Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡Òõè͵éÒ¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

Changing Conflicts Manament

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

23  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2548

Font : CordiaUPC

·Õèã´ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Õè¹Ñè¹ÁÑ¡ÁÕ¡Òõè͵éÒ¹ ¡Òõè͵éÒ¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ÁÒ¨Ò¡ 2 ·Ò§¤×Í ¨Ò¡¤¹ áÅШҡͧ¤ì¡Ã

      áçµéÒ¹¨Ò¡µÑǤ¹ ÁÑ¡ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁàª×èÍáÅоĵԡÃÃÁ¢Í§áµèÅФ¹â´ÂÁÕÊÒà˵بҡ

-          ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ·ÕèäÁèÃÙé äÁèªÑ´à¨¹ ¡ÅÑÇ·ÓäÁèä´é ¡ÅÑǶ١äÅèÍÍ¡

-          ¤ÇÒÁ¡ÅÑǨÐÊÙ­àÊÕª×èÍàÊÕ§ ÍÓ¹Ò¨ à§Ô¹µÃÒ ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂ

-          ¤ÇÒÁ¡ÅÑǨеéͧ价Óã¹ÊÔ觷ÕèäÁèà¤ÂªÔ¹  ËÃ×ͧҹ˹ѡ

-          ¤ÇÒÁ¡ÅÑÇÇèҨеéͧ¶Ù¡â¡ÂéÒÂä»ÍÂÙè¡Ñº¤¹·ÕèäÁèªÍº

-          ¡ÒÃÁͧÀÒ¾¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÇèÒà»ç¹ÊÔè§àÅÇÃéÒÂÊÃéÒ§»Ñ­ËÒ

-          äÁèäÇéÇҧ㨡ÅØèÁ·ÕèʹѺʹع¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

-          ¡ÅÑÇÇèҨзÓÅÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Ò§Êѧ¤Á

áçµéÒ¹¹ÕéÁҨҡͧ¤ì¡Ã ÁÑ¡ÁÒ¨Ò¡â¤Ã§ÊÃéҧͧ¤ì¡Ã Ãкº§Ò¹ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã ¡®ÃÐàºÕº

-          â¤Ã§ÊÃéҧͧ¤ì¡Ã·Õèà»ç¹ÅӴѺ¢Ñé¹ÁÒ¡ ¨ÐÂØè§Âҡ㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

-          ¡®ÃÐàºÕº·Õèà¤Ã觤ÃÑ´ »ÃѺµÑÇÍÂÒ¡·Ò§Í§¤ì¡ÃÁÕ¡®à¡³±ìËÅÇÁæ

-          ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Õè¢Ñ´¡Ñº¤èÒ¹ÔÂÁà´ÔÁÂèÍÁÂÒ¡

-          ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã·Õè͹ØÃÑ¡Éì¹ÔÂÁÂèÍÁà»ÅÕè¹á»Å§ÂÒ¡

-          ¡ÒáÃзºµèÍÍÓ¹Ò¨¼ÙéºÃÔËÒÃÂèÍÁà»ÅÕè¹á»Å§ÂÒ¡

-          ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·ÕèÍÒ¨·ÓãËé¼ÙéªÓ¹Ò­à´ÔÁËÁ´¤ÇÒÁÊӤѭŧÂèÍÁà»ÅÕè¹ÂÒ¡

-          ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Õèµéͧ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡¢Öé¹ ¼ÅµÍºá·¹Å´Å§ àÅ×è͹µÓá˹è§ÂÒ¡ ÂèÍÁà»ÅÕè¹ÂÒ¡

 

¡Òõè͵éÒ¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§äÁè´Õ áµè¼ÙéºÃÔËÒáçµéͧà¢éÒ㨤ÇÒÁ¡Ñ§ÇŢͧ¾¹Ñ¡§Ò¹ à¾×èÍãËé¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§à»ç¹ä»´éÇ´Õ

 

¡ÒèѴ¡ÒõèÍ¡ÒáÒõè͵éÒ¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ Áմѧ¹Õé

-          Ê×èÍÊÒ÷ӤÇÒÁà¢éÒ㨡Ѻ¾¹Ñ¡§Ò¹ à¢éÒã¨à˵ؼŤÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õèµéͧà»ÅÕè¹á»Å§

-          ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ãËé¤Ó¹Ö§¶Ö§·Ñȹ¤µÔ¤ÇÒÁàª×èͧ͢ºØ¤¤Å

-          ªÕéãËéàËç¹¢éÍ´Õ¢éÍàÊÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ áÅСÒÃäÁèÂÍÁà»ÅÕè¹á»Å§

-          ¾ÂÒÂÒÁà¢éÒ㨷ÕèÁҢͧ¡Òõè͵éÒ¹¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

-          ÃѺ¿Ñ§ãÊèã¨àÁ×èÍÁÕ¡Òõè͵éÒ¹ áÅéǤé¹ËһѭËÒáÅÐá¹Ç·Ò§á¡éä¢

-          ãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒ·Õèµéͧà»ÅÕè¹á»Å§ äÁèãªèàÍÒÍÓ¹Ò¨ºÑ§¤Ñº

-          ·ÓãËé¡ÅØèÁµè͵éÒ¹à»ç¹¾Ç¡à´ÕÂǡѹ äÁèãªèÈѵÃÙ

-          à»Ô´âÍ¡ÒÊãËéÁÕÊèǹÃèÇÁ㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹