Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

22  Á¡ÃÒ¤Á  2550

àµÔºâµ¸ØáԨà»ç¹Êͧà·èÒ

Double  digits  growth  (++)

Michael  Tracy

 

       ·ÓäÁºÃÔÉÑ·äÁèàµÔºâµ

                ·ÕèàµÔºâµÁÒ¡à¢Ò·ÓÍÂèÒ§äÃ

                ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äè֧âµàÃçÇ

                ¨ÐºÃÔËÒúÃÔÉÑ·ÍÂèÒ§äÃ

 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒкÃÔÉÑ··ÕèàµÔºâµ´Õ

                ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºÃÔÉÑ·á¹Ç˹éÒ·ÕèàµÔºâµÁÒ¡æ  â´Â੾ÒдéÒ¹  CPU  ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì  à¢Ò·ÓãËéºÃÔÉÑ·âµà»ç¹  2  à·èÒ  ÀÒÂ㹡Õè»Õ  ¹Ò¹ä»ËÃ×Íà»ÅèÒ

                ·ÓäÁ¨Ö§Âҡ㹡ÒÃàµÔºâµ   ¡ÓäÃáµè  1%  àͧ  ·ÓäÁºÃÔÉÑ·¨Ö§·Ã§æ   ¤§·Õè  ÃкºäÁè´ÕµÃ§ä˹

                ºÃÔÉÑ··Õèâµà»ç¹  2  à·èÒ  ¨ÐµéͧºÃÔËÒáÒÃàµÔºâµÍÂèÒ§ÁÕ·Ñ¡ÉоÔàÈÉ  ºÃÔËÒÃẺ·ÑèÇä»  äÁèâµËÃÍ¡  ¾Ç¡âµÁÒ¡æ  à¢Ò¨ÐÁÕâ¿¡ÑÊÁØè§à¹é¹à¡ÕèÂǡѺÅÙ¡¤éÒÁÒ¡  à¢Ò¨Ð¼ÊÁ¼ÊÒ¹¨Ø´á¢ç§¢Í§ÊèǹµèÒ§æ  ÁÒÃÇÁ¡ÑººÃÔÉÑ·

                ¡Óäáè͹ËÑ¡ÀÒÉÕ  à»ç¹´Ñª¹Õ·ÕèÊзé͹¤ÇÒÁÊÒÁÒöºÃÔÉÑ··Õèá·é¨ÃÔ§  àªè¹¢Ò¢ͧ  7  ºÒ·  «×éÍÁÒ  5  ºÒ·  ¡Óäà 2  ºÒ·

                ºÃÔÉÑ··Óä¿àºÍÃìÍÍ¿µÔ¡  á¡é»Ñ­ËÒÊÒ·ͧᴧ  ·ÓãËéÊ觢éÍÁÙÅä´éàÃçÇ¢Öé¹  ·ÓãËéà¡Ô´àÇ纴ѧ  àÈÃÉ°¡Ô¨àÃÔèÁºÙÁ ÁÕ´Í·¤ÍÁà¢éÒÁÒ  ¹Õèà»ç¹¼Å¨Ò¡ÊÒÂÍÍ¿µÔ¡  ºÃÔÉѷŧ·Ø¹ÁÒ¡æ  à¡Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨µèÓ  ¡ÓäÃäÁèä´éµÒÁá¼¹  ¼Å»ÃСͺ¡ÒÃÁչѡÇÔà¤ÃÒÐËìÇèÒáÂè  ¤¹àÅÂà·ËØé¹¢Ò·Ô駠 ËØ鹡絡  µÍ¹¹Õé¡ç¤Ô´ÇèÒÁѹä»àÃ×èÍÂæ  áµèäÁèä´éàµÃÕÂÁá¼¹¶Í  ¤Ô´ÇèÒµÑÇàͧ´ÕäÁèÁÕ¤Ùèá¢è§  ÁÕÃÒÂä´é¡çàÍÒà§Ô¹ä»Å§·Ø¹·ÕèäÁèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡çàÅÂÇÒ´âÍ¡ÒÊ  ¡ÒÃàµÔºâµ  ËÒ¡Áѹµ¡  ËÒ¡ºÃÔÉÑ·äÁè´Õ  ¨Ðµ¡àÃçÇÁÒ¡  Áѹà¡ÕèÂÇ¢éͧ  ¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨  ÁÕ¡Ò÷ӹÒ  ËØé¹¢Öé¹   ËÒà§Ô¹Å§·Ø¹ä´é§èÒ  ¡ç¢ÂÒÂÂÍ´¢ÒÂä´éÁÒ¡¢Öé¹  ËÒ¡¢Ò´ÂÍ´  ¡çáÂèËÁ´µÒÁæ  ¡Ñ¹  ËÒ¡à¨ÃÔ­àµÔºâµ´Õ¡ç¨Ðà¡Ô´âÁàÁ¹µÑÁ   ÁÕáµè¤¹Ê¹ã¨  ÁÒÃØÁ«×é͡ѹãË­è  ÂÒÁáÂè¡çäÁèá¹èã¨ÁÕáµè¤¹·ÕèÁÒµèÍÃͧ¡´ÃÒ¤Ò  ¡çáÂèà¾ÔèÁ¢Öé¹  ºÃÔÉÑ·âµÁÒ¡æ  ¸ØáԨ¢ÂÒ  ¡Ô¨¡ÒâÂÒ  ¾¹Ñ¡§Ò¹¡çâµ  ¢ÇÑ­´Õ  ÅÙ¡¤éÒ¡çÁÒ¡  ÂÒÁáÂè¡çµéͧŴ  »Ô´âç§Ò¹  ¢ÇÑ­µèÓ  ÅÙ¡¤éÒ¡çàÃÔèÁ˹ÕäÁèá¹èã¨

 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒкÃÔÉÑ·ÅéÁàËÅÇ

          1.  ÊÔ¹¤éÒ´ÕáÅéÇäÁè¾Ñ²¹Ò  äÁèʹ㨴٤ÇÒÁʹã¨ÅÙ¡¤éÒÇèÒ µéͧ¡ÒÃÍÐäõèÍ

                2.  ºÃÔÉÑ·  à¹é¹ÊÔ¹¤éÒµÑÇàͧÁÒ¡ä»  ¾ÍÅéÁ¡çáÂèËÁ´  ËÃ×Í¢ÂÒÂÁÒ¡ä»

                3.  µéͧÁÕÊÔ·¸ÔºÑµÃãËÁèæ  à¡Ô´¢Öé¹  ¾ÍËÁ´ÍÒÂØÊÔ·¸ÔºÑµÃ ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹´éÒ¹ÃÒ¤Ò¡ç¨Ðà¡Ô´¢Öé¹

                4.  ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨ã¹µÅÒ´  µéͧ´Ùá¹Çâ¹éÁµÅÒ´

                5.  äÁèµÔ´µÒÁ¤Ùèá¢è§  ÇèÒÁÕ·Ò§àÅ×Í¡·Õè¹èÒʹã¨

               

â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í  ¤Ô´ÇèÒÁÕà·¤â¹âÅÂÕ´Õ ËŧµÑÇàͧ  ¤Ùèá¢è§¤Ô´ÍÂÒ¡ãËéÅÙ¡¤éÒÁÒ¡æ  à¼ÅÍá¾Åçºà´ÕÂÇ  ¡ç¶Ù¡¡Ô¹Êèǹáºè§µÅÒ´ä»

                â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í  àÇÅÒ¤¹ãªéÁÒ¡æ  ¡çàÅÂà»ç¹àÃ×èͧ¢Í§á¿ªÑè¹  áÅСÒáÃШÒÂÊÔ¹¤éÒä»·ÑèÇ

                ¡ÒõԴµÒÁà¢Ò¨Ò¡Í¹ÒÅͤä»à»ç¹´Ô¨ÔµÍÅ  ËÒ¡¡ÃÐáÊä»  àÃÒäÁèä» ¡ç¨ÐªéÒä»

                à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§  ·ÔÈ·Ò§µÅÒ´ä»·Ò§áµè§¸ÃÃÁ´Ò  ÁÒ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ¡¢Öé¹  ËÒ¡ÁÕ¡ÅÔè¹àËÁ×͹¼ÙéË­Ô§á¡è ¡çàÅÂÂÍ´àŵ¡

                ºÃÔÉÑ·¹Õéâµà»ç¹  2  à·èÒ  ÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ  ÁÕËÅÑ¡¡ÒÃÍÂèÒ§äúÃÔËÒÃÍÂèÒ§äà ¡Ò÷ÓËÅÒÂæ  àÃ×èͧ¾ÃéÍÁæ  ¡Ñ¹  à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁàÊÕè§à»ç¹¡ÒáÃШÒ¤ÇÒÁàÊÕ觠 äÁèŧàÃ×èͧà´ÕÂǡѹ  ¡ÒÃàµÔºâµáººËÅÒÂæ  àÃ×èͧ  à¾×èÍäÁèãËé¤Ùèá¢è§àµÔºâµÃعáç  ¨Ðä´éâµ·ÕÅЪÑé¹  ¡ÒÃÊÁ´ØÅ¡ÅÂØ·¸ì  ä´é¡ÒâÂÒÂâ´Â¡ÒÃãªéà§Ô¹¡ÓäÃÁÒ·Ó  ¨ÐÁÑ蹤§á¢ç§áç  ¡Òë×éͺÃÔÉÑ·ÁÒàžÃéÍÁ¡ÅØèÁÅÙ¡¤éÒ  ¨ÐµéͧµÑ´ÊÔ觷ÕèäÁèÊӤѭ   ÍÂèÒ§äáçµÒÁºÃÔÉí·¨ÐµéͧãËéÊÔ觴ÕÊØ´æ  ãËéÅÙ¡¤éÒ  ¢ÂÒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·ÕÁºÃÔËÒà ´Ùá¹Çâ¹éÁ¡ÒúÃÔËÒà ¡ÒÃãËéà¤Ã×èͧÁ×Í  áÅСÒúÃÔËÒáÒÃàµÔºâµ

                ÁÒ´ÙºÃÔÉѷ˹Ö觢Ò¾ÃÁ  ·Ó¸ØáԨÁÒÃéÍ»ՠ ÇÔ¸Õ¡Ò÷Ӡ ¤×Í  ÃÑ¡ÉÒÅÙ¡¤éÒà´ÔÁ  ¹Ò¹æ  «×éͤÃÑ駠 µéͧ¡ÃШÒÂÊÔ¹¤éÒâ´ÂµÑÇá·¹¢ÒÂà¡×ͺ  100%  â´Â´ÙáŵÑÇá·¹¢ÒÂÍÂèÒ§´Õ  ŧ仪èÇ´éÇ  ÁÒ´ÙáÅÊÔ¹¤éÒ  ¡Òâ¹Êè§ÊÔ¹¤éÒ·ÕèÃͺ¹éÍ  à¢éÒ仪èǵ¡áµè§âªÇìÊÔ¹¤éÒ  ͺÃÁÃéÒ¹¤éÒ  µÑé§ÈÙ¹ÂìͺÃÁ  ¡ÒâÂÒÂÊÒ¡ÒüÅÔµÁÒ¡æ  ¡çÁÕâÍ¡ÒÊ¢ÒÂä´éÁÒ¡æ  ´Ùá¹Çâ¹éÁῪѹ  àÃ×èͧẺáÅÐÊÕÊѹ  仵Ñé§âçàÃÕ¹Í͡Ẻ  ãËéʶһ¹Ô¡áÅÐÁѳ±¹Ò¡Ã  à¾×èÍ仪Õé¹ÓῪÑè¹á¹Çâ¹éÁ  «×éͺÃÔÉÑ·¤Ùèá¢è§â´ÂµÃ§  ·ÓãËéÊÒÁÒöà¢éÒ㹡ÅØèÁµÅÒ´¾ÃÁªÑé¹ÊÙ§ä´é  àÃÒµéͧä»ÍÂÙèã¹ÊèǹµÅÒ´·ÕèâµàÃçÇ  à¢Ò¡çàÅ»ÃѺ¡ÒüÅÔµáÅÐÊÔ¹¤éÒãËéÊÍ´¤Åéͧ¨´ÊÔ·¸ÔºÑµÃ¼Å§Ò¹Í͡ẺäÇéÁÒ¡æ

                ¡ÒÃÃØ¡µÅÒ´¢éÒ§à¤Õ§  µéͧà¡è§àÃ×èͧ¢¹Ê觠 à¡è§àÃ×èͧÊÕÊѹ  ÊäµÊì  ¡Òõ¡áµè§  Áѹà»ç¹ÀÙÁԻѭ­ÒËÅÑ¡  ¡ÒÃá¤èà«ç¹µìÊÑ­­Ò  â´ÂäÁè«×éÍ  ¡çàÍÒá¤èà«ç¹µì  à¾ÃÒеÅÒ´ÂѧàÅç¡

                á¹Ç¤Ô´àÃ×èͧ¾ÃÁ  à«ÃÒÁÔ¡  äÁéá¢ç§¾×鹺éÒ¹ÍÂÙè㹺ÃÔÉÑ·  äÁèãªèá¤è¾ÃÁ  áµèà»ç¹¾×鹺éÒ¹·Ñé§ËÁ´

 

·ÓÊÓàÃç¨ä´éÍÂèÒ§äÃ

                1.  ÃÑ¡ÉÒÅÙ¡¤éÒà´ÔÁ

                2.  ä»à¾ÔèÁÊÑ´ÊèǹµÅÒ´

                3.  ä»´Ù¡ÅØèÁµÅÒ´ä˹ⵠ ¡çà¢éÒä»

                4.  à¢éÒä»ã¹µÅÒ´¢éÒ§à¤Õ§  ´ÙâÍ¡ÒÊ

                5.  仢ÂÒÂÊÒ¡ÒüÅÔµãËÁèàÅ  ÍÕ¡¡ÅØèÁÊÔ¹¤éÒàÅÂ

 

                ¨§à¢éÒä»ËÒà§×è͹䢤س¤èÒÅÙ¡¤éÒä´é  à´ÔÁÍÒ¨à»ç¹ÊÐÊÁáµéÁ  ·Óä´éÊÑ¡¾Ñ¡  ¤Ùèá¢è§µÒÁ  ¡çà»ç¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁ´Ò  µéͧä»ËҤس¤èÒà¾ÔèÁãËéÅÙ¡¤éÒ  áÅéǤÙèá¢è§µÒÁÂÒ¡  ¤Ø³¤èÒµéͧãË­è¾ÍãËéÊÙ§¡ÇèÒ  ¤Ø³¤èÒ¡çÁÕà·¤¹Ô¤  áÅкÃÔ¡Ò÷ÕèµÃ§ã¨

                ¨§ÊÃéÒ§ÊÔè§ÊӤѭ¾ÔàÈÉãËé¡Ñºà¢Òâ´Â੾ÒÐ

                ¨§µÒÁãËéÃÙéÇèÒÅÙ¡¤éÒ¡ÓÅѧ¨Ð¨Ò¡àÃÒä»  ÃÙéä´éÍÂèÒ§äÃÁÕÃкºµÔ´µÒÁËÃ×Í»ÅèÒ  ÍÒ¨ÁÕ¤Ùèá¢è§ÁҪѡªÇ¹  Å´ÃÒ¤ÒãËé  ´Ù¨Ò¡ÂÍ´¢Ò¡ç¾Í´Ùä´éÇèÒ¡ÓÅѧ¹éÍÂæ  Å§  ·Ò§ÅÙ¡¤éÒÁҺ͡ÇèÒãËéÅͧÊÃØ»ÂÍ´ÇèÒä´éà·èÒäà (àËÁ×͹¾Ç¡¢Í  MSP)

                ¨§ÊÃéÒ§áçÂÖ´à˹ÕèÂÇ  ´éǵÃÒÂÕèËéÍ  â´ÂãªéÍÒÃÁ³ìáÅФÇÒÁÃÙéÊÖ¡ãËé¾Í㨠 ËÒ¡ÅÙ¡¤éÒä´é¤Ø³¤èÒÁÒ¡¡ÇèÒà§Ô¹·Õèà¢Ò¨èÒÂä»  à¢Ò¡ç¨ÐÍÂÙè¡ÑºàÃÒ

                ¤Ø³¤èÒà¾ÔèÁãËéÅÙ¡¤éÒ  àªè¹  ªèÇÂà»ÅÕ蹢ͧà¡èÒãËéà»ç¹¢Í§ãËÁèãËé  ¡ÒÃËÒ«×éÍÊÔ¹¤éÒºÒ§ÍÂèÒ§ËÒÂÒ¡  ÍÒ¨á¾éÊÔ¹¤éÒ·ÕèËÒ§èÒ  «×éͧèÒ  àÍÒä»âªÇì·ÕèʹÒÁºÔ¹  ¨ÐËÅÕ¡àÅÕ觡ÒûÃÕºà·ÕºÃÒ¤Ò

                ¡ÒÃà¢éÒä»áÂè§ÅÙ¡¤éÒ  ¤Ç÷Óà¾ÔèÁ¤Ø³¤èÒãËéÅÙ¡¤éÒÍÒ¨à»ÅÕè¹à»ç¹ÇÑ¹æ  à¢ÒÍÒ¨à·ÕºµèÒ§¸ØáԨ´éÇ  àªè¹ÍÂÒ¡ä´éºÃÔ¡Òèҡâç¾ÂÒºÒÅàËÁ×ͧâçáÃÁ  ¨§à¢éÒä»ËÒ¹Çѵ¡ÃÃÁãËéä´é  ¡ç¨Ðä´éÊèǹáºè§µÅÒ´ÁÒ

                ÅÙ¡¤éҾǡ«×éÍÊÔ¹¤éҢͧãËéàªèÒ  ¢Í§´Õæ  ÍÕ¡¡ÅØèÁ˹Ö觪ͺµé¹·Ø¹µèÓÊØ´  ÍÕ¡¡ÅØèÁ˹Ö觵éͧ¡ÒúÃÔ¡ÒÃàºç´àÊÃ稠 á¡é»Ñ­ËÒãËé´éÇ  µéͧáºè§¡ÅØèÁãËéàËÁÒÐáÅкÃÔ¡ÒÃãËéµÃ§ã¨  ºÃÔÉÑ·ÁÑ¡àÅ×Í¡¡ÅÂØ·¸ìã´¡ÅÂØ·¸ì˹Ö觫Öè§äÁèãªèáÅéÇ  ¨ÐàÍÒÃÒ¤ÒµèÓÊØ´ÍÂèÒ§à´ÕÂÇäÁèä´éáÅéÇ  µéͧµÃ§¡ÅØèÁáÅÐËÅÒ¡ÅÂØ·¸ì  µÒÁ¡ÅØèÁÅÙ¡¤éÒ

                ã¤Ã¤ÇÃà»ç¹¤¹ÊÃéÒ§¹Çѵ¡ÃÃÁ¤Ø³¤èÒá¡èÅÙ¡¤éÒ  áµè·Ø¡¤¹ã¹Í§¤ì¡Ã¤ÇÃà»ç¹

                ¨ÐàÍÒÊèǹáºè§µÅÒ´§èÒÂæ  â´Â¡Òë×éͺÃÔÉÑ·àÅ  ¡ÒõͺâµéàÍÒÊèǹáºè§ÁÒ  ¤Ùèá¢è§ÍÒ¨µÍºâµé¡ÅѺàÍҤ׹ÁÒÍÂèÒ§Ãعáç

                »ÃÐà´ç¹à¤Ã×èͧºÔ¹¤èÒâ´ÂÊÒö١ÁÑ¡ãªéâºÍÔ駠 «×éÍÁÒÃÒ¤Ò¶Ù¡ ·ÓãËéà¡éÒÍÕéà¾ÔèÁä  »Å´ášᨡá¶Á  µé¹·Ø¹ºÒ§ÊèǹãËé¼Ùé¢Ò«ÖÁ«Ñºµé¹·Ø¹ÁÒ

                ¡ÒÃà¢éÒ¾×é¹·ÕèµÅÒ´·Õè¨Ðâµ  µéͧÇÔà¤ÃÒÐËì  áÅéÇ»ÃÑ´ÊÑ´ÊèǹÊÔ¹¤éÒà¢éÒÊÙèµÅÒ´

                à§×è͹䢡Òë×éÍÊÔ¹¤éҢͧÅÙ¡¤éÒ  à»ÅÕ蹨ҡµéͧ¡ÒÃÊÔ¹¤éÒÁÒ·Õèã¤ÃºÃÔ¡ÒÃàºç´àÊÃ稠 ö»Ô¡ÍѾà»ÅÕ蹨ҡÃÒ¤Ò¶Ù¡ÁÒà»ç¹Í͡Ẻ·Õè¶Ù¡ã¨   ¹Õèà»ç¹á¹Çâ¹éÁÅÙ¡¤éÒÍաẺ˹Öè§

                µéͧãªé¹Çѵ¡ÃÃÁ  ãªéà·¤â¹âÅÂÕ  ãªé¡Ãкǹ¡ÒÃá»Å¡ãËÁè  µéͧà»ç¹¼ÙéàªÕèÂǪҭ

                à¤Ã×èͧºÔ¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡  Å´Ëéͧ¹éÓº¹à¤Ã×èͧ  à¾ÔèÁà¡éÒÍÕéâ´ÂÊÒÃá·¹  ºÔ¹á¤èªÑèÇâÁ§à´ÕÂÇ  Ëéͧ¹éÓäÁè¤éͧÁÒ¡

                ¡ÒÃÇÒ§µÓá˹觷ҧ¡ÒõÅÒ´  ·ÓÂÒ¡  à¾ÃÒÐäÁèÁÕÃкºã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµÅÒ´·Õè´Õ¾Í  ·ÓäÁ¤¹·ÓªÒà¢ÕÂÇâµáÅдѧ  à¾ÃÒÐá¹Çâ¹éÁÅÙ¡¤éÒà»ç¹ËèǧÊØ¢ÀÒ¾à¾ÔèÁ¢Öé¹

                ºÃÔÉÑ·¢éÒ§à¤Õ§  ¾Ç¡ÍØ»¡Ã³ìàÅè¹à¡ÁÁÕ  ¹Ôªà·¹â´  ⫹Õè  â«¹Õè¤Ô´ÇèÒÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì  ¸ØáԨ·ÓãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÊØ¢  äÁèãªèà¤Ã×èͧàÊÕ§·Õèà»ç¹ÇÔÊÑ·Ñȹì·Õè᤺æ

                àÃÔèÁÍÍ¡àÅè¹à¡Á  àÃÔèÁáá  300  ºÒ·  ÍÕ¡  3  »Õ  µéͧãËéàËÅ×Í  100  ºÒ·  ãËéä´é  äÁâ¤Ã«Í¿àÅ蹫ͿáÇÃì  ¡çËѹÁҨѺàÅè¹à¡Á·Õèà»ç¹ÎÒÃì´áÇÃì  ºÒ§ºÃÔÉÑ·ÂÍÁà»Ô´à¼Ââ»Ãá¡ÃÁà¾×èÍãË餹ÁÒãªéáÅТÒ¸ØáԨµèÍà¹×èͧä´é

                ¡ÒÃà¢éÒä»ã¹¸ØáԨãËÁè  µéͧàÃÕ¹ÃÙéàÃ×èͧ  ¼Ùé¹Ó  à»ç¹¹Ñ¡Å§·Ø¹à»ç¹¼ÙéËÒâÍ¡ÒÊ  áÅéÇ¡ç·Ó  ¹Ñ¡Å§·Ø¹¤Ô´ÇèÒµéͧäÁè¨èÒÂᾧ  ÃÍàÇÅÒ¶Ù¡¡è͹¤èÍ«×éÍ  µéͧäÁèÂÒ¡  µéͧ§èÒÂæ  à¢éÒä»àª×èÍÁâ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº·ÕÁºÃÔËÒÃä´é  ÍҨŧ·Ø¹ã¹¸ØáԨ·ÕèäÁèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñ¹àÅ  ¨¹à»ç¹¸ØáԨãË­è¡çä´é  ÍÒ¨ãªéËÅÒÂ

áºÃ¹´ìä´é  ºÒ§·ÕªÍºËÃ×Íà¡è§  ´éÒ¹ÍØ»¡Ã³ìà¤Ã×èͧãªéàÅç¡æ  ¡çä´é

                ÃÒ¡µé¹äÁé ËéÒÃÒ¡ÁÕµÓá˹觵ÅÒ´  Êèǹáºè§µÅÒ´  µÅÒ´¢éÒ§à¤Õ§  ÃÑ¡ÉÒÅÙ¡¤éÒ  áÅÐÊÃéÒ§ÊÒ¡ÒüÅÔµãËÁè

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹