Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  ¡ØÁÀҾѹ¸ì  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

à¡ÁµºÁ×ÍÊ͹ÍÐäÃ

Hand  Teaching

 

        ¡Ô¨¡ÃÃÁµºÁ×Í ãªéÊ͹ã¹ËéͧàÃÕ¹  àÃÕ¹ẺàÅè¹áÅÐàÅè¹ãËéä´é¤ÇÒÁÃÙé

                áºè§¤¹ã¹ªÑé¹ÍÍ¡à»ç¹  2  ¡ÅØèÁ  µÑ駪×èÍÇèÒ¡ÅØèÁ  1  áÅР 2

                1.  ¾Ù´  1  ¤¹¡ÅØèÁ˹Ö觵º  1  ¤ÃÑ駠 ¾ÃéÍÁæ  ¡Ñ¹  áÃ¡æ ¡çäÁè¾ÃéÍÁ  ËÒ¡«éÍÁÊÑ¡¤ÃÙè¡ç¨Ð¾ÃéÍÁ¡Ñ¹  º·àÃÕ¹µéͧ«éÍÁ

          2.  ¾Ù´  2  ¤¹  ¡ÅØèÁÊͧµº  2  ¤ÃÑ駠 ¾ÃéÍÁæ  ¡Ñ¹

                3.  «éÍÁ¾Ù´  1  ãË鵺Á×Í  ¨¹¡ÇèҨФÅèͧÁ×Í  ÇÔ·ÂÒ¡Ã ¡Ð  ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ´éÇÂàªè¹  60%  80%  85%  100%

          4.  «éÍÁ¾Ù´  2  ãË鵺Á×Í

                5.  ·´ÊͺÇèÒ  ¡ÒÃÊÑ觧ҹàÍÒ¨ÃÔ§àÍҨѧÊ觼ÅÍÂèÒ§äÃ

          -  ¾Ù´Ë¹Ö觠 (1)  àºÒæ  ´Ñ§¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  áÅéÇ´Ù¤ÇÒÁ´Ñ§¢Í§àÊÕ§

                -  ¾Ù´Êͧ  (2)  àºÒæ  ´Ñ§¢Öé¹àÃ×èÍÂæ

                ¨Ð¾ºÇèÒ  ÊÑè§àºÒ  ¤¹¨ÐµºàºÒ  ÊÑè§áÃ§æ  ¤¹¨ÐµºË¹Ñ¡  º·àÃÕ¹ÊÑè§ÍÐäáçãËéÃÕº¨ÃÔ§¨Ñ§ ÍÂèÒ¤èÍÂæ

                6.  ·´ÊͺÇèÒ  ¡ÒÃÊ×èÍÊÒà ªÑ´à¨¹á¹è¹Í¹

                -  ¾Ù´¡ÅØèÁ˹Ö觠 áµèËѹ˹éÒä»·Ò§¡ÅØèÁ  2  ´ÙÇèÒÁÕ¡ÒÃËŧËÃ×Íà»ÅèÒ

                -  ¾Ù´¡ÅØèÁÊͧ  ´ÙÇèÒ¡ÅØèÁ  1  ËŧËÃ×Íà»ÅèÒâ´ÂËѹ˹éÒÁͧ·Ò§Í×è¹

                º·àÃÕ¹  ËÒ¡¡ÒÃÊÑè§áÅÐÍÒ¡Òâͧ¼ÙéÊÑè§äÁèÊÍ´¤Åéͧ¡Ñ¹  ¼Ùé·ÓµÒÁÂèÍÁÊѺʹ

                7.  ·´ÊͺÇèÒ  ¡ÒÃÊÑè§à¢ÒáÅéÇ  ·Óáçà»ç¹ä»äÁèä´é  ÊÑ觡ÅØèÁ  1  ÇèÒ  ÊÑè§à¢ÒãË鵺áÃ§æ  áÅÐËÒ¡ÊÑè§Ë¹Ñ¡æ  ãË鵺àºÒæ  ·Óä»ÊÑ¡¤ÃÙè  ¨Ð¾ºÇèÒ·ÓäÁèä´éÊÑè§Ë¹Ñ¡¡ç¨Ð˹ѡµÒÁ  ·Óàªè¹à´ÕÂǡѹ¡Ñº¡ÅØèÁ  2

                8.  ·´ÊͺÇèÒ  ¡ÒÃà»ÅÕ蹧ҹãËÁèÂèÍÁ¼Ô´¾ÅÒ´  ÊÅѺÊÁͧ

                -  ÊÑ觡ÅØèÁ  1  ãË鵺  2  ·Õ

                -  ÊÑ觡ÅØèÁ  2  ãË鵺  1  ·Õ

                ·´Åͧ·Ó´Ù  ¤¹¨ÐàÃÔèÁÊѺʹ  ·ÓÊÑ¡¤ÃÙèãË­è¡ç¨Ð·Óä´é

 

         

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹