Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¤Ó¶ÒÁ·Õè¤ÇõͺÊÓËÃѺͧ¤ì¡Ã

Good  Question  for  Organization

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

          ¤Ó¶ÒÁ¹Ñé¹  ¨Ðà»ç¹µÑÇÊСԴã¨ãËéËҤӵͺ  ËÒ¡àÃҵͺäÁèä´é  ¡ç·ÓãËéàÃÒÃÙéÇèÒ  àÃÒÂѧäÁèÃÙéàÃ×èͧÍÐäÃàÅ  ËÒ¡µÍºä´é¡ç¨ÐÁÑè¹ã¨ÇèÒ  àÃÒ¤§à»ç¹Í§¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé  ÁØè§ËҤӵͺ  áÅмÅÅѾ¸ì  àÃÒÃÙéÇèÒͧ¤ì¡Ã¨Ð¾Ñ²¹Òä»·ÔÈ·Ò§ä˹

                1.   â¤Ã§¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹ä´é»ÃÐËÂÑ´»ÕÅСÕèÅéÒ¹ºÒ·

                2.   ãªéà¤Ã×èͧÁ×ÍÍÐäÃ㹡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìà¾×èÍÅ´µé¹·Ø¹  àªè¹  Why - Why  analysis  ËÃ×ÍÍÐäÃ

                3.   ÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¨Ðä´éÁÒ«Ö觢éÍÁÙÅ  áÅÐâ¤Ã§Å´µé¹·Ø¹  ÁÒ¨Ò¡ÇÔÈǡà ËÑÇ˹éÒ  ªèҧ෤¹Ô¤

                4.   ÇÔ¸Õ¡ÒÃáºè§»Ñ¹¢éÍÁÙÅ  ·ÓÍÂèÒ§äÃ

                5.   â¤Ã§¡ÒùÑé¹ÁÕ¤¹ÁÒ¹Óàʹ͠ ËÃ×͹ÒÂÊÑè§

                6.   ËÅѡࡳ±ì¡ÒþԨÒóÒâ¤Ã§¡Ò÷Õè¹ÓàʹÍÇèÒ  ÊÁ¤Ç÷ÓËÃ×ÍäÁè  ´Ù¨Ò¡ÍÐäà ã¤Ã¤×ͼÙé͹ØÁѵÔ

                7.   ÁÕ¡ÒÃÊ觤¹ä»´Ù§Ò¹·Ñé§ÀÒÂã¹áÅеèÒ§»ÃÐà·ÈÍÂèÒ§äÃ

                8.   ÍÂÒ¡·ÃÒºâ¤Ã§ÊÃéÒ§µé¹·Ø¹¡ÒüÅÔµÇèÒÁÕÊÑ´ÊèǹÍÂèÒ§äÃ㹡ÅØèÁ¾Åѧ§Ò¹¹Õéà»ç¹àª×éÍà¾ÅÔ§

                      Çѵ¶Ø´Ôº  ¤èÒÇÔà¤ÃÒÐËì  ¡ÒëèÍÁºÓÃا  à»ç¹µé¹

                9.    ¡Ò÷Óà·Õºà¤Õ§  (Bench  Marking)  ·ÓÍÂèÒ§äà ÀÒÂã¹»ÃÐà·È  ËÃ×ÍÃдѺâÅ¡

                10.  ·ÓäÁâç§Ò¹¨Ö§ä»¼Ù¡µÔ´¡Ñºµé¹·Ø¹á»Ã¼Ñ¹ÁÒ¡

                11.  µé¹·Ø¹á»Ã¼Ñ¹ÁÕ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§  41 ÁÒ¡ä»ËÃ×͹éÍÂÊØ´áÅéÇ

                12.  ¡ÒÃà·Õºà¤Õ§  â´Â«×éÍ¢éÍÁÙŨҡ  Whitehopleman   ãªéࡳ±ì  0  ¶Ö§  5  ´ÒÇ  µé¹·Ø¹¨Ð´Ù

                       ÂÒ¡  à¹×èͧ¨Ò¡¤èÒà§Ô¹  áÅе鹷ع¡Òâ¹Êè§àª×éÍà¾ÅÔ§µèÒ§¡Ñ¹  µÒÁáµèÅлÃÐà·È¡çä»´Ù·Õè¡ÒÃ

                       ãªé¾Åѧ§Ò¹á·¹  µÑÇÍÂèÒ§

                                ¡ÓÅѧ¾Å  (Man  pones  5  ´ÒÇ

                                ¾Åѧ§Ò¹  (Energy)   4  ´ÒÇ

                                ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹  (Reliability)  4  ´ÒÇ

                                ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  (Environment4  ´ÒÇ

                                ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  (Safely)  3  ´ÒÇ

                13.  ¡ÒôÙÊØ¢ÀҾͧ¤ì¡Ã  (OHI ãªéã¤Ã»ÃÐàÁԹẺÊͺ¶ÒÁ  ÁÕ¡Õè´éÒ¹  áÅмÅà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ

                14.  ¨Ø´¤ÇþѲ¹Ò¢Í§Í§¤ì¡Ã  ÁÕÍÐäúéÒ§  àªè¹  ¾Ù´¨Ò¡Ñ¹  áµèäÁè¹Ô¹·Ò¡Ñ¹  à»Ô´ã¨  ¡ÅéÒáÊ´§

                       ÍÍ¡  ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

                15.  ´ÙÃдѺ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  (Empowerment ´Ù¨Ò¡ÍÐäà ´Ùà»ç¹  RC  ·ÓÍÂèÒ§äà â´Âã¤Ã

                16.  ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¡ÅéÒáÊ´§ÍÍ¡  (Assertion)  ·ÓÍÂèÒ§äà  ¤ÇÒÁËÁÒ¤×ÍÍÐäà ÁÕàÍ¡ÊÒÃ

                       ͸ԺÒÂËÃ×ÍäÁè  ÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÃдѺ¤ÇÒÁ¡ÅéÒ  ÇÑ´¼ÅÍÐäÃ

                17.  ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧ¾¹Ñ¡§Ò¹  ´Ù¨Ò¡ÍÐäÃËÒ¡äÁè¹Ñº MSP  ´Ù¨Ò¡ÍѵÃÒ¡ÒÃÅÒ

                       ÍÍ¡  ¨Ó¹Ç¹ÇѹÅÒ¡Ô¨

                18.  ¡ÓÅѧ¾Å»Õ·ÕèáÅéÇ  à·èÒäà »Õ¹Õéà·èÒäÃ

                19.  ¢éÍÃéͧàÃÕ¹´éÒ¹ºØ¤¤Å  ¼èÒ¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÁÕËÃ×Íà»ÅèÒ  ÊèǹãË­èà»ç¹àÃ×èͧàÅç¡

                        ¹éÍ  ¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè  ËÃ×ÍàÃ×èͧÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ

                20.  ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ龹ѡ§Ò¹´Ù¨Ò¡ÍÐäà ´Ù¨Ò¡  Man-day  º·àÃÕ¹ÃÙé  (OPL)

                21.  ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁÁÕÍÐäúéÒ§  QCC ,   Ok  do  it , Team  Pay  ·Õèà¹é¹  KPI 

            22.  ÊÑ´Êèǹ¼ÙéªÒ : ¼ÙéË­Ô§  à»ç¹ÍÂèÒ§äà ËÃ×ÍÁÕ¼ÙéË­Ô§¡Õè %  ͧ¤ì¡Ã¤ÇÃÁÕ ¼ÙéË­Ô§à·èÒäèÐ

                       àËÁÒÐÊÁã¹áµèÅлÃÐàÀ·¢Í§Í§¤ì¡Ã/µÒÁÅѡɳЧҹÁÕ¼ÙéË­Ô§ÍÂÙèã¹Í§¤ì»ÃЪØÁËÃ×ÍäÁè

                       ÁÕ¢éͤԴᵡµèÒ§¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙéË­Ô§ËÃ×ÍäÁè

                23.  ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Âѹà»ç¹ÍÂèÒ§äà à¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×ÍÅ´  ÁÕ¤¹à¡èÒËÒÂä»  áÅФ¹ãËÁèà¢éÒÁÒÍÂèÒ§äÃ

                24.  ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ  ŴŧËÃ×ÍäÁè  à¾ÃÒÐà˵Øã´à»ç¹·Õ边ѡ§Ò¹  ËÃ×ͤÃͺ¤ÃÑǢͧ¾¹Ñ¡§Ò¹

                25.  ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧÅÙ¡¤éÒÀÒÂã¹»ÃÐà·Èà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ

                26.  ·ÓäÁá¼¹¸ØáԨÃÐÂлҹ¡ÅÒ§  (MTP)  ¨Ö§ãªéÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉËÁ´  µéͧ¡ÒÃà»ç¹¹Ò¹ÒªÒµÔËÃ×Í

                       à§×è͹䢢ͧ¼Ùé¶×ÍËØé¹  áÅéÇá¼¹´Ñ§¡ÅèÒǨСÃШÒµèÍãË龹ѡ§Ò¹«Öè§ÊèǹãË­èà»ç¹¤¹ä·ÂÍÂèÒäÃ

                27.  ÍèÒ¹ÀÒÉÒä·Â·Õèà»ç¹¹âºÒÂáÅÐá¼¹¨Ðà¢Õ¹Ẻä·Â  ¤Ô´áººä·Âáµèá¼¹ÃÐÂлҹ¡ÅÒ§

                       à¢Õ¹à»ç¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉáÅéǤԴẺä·Â  ËÃ×ͤԴẺÍѧ¡ÄÉËÃ×Íà»ÅèÒ

                28.  ÁÕâ¤Ã§¡ÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ  à¾×èÍà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÙèÃдѺâÅ¡ÍÂèÒ§äà à¹é¹à¢Õ¹  ËÃ×Í¡ÒÃà¨Ã¨Ò

                       (¿Ñ§áÅоٴ)

                29.  ÁÕ¡ÒÃãªéá¼¹¡ÅÂØ·¸ì  µÒÁÊÁ´ØŻѨ¨Ñ  (BSC ËÃ×Íà»ÅèÒ

                30.  ÍÂÒ¡·ÃÒºÇÔ¸Õ¡ÒõèÍÊÙèã¹·Ò§µÅÒ´¡Ñº¤Ùèá¢è§´éÒ¹ÊÔ¹¤éÒ  áÅдéÒ¹ÊÔ¹¤éÒÊÓàÃç¨ÃÙ»

                       ÁÕÊÔ¹¤éÒá¢è§¢Ñ¹ËÃ×Íà»ÅèÒ  (Fighting  Brand)

                31.  ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÊÙé¡Ñº¨Õ¹á´§  ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äà à¾ÃÒÐà˵Øã´

                       ¤Ø³ÀÒ¾à´è¹  -  ÊÙè¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾µèÓ

                       à¾ÔèÁ¾Ñ¹¸ÁԵà -

                       Å´µé¹·Ø¹µèÍà¹×èͧ  -  ãËéÁÕÊÒ»èÒ¹ÂÒÇ´éÒ¹µé¹·Ø¹

                       ãªéà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¶Ù¡  -  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¨Õ¹

                        ä»Å§·Ø¹µèÒ§»ÃÐà·È  -  à¾ÔèÁ°Ò¹¼ÅÔµ

                32.  ÁÕá¼¹¡ÒÃÍÍ¡¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁèËÃ×Íà»ÅèÒÇèÒ  áµèÅлըÐÍÍ¡ÊÔ¹¤éÒãËÁèÍÐäÃ

                33.  ÁÕ¡ÒÃóç¤ìàÃ×èͧ  ¹Çѵ¡ÃÃÁ  ·ÕèʹѺʹعÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÍÐäúéÒ§  «Ö觷ÕèÁÒ¨Ò¡

                                -  ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹·Ø¡»Õ

                                -  ¹âºÒÂÅ´µé¹·Ø¹  ¶Ù¡ÊÑè§ÁÒ

                                -  ¨Ò¡¡ÒÃàËç¹âÍ¡ÒÊ·Õè¨ÐÅ´

                                -  á¡é»Ñ­ËÒ¤ÇÒÁÂØè§ÂÒ¡ãËéàÃÕº§èÒÂÊдǡ

                34.  »Ñ­ËÒ㹡Ò÷ӹÇѵ¡ÃÃÁÁÕËÃ×Íà»ÅèÒ

                                -  ¡ÒÃâµéáÂé§

                                -  ¡Ò÷ÓãËéâ¤Ã§¡ÒüèÒ¹

                                -  ¡Ò÷ÓÇÔ¨ÑÂ

               

ÊØ´·éÒ¹Õé  ËÇѧÇèÒ¤§à»ç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒûÃѺ»Ãاͧ¤ì¡ÃãËéà»ç¹àÅÔȵèÍä»

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹