Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à¡ÁÊÃéҧʵԷءÍÂèÒ§¡éÒǺ¹ËÔ¹¡Òº

Mindfulness Game in walking on rock

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

26  ÁÕ¹Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

1.      Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì¢Í§à¡Á

            ÊÃéҧʵԷءÍÂèÒ§¡éÒÇ ¨¹ÍÂÙèã¹ÊÑ­ªÒµÔ­Ò³ ¨Ð·ÓãËéÅ´¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà赯 áÅÐäÁè¾ÅÑé§à¼ÅÍ ·Ó¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤éÒàÊ×èÍÁŧ

2.      ÍØ»¡Ã³ì¡ÒÃàÅè¹à¡Á

ÇÒ§ËÔ¹á¼è¹ 2 á¶Çæ ÅÐ 20 á¼è¹ ËèÒ§¡Ñ¹ 80 «Á. ÅѡɳСé͹ËÔ¹ºÒ§¡é͹¡çäÁè¤èÍÂÁÑ蹤§

3.      áºè§·ÕÁ

            áºè§·ÕÁÍÍ¡à»ç¹ 2 ·ÕÁæÅÐ 30 ¤¹

  1. ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÅè¹

ãËéáµèÅзÕÁàÃÔèÁ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ à´Ô¹àËÂÕº¡é͹ËÔ¹á¼è¹ ¤¹ä˹à·éÒ¶Ö§¾×鹡çãËéÍÍ¡¹Í¡á¶Ç¤¹·Õèà¤Â¼èÒ¹·Ø¡¡é͹¡çãËéä»Â×¹à¢éÒá¶Ç ãªéàÇÅÒàÅè¹ 5 ¹Ò·Õ áÅéǹӤ¹·Õè¼èÒ¹

  1. ¡µÔ¡Ò

·ÕÁ·Õèà´Ô¹¼èÒ¹â´ÂäÁèËÅè¹ áÅéÇÁըӹǹ¤¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´à»ç¹¼Ù骹РÍÒ¨áºè§ 3 ¤ÃÑé§ áººáºµÁÔ¹µÑ¹¡çä´é

  1. º·àÃÕ¹ÃÙé

-          ¡ÒÃãªéʵÔ㹡ÒáéÒÇáµèÅСéÒÇ

-          ¤¹ªéÒ ¤¹¶Ñ´ä»¡çªéÒ´éÇÂ

-          ¤Ø³à´Ô¹µ¡ ¤Ø³ÍÒ¨´Ö§¤¹Í×è¹µ¡ä»´éÇÂ

-          ¡ÒÃäÁèä´é½Ö¡½¹ÂèÍÁ¼Ô´¾ÅÒ´ä´é§èÒÂ

-          ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧáÅÐäÁè»ÃÐÁÒ·ÊÒÁÒöŴÍغѵÔà˵Øä´é

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹