Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨ÁØÁÁͧÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ

Empowerment  in  Practice

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

          ¡ÒüÅÔµà´ÔÁẺ¤¹·Ó§Ò¹à»ç¹¡Ðæ  ÃÇÁ  3  ¡Ð  à¾×èͨзӡÒüÅÔµ  µÅÍ´  24  ªÑèÇâÁ§  µéͧÍÒÈÑÂÅÙ¡¾Õè¤ØÁµÅÍ´àÇÅÒã¹áµèÅСР ÇÔ¸ÕãËÁèãËéËÑÇ˹éÒà«Å¤¹à´ÕÂǤØÁ·Ø¡¡Ð  ·ÓãËéãªé¾¹Ñ¡§Ò¹¤ØÁà´ÔÁ¨Ò¡  40  ¤¹  àËÅ×Íá¤è  14  ¤¹  ¹Õéà»ç¹µÑÇÍÂèÒ§¢Í§¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨

                ¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁä´éà»ÃÕº·Ò§¸ØáԨµéͧ·Ó  5  ÍÂèÒ§  áÅСÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨à»ç¹¢Ò˹Öè§

                ¹ÔÂÒÁ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  äÁèãªèá¡éÍÓ¹Ò¨´Óà¹Ô¹¡Òà áµèà»ç¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨠 »ÃѺ»Ãاͧ¤ì¡ÃãËéÃÒº¢Öé¹  Å´ÊÒºѧ¤ÑººÑ­ªÒ  áÅÐ

                Ê͹ãËéà¢Òà»ç¹¤¹à¡è§  ·Ò§´éÒ¹·ÕÁ  ¡ÒÃáºè§»Ñ¹¤Ø³¤èÒ  ¡ÒÃÊ×èÍÊÒà áÅСÒÃàÃÕ¹ÃÙé

                ¡Ò÷ÓãËéà¢Òà¡è§  ¤ØÁ·ÕÁä´é¨Ð·ÓÍÂèÒ§äà µéͧÁÕ¡ÒäǺ¤ØÁ  ¡ÒÃà½éÒµÔ´µÒÁ  ¡ÒÃÍӹǻÃÐâª¹ì  ¡ÒÃÅͧ»ÅèÍÂãËé·Óàͧ

                ºéÒ¹¡ÃШÒÂÍÓ¹Ò¨  â´ÂÁդس¤èÒ·Ò§¤ÇÒÁä´éà»ÃÕº  5  ÍÂèÒ§  à»ç¹°Ò¹  àÊÒà»ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁ  ·ÓµÑÇà»ç¹¼ÙéÍӹǻÃÐ⪹ìà»ÅÕ蹺·ºÒ·¨Ò¡à´ÔÁà»ç¹¼ÙéÊÑ觡Òà à¾×èͼÅáËè§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§Í§¤ì¡Ã  ä»ÊÙèÇÔÊÑ·Ñȹì

                Ê͹ªèÒ§äÁèãËéá¢ç§à¡Ô¹ä»  ä»ËÑ´ÇÒ´ÀÒ¾ºéÒ§ ¡ÒÃÊÃéÒ§ãËéàÃÕ¹ÃÙé  Êè§ÅÙ¡¹éͧä»àÃÕ¹ÃÙé  ËÒÂä»àÅ  à´×͹¤ÃÖè§â´ÂäÁèµéͧ¡ÅÑǵ¡§Ò¹  ¹Ò¨Фǧ§Ò¹äÇé½Ö¡ãË餹àÃÕ¹ÃÙé  äÁè¡ÃÐâ´´¤ÇÒÁ¤Ô´àÃçÇà¡Ô¹ä»

                ¨ÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁàª×èÍ  ãËéÁÒ·Ó  OK  do  it  ãËé¹ÒÂÁҿѧàÅ  ºÍ¡àÅÂÇèÒ  No/Yes  ËéÒÁ´Í§§Ò¹  àÁ×èÍ  OK  ¡çãËéä»·ÓàÅÂ

                §Ò¹ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ìäÁèÍÂÒ¡ãËé·Óá¤è˹èǧҹªØÁª¹  áµèà»ç¹§Ò¹¢Í§¤¹·Ñé§âç§Ò¹   à»ÅÕè¹á»Å§ãËÁè¨Ò¡à´ÔÁàÍÒà§Ô¹ä»ãËéªØÁª¹à¢Ò  à»ç¹ÁÒ·ÓãËéà¢Ò  ËéÒÁ¨éÒ§·Ó¢Í§ãËé·Óàͧ  ·ÓµÑÇẺ¤èÒÂÍÒÊÒ  ãËéà´ç¡ÁÒà·ÕèÂÇâç§Ò¹à´ÕëÂǹÕé½Øè¹¹éÍ¡çÊÁÒÃ췾͠ ¡ÅéҾͷÕè¨ÐãË餹ÁÒà·ÕèÂÇ

                ÅͧÁҴټŧҹ·Ò§¸ØáԨ  àÁ×èÍ·ÓÁÒ¡ à»ç¹·ÕÁ¼Å§Ò¹ ·Ò§¸ØáԨ¡ç´Õ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  ÊÔé¹à»Å×ͧ¾¹Ñ¡§Ò¹Å´Å§

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹