Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

22  àÁÉÒ¹  2550

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

à¡ÁµºÁ×ÍÊÃéҧʵԤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Game for Safety Conscious  from Hands Hitting

 

Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì

ÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÒã¨àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹àªÔ§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙé¨Ò¡¡Òû¯ÔºÑµÔ ¼èÒ¹¡ÒèÓÅͧ»Ñ­ËÒ´éÇ¡ÒõºÁ×Í

 

ÊÔ觷Õè¨ÐµéͧàÃÕ¹ÃÙé

¡Ò÷Õè¨Ð·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§»ÅÍ´ÀѨеéͧÁվĵԡÃÃÁ´Ñ§µèÍ仹Õé

-        ·Ñ¡ÉÐ ªÓ¹Ò­ (·Ó)

-        á¤ÅèǤÅèͧÇèͧäÇ (·Ó)

-        ¡Ò÷ӧҹÃèÇÁ¡Ñº¤¹Í×è¹ (·Ó)

-        Ê×èÍÊÒà (¾Ù´)

-        àË繶١µéͧ (¤Ô´ ÍغѵÔà˵ػéͧ¡Ñ¹ä´é  ¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·à»ç¹Ë¹·Ò§áË觤ÇÒÁµÒÂ)

-        ¤ÇÒÁäÁè¼Ô´¾ÅÒ´ (à¾ÕÂþÂÒÂÒÁ)

-        µÍ¡ÂéÓ      (ʵÔ)

-        Ãͺ¤Íº (ʵÔ)

-        ÃÐáÇ´ÃÐÇѧ (ʵÔ)

-        ¤ÇÒÁà¢éÒ㨠äÁèÊѺʹ  (»í­­Ò)

 

¡ÒÃàÅè¹à¡Á

-        áºè§¡ÅØèÁ ÍÂèÒ§¹éÍ 2 ¡ÅØèÁ

-        ºÍ¡ãËé¡ÅØèÁ 1 µº 1 ¤ÃÑé§ ¡ÅØèÁ 2 µº 2 ¤ÃÑé§

-        ´Ù¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ  â´ÂºÍ¡à»ÍÃìà«ç¹µì¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ (0-100%)

-        ´Ù¡ÒþѲ¹Ò ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó ºèÍ µÍ¡ÂéÓ  

-        ¾Ù´¦èÒàÇÅÒãËéà¾ÅÔ¹  ºÍ¡ãË鵺Á×Í  ´Ù´éҹʵÔ

-        ¾Ù´ÊÑ觡ÅØèÁ1 áµèªÕéä»·Õè¡ÅØèÁ 2  ´Ù¤ÇÒÁÊѺʹ¨Ò¡¡ÒÃÊÑ觧ҹ »ÃÐàÀ· »Ò¡ÇèÒµÒ¢ÂÔº

-        à»ÅÕ蹡µÔ¡Ò ãËé¡ÅØèÁ 1 µº 2 ¤ÃÑ駠 áÅÐÊÑ觡ÅØèÁ  2 ãË鵺  1 ¤ÃÑé§

-        ´Ù¤ÇÒÁÊѺʹ  ¢Í§¡ÒÃÊÃéÒ§¡µÔ¡ÒÂÒ¡æ ·Õè¢Ñ´¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡

-        à»ÅÕ蹡ÅѺÁÒẺà´ÔÁ   ÊÑè§ãËÁè  ´Ù¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§´éÒ¹¡Òä׹¡ÅѺ·Õèà´ÔÁ

-        ÊÑè§ãËé Ëѹ˹éÒà¢éÒËҡѹ  ã¹áµèÅСÅØèÁ  ÊÑ觵ºÁ×ͤ¹Êͧ¤¹¤¹ÅÐÁ×Í

-        ´Ù¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁàÃ×èͧ¡Ò÷ӧҹà»ç¹·ÕÁ à´ÔÁà¤Âà¡è§¤¹à´ÕÂÇ ¾Í·Ó§Ò¹à»ç¹¡ÅØèÁ¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§äà ãËéÊÅѺ¡Ñ¹·Ñé§Êͧ¡ÅØèÁ

-        ·´ÅͧÊÑè§ãËéãªé 2 Á×Í µº¾ÃéÍÁæ¡Ñ¹ ´éǤ¹Êͧ¤¹

-        ´Ù¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ áÅСÒþѲ¹Ò¨Ò¡¡Ò÷ӫéÓ

-        ¾Ù´ºÃÃÂÒÂàÃ×èͧÍ×è¹æ  ä»àÃ×èÍÂæ   ¾Íä´é¨Ñ§ËÇÐ ¡çÊѧµºÁ×Í

-        ÊѧࡵؤÇÒÁ¾ÃéÍÁ  ´ÙàÃ×èͧ¹ê͵¤ÅÒ  àÇÅÒ·Ôé§ä»¹Ò¹æ  ¡ç¨ÐËÂè͹ÂÒ¹ äÁè¾ÃéÍÁú

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹