Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à¡Á¨èÒÂÂÒ

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

13  ÁÕ¹¤Á  2549

Font : CordiaUPC

 

Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì à¾×èÍãªéà»ç¹º·àÃÕ¹ÃÙé㹡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹

1.       áºè§à»ç¹ 2 ·ÕÁ

2.       áµèÅзÕÁ¨Ñ´¡ÓÅѧ¤¹´Ñ§¹Õé

-          ¤¹¨èÒÂÂÒ               1  ¤¹

-          ¤¹¨Ñ´ÂÒà¢éҶا«Ôº                2  ¤¹

-          ËÁÍ       1  ¤¹

-      ¨¹·.ÊÒ¸ÒóÊØ¢      1  ¤¹

-      ¤¹ä¢é     5-10 ¤¹

        3.     ¡µÔ¡Ò

                        -      ¤¹ä¢éà´Ô¹à¢éÒËÒ¨¹·.ÊÒ¸ÒóÊØ¢      

                        -      ¨¹·.ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¾Ò¤¹ä¢éä»ËÒËÁÍ

                        -      ËÁÍà¢Õ¹ãºÊÑè§ÂÒÇèÒ ÂÒàÁç´ 20 àÁç´

                        -      ¨¹·.ÊÒ¸ÒóÊØ¢¾Ò¤¹ä¢éä»ËÒ¤¹¨èÒÂÂÒ áÅéÇ¡ÅѺä»

                        -      ¤¹¨èÒÂÂÒÃѺãºÊÑè§ÂÒ àÍÒä»Êè§ãË餹¨Ñ´ÂÒ

                        -      ¤¹¨Ñ´ÂҹѺÂÒà¢éҶا«Ôº

                        -      ¤¹¨Ñ´ÂҹѺÂÒÊè§ÁͺÂÒãË餹ä¢é

                        -      ¤¹ä¢éà´Ô¹¡ÅѺ仹Ñè§

        4.     ãªéàÇÅÒá¢è§¢Ñ¹ 5-10 ¹Ò·Õ

        5.     ¹Ñº¨Ó¹Ç¹¤¹ä¢é·ÕèºÃÔ¡Òà  áÅÐà¡çº¤Ðá¹¹¨Ò¡¤¹ä¢é

        6.     »ÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹

                        -      ÍѵáÒûé͹ÂÒà¢éҶا«Ôº    ¨Ó¹Ç¹¡ÒúÃèØÂÒŧ¶Ø§«Ô» àªè¹     ÇÔ¹Ò·Õ/¶Ø§    ¶Ø§/¹Ò·Õ

                        -      ÍѵÃÒ¡ÒúÃÔ¡Òà  ¨Ó¹Ç¹¤¹ä¢é·ÕèºÃÔ¡ÒõèÍàÇÅÒ

                        -      ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧ¤¹ä¢é              %(àµçÁ 100)    ËÃ×Í   à¢ÕÂÇ/àËÅ×ͧ/á´§     ËÃ×Í  1,2,3,4,5 (1:áÂè  2: ¾Íãªé 3: »Ò¹¡ÅÒ§   4: ´Õ 5: ´ÕÁÒ¡)

                ÍØ»¡Ã³ì·ÕèãªéÁÕ ¶Ø§«Ôº àÁç´¡ÃÇ´ËÃ×ÍàÁç´ÊÒ¤Ù (ãªéá·¹ÂÒ) 㺡ÃдÒÉ

        7.     ÊÑÁÀÒɳìËÒËÅÑ¡¡ÒÃ

                     ÊÑÁÀÒɳ젠 ËÑÇ˹éÒ·ÕÁ    à·¤¹Ô¤¡ÒèèÒÂÂÒ  à·¤¹Ô¤ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ãËéÅÙ¡¤éÒ   ÊÑÁÀÒɳìÅÙ¡¤éÒ¤¹·ÕèäÁè¾Íã¨ÁÒ¡æ à¾ÃÒÐà˵Øã´

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹