐä´éÃѺ¡Òý֡½¹  «Ö觨лÃСͺ¡ÒôéǤÇÒÁ¨Ó¡ÒõդÇÒÁËÁÒ  ¡Òû¯ÔºÑµÔ  áÅСÒõÃǨÊͺ¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔÇèÒà»ç¹ä»µÒÁà»éÒËÁÒ  ¤ÓÊÑè§ËÅÒÂæ  ¤ÓÊÑè§ÍÒ¨à»ç¹ÀÒáԨà´ÕÂÇáµèËÅÒÂæ  ¢Ñ鹵͹  ËÃ×ͤÓÊÑ觷Õè·Õè·ÓËÅÒÂæ  ÀÒáԨ㹤ÓÊÑ觤ÃÑé§Ë¹Öè§æ  ¡çä´é

                ÁÒàÅè¹à¡Á½Ö¡ÃѺ¤ÓÊÑ觡ѹ´Õ¡ÇèÒ

                1.  áºè§¡ÅØèÁ¼ÙéàÅè¹ÍÍ¡à»ç¹  2 - 3  ¡ÅØèÁ

                2.  ½Ö¡¤ÓÊÑè§à´ÕÂÇ

                     2.1  ¤ÃÑé§áá  ä»ËÂÔº»Ò¡¡Ò·ÕèâµêÐ

                     2.2  ¤ÃÑé§Êͧ  »Å´àÁç´¡ÃдØÁàÊ×éÍ  1  àÁç´

                     2.3  ¡Á×Í¢Öé¹¾ÃéÍÁ¡Ñ¹

                     2.4  à¢Õ¹¤ÓÇèÒÃÑ¡º¹¡ÃдÒÉáÅéǪ٢Öé¹

                     2.5  ÃǺÃÇÁà§Ô¹ã¹¡ÃÐà»ëÒ·Ø¡¤¹ãËéä´é  499  ºÒ·

                áµèÅТéÍãËé¤Ðá¹¹¢éÍÅÐ 10  ¤Ðá¹¹  ¡ÅØèÁä˹àÊÃ稡è͹ä´é  10  ¤Ðá¹¹  ¡ÅØèÁä˹·ÕèÊͧä´é  7  ¤Ðá¹¹   ¡ÅØèÁä˹·ÕèÊÒÁä´é  5  ¤Ðá¹¹

                3.  µèÍ份֡¤ÓÊÑè§à´ÕÂÇáµèËÅÒ¢Ñ鹵͹

                ¨§à´Ô¹ä»·Õèãµéµé¹ÍâÈ¡  ¤é¹ËÒ½ÒàºÕÂÃì  ¤¹ÅР 1  ½Ò  ËÂÔº½ÒàºÕÂÃì¢Öé¹ÁÒ  áÅéÇà´Ô¹ä»·ÕèàÊÒ¸§àÍÒ½ÒàºÕÂÃìä»áÅ¡Âҧǧ·Ø¡¤¹  àÊÃç¨áÅéÇà´Ô¹ä»·Õè˹éÒËéͧ¹éÓ  áµèÅФ¹ËÂÔºËÅÍ´¡Òá¿ÁÒ  3  ËÅÍ´  àÍÒÂҧǧÁÑ´  3  ·º  áÅéÇÇÔè§à¢éÒÁÒ㹪Ñé¹àÃÕ¹àÍÒÁÒÇÒ§·ÕèâµêÐ˹éÒªÑé¹

                ¡ÅØèÁä˹ÁÒ¶Ö§¡è͹¡è͹¹Ñ鹪¹Ðä´é  30  ¤Ðá¹¹  ÃͧŧÁÒËÑ¡¡ÅØèÁÅР 5  ¤Ðá¹¹  ªÔ鹧ҹäÁèà»ç¹ä»µÒÁÊÑ觠 ¤×Í  ËÅÍ´äÁè¤ÃºËÃ×Íà¡Ô¹¨Ò¡  3  ËÅÍ´  ËÑ¡ªÔ鹧ҹ  1  ¤Ðá¹¹  ÂҧǧÁÑ´äÁè  3  ·º  ËÃ×ÍãªéÂҧǧÁÒ¡¡ÇèÒ  1  àÊé¹  ËÑ¡ªÔ鹧ҹÅР 1  ¤Ðá¹¹

                4.  µèÍ份֡¤ÓÊÑè§à´ÕÂÇ  ËÅÒÂÀÒáԨ

                -  ãËé¡ÅØèÁ¨§ä»·Õèµé¹ÍâÈ¡ËÂÔº½ÒàºÕÂÃì  3  ½Ò

                -  ä»·ÕèʹÒÁË­éÒ  à´ç¡´Í¡Ë­éÒÁÒ  5  ´Í¡

                -  ä»·ÕèËéͧ¹éӢ͹éÓÁÒ  2  á¡éÇ

                -  ËÂÔº¡é͹ËÔ¹ã¹Ê¹ÒÁ  5  ¡é͹

                ¤Ðá¹¹àµçÁ  20  ¤Ðá¹¹  ÀÒáԨÅР 5  ¤Ðá¹¹  ËÒ¡¨Ó¹Ç¹äÁè¤ÃºËÃ×Íà¡Ô¹ËÑ¡  1  ¤Ðá¹¹  ÁÒ¶Ö§¡è͹ËÅѧäÁèÁռŵèͤÐá¹¹

 5.  ÃÇÁ¤Ðá¹¹·Ø¡¡ÅØèÁ

     ¤é¹ËÒ¼Ù骹Р ·Õè  1  ·Õè  2,.....

                6.  ÊÑÁÀÒÉ³ì  ¡ÅØèÁª¹Ð  áÅСÅØèÁá¾é 

                     6.1  ¡ÅØèÁª¹Ð

                                ·ÓäÁ¨Ö§ª¹Ð  »Ñ­ËÒÍØ»ÊÃäÁÕÍÐäúéÒ§  ¡ÒÃäÁ訴áµèãËé¨Ó  ÃÙéÊÖ¡ÍÂèÒ§äáѺ

                     ÇÔ¸Õ¡ÒùÕé  ¡ÒúÃÔËÒ÷ÕÁÍÂèÒ§äÃ

                     6.2  ¡ÅØèÁá¾é

                                ·ÓäÁ¨Ö§á¾é  ·ÕÁà»ç¹ÍÂèÒ§äà ÁջѭËÒ¤ÇÒÁ¨Ó  áÅФÇÒÁÃÇ´àÃçÇÍÂèÒ§äà ÁջѭËÒ

                     ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÍÐäúéÒ§

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹