Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

13  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¡ÃШÒÂÍÓ¹Ò¨µÒÁ·ÔÈ·Ò§ãËÁè

Empowerment  in  New  Way

 

¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨

                -  ¾Ñ²¹Ò¤¹µÒÁ  RC

          -  »ÃÐà´ç¹  4  ÍÂèÒ§ÁÕ  ·ÕÁ ¤Ø³¤èÒ àÃÕ¹ÃÙé Ê×èÍÊÒÃ

»ÃÐàÁÔ¹

                -  »ÃÐàÁÔ¹ÃдѺ·Ñé§ËÑÇ˹éÒáÅÐÊÁÒªÔ¡

                -  ·Ó·Ø¡à«ÅÅì

                -  ¨Ò¡áººÊͺ¶ÒÁ

                -  ¾Ù´¤Ø¡ѹ  ÇèÒÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºáººÊͺ¶ÒÁ

à»éÒËÁÒÂ

                -  ·Ó§Ò¹Å×è¹äËÅ

                -  ÁÕ¤ÇÒÁÊآ㹡Ò÷ӧҹ

                -  à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸Ô§Ò¹·ÕÁ

¡Òþٴ¤ØÂ

                -  Êзé͹»Ñ­ËÒ¡Ò÷ӧҹ

                -  ºÒ§àÃ×èͧà¡Ã§ã¨¹Ò  ãªéºØ¤¤Å·ÕèÊÒÁ  Êͺ¶ÒÁ  ÃѺÃÙé¤ÇÒÁÍÖ´ÍÑ´ã¨

                -  ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Ó§Ò¹  ÃÐËÇèÒ§à«ÅÅìà´ÕÂǡѹáÅТéÒÁà«ÅÅì

                -  ¤ÇÒÁàÊÕ觠 àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ÍÓ¹Ò¨´Óà¹Ô¹¡Òà ¡®¡µÔ¡ÒºÃÔÉÑ·

                -  ¤ÅÒ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇšѺ¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨ à»ç¹¡Òûé͹¢éÍÁÙÅ¡ÅѺ  áÅÐá¡éä¢

à¹×éÍá·é¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨

                -  äÁèãªèà¾ÔèÁÃдѺ  RC  ÁÒ¡¹Ñ¡

                -  à¹é¹»ÃѺ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¼Ùé¹ÓáÅÐÊÁÒªÔ¡

                -  ¼Å¾ÅÍÂä´é¨Ò¡¡ÒÃà¢éÒä»Êͺ¶ÒÁ  »ÃÐàÁÔ¹  RC  

          -  ¡ÒÃà¢éÒá¡éä¢ÁÕ  ÃÍäÇé¡è͹  ãªéÊÒºѧ¤ÑººÑ­ªÒàÍÒä»·ÓµèÍ

ÃѺÃÙéºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡Ò÷ӧҹ

                -  ÃÙéÇèÒäÁè»ÅÍ´ÀѨ¹äÁè¡ÅéÒ·Ó§Ò¹ ËÃ×Í»®Ôàʸ¡Ò÷ӧҹ

                -  ÁÑè¹ã¨ÇèÒàÃÒ´ÕàÃ×èͧ ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  äÁèÁÕ½Øè¹  ËÃ×ÍÊ¡»Ã¡¹èÒ´Ù

                -  ¡ÅѺ仴ٷÕèÃкºÇèÒµÔ´¢Ñ´ÍÐäà ·ÓäÁäÁè·Óàͧ  »ÅèÍÂãËéÃÍÁÒ¶Ö§¹ÒÂ

                -  ¡Òûé͹¢éÍÁÙÅ¡ÅѺä´éÃѺÁÒ  ¾ÍÁÒÍÕ¡Ãͺ¡çÂѧäÁèä´éá¡é¢Í§à¡èÒàÅ  ¤¹¨Ð·éÍ

                -  ºÒ§¤¹ã¹ÊÁÒªÔ¡·ÕÁ  Áͧà»ç¹¤èÒà©ÅÕè  ÍÒ¨ãËé´ÙÃÒ¤¹´éÇÂÇèÒÁջѭËÒ  á¡éºÒ§¤¹à·èÒ¹Ñé¹

                -  »Ñ­ËÒ¤ÇÒÁäÁèà¢éÒ㨢ͧà¢ÒÇèÒ  ·ÓäÁµéͧÁÕ¡®  ÍÂèÒ§¹Õé´éÇÂ

                -  ¤Ó¶ÒÁ»ÅÒÂà»Ô´  äÁèªÕé¹ÓÇèÒâ¤Ã§ÊÃéÒ§§Ò¹áºè§§Ò¹¡Ñ¹ÍÂèÒ§äà ¤ÓµÍºÍÒ¨ÍÍ¡ÁÒËÅÒÂÁÔµÔ¨Ðä´éÍÍ¡ÁÒä´éËÅÒÂàÃ×èͧ

¡ÒÃáºè§»Ñ¹¤Ø³¤èÒ

                -  ÇèÒ·ÓÍÐäÃä´éÍÐäúéÒ§

¡ÒÃÃѺàÃ×èͧ

                -  äÁèä»»ÃÐàÁÔ¹¡çäÁèÃÙé

                -  ËÒ¡ÃÙéáÅéÇ äÁèá¡é䢡çäÁè´Õ

                -  ËÒ¡ÃÙéáÅéÇá¡é䢡ç¨Ð¾Ñ²¹Ò¢Öé¹

¡ÒÃÃѺ¿Ñ§ÅÙ¡¹éͧ

                -  ¹ÒÂà»Ô´àÇ·ÕãËéÅÙ¡¹éͧà»Ô´ã¨

          -  ¤Ó¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺ¸ØáԨ  ÇèÒ¢éÒ§ÅèÒ§¤Ô´ÍÂèÒ§äà àªè¹  TPM  ¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹  KPI  ¡ÒûÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹

                -  à¾×èÍÂ×¹ÂѹÇèÒ¤¹ã¹Í§¤ì¡ÃʹѺʹع

¡Ã³ÕµÑÇÍÂèÒ§

                -  ͧ¤ì¡Ãà»ç¹¤¹à¡è§  áµè¹ÒÂÊÑè§ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ

                -  àÍÒ¤¹à¡è§æ  ÃдѺµé¹æ  ÁҤػÅèÍÂãËé¾Ù´ä»àÃ×èÍÂæ  ¹Ò¡稴ºÑ¹·Ö¡ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ

                -  àÍÒá¹Ç¤Ô´¢Í§ÅÙ¡¹éͧ  ÁÒ»ÃѺ¡ÅÂØ·¸ãËÁè  «Ö觪ÕÇÔµ»¡µÔà¢ÒäÁè¡ÅéÒ¾Ù´

                -  ͧ¤ì¡Ã¹Õé¡ç¨Ðä´é¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍÊÙ§ÁÒ¡¨Ò¡ÅÙ¡¹éͧ

 

 

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹