Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

äÁèàÃÕ¡¹ÒªèÒ§¡Ñ¹à¶ÍÐ

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

10  àÁÉÒ¹  2547

Font : CordiaUPC

ÊÁÈÃÕ  :   ¹ÒªèÒ§æ Çѹ¹Õé¨Ð¤ØÂàÃ×èͧÍÐäôÕ

ÇÔÈÇ¡Ã :  ÍèÒÇ ÂѧäÁèÃÙéàËÃÍÇèÒ à¢Ò¡ÓÅѧóç¤ìäÁèàÃÕ¡¹ÒªèÒ§¡Ñ¹

ÊÁÈÃÕ  :   àÃÕ¡¹ÒªèÒ§ äÁè´ÕµÃ§ä˹

ÇÔÈÇ¡Ã :  à¢ÒÇèÒäÁè¡Ñ¹àͧ  ·ÓãËéä¡ÅËèÒ§  à»ç¹·Ò§¡ÒÃà¡Ô¹ä»

ÊÁÈÃÕ  :  ˹ÙÇèÒäÁè¨ÃÔ§ËÃÍ¡  ÍÂÙè·Õè¹éÓàÊÕ§áÅзèÒ·Ò§ÁÒ¡¡ÇèÒ  ºÒ§¤¹àÃÕ¡¹ÒªèÒ§´éÇ 

              ¤ÇÒÁã¡ÅéªÔ´  ºÒ§¤¹àÃÕ¡¹ÒªèÒ§´éǤÇÒÁ¹Ñº¶×Í  ºÒ§¤¹àÃÕ¡¹ÒªèÒ§´éÇÂ

              ¤ÇÒÁäÁè¤Ô´ÍÐäÃàÅ    

ÇÔÈÇ¡Ã µÍ¹¹Õéà¢ÒàÃÔèÁÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã¡Ñ¹  àÃÒÁÒÅͧäÁèàÃÕ¡

               ¹ÒªèÒ§áÅéǨзÓä´éËÃ×ÍäÁè  ÅͧÁÒ½×¹¤ÇÒÁà¤ÂªÔ¹  ËÒ¡àÃÒ·Óä´é

               àÃÒ¡ç¡ÅéÒ·Õè¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§ÍÐäÃæ ¡çä´é

ÊÁÈÃÕ  :  áÅéÇàÃÒ¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§¡Ñ¹ä»·ÓäÁ  µÍ¹¹ÕéÍÐäÃæ ¡ç´ÕÍÂÙèáÅéÇ

ÇÔÈÇ¡Ã ¡ç¨ÃÔ§ÍÂÙè  ¶Ö§¨Ð´Õ  áµè¡çÂѧäÁè´Õ·ÕèÊØ´  ÂѧÊÙé¤Ùèá¢è§äÁèä´é

ÊÁÈÃÕ  :  áÅéǶéÒàÃÒäÁèàÃÕ¡¹ÒªèÒ§áÅéÇ  ¨Ðª¹Ð¤Ùèá¢è§ËÃ×ͤÐ

ÇÔÈÇ¡Ã ¡çäÁèá¹è¹Ð  à¾ÃÒСÒÃäÁèàÃÕ¡¹ÒªèÒ§à»ç¹¡Òý֡¡Òê¹Ðã¨áÅФÇÒÁà¤ÂªÔ¹

               ¢Í§µ¹àͧ  «Öè§à»ç¹àÃ×èͧ·ÕèÂÒ¡ÁÒ¡·Õè¨Ðª¹Ðµ¹àͧ¡è͹  áÅéǨЪ¹Ð¤¹Í×è¹ÀÒÂ

               ËÅѧ

ÊÁÈÃÕ  :  áÅéÇËÒ¡ªÒǺéÒ¹ ªÍºàÃÕ¡ÇèÒ¹ÒªèÒ§  ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äÃÅФР

ÇÔÈÇ¡Ã ¡çà©Âæ äÇé   äÁèµéͧÂÔ¹´ÕÂÔ¹ÃéÒÂÍÐäà äÁèµéͧä»á¡é·Õèà¢Ò

ÊÁÈÃÕ  :  ˹ÙàÃÔèÁ¨ÐàËç¹´éÇÂáÅéǤР áÅéǶéÒäÁèàÃÕ¡¹ÒªèÒ§  áÅéǨÐãËéàÃÕ¡ÍÐäÃÅФÐ

ÇÔÈÇ¡Ã ¡çàÃÕ¡ÇèÒ¾Õè ÇèÒ¹éͧ ÇèҤس  ¡ç´Ù¨ÐͺÍØè¹´Õ  à»ç¹àÊÁ×͹¤Ãͺ¤ÃÑÇà´ÕÂǡѹ

                ¶éÒà»ç¹ ¡¨¡. ¡çàÃÕ¡ ¡¨¡ËÃ×ͤس ËÃ×;Õè  ¶éÒà»ç¹ ¼¨Ê. ¡çàÃÕ¡ÇèÒÊèǹ ËÃ×Í

                ¼¨Ê. ËÃ×ͤس ËÃ×;Õè  ¶éÒà»ç¹ÇÔÈÇ¡Ã ¡çàÃÕ¡à»ç¹¾Õè  à»ç¹¹éͧ  áµèäÁèµéͧ¶Ö§¡Ñº

                àÃÕ¡ÇèÒÊËÒ   áÅÐäÁè¤ÇÃàÃÕ¡ẺàÅÕè§æ à»ç¹¹Ò ËÃ×Í ªèÒ§ à©Âæ  à¾ÃÒйÑè¹

               ¡çà»ç¹¤ÓÂèÍÁÒ¨Ò¡¹ÒªèÒ§¹Ñè¹àͧ

¾Ù´¾ÃéÍÁæ¡Ñ¹ àÃÒÁÒóç¤ìäÁèàÃÕ¡¹ÒªèÒ§¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ

 

Naichang

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹