Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒúÃÔËÒÃà¾×èÍ¡ÒÃàÍÒª¹Ð¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

Manage change to win

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

26  ÁÕ¹Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

1.  º·¹Ó

                ã½èÃÙé  ÃÙéáÅéǵéͧàÍÒä»·Ó ä»ÍèÒ¹ ÁÒÂèÍ ÁÒ»é͹ ãËéÁÒÍèÒ¹ à¤ÕéÂÇ¡Ô¹ ä»ËÒµÅÒ´ ä»´ÙÇèÒÍÐäùèÒÃÙé áÅéÇàÍÒÁÒáºè§»Ñ¹¡Ñ¹ ¨¹à»ç¹¡Ãкǹ¡Ò÷ҧ¸ØáԨ (Business Process) à»ç¹Í§¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé ÃдѺÅèÒ§¡çÁÕ ¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéẺàÊÃÔÁÃÒ¡ µèÍÂÍ´ (Constructionism) ¡çµéͧ¢ÂÒ¼ÅãËéàÃçÇáÅÐáç ãËé¡Ô¨¡ÒÃà»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ Êè§ä»áÅéÇ ¡ç¶èÒ·ʹà»ç¹·Í´æ (Cascade) µèÍ Å§ä»ÂѧÃдѺÅèÒ§´éÇÂ

                ¡Òô٤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ (Speed) ¤Ùèá¢è§ ¡ç¾Íà·ÕºÇèÒ¡ÓÅѧàÃÒá¤èä˹ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡¤Ùèá¢è§

2.  ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¢Í§¼Ùé¹Ó

                ·ÒÂÒ·¼Ùé¹Ó·Õè¾ÃéÍÁµéͧºÃÔËÒõÑÇàͧ ÃÇ´àÃçÇ àÃÕº§èÒ áÅФÅèͧµÑÇ áÅÐÊÒÁÒöÍÂÙèä´éã¹âÅ¡¡ÒÃàÁ×ͧ㹸ØáԨ

          ¡Ò÷Õ褹Ãͧ¶Ñ´ä»ËÃ×Í àºÍÃì 2 äÁè¾ÃéÍÁ·Õè¨Ðà»ç¹àºÍÃì 1 ·ÓäÁ¤¹à¡è§æ ¨Ö§ ·ÓäÁèä´éà»ç¹ÊÔ觷Õè¹èÒÈÖ¡ÉÒ ¼Ùé¹Óà»ç¹¤¹áººä˹¼Ùé¹ÓẺà§ÕÂºæ ¼Ùé¹Óʹء (Neotency)  «×éÍã¨ã¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ¤Ô´ÂÑè§Â×¹   ¤Ô´áµèÃÐÂÐÊÑé¹ (Short – term wins) ¡Ø­á¨áË觪Ѫ¹Ð ¡ÒõÃǨÊͺ ¤ÇÒÁàÁ×èÍÂÅéÒ㨠¡ÒÃà»ÅÕè¹Ἱ ¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡ÑºÅÙ¡¤éÒ  ¤ÇÒÁÀÑ¡´Õ¡ÑºÅÙ¡¤éÒ

3.  à¡×ͺ¨Ð¾ÃéÍÁ

                Êèǹº¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ÁÕ¡Ãкǹ¡ÒäѴàÅ×Í¡¤¹àºÍÃì 2 à»ç¹àºÍÃì 1 ÊÔ觷Õè·ÓãËé¡ÅÒÂà»ç¹àºÍÃì2 ËÃ×Í àºÍÃì 3   äÁèàËÁ×͹àºÍÃì 2  à»ç¹àºÍÃì 1

          «ÕÍÕâÍ ÁÑ¡ÅéÁàËÅÇ ÀÒÂã¹ 18 à´×͹ ÍÂÙè¶Ö§ 40% ËÃ×Í ¼ ¢Í§ CEO

          ¾Í CEO à¡ÉÕ³ ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤¹ÁÒá·¹ CEO 㹸ØáԨµéͧÊÃéÒ§á¹ÇÃèÇÁ µéͧª¹Ð㨤¹·ÕèÁÒá¢è§´éÇ (Candidate) µéͧÁÕͧ¤ì¡Ãà§Ò à¾×èͤÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ã¹Í§¤ì¡Ã CEO µéͧ´Ù¢éÍÁÙÅ»é͹¡ÅѺÃÙéÇèÒà¾×è͹ ¹Ò µéͧ¡ÒÃÍÐäà µéͧáÊ´§¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ·Õè¨Ðà»ç¹àºÍÃì 1

                3.1 ¡Ã³Õ¹ÒÂÁÒ¹ÔµÂì

                      µÑé§à»éÒà»ç¹ CEO áµèµéͧà»ç¹¼ÙéªèÇ´éÒ¹»¯ÔºÑµÔ¡Òà (COO) ¤ÇÒÁÊÒÁÒöã¹

                        ¡ÒõѴµé¹·Ø¹ (Cut Cost)  ºÃÔËÒ÷ѹàÇÅÒ (JIT) ÏÅÏ »ÃÒ¡¯ÇèÒ¼ÙéªèÇ´éÒ¹

                        ¡ÒÃà§Ô¹ (CFO) ä´éà»ç¹ CEO

                   äÁèÁÕ¡ÒÃ͸ԺÒ (Feed back) ãËéà¢Ò·ÃÒºã¹ÊÔ觷Õèà¢ÒäÁèä´éà»ç¹ CEO

         CEO ¹Ñé¹µéͧÁդسÊÁºÑµÔ¤ÇÒÁÊÒÁÒö  ´Ñ§¹Õé

                        1. ¸ØáԨ

                        2. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì (Relationship)

              3. á¹ÇÃèÇÁ (¤¹) -  ¡ÒÃàÁ×ͧ ãËéàËç¹¾éͧµéͧ¡Ñ¹

 

                3.2  ¡Ã³Õ¹ÒÂÊغԹ

        CEO ¤¹à´ÔÁÁÕÍÒÂعҹ àµÔºâµà»ç¹ãË­è à»ç¹µÒÁ (Performance System) à»ç¹¤¹·ÕèäÁèà»ç¹·Ò§¡Òà (Informal) ÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹à¢éÒ¢éÒ§ÁÒ¡ ¹ÒÂÊغԹ äÁèà¤ÂÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº CEO à´ÔÁ äÁè¤ØÂàÃ×èͧ¡ÅÂØ·¸ì (Strategy) à·èÒäà ¤ØÂẺËØè¹Â¹µì ¼ÅÅѾ¸ìà¢ÒäÁèä´éà»ç¹ CEO

          3.3 ¡Ã³Õ¹ÒÂÇÔÅÒÈ

                                ¹ÒÂÇÔÅÒÈàµÃÕÂÁà»ç¹ CEO ·ÓµÑÇà˹×ͪÒǺéÒ¹ä´éÍÂèÒ§äà ´Õ·ÕèÅاҹ˹ѡ¨Ö§ä´éà»ç¹

                        ¼ÙéªèǽèÒ»¯ÔºÑµÔ¡Òà ¹ÒÂÇÔÅÒÈ ÅاҹÁÒ¡ä»Ë¹èÍ ·ÓàͧÁÒ¡ä» ¨Ö§ÊÓàÃç¨äÁèÂÍÁ»ÅèÍÂãËé

                        ¤·§. ·ÓàͧºéÒ§ äÁèªÕéá¹Ð (Coach) »ÅèÍÂÅÙ¡¹éͧäÁèä´é ¼ÅÅѾ¸ì Í´à»ç¹ CEO

         3.4  ¡Ã³Õ¹ÒºÓà¾ç­

                   ¹ÒºÓà¾ç­à»ç¹¤¹ÁÕàʹèËì Íè͹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹ äÁèÁͧÀÒ¾ÃÇÁ ´Ùáµè¤¹Ê¹Ô·Ç§ã¹ ÁÑ¡´Ù

                        ੾ÒФÇÒÁÊÓàÃ稢ͧµ¹àͧ äÁèÁͧÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§Í§¤ì¡Ã ¤¹Í×蹤Դà»ç¹¤Ùèá¢è§ äÁèÂÍÁãË餹à¡è§

                        ·Õèà»ç¹ÅÙ¡¹éͧ¢Í§µ¹àͧ  ÅÙ¡¹éͧ¡çäÁè¡ÃШÒ·ÑèÇͧ¤ì¡ÃãËé˹èÇÂÍ×è¹ ÃдѺà´ÕÂǡѹäÁèÂÍÁÃѺ

4. ËÅØÁ¾ÃÒ§ (Pit Falls)

          ËÅØÁ¾ÃÒ§·Õè·ÓãËé CEO ¼Ô´¾ÅÒ´à¹×èͧ¨Ò¡ ºÍÃì´äÁèºÍ¡ ÊÔ觷Õèà¢Òµéͧ¡ÒäÇÒÁÃÙéÊÖ¡

    (Sensitive) äÁè¾Í ¹ÔÂÁ·´ÊͺÁÒ¡¡ÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¹éÍ ãË餹Í×è¹á¡éä¢ ãË餹Í×è¹ÊÓàÃç¨

    CEO ¼Ù骹еéͧÁÕ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃÃÙé¨Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧã¹Í§¤ì¡ÒÃáÅÐÊèǹµÑÇ´Õ

                4.1  ¡ÒúÃÔËÒÃ

                        CEO ·Õè´Õ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡à¢éÒÁÒ ÁÑ¡ªÍºÁͺËÁÒÂãË餹Í×è¹·Ó

                        CEO ·ÕèÁÕâÍ¡ÒʹéÍ·Õè¶Ù¡àÅ×Í¡

-          äÁèá¡é»Ñ­ËÒàͧ

-          µÑ´ÊÔ¹ã¨àͧ

-          ãÊèáç·ÕèµÃ§ä˹

-          ÁÕ·ÕÁÍÂÙèã¹Á×Í

                4.2  ¡ÒÃàÁ×ͧ·Õè¤Ô´ã¹àªÔ§´ÕäÁèãªèàªÔ§ÃéÒÂæ

                                -      ÍèÒ¹¡ÃÐáÊ

                   -      ÁÕà¾×è͹ÅÙ¡¹éͧ

                                -      ·ÓãË餹Í×è¹àËç¹

                                -      ÃÙé¡ÒÃàÁ×ͧ áµèäÁèà»ç¹¡ÒÃàÁ×ͧ

                                -      ÍÐäÃÁռŵèͤÇÒÁÊÓàÃç¨

                                -      ãËéÅÙ¡¹éͧªèÇÂàµçÁ·Õè

                                -      ·Óà¾×è͵ÑÇàͧ

                4.3  ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊèǹµÑÇ

                Ẻ´Õ

Ẻ´ÕÁÒ¡

- ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡, ¡Ãе×ÍÃ×ÍÃé¹

- ÅØÂàµçÁ·Õè

- à»Ô´âÍ¡ÒÊãËéÅÙ¡¹éͧ»ÃѺ»Ãا

  µéͧªèÇÂàËÅ×ÍãËéà¢ÒÁÕâÍ¡ÒÊ´éÇÂ

- ãªé¾Åѧ§Ò¹¹éÍÂ

- ª×蹪Á¤¹Í×è¹´éÇÂ

- äÁèÂ×¹ÍÂÙè·ÕèÁØÁʺÒ ÃÙé¨Ñ¡¤ÍÂ/ÃÙé¨Ñ¡ºØ¡

 

                4.4   ¡µÔ¡ÒÁÒÃÂÒ·µÔ´µè͡Ѻ¹ÒÂ

               -      ÃÙé¹ÒÂ

              -      ¢Õ´¨Ó¡Ñ´µ¹àͧ

                        -      ÃÙé»ÃÐÇѵԢͧ¹Ò ÁÕã¤ÃªèÇÂàËÅ×ͺéÒ§ ¤¹à¡èÒà¢Ò·ÓÍÂèÒ§äà ¤¹à¡èÒà¢Ò·ÓÍÂèÒ§äà ¶éÒ¶ÒÁ

                                »ÃÐàÀ·ä˹ ¶ÒÁà¾×èÍÂ×¹Âѹ¡ÒäØ·ÕÅФ¹ ã¤ÃÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµèÍ  CEO ºéÒ§ ºÒ§¤¹µéͧ¡ÒÃ

                                ÊÒ§ҹ·Ø¡Çѹ µéͧàËç¹ã¨¹Ò à¢Ò¡ÓÅѧ¨Ðŧ¨Ò¡à¡éÒÍÕé

                4.5  ¢Õ´¨Ó¡Ñ´¢Í§µÑÇàͧ ·Õè¨Ðà»ç¹ CEO

              -      áµè§µÑÇ¢Öé¹ÁÒËÃ×Íà»ÅèÒ HR ä»ËÒÁÒ ÊÃéÒ§ÀÒ¾ÁÒ¡ÁÒà»ç¹ Íѹ´Ñº·Õè 1 ¹èÒ¨ÐÁÒà»ç¹

                                Íѹ´Ñº·Õè 2 ¡è͹ ºÒ§ºÃÔÉÑ·¡çà¹é¹ÀÒ¾

                        -      ͧ¤ì¡ÒÃà§Ò ´Ù¡ÒÃàÁ×ͧ à»ç¹àº×éͧËÅѧ¡ÒöèÒÂ·Ó Networkà´ÔÁæ

                                »ÃÐÇѵԤÇÒÁÊÓàÃç¨áÅÐ

                                ÅéÁàËÅÇà»ç¹ÍÂèÒ§äà Why 5 ¤ÃÑé§

                        -      CEO ¢éÒÁ¿Ò¡ÁÒ ÂѧäÁèÃÙé Value ¹ÔÂÁͧ¤ì¡ÃÍÐäà µÔ´ä»·ÑèǺÃÔÉÑ· ¢Í§¨ÃÔ§äÁèãªè

                                â´Â੾ÒФ͹«ÕÅ·ì ·ÓãËé

                4.6  ¤ÇÒÁÅéÁàËÅÇ

                        -      ¡Ãкǹ¡Ò÷ӷÒÂÒ··Õè´Õ (Succession Plan)

              -      CEO äÁèá¹Ð¹Ó (Coach) àÅÂ

5. ·Ó令¹´Õ´Õ¨Ö§·Ó§Ò¹äÁèà»ç¹

    (Why Smart People Underperforms)

          5.1  ªÕÇÔµ¡ÑºÊÁͧ

                        -      ªÕÇÔµ¡Ò÷ӧҹÊÁÑÂãËÁè¢Ò´àÃ×èͧÊÁÒ¸Ô ·ÓãËé CEO ÇØè¹ÇÒÂ㨠·Ó§Ò¹ä´éäÁè´Õ

                        -      ¡Òá¿, â·ÃÈѾ·ì, à¤ÒÐà·éÒ, ¾Ù´ä», à¤ÒлÃеÙ, µÍºÍÕàÁÅì, ·Ó§Ò¹äÁèÊÓàÃç¨ à¾ÃÒÐ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ä» (Over Load)

                        -      ADT à»ç¹»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³ì ·Ò§ÊÁͧ ÁÕÍÒ¡ÒâҴÊÁÒ¸Ô äÁèÍ´·¹ ã¨Ãé͹ ¨Ñ´¤ÇÒÁÊӤѭäÁèä´é

                        -      Attention Deficit Disorder (ADD)

              -      ÍÒ¡Òà ¤×Íä´é¤ÃѺ ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ (Over Load)  ã¨ÃÕºÃé͹ ¼Ñ´Çѹ»ÃСѹ¾ÃØè§ ¢ÕéÅ×Á ÊÁÒ¸ÔÊÑé¹

                        -      ÍÒ¡ÒôéÒ¹ºÇ¡ ¤×Í àÇÅÒÁջѭËҨСÅѺÁÒ·Ó§Ò¹ä´é´ÕÍÕ¡

                        -      ¤¹¢ÕéÅ×Á ¡ç¨ÐÅ×ÁàÍÒµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ÁÒʹÒÁºÔ¹ ¡çàŵԴ E-Ticket

              -    àʾàÃ×èͧ¤ÇÒÁàÃçÇ ¨¹à»ç¹âäºéÒ¤ÇÒÁàÃçÇ (Speed) à»ç¹âÅ¡¹ÔÂÁ»Ñ¨¨ØºÑ¹ »ØèÁÅÔ¿·ì »ØèÁ»Ô´ ÅçÍ¡ÁÒ¡¡ÇèÒ»ØèÁà»Ô´

                        -      Executive Functioning   (EF)   Frontal lobby

              -      ÊÁͧ¨ÐÁÕ˹éÒ·Õè (Function)

                   1)  Survival         (àÍÒµÑÇÃÍ´)

                                2)  Executive       (¤Ô´ºÃÔËÒÃ)

                                3)  Alert ©Ø¡à©Ô¹          (ÅØÂ)

                                4) ¾Ñ¡¼è͹

                                5) ÀÒ¾ÃÇÁ

                        -      ÃѺ¼Ô´ªÍº (Handle) §Ò¹·ÕèÁͺËÁÒÂãËé

                5.2  ¡ÒèѴ¡ÒáѺ ADT

              -      ãªéÂÒÅÐÅÒÂÊÒÃã¹ÊÁͧ

                        -      á¡éâ´Â àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾, ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè´Õ, ÊÃéÒ§ÍÒÃÁ³ì´Õ¢Í§ÊÁͧ

                        -      ÊÃéÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈÁÒ¾º¡Ñ¹ äÁèµèÒ§¤¹µèÒ§ÍÂÙè á¢è§¢Ñ¹¡Ñ¹

                        -      ÊÃéÒ§ Common Room   ÊÃéÒ§à»ç¹¤¹ÁÒ¡¢Öé¹ ÁҤءѹºéÒ§

                5.3 »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾ µéͧÊÃéÒ§

                        -      Í´¹Í¹ áµèÅФ¹µéͧ¡ÒÃàÇÅҹ͹äÁèà·èҡѹ ·´ÅͧäÁèÁÕ¹ÒÌÔ¡Ò»ÅØ¡

                        -      ËÅÕ¡àÅÕè§á»é§º´ ¡ëÇÂàµÕëÂÇ

                        -      ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂ, à´Ô¹¢Ö鹺ѹä´

                        -      ·Õè·Ó§Ò¹ÁÕ·ÕèÇèÒ§æ ʧºæ ´éÇÂ

                        -      äÁèµéͧµÍºÍÕàÁÅì·Ñ¹·Õ äÁè·Ó§Ò¹·ÕèÊӤѭ¡ÇèÒ

                        -      List ÊÔ觷Õè¨Ð·Ó ¾ÃØ觹Õé 5 ÍÂèÒ§

                        -      OHIO ·ÓàÍ¡ÊÒäÃÑé§à´ÕÂÇ¾Í ¤×Íâ¹·Ôé§ ËÃ×Í·ÓµèÍ ËÒ¡äÁè·Ó¡ç¨Ð¡ÅÒÂà»ç¹ÇѪ¾×ª

                        -      ·Ó§Ò¹ÊӤѭªèǧ·Õè Perform ÁÒ¡·ÕèÊØ´

                        -      ªèǧ·ÕèÊÁͧ Survival ÍÂÙè  ÍÂèÒ¾Ö觵ѴÊԹ㨠¡ÅѺºéÒ¹ä´éáÅéÇ

                        -      ·ÓÍÐäÃàÅè¹æ ºéÒ§ àªè¹à»Ô´¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ

6. ÀÒáԨ¼Ùé¹Ó  Leader ¤Ç÷ÓÍÐäúéÒ§

  ËéÒÁ·Ó       -      ADT ¼Ùé¹ÓÁÑ¡ãËé§Ò¹ËÅÒÂæ ÍÂèÒ§ ÁÑ¡ãËéÃÒ§ÇÑšѺ¤¹ä´é¤ÃÑºæ  ãËé¼Ùé·Ó§Ò¹ÁÒ¡æ ¢Öé¹ â´ÂÁÕ·ÃѾÂÒ¡ÃʹѺʹع¹éÍÂæ ŧ

  ¤Ç÷Ӡ      -      ¨Ñ´¾×é¹·ÕèÇèÒ§ãËé

                        -      ¨Ñ´¤¹ãËéàËÁÒСѺ§Ò¹ (Strength Base)

              -      ͹حҵãËéà¢ÒÊÒÁÒöÊ觢ͤÇÒÁªèÇÂàËÅ×Íä´é äÁèäËÇáÅéÇ

    ÍÒÃÁ³ì¢Í§¼Ùé¹Ó (Tempered Radical)

  -  ¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤·Ò§à¾È ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ,  ¡ÒÃàËÂÕ´ÊÕ¼ÔÇ

  -  ¡ÒÃà»ÅÕè¹·ÕèÅÐàÅÔ¡·ÕèÅйéÍ ¼Ùé¹ÓÍÕ¡»ÃÐàÀ·Ë¹Ö觡çªèÇÂãËéͧ¤ì¡Ã»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ä´é

    -  ·ÓÍÂèÒ§äÃãËé Knowledge ã¹Í§¤ì¡ÃÁÒÊÍ´¤Åéͧ (Align) ä´é

    -  ¼Ùé¹Ó Leader µéͧà»ç¹¤ÃÙ  Teacher  àÃÕ¹ÃÙéáÅÐÊ͹´éÇ  GE ¹Ñé¹µéͧà»ç¹ #1  ËÃ×ÍäÁè¡ç #2

    áµè¡çµéͧÊÙ­àÊÕÂâÍ¡ÒÊ ÁÕ¤¹ÁҺ͡¡ÃЫԺáµè¡çµéͧÊÙ­àÊÕ CEO àͧ

    -  ÂÔ¹´Õ·Õè¨ÐÃѺ¿Ñ§  ÂÔ¹´Õ·Õè¨Ðà»ÅÕè¹ã¨

    -  ªÁàªÂ ¼¨¡. ÃдѺ¡ÅÒ§ ·ÕèÁÒàµ×͹ʵÔ

    -  ¤Ó¹ÒÁ, ÇѲ¹¸ÃÃÁ, ÊÁÁµÔ°Ò¹ ¼Ùé¹Ó¤×Íã¤Ã

    -  ¼Ùé¹ÓµéͧÍèÒ¹, Í͡仹ͧ͡¤ì¡Ãä»´ÙÇèÒã¤Ã¤Ô´áµ¡µèÒ§ä´éºéÒ§

    -  ãËéÃÒ§ÇÑžٴ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ä´é «Öè§ÍÒ¨äÁèµÃ§µÒÁ¤ÇÒÁàË繢ͧÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã¹Ñé¹æ ËÃ×ÍàÃÒäÁèªÍº

    -  ¡ÒÃÊÃéÒ§¾ÅѧãËé¡Ñº¼ÙéµÒÁ ÂÔ¹´Õ·Õè¨Ð¿Ñ§à¢Ò áÅÐÂÔ¹´Õ·Õè¨ÐµÒÁà¢Ò

    -  CEO à¡è§´éÒ¹¡ÒÃà§Ô¹  àÅÂäÁèÂÍÁ¨éÒ§ ¼¨¡. ¡ÒÃà§Ô¹à¢éÒÁÒ

    -  äÁèÊÒÁÒöŴÍѵÃÒµÑÇàͧä´é äÁèÊÒÁÒö»ÃѺµÑÇà¢éҡѺ¡ÃÐáÊâÅ¡ä´é àª×èÍÁÑè¹µÑÇàͧà¡Ô¹ä»

    -  ¡ÒùÓẺäÁè¡ÃÐⵡ ¡Ãеҡ Inside- out ºÒ§¤ÃÑ駡ç´ÕàËÁ×͹¡Ñ¹â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧ»ÃСÒÈ¡éͧ    

    Out site- in

  -  ÍÐää×ͤÇÒÁᵡµèÒ§¢Í§¼Ùé¹Ó·Õè´Õ¡Ñº¼ÙéµÒÁ·Õè´Õ ¤×ÍäÁèᵡµèÒ§

                1. ·ÓãË餹¤Ô´àËÁ×͹¡Ñ¹ËÁ´

                2. ·ÓãË餹µÒÁ¤Ô´áµ¡µèÒ§ä´é

    -  ÍÐää×Íáç¨Ù§ã¨¢Í§¼ÙéµÒÁ

                Geeks            ÍÒÂعéÍ ~35 »Õ

                Geezers      ÍÒÂØÁÒ¡æ á¡è >70 »Õ

          ·ÓãË餹µÒÁ Neoteny ¢ÕéàÅè¹, ¡ÅéÒ, ͺÍØè¹, ÁÕ¹éÓã¨áººà´ç¡

                 à´ç¡·Òáà·Õº¡Ñº¼ÙéãË­è à´ç¡·Òá¡çÊÒÁÒö¹Ó¼ÙéãË­èä´é àªè¹¡Ô¹¹Í¹áÅÐä»à·ÕèÂÇ

    -  ¡ÒÃÃÙéÊÖ¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÁÒ¡¡ÇèÒ

    -  ¡ÒèѴËÒ¤¹ àÅ×Í¡àËÁ×͹¡ÑºàÃÒ ¡ç¨Ðä´éäÁèᵡµèÒ§ µéͧ»ÃѺµÑǺéÒ§ àªè¹ ¢ÕéàÅè¹ à¤Ã觢ÃÖÁ

                ¡ÒèѴËÒ¤¹ÁÒ·Ó§Ò¹ ¹Ñé¹ÍÂÙè¡ÑºàÃÒ¹Ò¹ àÍÒÁÒÍÂÙè㹡ç·Í§ ¨ÐÃÙéÊ֡ͺÍØè¹ÊºÒ ·ÓãËéͧ¤ì¡Ããªé»ÃÐ⪹ì¨Ò¡à¢ÒäÁèàµçÁ·Õè àÃÒ¡çÁÕ¤¹áºº¹Õéä´é ÍÂèÒ¤Ô´ÇèÒÊÑÁÀÒɳì áÅéǵéͧàÍÒ¤¹ÁÒãËéä´é ãËéÃ͵èÍÊÑÁÀÒɳìáÅéǵéͧàÍÒ¤¹ÁÒãËéä´é ãËéÃ͵èÍ ÊÑÁÀÒɳìµèÍ仨дաÇèÒ¨Ò¡¤¹ãËÁè ÁÒà»ç¹¤¹ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì ÍÂèÒ§Í×蹺éÒ§¡çä´é ¤Ç÷º·Ç¹ (Revise) ¤¡¡.ÊÑÁÀÒÉ³ì ¡çä´é¤¹áºº¤¹ÊÑÁÀÒÉ³ì ¡ç¤§¨Ðä´é¤¹àËÁ×͹à´ÔÁ ËÒ¤¹¤Ô´á¹ÇÍ×蹺éÒ§ àµÃÕÂÁÃѺà»Ô´ã¨¤¹·Õè¤Ô´áµ¡µèÒ§

                ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ¹Ñé¹äÁèà»ç¹·Ò§¡ÒúéÒ§ Constructionism ´ÕãËé»ÃÐ⪹ì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§Í§¤ì¡Ã ãªé¾Åѧµ¹àͧ㹡ÒüÅÑ¡´Ñ¹ ÁÒáºè§»Ñ¹ (Share) ʹѺʹع¡ÒèѴ¡ÒäÇÒÁÃÙé (KM)

7. ¡ÒâÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§  (How to win the Buy- in  change )

  - ·ÓÍÂèÒ§äè֧¨Ð«×éÍ㨠Middle Manager (MM)

  - ¨ÓÅͧʶҹ¡Òóì¨ÃÔ§ à»ç¹µÅÒ´ãËé MM ´Ù¨Ðä´é«Òº«Öé§ ( in)

          7.1 ËÅÑ¡¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

                        - ºÍ¡µÃ§æ àÅ  good to Great

                 ºÍ¡¢Í§¨ÃÔ§ãËé¿Ñ§ áÅéǨº´éÇÂÍÒÃÁ³ì¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ àË繨Ðæ àÅÂ

                   SFC :  See - Feel  - Change  

                ¾Òä»´Ù - ¨¹à¡Ô´ÍÒÃÁ³ì à»ÅÕè¹á»Å§

                        - àÍҶاÁ×ÍÁÒ·Ñé§ËÁ´ãËé´Ù 200 ª¹Ô´ º¹âµêÐ äÁèãªèá¤è©Ò PowerPoint ãËé´Ù

                7.2  ¡ÒÃáºè§§Ò¹ãË­èãËéà»ç¹§Ò¹ÂèÍÂæ

                                ¨Ðä´é§èÒÂ㹡ÒèѴ¡Òà à»ÅÕè¹·ÕèÅÐàÅç¡ÅйéͨÐä´éäÁèà¡Ô´¡Òõè͵éÒ¹

 

          7.3  ·ÓäÁµè͵éÒ¹

                        1. äÁèÃÙéÍÐäà (à¹×éÍËÒ)

                        2. äÁèªÍºÁѹ

                        3. äÁèªÍº¤Ø (¤¹)

                        ãËé¿Ñ§ÁÒ¡¡ÇèÒ¾Ù´, ¡ÃеØé¹ãËé¡ÅéÒ¾Ù´ ¡ÅéÒáÊ´§ÍÍ¡ ÍÂèÒ§ Change ÁÒ¨Ò¡ Top – Down àÍÒẺ Bottom up ÁÒºéÒ§ºÒ§·ÕÁàÅç¡æ à»ç¹¡ÅØèÁ·Ó§Ò¹ Êè§ä»ãËé Top ·Ó

  8. ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ (Long Term Change)

  -  ÍÍ¡¼ÅÔµÀѳ±ì (Product) ãËÁè

    -  ¡ÒÃÇÑ´àªÔ§ÍÒÃÁ³ì  à¾×èÍ´Ùà»ç¹ÃÐÂÐæ ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

    -  ÅÙ¡¤éÒ Customer

                1. ¸ØáԨãËÁè ¹Ñé¹ÁØè§à¹é¹¡ÒÃËÒÅÙ¡¤éÒãËÁè

          2. ¸ØáԨà¡èÒ ¹Ñé¹ÁØè§à¹é¹ÃÑ¡ÉÒÅÙ¡¤éÒà¡èÒ áÅÐãËÁèºéÒ§

    -  ·´ÊͺµÅÒ´ áÅéÇ»ÃѺ (Adjust) ¨Ò¡¹Ñé¹¢ÂÒ (Expand) ÍÂèÒ·ÓµÅÒ´·Õèà´ÕÂÇãË­è

    -  ÅèÍÅÙ¡¤éÒ ´éÇ¢ͧàÂéÒÂǹÁÒ¡à¡Ô¹ä» Sweet ÅÙ¡¤éҡѹáÅéÇÁÒ¢Öé¹ÃÒ¤ÒÀÒÂËÅѧ ËÒÅÙ¡¤éÒãËÁè

    - àª×èÍÁ⧠(Link) ÅÙ¡¤éҡѺ¡ÅÂØ·¸ì¼ÅÔµÀѳ±ì

    - ÁÕ¤¹´ÙáÅ CRM  ¤Ó¹Ç³µÑÇàÅ¢ÍÍ¡ÁÒáÅéǤØéÁ¡Ñ¹

9. ¤Ó¶ÒÁ¡Ñº¤ÇÒÁÀÑ¡´Õ¢Í§ÅÙ¡¤éÒ 5 ¢éÍ

    - ã¤Ã·Õèà»ÅÕè¹ã¨äÁè«×éͧ͢àÃÒ

                1. «×éͤÃÑé§áá  áÅéÇ˹Õä»àÅ  ¾Ç¡¹Ñ¡·´Åͧ             -              ¤Ô´¼Ô´

                2. ¡ÅѺÁÒ«×éÍÍÕ¡                                                    -              ¤Ô´¶Ù¡

    - ÅͧÊÑÁ¼ÑʡѺÅÙ¡¤éÒ·Ø¡¢Ñ鹵͹ áÅéǨÐÃÙé¤ÓµÍº

  - ŧÊÁÁµÔÇèÒ¶éÒàÃÒà»ç¹ÅÙ¡¤éҨФԴÍÂèÒ§äÃ

    - ÅÙ¡¤éÒ«×éÍÊÔ¹¤éÒ¨Ò¡àÃÒä´éËÅÒªèͧ·Ò§ ¨Ð´Õ¡ÇèÒËÃ×Íà»ÅèÒ

    -  ¡ÒõԴµèÍÅÙ¡¤éÒ¡ÅѺ  ÅÙ¡¤éÒÃÓ¤Ò­ËÃ×Íà»ÅèÒ ËÒ¡àÃҨРFollow up

  -  ¡ÒÃÊ觺·¤ÇÒÁä»ãËéÅÙ¡¤éÒ (à»ç¹»ÃÐ⪹ì) ËÃ×ÍÊ觤ٻͧãËéä»Åéҧö

    -  ÍÐä÷ÕèÅÙ¡¤éÒµéͧ¡ÒäÇÒÁàª×èͶ×Íä´é áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇѧÅÙ¡¤éÒÁÒ¡¢Öé¹æ àÃ×èÍÂæ áÅéǵéͧàÃçÇ

        áÅеç㨠àÃÕ¡öÁÒÅҡöàÊÕµéͧÁÒàÃçÇà¾ÃÒÐäÁèÍÂÒ¡ÃͤÍÂ

10. º·Ê觷éÒÂ

                ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¹Ñé¹µéͧÍÒÈÑÂÀÒÇмÙé¹Óâ´Â੾ÒÐ CEO «Ö觨еéͧÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ ºÍÃì´¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁàª×èͶ×Í à¢éҡѺ¤¹¢éÒ§ÅèÒ§ËÃ×ͼÙéµÒÁä´é´ÕäÁ赡ËÅØÁ¾ÃÒ§áË觤ÇÒÁà¢éÒ㨼ԴáÅФÇÒÁàª×èÍ¼Ô´æ µÅÍ´¨¹µéͧºÃÔËÒÃÊÁͧ  à¾×èÍãËéÊѺʹ ÊÃéÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ÁÕ¡ÒèѴ¡ÒáѺ¡Òõè͵éÒ¹ä´é à¢éÒÅÙ¡¤éÒÁÕ¡ÅÂØ·¸ì㹡Ò÷ӧҹãËéÊÓàÃç¨ äÁè·èÒ´Õ·ÕàËÅÇ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹