Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒáÃШÒÂÍӹҨẺãªéËÁÇ¡  6  ãº

Empowering  by  6  hats

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

2  ¾ÄȨԡÒ¹  2549

Font : Tahoma

 

          ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨¨ÐÁØè§à¹é¹ãËéà¡Ô´¹Çѵ¡ÃÃÁ  (Focus  Inno) ÁÒ¡¢Öé¹  CEO  áÍÃìàÍà«Õ´ÙÇѲ¹¸ÃÃÁ  (Culture)  ÅÙ¡¹éͧ·Ò§àÍà«Õ  ¨ºÍѧ¡ÄÉ  ¤¹ÂØâûäÁèàËÁ×͹¡Ñ¹  ¤¹àÍà«Õ´ÙÁÑ¡¨ÐÃÍãËé¹ÒÂÊÑ觨֧¨Ð·Ó

                ¡ÒâѴ¢ÇÒ§¡ÒäԴ  ¡ç¤×ÍäÁèà»Ô´âÍ¡ÒÊãË餹¤Ô´ äÁè¡ÅéÒ·Ó  µéͧÊ觴Һ  ¡ÓÅѧÁͺÍÓ¹Ò¨´Óà¹Ô¹¡Òà ÂÍÁãËé·Ó¼Ô´¾ÅÒ´ºéÒ§  ãËéÅͧ´Ù  ËÒ¡¡ÅÑǼԴ¾ÅÒ´¡çãªé  6  hats  ÁͧãËéÃÍºæ  ´éÒ¹ãËé¤Ãº·Ø¡´éÒ¹àÃÒÁÑ¡¨ÐãªéµÒÁ»ÃÐʺ¡ÒÃ³ì  (ÊÕá´§)  Åͧ¿Ñ§¤¹Í×è¹·Õè¾Ù´äÁèà¢éÒËÙºéÒ§

                ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨ÂÍÁãËéÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ觠 (Risk)  ºéÒ§  ãËéËÒÊÔ¹¤éÒãËÁè ¡Ãкǹ¡ÒüÅÔµãËÁè áÅÐÃٻẺ¸ØáԨãËÁè (new  product  new  process  and  new  busier  model)   

          ¹Ó¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ件èÒ·ʹãËéÅÙ¡¹éͧ¿Ñ§µéͧᵡµèÒ§ 仨ҡà´ÔÁ ¨Ò¡·ÓÊÔ¹¤éҤسÀÒ¾´Õà´ÕëÂǹÕé  ¤Ùèá¢è§·Óä´éËÁ´  áÅéÇÂѧÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÍÕ¡

                Åͧä»ËÒ¤ÇÒÁµéͧ¡Òà (Need ·Õè«Ñº«é͹¢Ö鹨ҡÅÙ¡¤éÒ  µéͧÁÕºÃÔ¡ÒÃá¶Á¨Ò¡¡ÒâÒ  ÊÔ¹¤éÒ  ÅÙ¡¤éÒ¹Óä»ãªéáÅéÇ»ÃзѺã¨ËÃ×Íà»ÅèÒ

          «×éÍà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¹Ñ´àÇÅÒÊè§Åèǧ˹éÒ  Â×¹Âѹ¡è͹ 1  Çѹ  ÁÒ¡è͹àÇÅÒàÅ硹éÍ  »ÃСͺàÊÃ稠 àÂç¹æ  â·Ã¡ÅѺÁÒ¶ÒÁÇèÒàÃÕºÃéÍÂäËÁ  à»Ô´ªèͧ·Ò§¡è͹Êè§ÁͺÃѺ ¢éÍÁÙÅÂé͹¡ÅѺµÃ§æ  ËÒ¡äÁè¾Ö§¾Í㨠 ãËé·Ó·Ñ¹·Õ·Ñ¹ã´ÃкÒÂÍÍ¡ÁÒ

                ͹Ҥµµéͧ¡ÒÃÊÔ¹¤éҤس¤èÒÊÙ§  (Hi - Value  Product)  áÅкÃÔ¡ÒþÍã¨ÊÁ´ØšѺÃÒ¤Ò´éÇ  á¡é»Ñ­ËÒãËéÅÙ¡¤éÒàºç´àÊÃ稠 (Total Solution)  ¤Ø³¤èÒµéͧµÃǨÊͺÍÂÙèàÊÁÍ

          ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ãËé¤Ô´  6  hat  ¤Ô´ËÅÒÂËÑǨЪèÇÂÅ´¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ä´é  6  hat  äÁèà¤ÃÕ´㹡óվٴã¹ÊÔè§áµ¡µèÒ§ä´é  à»ç¹º·ºÒ··ÕèµéͧàÅè¹·ÕèËÅÒ¡ËÅÒ¤ú¶éǹ  ä´éÃÐÁÑ´ÃÐÇѧáÅéÇ  áµèâÍ¡ÒʹéÍ·Õè¨Ðà¡Ô´  ¨§·Ó  ãËé ½Ö¡ºèÍÂæ 

                ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäìÊÃéÒ§¹Çѵ¡ÃÃÁ µéͧÁÕºÃÃÂÒ¡ÒÈ  äÁèà¤ÃÕ´äÁèÃÐÇѧµÑÇÁÒ¡  µéͧʹء  Ê´ãÊ  ʹѺʹع㹡Ò÷ӧҹ  ¤Ô´áµ¡µèÒ§  ¤Ô´á»Å¡æ  ä´é

                ÁͺÍÓ¹Ò¨áÅéÇ»Åè͵èÍ  ÍÂèÒàÍÒà¢éÒÍÂèÒ§à´ÕÂÇãËé»ÅèÍÂÍÍ¡´éÇÂ

                µéͧŴÀÒÃÐ Êèǹ˹Ö觠 à¾×èÍÁÕàÇÅÒä»ÊÃéÒ§ãËÁè·ÕèÁդس¤èÒÊÙ§ã¹Í¹Ò¤µ  àÃ×èͧ¢Í§ÅÙ¡¤éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃáÅФÙèá¢è§

                6  Hats  份֡ãË龹ѡ§Ò¹ãªéàÍÒËÁÇ¡  6  㺠 ä»á¢Ç¹äÇéà¾×èÍàµ×͹¤ÇÒÁ·Ã§¨Ó

          Jetblue  ·ÓãË餹¢Ñºà¤Ã×èͧºÔ¹ÁÒ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´äÁèãªè§èÒ  ·ÓÍÂèÒ§äÃãËéÅÙ¡¤éÒäÁè·Ô駢ÂÐŧ¾×é¹  ËÃ×ͪèÇ¡ѹà¡çº¢ÂСç¨ÐÂÔè§ãË­è

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹