Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ºÃÔËÒáÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡ÇԡĵÔÊÙè¡ÒÃàµÔºâµÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  àÁÉÒ¹  2547

Font : CordiaUPC

1.  ·ÓäÁµéͧà»ÅÕè¹á»Å§

·    µéͧ¡ÒáÒÃÍÂÙèÃÍ´¨Ò¡ÇԡĵÔ

¡Ò÷Õè¨ÐÍÂÙèÃÍ´ä´é¹Ñé¹µéͧãªé¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÃÙéÃé͹ÃÙé˹ÒÇ·Ò§¸ØáԨ áÅзÕÁ§Ò¹·Õèà¢éÁá¢ç§»ÃÐÊÒ¹¾Åѧ¡ÒÂáÅÐ㨴éÇ¡ѹà»ç¹Ë¹Öè§ áÅéǽèҽѹÍØ»ÊÃää»

·    ÁÕáç¢Ñº´Ñ¹¨Ò¡¼Ùé¶×ÍËØé¹

¼Ùé¶×ÍËØ鹨еéͧʹѺʹعáÅÐÍÍ¡¤ÓÊÑè§ àÁ×èÍäèÐä´éà§Ô¹»Ñ¹¼ÅáÅеéͧ¡ÒÃʹѺʹعÍÐäúéÒ§ ¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§ÍÐäúéÒ§ãËéºÍ¡ÁÒ

·    ÅÙ¡¤éÒµéͧ¡ÒÃ

ÅÙ¡¤éÒÍÂÒ¡àËç¹àÃÒã¹ÃٻẺ·ÕèµÍºÊ¹Í§á¡èà¢Òä´é ·Ñ駢ͧ´ÕÃÒ¤Ò¶Ù¡ áÅÐÁդسÀÒ¾ËÅÒ¡ËÅÒ·Õèà¢ÒàÅ×Í¡ä´é áµèÅеÅÒ´¡çᵡµèÒ§¡Ñ¹ ·Ñ駵ÅÒ´ÀÒÂã¹ áÅеèÒ§»ÃÐà·È

 

2.  ¡Ãкǹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ò§¸ØáԨàªÔ§ÇԡĵÔ

           ¡ÒúÃÔËÒáÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡ÇԡĵԢͧͧ¤ì¡Ã·Õè¨Ð¾Òä»ÊÙè¡ÒÃà¨ÃÔ­àµÔºâµÍÂèÒ§ÂÔ觢Öé¹¹Ñé¹ÁÕ 4 ¢Ñ鹵͹ ´Ñ§¹Õé

           1. ·ÓãËéÍÂÙèÃÍ´¨Ò¡ÇÔ¡ÄµÔ (ÂؤÇԡĵÔ)  (2 »Õ)

           2. ÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹¸ØáԨãËéá¢ç§á¡Ãè§ (Âؤ¿×é¹µÑÇ)  (2 »Õ)

           3. ÊÃéÒ§¡ÒÃàµÔºâµÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ (ÂؤàÈÃÉ°¡Ô¨¢Ò¢Öé¹)  (2 »Õ)

           4. àµÃÕÂÁÃѺÁ×͡ѺÇԡĵÔÃͺãËÁè (ÂؤÍÔèÁµÑÇ)  (3-5 »Õ)

 

3.  ·ÓãËéÍÂÙèÃÍ´¨Ò¡ÇԡĵԠ (ÂؤÇԡĵÔ)

           ÀÒÇзÕèÍÂÙèã¹ÀÒÇÐÇÔ¡ÄµÔ ÃٻẺ¡ÒúÃÔËÒèÐᵡµèÒ§¨Ò¡ÀÒÇл¡µÔ áÅÐÀÒÇÐàµÔºâµ ´Ñ§¹Ñé¹äÁè¤Ç÷Õè¨ÐãªéÇÔ¸Õ¡ÒúÃÔ¡ÒúÃÔËÒÃÊÅѺ¡Ñ¹ ¤ÇúÃÔËÒÃãËéàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òóì´éÇÂ

           ÇԡĵԨÐà»ç¹µÑǢѺà¤Å×è͹·Õè´Õ㹡ÒÃàÍÒª¹ÐÍØ»ÊÃä à¾ÃÒÐãªéÊÑ­ªÒµÔ­Ò³ã¹¡ÒÃàÍÒµÑÇÃÍ´¢Í§ÊѵÇìâÅ¡ÁÒãªé§Ò¹ ÇԡĵԹÑé¹à»ç¹¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁÍÂÒ¡ª¹Ô´Ë¹Öè§ ¤×Í µéͧ¡ÒÃËÅØ´¾é¹¨Ò¡ÀÒÇзÕèäÁèªÍº ¤ÇÒÁÍÂÒ¡Í×è¹ æ ¡çà»ç¹áç¢Ñºà¤Å×è͹ àªè¹ ¤ÇÒÁÍÂÒ¡·Õè¨Ðä´é´Õ¡ÇèÒà´ÔÁáÅФÇÒÁÍÂÒ¡·Õè¨ÐÃÑ¡ÉÒáªÁ»ìà´ÔÁà¾×èͤÇÒÁÊÐã¨

           ¡Ò÷ÓãËéÍÂÙèÃÍ´¨Ò¡ÇԡĵÔã¹ÀÒÇÐÇԡĵÔÁմѧ¹Õé

           3.1  ÂÖ´ÍÓ¹Ò¨¡ÅѺÁÒ·Õè¹ÒÂ

                 ã¹ÂؤÇԡĵԵéͧãªé¡ÒúÃÔËÒÃẺÃÇÁÈÙ¹Âì Å´ÍÓ¹Ò¨ÅÙ¡¹éͧ ÅéǧÅÙ¡ ÂÖ´ÍÓ¹Ò¨¡ÅѺÁÒ·Õè¹ÒÂà¡×ͺ·Ø¡àÃ×èͧ

           3.2  ·ÓãËéÅÙ¡¤éÒ¾Ö§¾Íã¨

                 ã¹ÂؤÇԡĵÔà»ç¹àÈÃÉ°¡Ô¨¢Òŧ ¤¹«×é͹éͤ¹¢ÒÂÁÒ¡ ÅÙ¡¤éÒà»ç¹µèÍ ÃÙéÁÒ¡ áÅéÇ¡çÁÑ¡àÃÕ¡ÃéͧºèÍÂ æ  ·Ñ駷Õèã¹ÂؤàÈÃÉ°¡Ô¨¢Ò¢Öé¹¹Ñé¹ÊÔ¹¤éÒ·ÕèÊè§ä»¢ÒÂä´é ¤Ø³ÀÒ¾äÁè¤èÍÂ´Õ ÂѧäÁèºè¹àÅ ·ÓÍÐäáçãËéàÃçÇ¡ÇèÒ¤Ùèá¢è§ à¾ÔèÁµÅÒ´Êè§ÍÍ¡ãËÁè·Õèä¡Å æ  µéͧ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁèàÍÒä»ÊÙé¡Ñº¤Ùèá¢è§ µéͧᵡµèÒ§¨Ò¡¤Ùèá¢è§

           3.3  ãªéÇÔ¸Õ¡ÒüÅÔµ·ÕèÂ×´ËÂØè¹

                 ¡ÒüÅÔµµéͧÂ×´ËÂØè¹ à¹é¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÊ觼ŵèÍ¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ ¡Òè٧ã¨ãËé¼ÅÔµ´Õ¢Öé¹á¡è¾¹Ñ¡§Ò¹äÁèÇèÒ´éҹŴµé¹·Ø¹ ¡ÒõÑé§à»éÒ ¡ÒÃãËéÃÒ§ÇÑÅ ¡Ò÷ÓãËé ISO Ẻ§èÒÂ æ µéͧ¼ÅÔµÅêÍ·à¾ÔèÁ¢Öé¹ áµè»ÃÔÁÒ³µèÍÅêͷŴŧ à¹é¹»é͹µÅÒ´ÀÒÂã¹ áÅÐÊè§ÍÍ¡´éÇÂ

           3.4  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹á¡è¾¹Ñ¡§Ò¹

                 ·ÓãËéÅÙ¡¹éͧÁÑè¹ã¨ äÁèÁÕ¡ÒûŴÍÍ¡á¹è

           3.5  µéͧºÃÔËÒáÃÐáʧà§Ô¹Ê´ãËé´Õ

                 µéͧŴÊÔ¹¤éÒËÃ×;Ñʴؤ§¤ÅѧãËéàËÅ×͹éÍ æ ÂÔ觢ÒÂÁÒ¡¡çµéͧÂÔ觷ÓãËé¾Ñʴؤ§¤Åѧ¹éÍÂŧ ËÃ×ͼÅÔµà·èÒ·Õè¢ÒÂ¾Í´Õ æ

           3.6  µéͧ·ÓãËé·ÕÁ§Ò¹µÍºÊ¹Í§ÅÙ¡¤éÒàÃçÇ

                 ÊÔ¹¤éÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃà¤Å×è͹äËÇ´éÒ¹ÃÒ¤ÒÃÇ´àÃçǵéͧÊè§ÁͺàÃçÇ ¤Ø³ÀÒ¾´Õ æ »ÃÔÁÒ³ÁÒ¡ æ áÅÐÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂ

           3.7  ÍÍ¡¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁè

                 ã¹ÂؤÇԡĵԵéͧÍÍ¡¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁèÁÒ¡ æ áµè¡ÓäùéÍ áµèµéͧ¡ÒÃà§Ô¹ËÁع

 

           3.8  µéͧàÃÕ¹ÃÙéÅÙ¡¤éÒ

                 Êè§ÊÔ¹¤éÒ仢ÒÂÍàÁÃÔ¡Ò µéͧà¹é¹¤Ø³ÀÒ¾à¢Òà¤ÃÁà¡è§ ¡çÅͧÊ觴٠ËÒ¡¼èÒ¹¡ç¨ÐÁÑè¹ã¨ ÁÕÍÂÙè·ÕèÊ觢ͧ¼Ô´ÊͧªÔé¹ àÃÒµéͧáÊ´§¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº â´ÂÊè§à¨éÒ˹éÒ·Õè½èÒ¼ÅÔµ ½èÒ¤Ǻ¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ ½èÒµÅÒ´ ä»ËҢͧ·ÕèÊ觼ԴáÅéÇá¨é§ãËéÅÙ¡¤éÒ·ÃÒºÅèǧ˹éÒ à¢Ò¡ç»ÃзѺã¨ã¹¤ÇÒÁàÍÒ¨ÃÔ§àÍҨѧ㹧ҹ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§àÃÒ

           3.9  â»Ãá¡ÃÁ¨Ù§ã¨ÂؤÇԡĵÔ

                 ÁÕ·Ñé§áººÃÒÂà´×͹áÅÐ⺹ÑÊ»ÃÐ¨Ó»Õ â»Ãá¡ÃÁ¨Ù§ã¨áººÃÒÂà´×͹ ÊÓËÃѺ¡ÒüÅÔµ·Ø¡ÊèǹÁÕ·ÕÁà´ÕÂÇ  ¨èÒµÒÁÊÁÃö¹ÐáµèÅÐÊèǹ ¡Ó˹´à»éÒËÁÒÂÃÒÂà´×͹ãËé  ÍÒ¨áºè§à»ç¹ËÅÒÂÃдѺ ãËéà§Ô¹äÁèÁÒ¡ áµèÊÃéÒ§¤ÇÒÁÀÙÁÔ㨠⺹ÑÊÍÒ¨¨èÒµÒÁÊÁÃö¹ÐÃÒºؤ¤Å àÍÒ Balance Scorecards ÁҨѺáÅéǨèÒµÒÁ¹Ñé¹

 

4.  ÊÃéÒ§¾×é¹°Ò¹¸ØáԨãËéá¢ç§á¡Ã觠 (Âؤ¿×é¹µÑÇ)

           4.1  ÊÃéÒ§á¹Ç¤Ô´¾×é¹°Ò¹ãËé¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹

                 - ¡Ó˹´·ÔÈ·Ò§ á¢è§¢Ñ¹·ÑèÇâÅ¡”  (Global Player)

                  - ¡Ñ»µÑ¹àÃ×Í ¤×Í ¡ÃШÒÂÍÓ¹Ò¨ ãËéÍÓ¹Ò¨´Óà¹Ô¹¡ÒÃáºè§§Ò¹ä»·Ó

                 - µÕÅѧ¡Ò¤Ô´ã¹àÃ×èͧ¢Í§¹Çѵ¡ÃÃÁ áÅФÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäì à¹é¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ

                 - ¡ÒÃà·ÕºÃÍÂà·éÒ  (Bench Marking)

                 - ¡ÒäԴẺª¹Ð-ª¹Ð  àªè¹ ¡ÒÃà»ç¹ËØé¹ÊèǹºÃÔÉÑ· ÊÃéÒ§ÊÁ´ØÅÃÐËÇèÒ§ºÃÔÉÑ·

                   áÅо¹Ñ¡§Ò¹

                 - ¡ÒúÃÔËÒüŵͺ᷹µÒÁ¼Å¼ÅÔµ äÁèãªè¤èÒà©ÅÕèÂ

           4.2  á¹Ç¤Ô´´éÒ¹¡Òâ¹Êè§

                 - µéͧ¤Ô´Çèҹ͡¨Ò¡·Ò§àÃ×Í ¡çÁշҧö俴éÇ â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧÃÍÅêÍ·ãË­è æ Êè§
                    ·Õè·ÓãËéÁÕ¾Ñʴؤ§¤Åѧ¹éÍ áÅÐà¢éÒ¶Ö§ÅÙ¡¤éÒ§èÒÂã¹»ÃÔÁÒ³·ÕèàÃ×Íà¢éÒäÁè¶Ö§

                  - ¤Ô´ÇèÒÅÙ¡¤éÒ·ÕèÁÒàÅà«Õ ËÃ×ÍÅÒÇàËÁ×͹ÍÂÙèã¹»ÃÐà·Èä·Â  ¨Ðä´éÊè§ÊÔ¹¤éÒä»ä´é
                   ºèÍ æ ÅêÍ·àÅç¡ æ ä´é

           4.3  ¡ÓÅѧ¼ÅÔµµéͧà¾ÔèÁâ´Âãªéà§Ô¹·Ø¹äÁèÁÒ¡

                 µéͧ¢ÂÒ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ â´Â¡ÒâÂÒ¤͢Ǵã¹âç§Ò¹ãËéÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾à¾ÔèÁ ¼ÅÔµÊÔ¹¤éÒä´éà¾ÔèÁ¢Öé¹ÊÑ¡ 10-20 %  à¹×èͧ¨Ò¡µÅÒ´µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹ áµè¡çäÁèÁÒ¡àËÁ×͹µéͧÊÃéÒ§âç§Ò¹ãËÁè ÍÕ¡·Ñé§ÁÕà§Ô¹·Ø¹¨Ó¡Ñ´

           4.4  ãªéà·¤â¹âÅÂÕÊ×èÍÊÒà (IT) ÁÒªèǧҹ

                 ¹ÓÃкººÒÃìâ¤ê´ÁÒµÔ´·ÕèÊÔ¹¤éÒ·Ø¡ªÔé¹ ¡ÒÃãªéÃкºäÍ·ÕÁÒªèÇ ·ÓãËéãªé¤¹Å´Å§µéͧ¨Ñ´Ãкº¡ÒèѴ«×éÍãËÁè â´ÂãªéäÍ·Õ â´Â੾ÒÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ·Õèµé¹·Ø¹ÊèǹãË­èÍÂÙè·ÕèÇѵ¶Ø´Ôº äÁèÇèҨдéÒ¹¡ÒÃÃѺ¤ÓÊÑ觫×éÍÊÔ¹¤éÒ ¡ÒÃÍ͡㺻ÃСѹ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤éÒ´éÇÂàÇçºä«µì

           4.5  ¡ÒÃÊÃéÒ§áç¨Ù§ã¨Âؤ¿×é¹µÑÇ

                 ¡Ó˹´à»éÒÃÒÂà´×͹ â´Âà¾ÔèÁà»éÒËÁÒÂãËéËÅÒÂÃдѺ ¡ÃШÒÂä»·ÑèÇ áÅéǵÑé§à»éÒä»·ÕèÊèǹ·ÕèʹѺʹع¡ÒüÅÔµ´éÇ àªè¹ Êèǹ¡Òúؤ¤Å áÅÐÊèǹºÑ­ªÕ

                 Ãкºâº¹ÑÊ¡çÁÕ·Ñ駧ҹà´ÕèÂÇáÅЧҹ·ÕÁ áÅéÇàÍÒ Balance Scorecard ÁҨѺ´éÇÂ

 

5.  ÊÃéÒ§¡ÒÃàµÔºâµÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹  (ÂؤàÈÃÉ°¡Ô¨¢Ò¢Öé¹)

           5.1  á¹Ç¤Ô´â´ÂÃÇÁ

                 - àÈÃÉ°¡Ô¨»ÃÐà·ÈàÃÔèÁâµ

                 - µéͧ»ÃѺ»Ãا ·ÅÒ¤͢Ǵ㹡ÒüÅÔµà¾ÔèÁ¡ÓÅѧ¼ÅÔµÍÕ¡ 10 % µèÍ»Õ

                 - µéͧ»ÃѺµè͵ÒÁʶҹ¡ÒóìµÅÒ´âÅ¡ä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇ ¡Ã³Õ¨Óà»ç¹ã¹ºÒ§¸ØáԨµéͧ´Ù¢éÍÁÙÅ·Ø¡Çѹ ¨Ð´Ù¨Ò¡ä˹ ¡çµéͧÊÃéÒ§Ãкº¢Öé¹ÁÒ´Ù (ÍÒ¨´Ù¨Ò¡àÇçºàÈÃÉ°¡Ô¨) »ÃÐà·Èä˹·ÕèàÃÒµéͧ·ÓµÒÁ ÍÒ¨à»ç¹¨Õ¹ áÅÐÍàÁÃÔ¡Ò

                 - µéͧÁÕâ¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ ·ÓÊÔ¹¤éÒãËéÁÕà¡Ã´¾ÃÕàÁÕèÂÁ à¡Ã´¾ÔàÈÉ à¡Ã´·Õè·ÓãËé¤ÇÒÁ¡ÅÑÇÅÙ¡¤éÒËÒÂä» à¹é¹àÃ×èͧÃͺàÇÅÒ¡ÒúÃÔËÒà áÅÐàÇÅÒÅèÒªéÒ·ÕèÁռŵèÍÅÙ¡¤éÒ

           5.2  á¹Ç¤Ô´´éÒ¹ÅÙ¡¤éÒ

                 - à¹é¹ºÃÔ¡ÒõÒÁã¨ÅÙ¡¤éÒà»ç¹¤¹ æ ä»àÅÂäÁèãªèẺÃÇÁ æ

                 - ÊÃéÒ§á¹Ç¤Ô´ãËÁèãËéÅÙ¡¤éÒä»·´á·¹¢Í§à´ÔÁ àªè¹ àÍÒàËÅç¡ÍصÊÒË¡ÃÃÁä»ÊÃéÒ§ºéÒ¹ àÍÒáÍÃìÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡çä»ãªéã¹Êӹѡ§Ò¹¡çä´é à»ç¹µé¹

 

           5.3  ¡ÒüÅÔµÂؤàµÔºâµ

                 - µéͧ¼ÅÔµàµçÁÊÁÃö¹Ð ËÃ×Íà˹×Í¡ÇèÒ

                 - ÁØè§à¹é¹¡ÒüÅÔµ·Õèµé¹·Ø¹µèÓ

                 - ËÒ¡¼ÅÔµÊÔ¹¤éÒÁÒ¡ æ ¡ç¹ÓÁҨѴà»ç¹¡ÅØèÁÊÔ¹¤éÒ à¾×èÍãËé´Ù§èÒÂ㹡ÒúÃÔËÒáÒÃ
                   ¼ÅÔµ áÅкÃÔËÒõ鹷ع

                 - ÍÒ¨µéͧ¾Ô¨ÒóҡÒÃãËé¼ÅµÍºá·¹¡ÓäÃ/ªÑèÇâÁ§ ã¹ÊÔ¹¤éÒáµèÅСÅØèÁ à¾×èÍäÁèãËé
                    àÊÕÂàÇÅҡѺÊÔ¹¤éÒ¡ÓäùéÍÂáµèãªéàÇÅÒÁÒ¡

                 - ËÒ¡¡ÅØèÁ·ÕèãËé¼ÅµÍºá·¹ÊÙ§ áµèÅÙ¡¤éÒãªé¹éÍÂàÃÒ¡çµéͧ仼ÅÑ¡´Ñ¹ÊÃéÒ§¤èÒ¹ÔÂÁ
                   ãËÁèãËéÅÙ¡¤éÒãªéà¾ÔèÁ¢Öé¹

           5.4  ¡Òè٧ã¨

                 - ¡Òè٧ã¨ÃкºÃÒÂà´×͹ ˹èǧҹ¼ÅÔµÁÕ 4 ·ÕÁ µÒÁ·ÕÁáµèÅСРà¾ÔèÁÃÒ§ÇÑÅãËéÁÒ¡¡ÇèÒà´ÔÁ (ºÒ·/¤¹/à´×͹) à¹×èͧ¨Ò¡àÃÔèÁÁÕà§Ô¹¨èÒÂãËéáÅéÇ áÅШèÒµÒÁÊÁÃö¹Ð¢Í§áµèÅÐà´×͹

                 - Ãкºâº¹ÑÊ àËÁ×͹¡ÑºÂؤ¿×é¹µÑÇ

                 - ¡ÒÃÊÃéÒ§ÃкºáªÁ»ìà»Õé¹·ÓÅÒÂÊ¶ÔµÔ (Best Records Champion) ËÒ¡·ÓÅÒÂʶԵÔà¡èÒ·Õèà¤ÂÊÙ§ÊØ´µÔ´µè͡ѹ 2 à´×͹ ¡ç¨Ð¾Òä»à·ÕèÂÇÊǹʹء Dream World

           5.5  ¡ÒÃà§Ô¹

                 - »Å´Ë¹Õéà¡èÒãËéËÁÍ

                 - ¡Ùé˹ÕéÁÒÅ´·Ø¹¢Í§¼Ùé¶×ÍËØé¹

                 - ¨èÒÂà§Ô¹»Ñ¹¼Å

           5.6  ¡ÓÅѧ¾Å

                 ¨Ðà¹é¹´éÒ¹·ÓãËé¨Ó¹Ç¹¤¹Å´Å§ ¡ç¨Ðä´é¼ÅµÍºá·¹µèͤ¹ÊÙ§¢Öé¹ â´Ââ¤Ã§¡ÒÃÊÁѤÃã¨ÅÒÍÍ¡ ËÃ×Íà¡ÉÕ³¡çäÁèËÒ¤¹ÁÒ·´á·¹ ·Ñ駹ÕéµéͧäÁèÁÕ¡ÒûŴ¤¹ÍÍ¡ à¹×èͧ¨Ò¡µéͧ¡ÒÃÅ´¤¹ÍÂèÒ§à´ç´¢Ò´

 

6.  àµÃÕÂÁÃѺÁ×͡ѺÇԡĵÔÃͺãËÁè  (ÂؤÍÔèÁµÑÇ)

           6.1  á¹Ç¤Ô´·ÑèÇä»

                 - µéͧàµÃÕÂÁµÑÇÇèÒ ËÒ¡à¡Ô´ÇԡĵÔÃͺãËÁèàÃÒ¨ÐÃÍ´ÍÕ¡ËÃ×ÍäÁè ÇԡĵԤÃÑ駷ÕèáÅéÇÊ͹ÍÐäÃÁÒºéÒ§ áÅéǨÐÁÕ»ÃÐ⪹ìã¹ÇԡĵԤÃÑé§ãËÁèËÃ×ÍäÁè

                 - µéͧäÁè»ÃÐÁÒ· ÃÐÇѧ¢ÒŧÍÕ¡Ãͺ (Downturn)

                 - »ÃѺͧ¤ì¡ÃµèÍà¹×èͧ ¶Ö§ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡ÃãËéµÍºÃѺ¡Ñº¤ÇÒÁà¨ÃÔ­¡éÒÇ˹éÒÍÂèÒ§´ÕÂÔè§ áÅеͺʹͧµèÍ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹Í¹Ò¤µ

                 - ¨Õ¹á´§¨Ðà¨ÃÔ­¢Öé¹ ¨ÐÁÕ¡ÓÅѧ¼ÅÔµà¾ÔèÁ¢Öé¹ ¨ÐÊ觢ͧÊÔ¹¤éÒ仵յÅÒ´âÅ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹

           6.2  ¡ÒÃà»Ô´µÑÇÇѲ¹¸ÃÃÁ ͧ¤ì¡Ã

                 - µéͧäÁèà»ç¹á¿ªÑè¹

                 - µéͧªÕéᨧ·Óà¾×èͤÇÒÁ¾ÃéÍÁÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹Í¹Ò¤µ áÅÐÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¤ÇÒÁµéͧ¡Ò÷ҧ¸ØáԨ

                 - »Ñ¨¨ÑÂà˵Øã¹Í¹Ò¤µºÒ§ÍÂèÒ§¡ç»éͧ¡Ñ¹ä´é áµèËÅÕ¡àÅÕè§ ËźËÅÕ¡·ÓãËé˹ѡà»ç¹àºÒä´é

                 - àÃÒµéͧ¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº·ÔÈ·Ò§¢Í§Í§¤ì¡Ã

           6.3  µÑÇÍÂèÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã

                 Actives

                 A    :           Alliance                    ¼Ù¡¾Ñ¹àËÁ×͹à»ç¹ËØé¹Êèǹ

                 C    :           Commitment             ¶×ÍÁÑ蹡ѺÊÑ­­Ò·ÕèãËéäÇé

                 T     :           Team Work               ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹à»ç¹·ÕÁ

                 I      :           Innovation                 ¾Ñ²¹Ò§Ò¹´éÇÂÇÕ¡ÒÃãËÁè

                 V    :           Values                       à¾ÔèÁ¤Ø³¤èÒãËé¡ÑººÃÔÉÑ·áÅÐÊѧ¤Á

                 E     :           Easy to Work with    Êдǡ·Õè¨Ð·Ó§Ò¹µÒÁ

                 S     :           Speed                        µÍºÊ¹Í§ÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇáÅÐáÁè¹ÂÓ

 

7.  º·Ê觷éÒÂ

           ¡ÒúÃÔËÒáÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡ÇԡĵÔÊÙè¡ÒÃàµÔºâµÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ ¹Ñé¹ÁÕ 4 ¢Ñ鹵͹  µÒÁÂؤ µÑé§áµèÂؤÇÔ¡ÄµÔ Âؤ¿×é¹µÑÇ ÂؤàÈÃÉ°¡Ô¨¢Ò¢Öé¹ áÅÐÂؤÍÔèÁµÑÇ ¨§àµÃÕÂÁ¤¹·ÕèÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº·Ôȷҧͧ¤ì¡Ã »ÃѺ·Ñé§ã¨áÅÐá¹Ç¤Ô´ à¾×èÍÊÃéÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹ÃдѺâÅ¡ áÅСÒÃà»ÅÕè¹¢ÑéÇàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ò¡ÍàÁÃÔ¡ÒÊÙè¨Õ¹á´§

 

Change from Crisis to Sustain

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹