Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

ÃÙ»¸ÃÃÁ¢Í§¡ÒèѴ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

Hard  Side  of  Change  Management

 

        ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹Í§¤ì¡Ã  2  ã¹  3  ÁÑ¡ÅéÁàËÅÇ  ÁÑ¡¾Ù´àÃ×èͧ  (Soft  Issues ÇѲ¹¸ÃÃÁ  ÀÒÇмÙé¹Ó  áÅéǾºÇèÒÁÕ¼Åá¤èà¾Õ§ÀÒ¾  ·Õèà»ç¹áµè´éÒ¹¹ÒÁ¸ÃÃÁ ä»´Ù´éÒ¹ÃÙ»¸ÃÃÁÇèÒà»ç¹ÍÂèÒ§äà (Hard  Factors)   ÇÑ´ÁÒà©ÂãËéàË繨Ðæ  Ê×èÍÊÒÃÍÍ¡ÁÒ

                ¤ÇÒÁÅéÁàËÅǢͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§  ËÒ¡¤Ô´áµè¹ÒÁ¸ÃÃÁ¨Ðä»äÁè¶Ö§ÃÙ»¸ÃÃÁ

                »Ñ¨¨ÑÂËÅѡ㹡ÒâѺà¤Å×è͹  DICE

            1.  ÃÐÂÐàÇÅÒ  (Duration)  ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷Õè·º·Ç¹

                2.  ÊÒÁÒö  (Integrity)  ¨Ò¡·ÕÁ§Ò¹

                3.  ÊÑ­­Òµ¡Å§  (Commitment)  ¨Ò¡ÃдѺÊÙ§áÅмÙ黮ԺѵÔ

                4.  ¾ÂÒÂÒÁ  (Effort)  ·ÓÁÒ¡¹éÍ  ·ØèÁà·

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

                àÇÅÒÊÑ鹤¹¹Óà¡è§   ·ÕÁá¢ç§  »ÃÐÊÒ¹¤¹  äÁèµéÒ¹  ãªéáç§Ò¹à¾ÔèÁàÅ硹éÍÂ

¤ÇÒÁÅéÁàËÅÇ

                â¤Ã§¡ÒÃÂÒÇ  ãªé¼ÙéàªÕèÂǪҭ  ·ÕÁᵡ  ŧáçÁÒ¡

àÇÅÒ

                â¤Ã§¡Òùҹ  ·ÓºèÍ  »Ñ­ËÒÁÒµÒÁàÇÅÒ  ËÒ¡¢Ò´¡Ò÷º·Ç¹  ¡Ò÷Ӡ Milestone  ÁÒ·º·Ç¹  ¤¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÁÒªÔ¡  µéͧºÍ¡¨Ø´Íè͹¨Ø´á¢ç§ä´é

¤ÇÒÁÊÒÁÒö

                àÅ×Í¡·ÕÁ·Õèà¡è§  µéͧ»Åèͤ¹¨Ò¡§Ò¹»ÃШÓÁÒ·Óâ´Â  DM  äÁèàÊÕÂËÒ  àª×èͶ×Í  ¨Ø´ÇÑ´  KPI  ä»ÊÙè»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹

¢é͵¡Å§

                ¼ÙéºÃÔËÒà - áÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒ¹ÒÂʹѺʹعá¹èæ  ãªèàÅ  ´Ùáçà»ç¹  3  à·èÒ  ¨Ò¡à´ÔÁ  àªè¹  ¡ÒÃÊ×èÍÊÒà ¢éÍ´Ù/¢éÍàÊÕ  ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·ÕÁµéͧà¢éÒ㨠 ¶Ö§Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì

áç¾ÂÒÂÒÁ

                µÑǵ¹¤¹§Ò¹»ÃШӠ §Ò¹¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡¹é͵éͧÊè§ÍÐäÃÁÒªèǺéÒ§  ¡ÒèѴÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭ¢Í§¤¹

 

 

 

 

àÇÅÒâ¤Ã§¡Òà                                      »ÃÐàÁÔ¹                 ¤Ðá¹¹

                                                                2  à´×͹                       1

                                                                  2-4                         2

                                       4-8                           3

                                                        7-8                     4

¤Ðá¹¹ÂÔ觹éÍÂÂÔ觴Õ

                Quick  Win    ¨Ð´Õ¡ÇèÒ   Long  Win

¤ÇÒÁÊÒÁÒö·ÕÁ

                ÊÙ§ÁÒ¡/¾Ñ¡ªÁ                        1

                                                                  2

                                                                  3

                                                                 4

¢é͵¡Å§                          ¤Ðá¹¹

                -  µ¡Å§ÁÒ¡                -

          -  »Ò¹¡ÅÒ§                -

                -  ¹éÍ                                   -

Effect

            §Ò¹ÂÔè§à¾ÔèÁÁÒ¡ÂÔè§äÁè´Õ

                à§Ô¹à¾ÔèÁ       10                   1

                                   10-20             2

                                     20-40              3

                                     >40               4

 

Win

7

Worry

14                  17

Woe

28

 

                                                ¤Ç÷Ӡ               â»Ã´ÃÐÇѧ              ¤ÇÃàÅÔ¡

¡ÒûÃÐàÁÔ¹

          àÍÒäÇéà»ç¹á¹ÇµÑ´ÊԹ㨠 â´Âãªé  DICE  Score ¨Ðä´éà¡Ô´ÀÒ¾ªÑ´à¨¹áÅÐÁÕá¹Çâ¹éÁÊÓàÃç¨á¤èä˹  à¾×èÍÁÒËҨشÍè͹/¨Ø´á¢ç§  ·ÕÁ§Ò¹´éÇ  ¤ÇÒÁ§èÒÂæ  ¢Í§  DICE  ¼ÙéºÃÔËÒÃÍÒ¨ÍÂÒ¡´ÙãËéÂØè§ÂÒ¡ÁÒ¡¡ÇèÒàÇÅҤӹǹ  Score  ä´é¡çàÍÒÁÒà»ÃÕºà·Õº´Ù»ÃÐÊÔ·¸Ô¾ÍÇèÒàÃÒàµÃÕÂÁä´é´Õá¤èä˹  ¡è͹  ÃÐËÇèÒ§·Ó  áÅÐËÅѧ·Ó¨Ð´Õ¡ÇèÒãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ  àÍÒ  DICE  ä»ÃѺ§Ò¹á¡áÂÐàÃÕ§ÅӴѺ

                »ÃÐàÁÔ¹áÅéÇ¡ç·ÓãË餹Ëѹ˹éÒÁҤءѹâ´Â¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÃèÇÁ¡Ñ¹  (äÁèãªè»ÃÐàÁÔ¹¤¹à´ÕÂÇ)  à»ç¹¾×é¹°Ò¹¹Çѵ¡ÃÃÁä´é

                ¡ÒÃàÅ×Í¡à¾ÔèÁ                                        ¨Óà»ç¹µéͧàÅ×Í¡

                 -  ¤Ñ´àÅ×Í¡                                             -  ¨Ò¡¤¹»ÃШӠ à·Õº¡Ñº    

                                                                              -  ¡ÅØèÁ¤¹·ÕèàÅ×Í¡ÁÒ

 

 

ÃÙ»¸ÃÃÁ¢Í§¡ÒèѴ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

Hard  Side  of  Change  Management

 

        ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹Í§¤ì¡Ã  2  ã¹  3  ÁÑ¡ÅéÁàËÅÇ  ÁÑ¡¾Ù´àÃ×èͧ  (Soft  Issues ÇѲ¹¸ÃÃÁ  ÀÒÇмÙé¹Ó  áÅéǾºÇèÒÁÕ¼Åá¤èà¾Õ§ÀÒ¾  ·Õèà»ç¹áµè´éÒ¹¹ÒÁ¸ÃÃÁ ä»´Ù´éÒ¹ÃÙ»¸ÃÃÁÇèÒà»ç¹ÍÂèÒ§äà (Hard  Factors)   ÇÑ´ÁÒà©ÂãËéàË繨Ðæ  Ê×èÍÊÒÃÍÍ¡ÁÒ

                ¤ÇÒÁÅéÁàËÅǢͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§  ËÒ¡¤Ô´áµè¹ÒÁ¸ÃÃÁ¨Ðä»äÁè¶Ö§ÃÙ»¸ÃÃÁ

                »Ñ¨¨ÑÂËÅѡ㹡ÒâѺà¤Å×è͹  DICE

            1.  ÃÐÂÐàÇÅÒ  (Duration)  ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷Õè·º·Ç¹

                2.  ÊÒÁÒö  (Integrity)  ¨Ò¡·ÕÁ§Ò¹

                3.  ÊÑ­­Òµ¡Å§  (Commitment)  ¨Ò¡ÃдѺÊÙ§áÅмÙ黮ԺѵÔ

                4.  ¾ÂÒÂÒÁ  (Effort)  ·ÓÁÒ¡¹éÍ  ·ØèÁà·

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

                àÇÅÒÊÑ鹤¹¹Óà¡è§   ·ÕÁá¢ç§  »ÃÐÊÒ¹¤¹  äÁèµéÒ¹  ãªéáç§Ò¹à¾ÔèÁàÅ硹éÍÂ

¤ÇÒÁÅéÁàËÅÇ

                â¤Ã§¡ÒÃÂÒÇ  ãªé¼ÙéàªÕèÂǪҭ  ·ÕÁᵡ  ŧáçÁÒ¡

àÇÅÒ

                â¤Ã§¡Òùҹ  ·ÓºèÍ  »Ñ­ËÒÁÒµÒÁàÇÅÒ  ËÒ¡¢Ò´¡Ò÷º·Ç¹  ¡Ò÷Ӡ Milestone  ÁÒ·º·Ç¹  ¤¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÊÁÒªÔ¡  µéͧºÍ¡¨Ø´Íè͹¨Ø´á¢ç§ä´é

¤ÇÒÁÊÒÁÒö

                àÅ×Í¡·ÕÁ·Õèà¡è§  µéͧ»Åèͤ¹¨Ò¡§Ò¹»ÃШÓÁÒ·Óâ´Â  DM  äÁèàÊÕÂËÒ  àª×èͶ×Í  ¨Ø´ÇÑ´  KPI  ä»ÊÙè»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹

¢é͵¡Å§

                ¼ÙéºÃÔËÒà - áÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒ¹ÒÂʹѺʹعá¹èæ  ãªèàÅ  ´Ùáçà»ç¹  3  à·èÒ  ¨Ò¡à´ÔÁ  àªè¹  ¡ÒÃÊ×èÍÊÒà ¢éÍ´Ù/¢éÍàÊÕ  ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·ÕÁµéͧà¢éÒ㨠 ¶Ö§Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì

áç¾ÂÒÂÒÁ

                µÑǵ¹¤¹§Ò¹»ÃШӠ §Ò¹¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡¹é͵éͧÊè§ÍÐäÃÁÒªèǺéÒ§  ¡ÒèѴÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭ¢Í§¤¹

  

àÇÅÒâ¤Ã§¡Òà                                      »ÃÐàÁÔ¹                 ¤Ðá¹¹

                                                                2  à´×͹                 1

                                                     2-4                         2

                                                     4-8                         3

                                                     7-8                         4

¤Ðá¹¹ÂÔ觹éÍÂÂÔ觴Õ

                Quick  Win    ¨Ð´Õ¡ÇèÒ   Long  Win

¤ÇÒÁÊÒÁÒö·ÕÁ

                ÊÙ§ÁÒ¡/¾Ñ¡ªÁ                                  1

                                                                  2

                                                                  3

                                                                  4

¢é͵¡Å§                          ¤Ðá¹¹

          -  µ¡Å§ÁÒ¡                -

          -  »Ò¹¡ÅÒ§                -

          -  ¹éÍ                      -

Effect

            §Ò¹ÂÔè§à¾ÔèÁÁÒ¡ÂÔè§äÁè´Õ

                   à§Ô¹à¾ÔèÁ       10                    1

                                   10-20                2

                                     20-40              3

                                     >40                4

 

Win

7

Worry

14                 17

Woe

28

 

                                    ¤Ç÷Ӡ               â»Ã´ÃÐÇѧ              ¤ÇÃàÅÔ¡

¡ÒûÃÐàÁÔ¹

          àÍÒäÇéà»ç¹á¹ÇµÑ´ÊԹ㨠 â´Âãªé  DICE  Score ¨Ðä´éà¡Ô´ÀÒ¾ªÑ´à¨¹áÅÐÁÕá¹Çâ¹éÁÊÓàÃç¨á¤èä˹  à¾×èÍÁÒËҨشÍè͹/¨Ø´á¢ç§  ·ÕÁ§Ò¹´éÇ  ¤ÇÒÁ§èÒÂæ  ¢Í§  DICE  ¼ÙéºÃÔËÒÃÍÒ¨ÍÂÒ¡´ÙãËéÂØè§ÂÒ¡ÁÒ¡¡ÇèÒàÇÅҤӹǹ  Score  ä´é¡çàÍÒÁÒà»ÃÕºà·Õº´Ù»ÃÐÊÔ·¸Ô¾ÍÇèÒàÃÒàµÃÕÂÁä´é´Õá¤èä˹  ¡è͹  ÃÐËÇèÒ§·Ó  áÅÐËÅѧ·Ó¨Ð´Õ¡ÇèÒãËé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ  àÍÒ  DICE  ä»ÃѺ§Ò¹á¡áÂÐàÃÕ§ÅӴѺ

                »ÃÐàÁÔ¹áÅéÇ¡ç·ÓãË餹Ëѹ˹éÒÁҤءѹâ´Â¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÃèÇÁ¡Ñ¹  (äÁèãªè»ÃÐàÁÔ¹¤¹à´ÕÂÇ)  à»ç¹¾×é¹°Ò¹¹Çѵ¡ÃÃÁä´é

                ¡ÒÃàÅ×Í¡à¾ÔèÁ                                        ¨Óà»ç¹µéͧàÅ×Í¡

                 -  ¤Ñ´àÅ×Í¡                                             -  ¨Ò¡¤¹»ÃШӠ à·Õº¡Ñº    

                                                                         -  ¡ÅØèÁ¤¹·ÕèàÅ×Í¡ÁÒ

 

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹