Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

¡ÒþѲ¹Ò¤¹ãËéÁվĵԡÃÃÁͧ¤ì¡Ã

Human  Development  for  Organization  Behaviors

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

2  Á¡ÃÒ¤Á  2550

 

ÊÃéÒ§¤¹ÊÃéҧͧ¤ì¡Ã  (Human  Competency  and  Organization  Development)

                à¾×èÍãË餹ã¹Í§¤ì¡ÃÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ㹡ÒûÃѺà»ÅÕè¹¹ÔÊÑ  ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ  ·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº·ÔÈ·Ò§¢Í§¸ØáԨ  à»ç¹¹ÔÊÑ·Õèà»ç¹¤èÒ¹ÔÂÁ  Íѹà»ç¹¤Ø³¤èÒ  ä»ÊÃéÒ§¤Ø³¤èÒ  à¾×èÍ¡ÒõèÍÊÙèá¢è§¢Ñ¹·Õ誹Ðä´éÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹  ¡ÒÃàÅÕ¹ẺÇÔ¸Õ¡ÒÃà·¤¹Ô¤  ¹Ñé¹äÁèÂÒ¡  áµè¡Ò÷Õè¨ÐàÅÕ¹Ẻ¡êÍ»»Õꤹ¹Ñé¹ÂÒ¡  à¾ÃÒеéͧãªéàÇÅҹҹ㹡ÒÃÊÃéÒ§

 

¤¹¾Ñ¹¸ØìãËÁèã¹Í¹Ò¤µ  (Future  Cultures)

                àÃÒÍÒ¨µÑ駤ÇÒÁ½Ñ¹äÇéÇèÒ  ÍÕ¡ 5  »Õ  ¢éҧ˹éÒÍÂÒ¡¨Ð¾Ñ²¹Ò¤¹ãËéà»ç¹  ¤¹·ÕèÁÕËÑǹÇѵ¡ÃÃÁ  (inno – people ¤¹·Õèà»Ô´ã¨ÃѺ¿Ñ§  (Open  minded ãËéÍÓ¹Ò¨¤¹ä»·Ó§Ò¹  (Empowering)

áÅÐà»ç¹¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊآ㹡Ò÷ӧҹ  (Happiness áÅоĵԡÃÃÁ·Õè¤ÇÃÅÐàÅÔ¡  ¡ç¤×Í  ¡ÒõÓ˹ԵÔàµÕ¹  ¡ÒÃâÁâË  äÁè¿Ñ§¼ÙéÍ×è¹

                àÃÒ¤ØÂàÃ×èͧ¤¹¹éÍ  ·Ñ駷Õèà»ç¹àÃ×èͧãË­è  àÃÒµéͧ¾Ñ²¹Ò¤¹ãËéà»ç¹¹Ñ¡¹Çѵ¡ÃÃÁ  ¤Ô´¹Í¡¡Ãͺ  ·ÓÊÔè§ãËÁèæ  Êè§àÊÃÔÁãË餹à»Ô´ã¨ÁÒ¡¢Öé¹  ¨Ðä´é¢éÍÁÙŤÇÒÁ¨ÃÔ§µéͧ·ÓãËé¡ÅéÒÁÒ¡¢Öé¹  ÍÒ¨ãªéà·¤¹Ô¤  ËÁÇ¡  6  㺠 ËÃ×Í¡ÒûÃÐàÁÔ¹  360  ͧÈÒ  ÁÒªèÇ  ËÒ¡à¢ÒäÁèäÇéÇҧ㨠 ¡çÍÒ¨ÃѺ¿Ñ§»é͹¡ÅѺ  (feedback)  â´ÂäÁèµéͧãÊèª×èͼԴ¶Ù¡à»ç¹ÍÕ¡àÃ×èͧ˹Ö觠 àÃÒµéͧ»ÃѺµÑÇ  ËÃ×ÍÁÕã¤Ã·Õèà¢éÒã¨àÃÒ¼Ô´  ¨Ðä´éªÕéᨧãËé¡ÃШèÒ§

                ¹Ò¤Ç÷ӵÑÇà»ç¹áººÍÂèÒ§  (Role  Model áÅФÇÃÁÕ¡ÒÃÊзé͹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡   (reflection)

àÃÒÍÒ¨àËç¹µÑÇàͧäÁèËÁ´  ÍÒ¨µéͧÍÒÈѤ¹·ÕèàËç¹àÃÒµÅÍ´  ÍÂÙèã¡Åé¡Ñ¹  à»ç¹¡ÃШ¡Êзé͹  ¡ÅéҺ͡àÃÒä´é  áµèÅÐÇѹà»ç¹ÍÂèÒ§äà ÍÑ´ÅÙ¡¹éͧäËÁ  ÍÒ¨·ÓÊзé͹Ẻ¡ÅØèÁ¡çä´é  ¡ÒÃÃѺ¿Ñ§¨Ð·ÓãËé»Ñ­ËÒÅ´ÃдѺŧ  à¾ÃÒÐä´éÃкÒÂÍÍ¡ÁÒ

                àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  àÃÒÁͧáµèá¹Ç¡ÅÒ§æ  äÁèÁÕ¡ÒþѲ¹ÒµèÍÂÍ´à»ç¹á¼¹´Óà¹Ô¹¡Òà ·ÕèªÑ´à¨¹  ŧÅÖ¡¾Í  ÁÕÊÒÃÊ×èÍÍÍ¡ÁÒà»ç¹ÃÐÂÐæ  à»ç¹»ÃШÓ

                àÃÒÍÒ¨ãËéºØ¤¤ÅÁ×ÍÍÒªÕ¾  ÁÒ·Ó¡ÒÃÊÓÃǨ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤¹ã¹Í§¤ì¡Ã  ÇèÒà»ç¹ä»µÒÁ ½Ñ¹·Õè¼Ùé¹Óͧ¤ì¡ÃÇÒ§äÇéá¤èä˹

 

ÊÔ觷Õèͧ¤ì¡Ã¤ÇÃà»ç¹  (Organization  Needs)

                µÑÇÍÂèÒ§¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃǨ´Ñª¹Õ  ÊØ¢ÀҾͧ¤ì¡Ãµéͧ¡ÒÃãË餹ã¹Í§¤ì¡Ã»ÃѺ»Ãا  ´Ñ§¹Õé

                1.  ¾Ñ²¹Ò»®ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸ì  ·Ó§Ò¹´éÇ¡ѹ´éÇ´ՠ äÇéÇҧ㨡ѹáÅСѹªèÇÂàËÅ×ÍãËé¡ÓÅѧ㨡ѹ  ¾Ù´¤Ø¡ѹÁÒ¡¢Öé¹

                2.  ¢Í㺤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧ¼ÙéÍ×è¹  áÅÐàËç¹ÇèÒ¢é͢ѴáÂé§à»ç¹ÊÔ觻¡µÔ¸ÃÃÁ´Ò  ¡ÒÃáÂé§äÁèãªèäÁè´Õ  µéͧ¶¡¡Ñ¹ºéÒ§à¾×èÍàÃÕ¹ÃÙé  à»ç¹¢é͢ѴáÂé§ÍÂèÒ§ÊÃéÒ§ÊÃäì

                3.  ¡ÃдѺ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  â´Â

                     -  Å´¡ÒõÃǨÊͺ/͹ØÁѵԠ ·ÕèäÁè¨Óà»ç¹  Å´¢Ñ鹵͹ÍÍ¡ä»

                     -  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨠 äÇéà¹×éÍàª×èÍã¨ÃÐËÇèÒ§¹Ò¡ѺÅÙ¡¹éͧ

                     -  à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØè¹  㹡ÒõͺʹͧµèÍÅÙ¡¤éÒ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡

                     -  ¡ÅéÒÂÍÁ㺤ÇÒÁàÊÕ觷ÕèàËÁÒÐÊÁ  äÁè¡ÅÑǨ¹à¡Ô¹ä»  áÅÐäÁè¡ÅéÒºéÒºÔ蹨¹à¡Ô¹ä»  ¨§ãªé

                         áµè¾Í´Õæ

                4.  ¡ÃдѺ¡ÒèѴ¡Òà ´éÒ¹¡Ãкǹ¡ÒþѲ¹Ò¹Çѵ¡ÃÃÁ¡ÒùӤÇÒÁ¤Ô´ä»  ÊÙèÀÒ¤»¯ÔºÑµÔãËéÁÒ¡

                5.  ËÁÑè¹ÊÃéÒ§¤ÇÒÁàªÕèÂǪҭ㹧ҹ»ÃШÓÇѹ  ÊÃéÒ§ÀÙÁԻѭ­Ò¤ÇÒÁÃÙéẺͧ¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé  áÅСÒèѴ¡ÒÃÀÙÁԻѭ­Ò

 

»ÃÐà´ç¹¡ÒûÃЪØÁ  (Criteria  of  Meeting)

                ¡ÒûÃЪØÁÊèǹãË­èà»ç¹àÃ×èͧá¨é§à¾×èÍ·ÃÒº  µÑé§áµè»Ãиҹ¾Ù´µÅÍ´¨¹ÃÒ§ҹÊÔ觷Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹Ãͺà´×͹·Õè¼èÒ¹ÁÒ  ã¹ËÅÒÂÅÐ˹èǧҹ  áÅéÇ¡çËÁ´àÇÅÒ  äÁèÁÕâÍ¡ÒʤØ  ¶¡»Ñ­ËÒ¤é¹ËÒá¹Ç¤Ô´ãËÁèæ  ¤ÇèѺ»ÃÐà´ç¹»Ñ­ËҢͧͧ¤ì¡ÃáÅмŧҹ¢Í§áµèÅÐ˹èǧҹ  ÁÒ¶¡»Ñ­ËÒ੾ÒÐàÃ×èͧ  ãªéËÁÇ¡  6  㺠 ¡çä´é  ËÒ¡à»ç¹àÃ×èͧâ¤Ã§¡ÒÃãËÁè  «Öè§ÁÑ¡¨ÐÃÒ§ҹÊÑé¹æ  ã¹·Õè»ÃЪØÁ  ¢éÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕ´¹éÍ  ¨ÐÁÒ¶¡»Ñ­ËÒ¡çà»ç¹¡ÒÃãËé¤ÇÒÁàËç¹áººÃÙé¹Ô´Ë¹èÍ  à»ç¹¤ÇÒÁàËç¹·Õè¢Ò´¤Ø³ÀÒ¾  ¤ÇÃÊè§â¤Ã§¡ÒÃä»ãËéÊÁÒªÔ¡·Õè»ÃЪØÁÍèÒ¹Åèǧ˹éÒ  ËÃ×ÍÁÕ¡ÒäØ¡ÒÃÅèǧ˹éÒ¡è͹ÁÒàÃ×èͧ㹷Õè»ÃЪØÁÁÔàªè¹¹Ñ鹡çµéͧãªéàÇÅÒ੾ÒР àÅèÒãËé¿Ñ§ãËéËÁ´¡è͹áÅéǨ֧¤èÍÂÁÒ¶¡¡Ñ¹

 

àÃÒ¨ÐÊÃéÒ§¤¹ä´éÍÂèÒ§äà (How  to  build  up  people?)

                1.  ¡ÒÃãªé  TPM ÁÒÊÃéÒ§ÁÒ¼ÅÑ¡´Ñ¹  ãË餹ÁվĵԡÃÃÁÍѹ¾Ö觻ÃÐʧ¤ì  ÁÕªÕÇÔµªÕÇÒáÅÐʹءʹҹ¡Ñº¡Ò÷ӧҹãË龹ѡ§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¾Í·Õè¨ÐÇÒ§·ÔÈ·Ò§¢Í§á¼¹¡ä´éÁÕÇԹѷӵÒÁ¤ÙèÁ×Í  Áҵðҹ§Ò¹  ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¨Ãԧ㹧ҹÁÕ·Ñ¡ÉСÒäé¹ËÒ  »Ñ­ËÒáÅÐá¡é»Ñ­ËÒ·ÕèÊÒà˵ØÁÕàÇÅÒ·Õè¨ÐÊÃéÒ§ÊÃäìÊÔè§ãËÁèæ   áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊآ㹡Ò÷ӧҹ

                2.  ½èÒ¨Ѵ¡Òà ¤ÇÃà»ç¹áººÍÂèÒ§  ¡ÒûÃЪØÁµéͧà»Ô´ã¨¡ÇéÒ§  ÃѺ¿Ñ§»é͹¡ÅѺ  ãªé¡Ãкǹ¡ÒÃÊзé͹¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡  ÍÒ¨à»ç¹ºÒ§¤¹ËÃ×Í  360  ͧÈÒ  ËÃ×ÍÍÒ¨àÅ×Í¡»ÃѺáµèä´éºéÒ§  ¡ÒÃÊзé͹¤ÇÒÁÃÙéÊ֡ẺÊèǹµÑÇà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Òµ¹  ËÃ×ÍẺ¡ÅØèÁ

                3.  ÊÃéÒ§ªØÁª¹  áÅÐà¤Ã×Í¢èÒ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé  µèÍÂÍ´¨Ò¡¢Í§à´ÔÁ

                4.  ¡ÃдѺ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  Å´¡ÒÃ͹ØÁѵԢͧ¹Ò  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁäÇéÇÒ§ã¨

                5.  ¡ÃдѺ¡ÒùÓá¹Ç¤Ô´ÁÒ»¯ÔºÑµÔ  àÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡¡Òû¯ÔºÑµÔ·Ñ駡Ãкǹ¡ÒÃã¹Êèǹ  áÅÐãªé·ÕÁ»ÃѺ»Ãا§Ò¹

                6.  ¡ÃдѺ¡Ãкǹ¡ÒÃËÃ×ÍÁØ¢  㹡Ò÷ӧҹµèÒ§æ  µÑé§áµè¡ÒûÃЪØÁ  仨¹¶Ö§¡Òè٧㨵èÒ§æ  ãËéà¡Ô´¡Ò÷ӧҹẺà»Ô´ã¨  (Open  Mind à»Ô´¤ÇÒÁµéͧ¡Òà (Open  will)   à»Ô´ËÑÇ㨠 (Open  Heart)

à»Ô´ã¨ÃѺÃÙé

                à»Ô´ã¨  µÑé§ÊµÔ  ·Ó㨡ÇéÒ§  ¨ÔµÇèÒ§  äÁèÁÕͤµÔ  äÁèÅÓàÍÕ§

                à»Ô´¤ÇÒÁµéͧ¡Òà =  ŧÁ×Í·ÓãËéÊÓàÃ稠 ºÍ¡ãË餹Í×è¹  ÃѺÃÙé  à¢éÒ㨠 ªèÇ¡ѹ·Ó  äÁè·éͶÍÂ

                à»Ô´ËÑÇ㨠 =  ÁÕʵԠ ÃѺÃÙé  ÃѺ¿Ñ§  äÁèàÅ×Í¡·ÕèÃÑ¡·ÕèªÑ§

7.    ÊÃéÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ  ·Õè¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìµèÍ¡ÒþѲ¹Ò¤¹ÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ  áÅÐäÁè«éÓ«Ò¡äÁè¹èÒàº×èÍ˹èÒÂ

 

¤¹¨º¨Ò¡á¤éÁ»ìͧ¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé  (Learning  Clamp)

            á¤éÁ»ìͧ¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé  à»ç¹âçàÃÕ¹ã¹âç§Ò¹·Õèµéͧ¡Òý֡Ê͹¾¹Ñ¡§Ò¹ãËé¤Ô´à»ç¹·Óà»ç¹á¡é»Ñ­ËÒ

à»ç¹  ËÅÑ¡ÊÙµÃà´×͹¤ÃÖ觠 àÍÒµÑÇÍÍ¡ÁҨҡ˹éÒ§Ò¹áÅéÇ¡çàÃÕ¹ãËéàµçÁ·Õè

                àÃÕ¹¨ºÁÒáÅéÇ  áµèÅÐÃØè¹  ¡çãËé¹Ñ´ÁÒ¾º¡Ñ¹à¾×è͵ԴµÒÁÇÑ´¼ÅÇèÒ  àÍÒ¤ÇÒÁ¤Ô´·Õèä´é¨Ò¡¡ÒÃàÃÕ¹ä»ãªé§Ò¹ËÃ×Íà»ÅèÒ  ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃàÃÕ¹¢Í§¡ÅØèÁªØÁª¹áË觡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé  ¾¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ´¡ÒèШѴ¡ÒÃÍÂèÒ§äà ·Õè¨Ð·ÓãË龹ѡ§Ò¹ÊèǹãË­èã½èÃÙé  ¨Ð¢Ñ¹¹ê͵ãËéàËÁ×͹¡ÑºµÍ¹ááä´éËÃ×Íà»ÅèÒ  ËÃ×͹ê͵¤ÒÂä»ËÁ´áÅéÇ

                µÍ¹»Ô´âçàÃÕ¹áµèÅÐÃØè¹  ¡çàªÔ­¤¹·Õ診ÃØ蹡èÍ¹æ  ÁÒÃèÇÁ§Ò¹©Åͧ»Ô´ËÅÑ¡ÊٵôéÇ  ãËéÁÒ¾Ù´áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹  ¡ÒÃà¼Âá¾Ãè·Ò§àÇçº

                Åͧ¤Ô´¼ÅµÍºá·¹à»ç¹µÑÇà§Ô¹¨Ò¡¡ÒÃÁÒàÃÕ¹·Õèá¤éÁ»ìͧ¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé  ¼Ô´/¶Ù¡  äÁèãªè»ÃÐà´ç¹  ¤Ô´ÁÒ¡çáÅéǡѹ  ãËéÊÁѤÃã¨ÁÒÃèÇÁ§Ò¹  µÍ¹¨ºËÅÑ¡ÊÙµÃáµèÅÐÃÙ»ãËéä»ÇÑ´  ãËéä»´Ù§Ò¹ãËÁèæ  à¾×èÍà»Ô´âÅ¡·Ñȹì

                ¨Ò¡ÍØ·ÒËóì¤ÃÙÊÁ¾ÃÊ͹ÅÔ§  Ê͹ãËéàÃÒ·ÓàÃ×èͧÂÒ¡ãËéà»ç¹àÃ×èͧ§èÒ  àÍÒËÅÑ¡¡ÒÃä»Ê͹¤¹ä´é ·ÓãËé¡ÃдѺ¡ÒäԴáÅСÒ÷Ӡ ·ÓãËéà»ç¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÁÒ¡¢Öé¹

                ¡ÒõÑ駠 KPI  ã¹áµèÅÐàÃ×èͧ  ·ÓãËéà»ç¹¤¹  ËÃ×Í  ¤Ô´¤é¹  ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äà §èÒÂæ  ¡çàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃÍèҹ˹ѧÊ×Í¡è͹¾Ù´ÀÒÉÒà´ÕÂǡѹ  à¾ÃÒÐÍèҹ˹ѧÊ×ÍàÅèÁà´ÕÂǡѹ·Ñé§Í§¤ì¡Ã à»ç¹¡ÒÃÅѺàÅ×èÍÂãËé¤Á  Íèҹ˹ѧÊ×Í»ÕÅР 10  àÅèÁ/»Õ/¤¹  à¾ÔèÁàµÔÁÍ×è¹æ  ¡çÁÕ  ÊÒÁÒöà¢Õ¹º·¤ÇÒÁä´é  Ê͹˹ѧÊ×Íä´é  Ê͹µÒÁËÅÑ¡Êٵ÷Õèà»ç¹¡ÒêèÇ¡ӨѴ¨Ø´Íè͹¢Í§Í§¤ì¡Ã

 

¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  (Empowering)

                ãËéóç¤ì  à»ç¹à˵ءÒóìáµèÅÐàÃ×èͧ  (Events)  ¡è͹  ·ÓºèÍÂæ  ¡ç¨Ðà¡Ô´¹ÔÊѵÒÁÁÒ

                à¾ÔèÁÍÓ¹Ò¨  Å´¡ÒõÃǨÊͺ͹ØÁѵԠ à»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨠 ÍÂèÒ§äáç¤ÇþѲ¹Òà¢Ò¡è͹

                OK  do  it  !  ºÒ§¤ÃÑ駡ç¤Ô´·Õèá¼¹¡  ËÃ×Í  ËÑÇ˹éÒ§Ò¹  ¡çàÅ¡ÃдѺ»Ñ­ËÒÁÒ·Õè  ¼¨Ê.ÁÒ·Õè  ¡¨¡.

ËÒ¡äÁèµÔ´»Ñ­ËÒ¡çäÁè¨Óà»ç¹µéͧÁÒ·Ó  OK  do  it ! 

 

 

 

CE  :  ¤ÇÒÁÊÒÁÒöÁÒ¡¨Ö§ä´éÃѺÁͺÍÓ¹Ò¨ÁÒ¡

Ce  :  ¤ÇÒÁÊÒÁÒöÁÒ¡áµèä´éÃѺÁͺÍÓ¹Ò¨¹éÍ  (µéͧÊ觴Һà¾ÔèÁ)

ce  :  ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¹éÍÂáÅÐÃѺÁͺÍÓ¹Ò¨¹éÍ  (µéͧàÃ觷ÓãË餹à¡è§¢Öé¹)

cE  ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¹éÍÂáµèä´éÃѺÁͺÍÓ¹Ò¨ÁÒ¡  (ÃÐÇѧ¨Ðà»ç¹ÀѵèÍͧ¤ì¡Ã)

 

¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨠 (Trust)

                ¤ÇÒÁäÇéÇÒ§ã¨à»ç¹àÃ×èͧ  ¢Í§¡ÒõÃǨ¼èҹ͹ØÁѵԠ µÃǨÊͺÀÒÂ㹡çµéͧÁÕ¡µÔ¡ÒÃͧÃѺ  ÁÔ

ãªè¤ÍªÕéá¹ÐãËé·Óâ¹è¹·Ó¹Õè  ¨¹äÁèäÇé㨤¹  ¨¹äÁèäÇé㨤¹ ¡ÒõÃǨÊͺµéͧªÑ´à¨¹ÇèÒ ¼èÒ¹ËÃ×ÍäÁè¼èÒ¹  ¢Ñ鹵͹¡ÒÃ͹ØÁѵԠ ÍÒ¨ÁÒ¡à¡Ô¹ä»  ¨Ð¢Íà§Ô¹ä»  àÅÕé§ᢡ  ÃѺÃͧ  ·Óä´éá¤èä˹   µéͧ͹ØÁѵԡè͹àÅÕ駠 ·Ø¡ÃдѺ  ·Ø¡¤èÒãªé¨èÒ  ËÃ×Í  ÀÒÂã¹Ç§à§Ô¹¹éÍ¡ÇèÒ  5  ¾Ñ¹ºÒ·  ¡ç¾Ô¨ÒóҷÓàÅ  ÍÒ¨ãªéÇÔ¸ÕãËé  ¼¨¡.  à«ÅÊìµÑ駧º»ÃÐÁÒ³  áÅéÇãªéàÅ  ËÒ¡à§Ô¹ÂѧäÁèà¡Ô¹µÒÁ·ÕèµÑÇàͧµÑ駧ºäÇé  áµèËÒ¡¨Ð¡Ô¹§º¤¹Í×è¹  á¹è¹Í¹µéͧÁÕ¡ÒÃÂÔ¹ÂÍÁ¡è͹  ËÃ×ÍãËéÃдѺÊÙ§¢Öé¹ä»ÍÂÙè͹ØÁÑµÔ ¡è͹

                ¡ÒÃà«ç¹µì¤èÒãªé¨èÒÂãËéµÑÇàͧ·Óä´éá¤èä˹ÃдѺ  ¡¨¡.  ÍÒ¨ä´é  áµèÃдѺµèÓŧ仨Ðä´éá¤èä˹

                ¢é͵¡Å§ÍÒ¨ãËé  ¼¨¡.à«ÅÊì  ¨èÒÂàÅÕ駤¹Í×è¹ä´éàÅè¹µÒÁ§º  àÅè¹µÒÁ¡µÔ¡Ò  ¼èÒ¹á¹è¹Í¹  ¹Í¡á¼¹ÍÒ¨µéͧâ·ÃÁҢ͡è͹  àªè¹  ÍÒ¨ä»ÃѺ»Ò¡¡ÑºÅÙ¡¹éͧÇèÒà´×͹¹ÕéäÁèà¡Ô´ÍغѵÔà˵ؠ ¨Ð¾Òä»àÅÕ駠 ÍÂèÒ§¹Õé¡ç·Óä´éàÅÂ

 

¡ÒÃÊÃéÒ§·ÕÁáÅмÙéʹѺʹع  (Team  and Sponser)

          àª×èÍÁ⧻ÃÐÊÒ¹¡Ñ¹ÍÂèÒ§äà µÔ´¢Ñ´ÍÐäà Ãͨ¹§Ò¹ã¡ÅéàÊÃ稠 ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äà ¤Ô´ãË­èâµ  (Think  Big Problem or  Think Over à¡Ô¹ä»ËÃ×Íà»ÅèÒ  ¨¹äÁè¡ÅéÒÃÔàÃÔèÁ

          ·ÕÁâ¤Ã§¡Òôѹ§Ò¹  ÁÕ  KPI  ÁÒ¡  ¹Çѵ¡ÃÃÁ·Óä´é¡çãªéä´é  ¡ÒûÃСǴÃдѺà¤Ã×ͺÃÔÉÑ·¨Ð·ÓÍÂèÒ§äÃËÑÇ˹éÒâ¤Ã§¡ÒÃà»ç¹ÍÂèÒ§äà ´Õ¡ç¨Ðà´Ô¹

                ¡ÒáÃдѺ  ¤ÇÒÁ¤Ô´ÁÒ»¯ÔºÑµÔ  àÅ×Í¡à¤Ã×èͧãË­èÁÒ·Ó´Ù  ·ÕèÁռšÃзºµè͸ØáԨÊÙ§ÁÒ     ¡

                Ãкº¶Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´  (Idea  Tank)  ¾ÂÒÂÒÁãË餹·ÓÁÒ¡æ  áÅéÇ¡ç·ÓäÁèäËÇ  ãËéàÍÒ»ÃÐà´ç¹àÃ×èͧËÅÑ¡æ  (Focus)  ¨Ð´Õ¡ÇèÒ  ·Ó¹éÍÂæ  áµèä´é¼ÅµÍºá·¹ÁÒ¡æ  ¨Ð´Õ

                á¹Ç¤Ô´äÁè´Õ  ãËé·ÓᡧàÇÂì·Ñé§âç§Ò¹  ÍÂèÒ§¹Õ餹·Ó¡çàº×èÍ  ËÒ¡¡ÅÑǨÐàÊÕÂËÒ¡ç¤Ô´µÍºá·¹¤¹àʹͤÇÒÁ¤Ô´´éÇÂ

 

½Ö¡ã¨ 

          µéͧ½Ö¡  ¼¨¡.à«ÅÊì  à»ç¹¤Ø³ÍÓ¹Ò  (Fa) µéͧ¡ÅéÒ¤Ô´ ËÑÇ㨠 (Open  Heart) à»Ô´¤ÇÒÁµÑé§ã¨  (Open  Will)  áÅÐà»Ô´ã¨  (Open  Mind)                                                  

                ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇѧ¢Í§¤¹  ÃдѺ¤ÇÒÁÃÙé¹éÍ¡ÇèÒ»ÃÔ­­ÒÁÑ¡¨ÐäÁè¤Ò´ËÇѧÁÒ¡ ÁÑ¡¾Íã¨ã¹ªÕÇÔµ¡Òçҹ  ¡ÅØèÁ·ÕèÊÙ§¡ÇèÒ»ÃÔ­­ÒµÃÕ  ÁÑ¡¤Ò´ËÇѧÁÒ¡  ¡ç¨Ð¼Ô´ËÇѧÁÒ¡  ËÒ¡ä»ÊÑÁÀÒɳì¤Ðá¹¹¹ÔÂÁ¡ç¨Ð¹éÍÂ

                ¡ÒÃÇÑ´·Ò§ã¨  à»ç¹¹ÒÁ¸ÃÃÁ  ÇÑ´ÂÒ¡  ¡ç¾ÂÒÂÒÁÇѴẺ§èÒÂæ  ä»  µÑé§à»éÒËÁÒÂÃÐÂÐÊÑé¹  (Quick  Win)

à»ç¹ÃÐÂÐæ  àª×èͶ×Íà»éÒËÁÒÂÃÐËÇèÒ§·Ò§  (Milestone)  àËÁ×͹·ËÒ÷Õèµéͧ»ÅØ¡ãËéÎÖ¡àËÔÁ  áÅéÇ¡ç¾Òä»Í͡ú

                ·ÓÍÂèÒ§äÃãËé·Ó§Ò¹ãËéʹء  áÅéÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡Ò÷ӧҹ

 

Ê觷éÒÂ

                ¾Ñ²¹Ò¤¹ãËéà»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁͧ¤ì¡Ã  à»ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÃì㹡ÒâѺà¤Å×è͹¤¹ãËé´Õ  à¡è§  ÁÕÊØ¢  à»ç¹¾Åѧ㹡ÒâѺà¤Å×è͹ͧ¤ì¡Ã  ãËéà»ç¹Í§¤ì¡ÃáË觡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéà¾×èÍÊÃéÒ§¹Çѵ¡ÃÃÁãËÁè  àÍÒ仵èÍÊÙé㹸ØáԨµèÍä»

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹