Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

à¡Á¤ÇÒÁ¤Ô´à¡éÒÍÕéÁÕÅéÍ

Moving  Chair  Idea

        

·ÓãËéà¡éÒÍÕéàÃçÇ·ÕèÊØ´ËÒ¤ÇÒÁ¤Ô´á»Å¡æ  ãËéà¡éÒÍÕéÇÔ觪éÒ  ÇÔ觡ÅÒ§æ  áÅÐÇÔè§àÃçÇÊØ´

1.  ¨Ñ¡ËÒà¡éÒÍÕéÁÕÅéÍ

2.  ãË餹¹Ñ觠 1  ¤¹

3.  ¡ÅØèÁ·Õèá¢è§ªèÇ¡ѹ¤Ô´  àʹͤÇÒÁ¤Ô´

     -  ÇԸբѺà¤Å×è͹à¡éÒÍÕéªéÒ

     -  ÇԸբѺà¤Å×è͹à¡éÒÍÕé»Ò¹¡ÅÒ§

     -  ÇԸբѺà¤Å×è͹à¡éÒÍÕéàÃçÇÊÙ§

4.  »®ÔºÑµÔ´ÙµÃǨÊͺ

5.  ÍÍ¡ÁÒ¹ÓàʹͤÇÒÁ¤Ô´·Õèà¡Ô´¢Öé¹

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹