Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ºÃÔËÒáÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ 8 ¢Ñ鹵͹ÊÙèÃдѺâÅ¡

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  àÁÉÒ¹  2547

Font : CordiaUPC

1.  º·¹Ó

            ¡ÒõèÍÊÙéá¢è§¢Ñ¹ã¹ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѲ¹ì ÍÐäÃ æ ¡ç´Ù·Ñ¹ æ ¡Ñ¹ä»ËÁ´ ÁÕà§Ô¹¡çä»ËÒÁÒä´é ÁÕ¼Ùé·Ó¢ÒÂãËéàªè¹

·       ¡ÒÃÍ͡ẺÅÇ´ÅÒÂÈÔŻРῪÑ蹢ͧàÊ×éͼéÒ ¡ÃÐà»ëÒ à«ÃÒÁÔ¤

·       ÁÕà·¤â¹âÅÂÕ㹡ÒüÅÔµ ¢ÒÂãËé

·       ÁÕà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã à¤Ã×èͧÁ×Í·Õè·Ñ¹ÊÁÑ¢ÒÂãËé

            ã¤Ã·Õè¨Ðä´éà»ÃÕºã¹Ê¶Ò¹¡Òóìàªè¹¹Õé µéͧÁÕà¤Ã×Í¢èÒÂÁÒ¡à·èÒ¹Ñ鹨֧¨Ðª¹Ðä´é

            ã¹âç§Ò¹¹Ñé¹ ÁÕྪþÅÍÂÍÂÙèàµçÁâç§Ò¹ËÁ´ ¨§¤é¹ËÒãË龺áÅéÇÁÒªèÇ¡ѹà¡çºË¹èÍ¡çÃèÓÃÇ ¹Õèà»ç¹¤Óà»ÃÕºà·ÕºÇèÒâç§Ò¹ÁÕ¡ÒÃÊÙ­àÊÕÂÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ·ҧ ËÒ¡¾ºáÅÐÊ¡Ñ´ä´é ¡ç¨ÐÅ´µé¹·Ø¹ä´éÍÂèÒ§ÁËÒÈÒÅ áµèËÒ¤¹ÃѺ¼Ô´ªÍºÂÒ¡ÁÒ¡ àÇÅÒÁջѭËÒ¶ÒÁ¤¹Ë¹Ö觡çºÍ¡¤¹·ÕèÊͧà»ç¹ÊÒà赯 ÊÃØ»·Ø¡¤¹¶Ù¡µéͧËÁ´ áµè¼Å§Ò¹¢Í§âç§Ò¹áÂè

            ¡Ò÷Õè¨Ð»ÃѺµÑÇáÅСéÒǷѹ㹵ÅÒ´âÅ¡ ¨Óà»ç¹µéͧÁÕ¡ÒúÃÔËÒáÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÍÂèÒ§à»ç¹Ãкº ã¹·Õè¹Õé¨Ð¹ÓàʹÍẺ 8 ¢Ñ鹵͹

 

2.  âÁà´Å¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ 8 ¢Ñ鹵͹

            âÁà´Å¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ 8 ¢Ñ鹵͹ Áմѧ¹Õé

     1) ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Ò§¸ØáԨ·Õè¨Ðµéͧà»ÅÕè¹á»Å§  (Identify)

     2) ËÒá¹ÇÃèÇÁÁÒªèÇ¡ѹ·Ó  (Team Work)

     3) ÊÃéÒ§ÇÔÊÑ·ÑȹìãËéàËç¹ÀÒ¾  (Vision)

     4) ¾Ù´¤ØÂÇÔÊÑ·ÑȹìãËé«ÖÁ«Ñº  (Communication)

     5) ãËéÍÓ¹Ò¨à¢Òä»·ÓãËéÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì  (Empowerment)

     6) ÊÃéҧἹÍÍ¡¡ÅÂØ·¸ì   (Action)

     7) »ÃѺ»ÃاµèÍà¹×èͧ  (Improvement)

     8) ÊÃéÒ§¤¹ÇѲ¹¸ÃÃÁãËÁè  (Culture)

 

3.  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Ò§¸ØáԨ·Õè¨Ðµéͧà»ÅÕè¹á»Å§  (¢Ñ鹵͹·Õè 1)

     - µéͧ·ÓãË龹ѡ§Ò¹ÃÙéÃé͹ÃÙé˹ÒÇ·Ò§¸ØáԨ  (Sense of Urgency)

     - µéͧãË龹ѡ§Ò¹·ÃҺʶҹ¡ÒóìºÃÔÉÑ· µÅÒ´ á¹Çâ¹éÁ à·¤â¹âÅÂÕãËÁè æ  Ê¶Ò¹
       ¡Òóì à§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·

     - µéͧãªé¤ÇÒÁ¨ÃÔ§áÅТéÍÁÙÅ  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¹èÒàª×èͶ×Í (Fact and Data for Trust) µéͧ·Ó

        ãË餹àª×èÍ  ÍÂèÒä»â¡Ë¡¾¹Ñ¡§Ò¹

     - µéͧ·Ó¤ÇÒÁà¢éÒ㨨ÃÔ§ æ  ·Ò§½èÒ¨Ѵ¡Òú͡ÇèÒ¢Ò´·Ø¹ áµè·ÓäÁ¢ÂÒ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ
        «×éÍà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃÁÒÍÕ¡ ¾¹Ñ¡§Ò¹à¢ÒäÁèàª×èÍ  áÅÐà¢éÒã¨ÇèÒµéͧâ¡Ë¡à¾×èÍäÁèãËé⺹ÑÊá¹èàÅÂ

     - µéͧ·ÓãË龹ѡ§Ò¹àËç¹ÀÒ¾¨ÃÔ§ æ ¢Ò´·Ø¹¨ÃÔ§ æ  ËÃ×Íà»ÅèÒ

     - µéͧ¾Òà¢Òä»´Ù§Ò¹ ´Ù¢éÍÁÙÅ à»ÅÕè¹á¹Ç¤Ô´ ½èÒ¨Ѵ¡Òêͺ仡ÅèÒÇËÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÇèÒà¤çÁ
       àÃ×èͧÃÒÂä´é  ¤èÒÅèǧàÇÅÒ Åͧ仴ٷÕèºéÒ¹à¢Ò à¢ÒÂÒ¡¨¹¢¹Ò´ä˹ ÍÂÙè¡Ñ¹ÍÂèÒ§äÃ

     - ªÕéºè§à˵ؼŤÇÒÁ¨Óà»ç¹·Ò§¸ØáԨ·Õèµéͧà»ÅÕè¹á»Å§  µéͧ¡ÒÃÍÂÙèÃÍ´ ËÃ×͵éͧ¡ÒÃÍÂÙè´Õ  
       ËÃ×͵éͧ¡ÒÃÍÂÙèÂÑè§Â×¹

     - ªÕéãËéà¢ÒàËç¹ÍÕ¡ÁØÁÁͧ˹Öè§ ÇèÒ·Õèµéͧ¢ÂÒ¡ÓÅѧ¼ÅÔµ¹Ñé¹à¾×èÍÍÐäà ÍÒ¨ãËéà¢ÒÁÕÊèǹÃèÇÁ
       㹡ÒõѴÊԹ㨺éÒ§¡ç´Õ

      

4.  ËÒá¹ÇÃèÇÁÁÒªèÇ¡ѹ·Ó  (¢Ñ鹵͹·Õè 2)

     - ÊÃéÒ§¡ÅØèÁ·Õè¨ÐÁÒªèÇÂà»ÅÕè¹á»Å§

     - ªÕéºè§¡Ø­á¨¤ÇÒÁÊÓàÃ稠 (KSF) ãËéªÑ´à¨¹

     - ËÒÀÒáԨËÅÑ¡ (Key Function) áÅФ¹ÊӤѭ (Key Persons) ãËéà¨Í

     - ·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁ

 

5.  ÊÃéÒ§ÇÔÊÑ·ÑȹìãËéàËç¹ÀÒ¾  (¢Ñ鹵͹·Õè 3)

     - ÊÃéÒ§ÇÔÊÑ·ÑȹìµéͧªÑ´à¨¹ ·éÒ·Ò §èÒ·Õè¨Ðà¢éÒã¨

     - à»éÒËÁÒÂà´ÕÂǡѹ

     - ¡Ó˹´ÇÔÊÑ·Ñȹìà»ç¹»ÃÐ⤠à»ç¹ÀÒ¾ÃÐÂÐÂÒÇ ¨Ðà»ç¹Í§¤ì¡Ã·Õèà»ç¹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§ÃдѺ
       âÅ¡´éÒ¹¼ÅÔµÀѳ±ìáÅкÃÔ¡Òà ÊÃéÒ§¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ãËéÅÙ¡¤éÒ ·Õè¡ÅèÒÇ¢ÇÑ­à»ç¹Ë¹Öè§ã¹
        ÃдѺâÅ¡

     - ¡Ó˹´à»éÒËÁÒÂÃÐÂÐÊÑé¹ à»ç¹ÊÔ觷Õèµéͧ·Óã¹»Õ¹Õé àªè¹ ¨ÐµéͧÍÂÙèÃÍ´ â´ÂÁÕ Ebitda/Asset

       > 15 %

     - ¾Ò·ÕÁ§Ò¹ä»´Ùã¹ÃдѺâÅ¡ ´Ù¹Ô·ÃÃÈ¡ÒõèÒ§»ÃÐà·È ¨Ðä´éÃÙéÇèÒàÃÒà»ç¹ÍÐäà à·Õº¡Ñº
        ¤¹Í×è¹ æ ã¹ÃдѺâÅ¡

-   ÊÃéҧἹ·Õè¡ÅÂØ·¸ì ãËéáµèÅзÕÁ§Ò¹ã¹á¼¹¡ÇèÒÍÂÙè㹡ÅÂØ·¸ì¸ØáԨ·ÕèÊÍ´¤ÅéͧÊÒ¹½Ñ¹

  ¢Í§ÇÔÊÑ·ÑȹìÍÂèÒ§äà ÍÂÙèã¹Êèǹä˹ â´Â¡ÒÃ·Ó Workshop ¶éÒãËé´Õ¤ÇÃÍ͡ẺãËéÍÂÙè
  ã¹ÃٻẺ¹ÓàʹͷÕè§èÒµèÍ¡ÒÃà¢éÒ㨢ͧ¾¹Ñ¡§Ò¹ã¹Í§¤ì¡Ã

 

6.  ¾Ù´¤ØÂÇÔÊÑ·ÑȹìãËé«ÖÁ«Ñº  (¢Ñ鹵͹·Õè 4)

     - à´Ô¹áÅФØÂàÅèÒä»àÃ×èÍÂ æ  Ê×èÍÊÒÃÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì ¾ÍàÃÒàÅèÒãËéà¢Ò¿Ñ§ à¢Ò¡çä»àÅèÒµèÍ ºÍ¡µèÍ

     - ¡ÒÃàÃÕ¡ÁҤؠËÃ×Íà»Ô´»ÃеÙãË餹ÁÒËÒ ÊÓËÃѺ¤¹ä·ÂÂҡ˹èÍ ãËéŧä»ËÒÅÙ¡¹éͧ
      ´Õ¡ÇèÒ   à¢éÒä»ËҪǹ¤ØÂáÅéÇ¡çá¡é䢻ѭËÒãËéà¢Ò´éÇÂ

     - ¨Ñ´ãËéÁÕ¡ÒÃãªéÃкº¡ÒèѴ¡ÒùâºÒ¡ÒèѴ¡ÒûÃШÓÇѹ  à·¤¹Ô¤¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒÁÒãªé
       §Ò¹

     - áµèÅÐà´×͹¡çàÍÒ¢éÍÁÙÅÁÒªèÇÂÇÔ¹Ô¨©ÑÂãËéªèǪÕéá¹Ð à»ç¹â¤éªãËé àÃ×èͧÂÒ¡ æ ¡çãËéä»·Ó¡ÒÃ
       á¡é»Ñ­ËÒẺà»ç¹Ãкº ÁÕ¡ÒõÑ駡ÅØèÁ à¨ÒТéÍÁÙÅÅÖ¡ æ ÇÔà¤ÃÒÐËìËÒÊÒà赯 áÅéÇ¡çá¡é䢷Õè
       à˵Ø

     - ¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒºÒ§¤ÃÑ駡çãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃä»´Ù§Ò¹ ÍÒ¨à»ç¹µèÒ§»ÃÐà·È¡çä´é ·Õè­Õè»Ø蹡çÁÕ¡ÒèéÒ§
       ÀÒ¹͡ÁÒ¡ 
(Outsourcing) ¡ÒÃä»´Ù§Ò¹¡çÍÒ¨µéͧ仴ÙËÅÒÂáËè§ ºÒ§·ÕÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡é
        »Ñ­ËÒÍÒ¨§èÒ æ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ áµèàÃÒ¡ç¤Ô´äÁè¶Ö§ àªè¹ à·¤¹Ô¤¡ÒáǹÊÕã¹¹éÓâ¤Å¹

        ÊÕäÁèà·èҡѹ ÇÔ¸Õá¡éâ´ÂãªéÅÁà»èÒªèÇ à»ç¹µé¹

     - µéͧ¾Ù´¤ØÂÊÔ觷Õèà»ç¹¡Ñ§ÇŢͧ¾¹Ñ¡§Ò¹  ÂéÓÇèÒäÁèÁÕ¹âºÒ»Ŵ¤¹ÍÍ¡à¾×èÍÅ´¤¹

     - ¼ÙéãË­è ËÃ×ͼÙéºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§ µéͧä»à´Ô¹¤Ø¡Ѻ¾¹Ñ¡§Ò¹àͧ

     - ŧä»Ê͹ÇÔÈÇ¡ÃãËÁè ¨¹¡ÇèÒà¢Ò¨Ðà¡è§ àªÕÂÃìãËéà¢ÒÅ´µé¹·Ø¹ â´Âãªéà·¤¹Ô¤·Ò§
       ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¤Ô´ä´é¡ç·ÓàÅÂäÁèµéͧÃÍ

     - ¢³Ð·Õèà´Ô¹¤ØÂà¢ÒäÁèàª×èÍ ¡çµéͧËÒÇÔ¸Õ·ÓãËéà¢Òàª×èÍãËéä´é à¹é¹ÂéÓ àÃÒà»ç¹¾Õè¹éͧ¡Ñ¹

 

7.  ãËéÍÓ¹Ò¨à¢Òä»·ÓãËéÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì  (¢Ñ鹵͹·Õè 5)

     - ÊÃéÒ§·Ñȹ¤µÔãËÁè

-   ÍÂèÒ¤Ô´ÇèÒµÑÇàͧà¡è§ äÁèÂÍÁàª×èÍ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¨§à»ÅÕè¹ãËÁèà»ç¹¡ÒÃáºè§»Ñ¹¤ÇÒÁÃÙé

  ÁÕ¡ÒÃͺÃÁ

-   àÅÔ¡ãªé»ÃÐʺ¡ÒóìáÅФÇÒÁÃÙéÊÖ¡à¡èÒ æ à˵ءÒóìÁѹà»ÅÕè¹ä»áÅéÇ ¨§ãªé¢éÍÁÙÅ¡è͹

   ¡ÒõѴÊԹ㨠â´Â¡ÒõÑé§ã¨¿Ñ§à¢ÒàÅèÒ áÅТʹÙàÍ¡ÊÒâéÍÁÙÅ ËÃ×Íŧ价Õè˹éÒ§Ò¹¨ÃÔ§

   àÅÂ

-   ¨ÐãËéÍÓ¹Ò¨à¢Ò àª×èÍã¨à¢Ò áÅéÇãËéà¢Òä»·Ó§Ò¹·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì ¹Ò¡ç·Ó˹éÒ·Õè

  â¤éª¨¹¡ÇèÒà¢Ò¨Ðà¡è§ ¾Íà¢Òà¡è§¡ç»ÅèÍÂãËéà¢Ò·Ó áÅéǹÒ¡çà»ç¹á¤èʻ͹à«ÍÃì áÅÐÊ×èÍ

  à»éÒËÁÒ·ÕèÍÂÒ¡ä´é仺͡¡Ñºà¢Ò

-   µÃǨÊͺ´éÇÂÇèÒ ÀÒáԨ·ÕèÁͺËÁÒµç¡ÑºÇÔÊÑ·Ñȹì¨ÃÔ§ æ áÅÐÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¡ÅÂØ·¸ì

  àªÔ§¸ØáԨ´éÇÂ

 

8.  ÊÃéҧἹÍÍ¡¡ÅÂØ·¸ì  (¢Ñ鹵͹·Õè 6)

-   ¡ÅÂØ·¸ìá¼¹ÃÐÂлҹ¡ÅÒ§ (MTP) µéͧÊÁ´ØÅÃÐËÇèÒ§ºØ¡¡Ñº¶Í ·ÓãËéàËç¹à»ç¹

  ÃÙ»¸ÃÃÁ ·ÓáÅéÇàË繼ŨѺµéͧä´é µéͧÁÑè¹ã¨ÇèÒ·ÓáÅéÇ´Õ¨ÃÔ§ áÅÐÊÒÁÒöµèÍÃÇÁ¡Ñ¹ä´é

   ÃÐËÇèÒ§¹Ò¡ѺÅÙ¡¹éͧ·Õ軯ԺѵÔ

     - »¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹ µÔ´µÒÁ á¹Ð¹Ó ¨Ù§ã¨ ãËéÃÒ§ÇÑÅ  ⺹ÑÊ

     - ¨§·ÓãË龹ѡ§Ò¹àª×èÍáÅÐÈÃÑ·¸Ò áÅéÇà¢Ò¡ç¨Ð·ÓµÒÁ

-   ÍÍ¡¡ÅÂØ·¸ìà¾×èͤÇÒÁÍÂÙèÃÍ´ àªè¹ à¾ÔèÁÂÍ´¢ÒÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È ÍÍ¡¼ÅÔµÀѳ±ìãËÁè ÍÍ¡

  ÊÔ¹¤éÒãËéàÃçÇ¡ÇèÒ¤Ùèá¢è§ ËÃ×Í¢ÂÒµÅÒ´ÊÙèÍàÁÃÔ¡Ò·Õèà»ç¹µÅÒ´ãË­è¢Í§âÅ¡

 

9.  »ÃѺ»Ãا µèÍà¹×èͧ  (¢Ñ鹵͹·Õè 7)

     - µéͧ¾Ñ²¹Ò¤¹´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÃÕªÒÊÒÁÒö  (Competency) ãËéÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöã¹ÃдѺâÅ¡

       (World Class)

-   ÊÔ觷Õè·ÓµèÍà¹×èͧ ÁըѴËÒà·¤â¹âÅÂÕÁÒà¾ÔèÁ ÊÃéÒ§µÃÒÂÕèËé͵͡ÂéÓÊÙèÃдѺâÅ¡ ÁØè§ÊÙèà»ç¹¼Ùé

  ¡Ó˹´·ÔÈ·Ò§ËÃ×Í¡ÃÐáʢͧ¼ÅÔµÀѳ±ì

-   ä»´Ù§Ò¹µèÒ§»ÃÐà·È·Õè»ÒÃÕÊ ÍÔµÒÅÕ ´ÙÈÙ¹Âì¡ÅҧῪÑè¹ ´Ù·ÔÈ·Ò§á¹Çâ¹éÁ àÃÔèÁ¨Ò¡á¿ªÑè¹

   àÊ×éͼéÒ ÁÒÊÙ赡áµè§ÀÒÂã¹ áÅÐῪÑ蹡ÃÐàº×éͧ µéͧÅͧ件ʹÃËÑʾĵԡÃÃÁῪÑè¹

   ÍÍ¡ÁÒ ¨Ðä´éËÂÑè§ÃÙéÅèǧ˹éÒ

-   ¡ÒÃÁØè§ÊÙèµÅÒ´âÅ¡ à¨ÒеÅÒ´ÂØâû à¨ÒеÅÒ´â´Â¼èÒ¹¤¹Í×è¹ ËÃ×Íà¨ÒеÅÒ´´éǵÑÇàͧ

  ãÊèµÃÒÂÕèËéͧ͢àÃÒŧä»

-   ÇÔà¤ÃÒÐËì¨Ø´Íè͹ àÃÒÊè§ÍÍ¡ãªéàÇÅÒ 2 à´×͹¶Ö§µÅÒ´ÊÙé¡ÑºµÃÒÂÕèËéÍ·éͧ¶Ôè¹ãªéàÇÅÒ 2 Çѹ

   Êè§Áͺ  ÍÂèÒ§¹Õé¨ÐÊÙé¡Ñ¹ÍÂèÒ§äÃ

- ÊÃéҧ෤â¹âÅÂÕãËÁè æ àªè¹ ·Ó¡ÃÐàº×éͧàËÁ×͹ËÔ¹

-   ÊÃéÒ§ºÃÔ¡ÒÃẺ¶Ö§ã¨ ÍÒ¨µéͧÊÃéÒ§ªèÒ§àͧ à»ç¹ªèÒ§ºÑµÃ·Í§ ºÑµÃà§Ô¹ ºÑµÃ·Í§¡çà»ç¹

  ªèÒ§àÃÕºÃéÍ  à¹Õêº ·ÓàÊÃ稡ç 5Ê ´éÇÂ

-   µéͧÊÃéÒ§à¤Ã×Í¢èÒ Ê觧ҹ¨éÒ§ÀÒ¹͡ ¡çµéͧÊ觤¹¢Í§àÃÒä»´Ù´éǨÐä´éÁÕ¤ÇÒÁÃÙé ´Ù§Ò¹

  ¡çàµÃÕÂÁµÑÇÇèÒ¨Ð件ÒÁÍÐäà à»éÒËÁÒ¡Òô٧ҹ ˹éÒ·ÕèáµèÅФ¹ ¡Ò÷ÓÃÒ§ҹ ¡ÅàÁç´

  à¤Åç´ÅѺ·Õè¨Ðä´éÃѺ ¨ÐàÍÒä»ãªé㹧ҹä´éÍÂèÒ§äÃ

 

10.  ÊÃéÒ§¤¹ÇѲ¹¸ÃÃÁãËÁè  (¢Ñ鹵͹·Õè 8)

     - ÊÃéÒ§¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àªÔ§Ãкº

     - ÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã·ÕèÍÍ¡ÁҨҡ㨨ÃÔ§ æ äÁèãªè·èͧ æ àÍÒ

     - µéͧËÒ¤¹¡ÅÒ§ÁҺ͡ÇèÒàÃÒàͧà¡è§ äÁèãªèª×蹪ÁµÑÇàͧ

     - µéͧÊÃéÒ§ÀÒÇмÙé¹Ó ã¹Í§¤ì¡Ã  ¤ÇÒÁ»ÃÕªÒÊÒÁÒö áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ

     - ÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÕèÊÃéÒ§ µéͧÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¡ÅÂØ·¸ìáÅзÔÈ·Ò§ ¢Í§ÇÔÊÑ·Ñȹì´éÇÂ

     - ¤¹ã¹áµèÅСÅØèÁÍÒ¨µéͧà¹é¹ÇѲ¹¸ÃÃÁºÒ§µÑÇà»ç¹¾ÔàÈÉ

     - ¡ÅØèÁ¹Ñ¡Í͡Ẻ µéͧ¤Ô´à¡è§ ËÑÇÈÔÅ»ì

     - ·Ø¡¤¹¤ÇáÅéÒ¾Ù´ ÁÔàªè¹¹Ñ鹨ÐàÊÕÂàÇÅҡѺ¡ÒÃà¢Õ¹ÍÕàÁÅì Êè§ä»Êè§ÁÒ äÁèµÃ§¨Ø´

     - µéͧ¡ÅéÒ»ÃСÒȼŧҹ áÅÐÇÔÊÑ·Ñȹì¢Í§µ¹àͧËÃ×Íã¹áµèÅСÅØèÁ§Ò¹ àÁ×èÍ¢ÕèËÅѧàÊ×Í
      áÅéÇ¡ç¨ÐµÍ¡ÅÔèÁ äÁè¡àÅÔ¡§èÒÂ æ ¡ÅÑÇàÊÕÂ˹éÒ ÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¤éÓ¤Í

     - ÇѲ¹¸ÃÃÁ·Õèµéͧ¡Òà àªè¹ »ÃѺµÑÇàͧ ÃÇ´àÃçÇ ºÃÔ¡ÒôéÇÂ㨠à»Ô´ã¨ Åاҹ ÃÑ¡ÉÒÊÑ­­Ò
        à»ç¹¾Õè¹éͧ¡Ñ¹ àª×èÍã¨Çҧ㨠ãËéÍÓ¹Ò¨ Áդس¸ÃÃÁ ã½èÃÙé à»ç¹µé¹

 

11.  º·Ê觷éÒÂ

            ºÃÔËÒáÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ 8 ¢Ñ鹵͹ÊÙèÃдѺâÅ¡¹Ñé¹ ·ÕèÁͧáÅéÇ¡ç¤ÅéÒÂ æ ¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒẺÍÃÔÂÊѨ 4 ¤×Í

            ªÕé·Ø¡¢ì         -   à˵ؼŤÇÒÁ¨Óà»ç¹µéͧà»ÅÕè¹á»Å§  (·Ø¡¢ì)

            ºÍ¡à»éÒ       -   ÊÃéÒ§ÇÔÊÑ·ÑȹìãËéàËç¹ÀÒ¾ (¹Ôâø)

                                -   ¾Ù´¤ØÂÇÔÊÑ·ÑȹìãËé«ÖÁ«Ñº  (ÈÃÑ·¸Ò)

            à˵ػѨ¨Ñ    -   ÅÐäÇé㹰ҹзÕèà¢éÒã¨

            ·Ò§ÃÍ´      -   ËÒá¹ÇÃèÇÁÁÒªèÇ¡ѹ·Ó  (¼Ù黯ԺѵÔ)

                                -   ãËéÍÓ¹Ò¨à¢Òä»·ÓãËéÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÇÔÊÑ·ÑÈ¹ì  (µÔ´ÍÒÇظ)

                                -   ÊÃéҧἹÍÍ¡¡ÅÂØ·¸ì  (ÇÔ¸Õ¡ÒÃ)

                                -   »ÃѺ»ÃاÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ  (¾Ñ²¹Ò, ¤ÇÒÁÁØè§ÁÑè¹)

                                -   ÊÃéÒ§¤¹ÇѲ¹¸ÃÃÁãËÁè  (¤¹)

 

Change Management  in 8 Steps for World Class

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹