Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

¡ÒèѴ§Ò¹©Åͧ¤ÇÒÁÊÓàÃ稡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁä´éà»ÃÕºàªÔ§¸ØáԨ

Celebration of Cooperate Competitive Advantage

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

 

          ¡ÒèѴ§Ò¹©Åͧ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁä´éà»ÃÕºàªÔ§¸ØáԨ ·Õèä´éÊè§àÊÃÔÁÁÒä´éÃÐÂÐ˹Öè§áÅéÇ ÍÒ¨¤ÃÒÇÅÐ 18 à´×͹ «Ö觨ЪèÇ»ÅÙ¡½Ñ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃä´éà»ÃÕºŧä»ã¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¡Ò÷ӧҹ ÁÒÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ

                ÇÔ¸Õ¡Ò÷ӧҹàªÔ§»¯ÔºÑµÔ·Õè¨Ð·ÓãËéͧ¤ì¡ÃÁÕ¤ÇÒÁä´éà»ÃÕº¤Ùèá¢è§¢Ñ¹ ÍÒ¨áºè§à»ç¹ 5 ÁÔµÔ ´Ñ§¹Õé

                1. ¤ÇÒÁÁØè§ÁÑ蹡ÒÃàÍÒª¹Ð´éÒ¹¡ÒõÅÒ´

                2. ¤ÇÒÁà»ç¹àÅÔÈ㹡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒüÅÔµ

                3. ¡ÒÃÊ×èÍÊÒ÷ÕèäÃé¢éͨӡѴ

                4. ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨ãËé·Ó§Ò¹ä´é·Ñ¹¡ÒÅ

                5. ¡ÒÃÊÃéҧͧ¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé áÅйÇѵ¡ÃÃÁ

 

1. ʶҹ·Õè¨Ñ´§Ò¹

                àÅ×͡ʶҹ·Õè ÁÕ·Ñé§ ¡ÅÒ§á¨é§ áÅÐã¹ÃèÁ à¾×èÍãËéËźËÅÕ¡ ÂÒÁ½¹µ¡ä´é ¾Ô¨ÒóҤÇÒÁÊдǡ´éÒ¹Ëéͧ¹éÓ ËéͧÊØ¢Ò´éÇ ã¹ÃèÁÍÒ¨à»ç¹âçÂÔÁµÔ´áÍÃì¡çä´é

2. àǷըѴ§Ò¹

Í͡ẺãËÁèäÁèãËé«éÓ«Ò¡

3. áʧä¿

                ¡ÒÃãªéáʧàÅà«ÍÃì à¢Õ¹ÀÒ¾¡ÅÒ§ÍÒ¡ÒÈä´é ÍÒ¨ÁÕÅ١˹ÙÂÔ§ ¡ÒÃãªéä¿Ê»ÍÃìµäÅµì ¡ÒäǺ¤ØÁä¿ ÍÒ¨¨éÒ§Á×ÍÍÒªÕ¾ÁҨѴä´é

4. ÍÒËÒÃ

                ¹èÒ¨Ðà»ç¹áºººØ»à¿è  ÁÕ¢éÒÇ¢ÒËÁÙ ¢éÒÇÁѹä¡è ¡ëÇÂàµÕëÂÇ ºÑÇÅÍ ä͵ÔÁ â´ÂàªÔ­ÃéÒ¹´Ñ§æ ÁÒà»Ô´«ØéÁ «Ñ¡ 10-30 ÃéÒ¹

5. à¤Ã×èͧ´×èÁ

                à»ç¹¹éÓá¢ç§ à¤Ã×èͧ´×èÁ ÇÒ§µÒÁ¨Ø´µèÒ§æ

6. ·Õè¨Í´Ã¶

                ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÁÒ¶Ö§§Ò¹ÍÒ¨à»ç¹Ã¶ºÑÊ  áÅÐöà¡ë§ÊèǹµÑÇ ãËé¾Ô¨ÒóҷÕè¨Í´

 

 

7. öÃѺÊè§

          à´Ô¹·Ò§ÁÒàͧ áÅÐöºÑÊ ºÒ§âç§Ò¹ ºÒ§âç§Ò¹ÍÒ¨à´Ô¹·Ò§ÁÒ¨Ò¡µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´â´ÂÃ¶ä¿ ºÒ§¼Ùé¨Ñ´¡ÒèҡÀÒ¤µèÒ§æ ÍÒ¨à´Ô¹·Ò§ÁÒ·Ò§à¤Ã×èͧºÔ¹

8. ¾Ô¸Õ¡Ã

                ÍÒ¨áºè§à»ç¹¾Ô¸Õ¡ÒáÅÒ§·Õè¤ØÁàÇ·ÕµÅÍ´§Ò¹ áÅоԸաÃáµèÅСÅØèÁºÃÔËÒäÇÒÁä´éà»ÃÕº·Ñé§ 5 ÊÒ¢Ò ÁÒ´Óà¹Ô¹¡Òêèǧ¹ÓàʹÍ

                ¾Ô¸Õ¡Ã¡ÅÒ§ ÍÒ¨¨éÒ§Á×ÍÍÒªÕ¾ÁÒ¡çä´é

9. â»Ãá¡ÃÁ§Ò¹

                ÍÒ¨áºè§à»ç¹

                ªèǧà»Ô´§Ò¹                                          13.30-14.00 ¹.

                ªèǧ¹Óàʹͼŧҹ                            14.00-18.00 ¹.

                ªèǧ¾Ñ¡¤ÃÖ觡ÒùÓàʹ͠                   16.00-16.15 ¹.

                ªèǧ¾Ô¸Õ»Ô´                                             18.00-18.30 ¹.

                ªèǧ·Ò¹ÍÒËÒÃàÂç¹                             18.30-19.30 ¹.

                ªèǧ¾Ñ¡¼è͹¿Ñ§´¹µÃÕ                         19.30-21.00 ¹.

                ¤ÇÃà¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁ ¡ÒèѴ§Ò¹ áÅéÇÊ×èÍÊÒÃãËé·ÑèÇ áÅФÇÃá¹Ðá¼¹·Õè¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÁÒÂѧʶҹ·Õè¨Ñ´§Ò¹´éÇ áÅÐáÊ´§Ê¶Ò¹·Õè¨Í´Ã¶´éÇÂ

                ·Õè¹Ñè§ VIP ÍÒ¨¨Ñ´äÇé੾ÒÐ â´ÂÁÒ¡¨ÐãªéàÇÅÒ´éҹ˹éҵç¢éÒÁ¡ÑºàÇ·Õ ¨Ø´·ÕèªÑ´à¨¹·ÕèÊØ´

10. ªèÒ§·ÕÇÕ/¡ÅéͧÇÕ´ÕâÍ

          ¤ÇÃËÒªèÒ§ÇÕ´ÕâÍ ÁÒ¶èÒ·ӫѡ 2-3 ¡Åéͧ à¾×èÍ´ÙÁØÁµèÒ§æ Ê觢éÍÁÙÅÁÒÂѧ¡Í§¡ÅÒ§ à¾×èͤѴàÅ×Í¡ÀÒ¾¡Åéͧ¢Ö鹨ÍÀÒ¾

                ·Ò§·Õè´Õ¤Çúѹ·Ö¡à˵ءÒóìµèÒ§æ à¾×èͨѴ·Óà»ç¹ VCD ᨡ¨èÒÂäÇéà»ç¹·ÕèÃÐÅÖ¡ áÅÐà¾×è͹ÓÁÒ©Ò à¾×èÍ´Ù´éÒ¹¡ÒþѲ¹Ò»ÃѺ»Ãا㹡ÒèѴ§Ò¹µèÍä»

11. ¨Í©ÒÂ

                ¾Ô¨ÒóÒÇÒ§¨Ø´¨ÍÀÒ¾ á¢Ç¹äÇé ÁÔãËéºÑ§ ËÒ¡´Ù´éÇÂÊÒµÒÁ¨ÃÔ§ä»ÂѧàÇ·Õ áÅÐËÒ¡´ÙäÁèªÑ´¡çá˧¹´Ùä´é ¨Í©Ò¤ÇÃÊÃéÒ§Ãкº©Ò¡ÅѺ·Ò§ä´é à¾ÃÒкҧ¤ÃÑé§ VIP ÍÂÙèËÅѧ¨Í áÅкҧàÇÅÒÍÒ¨àªÔ­ VIP 仺¹àÇ·Õ ¨Ð¡çÍÂÙè˹éÒ¨Í ¡çÊÒÁÒöÍÒ¨ä´é´Ùä´é â´Â੾ÒФÒÃÒâÍà¡Ð

12. ÍØ»¡Ã³ìÊÃéÒ§¤ÇÒÁÍÅѧ¡ÒÃ

                Å١˹ÙÂÔ§ â´ÂãªéÇÔ觵ÒÁàÊé¹ÅÇ´ºÒ§æ ËÅÒÂæ ¨Ø´ ãËéÇÔè§ä»·Õè¨Ø´Ë¹Öè§æ ¢Í§¤ÇÒÁʹã¨ã¹§Ò¹¾ÃéÍÁæ ¡Ñ¹ â´ÂãªéÃкº¨Ø´´éÇÂä¿¿éÒ ¨Ò¡¨Ø´¤Çº¤ØÁ

                äͤÇѹ à¾×èÍÊÃéÒ§ËÁÍ¡¤Çѹ ´Ùà»ç¹ÊÇÃäì´Ùà»ç¹ÀÒÇЩءà©Ô¹ àÇÅÒÁÕ¡ÒÃáÊ´§º¹àÇ·Õ ËÃ×ÍàÇÅÒàªÔ­ VIP ¢Öé¹àÇ·Õ

                á¼è¹»ÅÔÇà§Ô¹·Í§à¢ÕÂÇá´§ à¾×èÍãªé㹡ÒÃâ»ÃÂãËé»ÅÔǨҡ¢éÒ§º¹ áÅéÇÂÔ§áʧä¿ãËéÊзé͹ÃÐÂÔºÃÐÂѺÊÃéÒ§¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃà»ç¹´Ç§´ÒÇ ËÃ×͹ҧ¿éÒâ»Ã´͡äÁé

                ÍØ»¡³ìËéÍÂâ˹ ´ÙàËÁ×͹¡ÓÅѧàËÒÐä´é

                ÍØ»¡Ã³ìÂÔ§áʧàÅà«ÍÃì à¾×èÍà¢Õ¹ÀÒ¾¡ÅÒ§ÍÒ¡ÒÈ ÊÃéÒ§ÁèÒ¹ ´Ù¤ÅéÒÂʵÒÃìÇÍÃì ´ÙáÅéÇÁÕ¹Çѵ¡ÃÃÁ´Õ

                ÅÙ¡ºÍÅãÊ¡ÅÁæ ÁÕ¤¹ÍÂÙèÀÒÂã¹áÅéÇ¡ÅÔé§ä´é 㹡ÒÃà¤Å×è͹·Õè

                ÊÒÂä¿¿éÒ·Õèà»ç¹¾Ç§ÂÒÇæ ÃÐÂéÒ ãË餹àµé¹ÊÇÁãÊè¤ÅéͧµÑÇàÇÅÒàµé¹ÃèÒÂÃÓ áµèµéͧÃÐÇѧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѨҡ俿éÒ´Ù´´éÇÂ

                áËǹàÃ×ͧáʧ·ÕèÊÇÁãÊ褹ÃèÒÂÃÓ ©Ò¡àÇ·Õ·ÕèàÃ×ͧáʧä´é àÁ×èͶ١áʧáºÅç¤äŵì

13. ¡ÒûÅØ¡ÍÒÃÁ³ìͧ¤ì¡Ã¹ÔÂÁ´éÇÂà¾Å§

                µéͧ¤Ñ´àÅ×Í¡à¾Å§Ê¶ÒºÑ¹ÊÑ¡ 2-3 à¾Å§ËÅÑ¡æ ·ÕèÊзé͹ÀÒ¾ãËéàËç¹ â´Â¡ÒÃà»Ô´à»ç¹ CD ¸ÃÃÁ´Ò ÂÒÁÇèÒ§æ ªèǧ¾Ñ¡ ¡ÃÍ¡ËÙä»àÃ×èÍÂæ áÅФÇ÷Óà»ç¹¤ÒÃÒâÍà¡Ð ©Ò¢Öé¹¨Í à¾×èÍãË餹Ãéͧ¾ÃéÍÁæ ¡Ñ¹·Ø¡æ ¤¹ ÀҾ㹤ÒÃÒâÍà¡Ð ©Ò¢Öé¹¨Í à¾×èÍãË餹Ãéͧ¾ÃéÍÁæ ¡Ñ¹·Ø¡æ ¤¹ ÀҾ㹤ÒÃÒâÍà¡Ð¤ÇÃÁÕ¡ÒáÃШÒÂÀÒ¾¨Ò¡Ë¹èǧҹµèÒ§æ ã¹à¤Ã×Í à¾×èÍÊÃéÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ áÅÐà»ç¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ ¡ÒÃÃÇÁ㨠à¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÍÂÒ¡ÃÇÁ¾Åѧ

14. ¡ÒÃÊÃéÒ§º·à»Ô´áÅлԴ

                ÍÒ¨ãËé CEO ¡ÅèÒÇà»Ô´§Ò¹ áÅСÅèÒǻԴ§Ò¹ µÍ¹à»Ô´§Ò¹ÍÒ¨ÂѧäÁè¨Óà»ç¹ÁÒ¡¹Ñ¡ áµèµÍ¹¡ÅèÒǻԴ§Ò¹¹Õé¨Óà»ç¹ à¾ÃÒзÓËÅѧ¨Ò¡·Õè·Ø¡¡ÅØèÁºÃÔËÒà ¹ÓàʹͼŧҹËÁ´áÅéÇ ·Ø¡¤¹·ÃÒº·Ø¡æ ¤¹áÅéÇ¡çà»ç¹¡ÒáÅèÒǶ֧ ¡ÒÃä´éà»ç¹¼Å§Ò¹ ¤ÇÒÁµÑé§ã¨¢Í§áµèÅСÅØèÁºÃÔËÒà ¡ÒÃÇÔ¾Ò¡ÉìÊÑé¹æ ¶Ö§·Ø¡¡ÅØèÁ ªÕéãËéàËç¹ÇèÒµéͧÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÁÕ¤ÇÒÁà¢éÁ¢é¹ µéͧà»ç¹Á×ÍÍÒªÕ¾ ¤Ùèá¢è§¢Ñ¹à»ç¹¤¹ÃдѺâÅ¡ à¡è§æ ·Ñ駹Ñé¹ µéͧäÁè·éÍ áÅÐäÁè»ÃÐÁÒ· µéͧÃÇÁ¾Åѧ áÅéǨÐÊÙéä´é ÃÇÁ·Ñé§ãËéàËç¹ÇèÒàÃÒ¡ÓÅѧÃØ¡¤×ºä»áÅéÇ àªè¹¡ÒâÂÒÂâç§Ò¹ä»ÂѧµèÒ§»ÃÐà·È ÊØ´·éÒÂãËé¡ÅèÒǶ֧ÀÒÃСԨ·Õè¨Ðµéͧ·ÓµèÍ áÅÐÊÔ觤ҴËÇѧ ËÃ×ÍÀÒ¾ ·Õè CEO ÍÒ¨ãËéà´Ô¹µèÍä» ÊØ´·éÒ¡çà»ç¹¡ÒáÅèÒǢͺ¤Ø³ áÅÐ ¾º¡Ñ¹ãËÁè㹡ÒéÅͧ¤ÃÑé§Ë¹éÒ ÍÕ¡ 18 à´×͹

                µÍ¹·Õè CEO ¢Öé¹àÇ·Õ ¡çµéͧ·ÓãËé´ÙʧèÒ§ÒÁ ÊÃéÒ§à¾Å§ áʧàÅà«ÍÃìªèÇ ¾Ù´¨º¡çàªÔ­¤³Ð¨Ñ´¡ÒÃÁÒâªÇìµÑÇ áÅéÇÁÒÃéͧà¾Å§»Åء㨢ͧʶҺѹÃèÇÁ¡Ñ¹

15. á¹Ç·Ò§¹Óàʹͧ͢áµèÅСÅØèÁºÃÔËÒäÇÒÁä´éà»ÃÕº

        15.1 ¡ÅØèÁ¤ÇÒÁÁØè§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃàÍÒª¹Ð´éÒ¹¡ÒõÅÒ´

                á¹Ç·Ò§¹ÓàÊ¹Í ¨Ðà¹é¹àÃ×èͧʶҹ¡Òóì´éÒ¹¡ÒõÅÒ´ ·Ñé§ÈÖ¡ÀÒÂã¹»ÃÐà·È áÅеèÒ§»ÃÐà·È ÃÐËÇèÒ§ ¼ÅÔµÀѳ¸ì¢Í§àÃÒ áÅТͧ¤Ùèá¢è§¢Ñ¹ËÅÑ¡æ Êѡ˹Öè§ÃÒÂ

                ÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÒ¨ãªéÇÔ¸ÕàªÔ­¹Ñ¡ÍèÒ¹¢èÒÇ·ÕÇÕÁ×ÍÍÒªÕ¾ªÒÂË­Ô§ ÁÒ¤ØÂàÃ×èͧʶҹСÒõÅÒ´ â´Â½èÒªÒÂÍÒ¨à»ç¹½èÒÂàªÕÂÃì¤Ùèá¢è§ ½èÒÂË­Ô§àªÕÂÃìºÃÔÉÑ·àÃÒ â´Â¶¡¡Ñ¹¶Ö§»ÃÐà´ç¹µèÒ§æ

                ÊØ´·éÒ¡çà»ç¹¡ÒÃÊÃØ»¼Å§Ò¹ ©Ò·ҧ VCD ¶Ö§¼Å§Ò¹´éÒ¹¡ÒõÅÒ´ ¡ÒÃãªé¡ÅÂØ·¸ì·Ò§¡ÒõÅÒ´ã¹ÃٻẺµèÒ§æ ·Õè¨ÐàÍÒª¹Ð¤Ùèá¢è§¢Ñ¹

        15.2 ¤ÇÒÁà»ç¹àÅÔÈ㹡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒüÅÔµ

                ¡ÒùÓàʹͨÐà¹é¹ã¹àÃ×èͧ¡ÒÃàª×èÍÁâ§á¹Ç·Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒõèÒ§æ ãËéàª×èÍÁ⧻ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñ¹ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ˹èǧҹµèÒ§æ ËÅÒ¡ËÅÒÂäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹¼ÅÔµ«èÍÁ µÅÒ´ ¢Ò áÅÐÂѧÁÕËÅÒÂáËè§ã¹»ÃÐà·ÈÍÕ¡´éÇ ¡ÒÃàÅè¹à»ç¹à¾Å§à´ÕÂǡѹ¨Ð·ÓÍÂèÒ§äÃ

                á¹Ç¤Ô´¡çãªéǧâ·ÇÒ·ÔÈ ãËéÁÒàÅè¹à¾Å§â´Â¡ÒÃà´Ô¹Å§ÁÒŧàÇ·Õ¢éÒ§ÅèÒ§ â´Â¡ÒÃá¡ǧÍÍ¡à»ç¹ 3 Êèǹ àËÁ×͹âç§Ò¹ ˹èǧҹ¡ÃШÒ 仵ÒÁÀÙÁÔÀÒ¤ àÅè¹à¾Å§´¹µÃÕ áÅéÇãË餹´Ù¿Ñ§ÇèÒÃÙéÊÖ¡à»ç¹ÍÂèÒ§äà àËÁ×͹áµèÅÐ˹èǧҹàÅè¹ KPI ੾ÒТͧµ¹àͧ ¨Ò¡¹Ñé¹ËÂØ´ à¾×èÍãË餹¤Ô´áÅÐâ¦É¡¾Ù´ãËé¤Ô´ ¨Ò¡¹Ñ鹡çãËéǧ´¹µÃÕàÅè¹µèÍẺ»ÃÐÊÒ¹àÊÕ§¡Ñ¹ à¾×èÍãËéàËç¹Çèҿѧä¾àÃÒÐÁÒ¡¡ÇèÒ

                ÊØ´·éÒ¡çà»ç¹¡ÒùÓàÊ¹Í ¼Å§Ò¹·Ò§ VCD ÇèÒÁÕ¡ÒûÃѺµÑÇ´éÒ¹Ò¡ÒüÅÔµáÅкÃÔ¡ÒÃÍÂèÒ§äà ãËéÊÔ¹¤éÒÁդسÀÒ¾ Êè§Áͺä´é·Ñ¹àÇÅÒ áÅÐÅÙ¡¤éÒ¾Íã¨

        15.3 ¡ÒÃÊ×èÍÊÒ÷ÕèäÃé¢éͨӡѴ

                ¡ÒùÓàʹͨÐà¹é¹ãËéàË繤ÇÒÁÊӤѭ㹡ÒÃÊ×èÍÊÒà à¾×èÍãËé¡Ò÷ӸØáԨ·ÑèǶ֧ ·Ñ¹¡Òŷѹ·èǧ·Õ áÁè¹ÂÓ

                ÃٻẺ¡ÒùÓàÊ¹Í ÍÒ¨ãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃàÅè¹à¡Á BC game â´Â¡ÒèѴ¾Ô¸Õ¡Ã áÅéÇãËé·ÕÁá¢è§¢Ñ¹¶ÒÁµÍº ½èÒÂ˹Öè§à»ç¹ªÒ àÃÕ¡ÇèÒ·ÕÁ â¤á¡è áÅÐÍÕ¡½èÒÂà»ç¹Ë­Ô§ àÃÕ¡ÇèÒ·ÕÁ Ë­éÒÍè͹ ·ÕÁÅÐ 4 ¤¹ Áҿѧ¤Ó¶ÒÁ áÅéǷغ»ØèÁÇèÒã¤Ãä¿¢Öé¹ ¡çµÍº¡è͹ ¤Ó¶ÒÁäÁè¤ÇÃÂÒÇÁÒ¡ àªè¹¡ÒöÒÁ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃÍ͡Ẻ Êͺ¶ÒÁ仵ÒÁͧ¤ì¡Ã¡è͹ à¾×èÍ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇ àªè¹ ÊÑ¡ 3 ¤Ó¶ÒÁ Ê×èÍÍÐä÷Õ褹ã¹Í§¤ì¡ÃãªéÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÍÐää×ͻѨ¨Ñ·Õè·ÓãËé¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÊÔ觷ÕèàËç¹ÇèÒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹㹴éÒ¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÁÒ¡·ÕèÊØ´  ·Ñ駹ÕéáµèÅÐÇÔ¸Õ ÁÕ¤Ðá¹¹·Õ褹àÅ×Í¡ à¾×èÍ¡Ó˹´à»ç¹¤Ðá¹¹´éÇ ËÅѧ¡ÒÃàÅè¹à¡Á¡çÁÕ¡ÒÃÃÇÁ¤Ðá¹¹

                ¨Ò¡¹Ñ鹡çà»ç¹¡ÒéÒ VCD áÊ´§¶Ö§¼Å§Ò¹ã¹Ãͺ 18 à´×͹ ·ÕèáÊ´§¶Ö§¡ÒÃÊ×èÍÊÒà ·Ò§¡Òþٴ¨Ò¡Ñ¹áººäÁèà»ç¹·Ò§¡ÒÃÁÒ¡¢Öé¹ ¤Ø¡ѹÁÒ¡¢Öé¹ ¹ÒÂáÅÐÅÙ¡¹éͧà»ç¹¡Ñ¹àͧ

        15.4 ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨ãËé·Ó§Ò¹ä´é·Ñ¹¡ÒÅ

                ¡ÒùÓàÊ¹Í ¨Ðà¹é¹ã¹àË繤ÇÒÁÊӤѭ㹡ÒÃãËéÍÓ¹Ò¨¤¹ä»·Ó§Ò¹ ãËéºÃÃÅØÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ìÍÒ¨à»ç¹¡ÒÃáÊ´§ÅФà ËÃ×Í¡ÒÃáÊ´§¤ÒÃÒâÍà¡Ð à¾Å§¡ÃШÒÂÍÓ¹Ò¨ áÅéÇÃéͧà¾Å§ÃèÇÁ¡Ñ¹¡çä´é

                ¨Ò¡¹Ñ鹡çà»ç¹¡ÒéÒ VCD  ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨â´Â¡ÒûÃѺ»ÃاÇÔ¸Õ¡ÒõèÒ§æ ã¹àÃ×èͧ¢Í§ Team Pay ·Ñé§áºº Top down áÅÐ Bottom up ¡ÒèѴͧ¤ì¡ÃẺá¹ÇÃÒº Å´¢Ñ鹵͹ÅӴѺªÑé¹ ¡Ò»ÃѺ»ÃاÍÓ¹Ò¨´Óà¹Ô¹¡Òà ¡ÒèѴ Show & Share §Ò¹·Õè¡ÅØèÁµèÒ§æ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàͧáÅéÇÊÓàÃç¨

                15.5  ¡ÒÃÊÃéҧͧ¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé áÅйÇѵ¡ÃÃÁ

                                ͧ¤ì¡ÃàÃÕ¹ÃÙé ÍÒ¨ãªéÇÔ¸ÕÊÃéÒ§º·ÅФà ÍÒ¨¨éÒ§Á×ÍÍÒªÕ¾ÁÒáµè§àÃ×èͧáÅÐáÊ´§´éÇ á¹Ç·Ò§áµèÅÐàÃ×èͧ àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéàÃ×èͧµèÒ§ æ ·ÕèäÁè¤èÍÂà¡ÕèÂǡѺ§Ò¹ à¾×èͽ֡·Ñ¡ÉСÒÃàÃÕ¹ÃÙé ÁÕ¡ÒÃÊÃéÒ§¤¹¡Ç¹·Õè·Ó§Ò¹ à¾×èÍÊÃéÒ§ÍÃöÃÊ  àÍÒàÃ×èͧÃÑ¡æ ã¤Ãèæ ÁÒá·Ã¡ ÊÃéÒ§º·ÁջѭËÒã¹âç§Ò¹ áÅéÇá¡éä¢äÁèä´é ÍÒ¨¶Ö§ËÂØ´¡ÒüÅÔµ äÁèÁբͧ¢Ò ÍÐäËÅè¡ÇèÒ¨ÐÁÒÍÕ¡¹Ò¹ µéͧÃÇÁËÑǡѹá¡é䢻ѭËÒ ÊØ´·éÒ¨º´éÇ àÃÒ·Óä´é

                ¡ÒéÒ¼ŧҹ ·Ò§ VCD ¢Ö鹨ÍÀÒ¾ «Öè§ÍÒ¨à»ç¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéẺàÊÃÔÁÃÒ¡µèÍÂÍ´ ¡ÒÃÍèҹ˹ѧÊ×Íàͧ ¡ÒÃÁͺãË餹ä»ÍèÒ¹áÅéÇàÍÒÁÒ¹Óàʹ͡ѹ  ¡ÒèѴà¡çº¤Åѧ¤ÇÒÁÃÙé㹡ÒèѴ¡ÒäÇÒÁÃÙé

                ¹Çѵ¡ÃÃÁ ÍÒ¨¹ÓàʹʹéÇ Á¹ØÉÂì Inno-ranger  ˹Ö觤¹ á·¹¤¹·Õèà¤Âä´éÃѺÃÒ§ÇÑŹÇѵ¡ÃÃÁ˹Ö觤¹

                ¾Ô¸Õ¡Ã»ÃСÒȼŧҹ¹Çѵ¡ÃÃÁ áÅéÇàªÔ­¤¹ÊÃéÒ§ÊÃÃÁÒ»ÃÒ¡®µÑÇ áÅéÇàÃÕ¡ÁÒÊÑÁÀÒÉ³ì ¾ÃéÍÁ©Ò VCD ¼Å§Ò¹·Õèä´éÃѺÃÒ§ÇÑÅ

                ¾Í¤Ãº·Ø¡¤¹¡çãËé·Ñé§ Inno-ranger ¢Öé¹àÇ·Õ¾ÃéÍÁæ ¡Ñº ¤¹·ÕèÁռŧҹ áÅéÇ·ÓàËÁ×͹à»ç¹¤¹æ à´ÕÂÇáÅéǤèÍÂæ á¡ÃèÒ§ÍÍ¡ÁÒ

                ÊØ´·éÒ¡çà»ç¹©Ò¼ŧҹ ¹Çѵ¡ÃÃÁäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹á¹Ç¤Ô´·ÕèŧàÇçº ¡ÒÃä´éÃѺÃÒ§ÇÑÅ Inno-Award

16. º·Ê觷éÒÂ

                ¡ÒèѴ§Ò¹©Åͧ¤ÇÒÁÊÓàÃ稹Ñé¹à»ç¹ÊÔ觨Óà»ç¹à¾×èÍãË餹¨Ò¡ËÅÒÂæ áËè§ÁÒ¾º¡Ñ¹ àËÁ×͹Çѹ¾º­ÒµÔ¨Ðä´é¾Ù´¤Ø¡ѹ ¨Ðä´éªèÇÂàËÅ×͡ѹ㹡Ò÷ӧҹ à»ç¹¡ÒÃÊзé͹¼Å§Ò¹ÇèÒÁÒ¶Ù¡·Ò§ µÒÁ·ÔÈ·Ò§ºÃÔÉÑ· áÅÐà»ç¹¡Òà Share Vision ´éÇÂ

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹