Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à¡ÁÍèҹ˹ѧÊ×Í

Book Reading Game

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

2  ¾ÄȨԡÒ¹  2549

Font : Tahoma

 

1.  ᨡ˹ѧÊ×Íä»ãËéÍèÒ¹

2.  ¨Ñº¡ÅØèÁ  áºè§¡ÅØèÁ

      ¤¹ÅР 25  ʵҧ¤ì  ãËéËÒ¡ÅØèÁ  2.50  ºÒ·  ¡ç¨Ðä´é  10  ¤¹

3.  ãËé¡ÅØèÁàÅ×Í¡º·

      ºÍ¡à˵ؼÅÇèÒ·ÓäÁàÅ×Í¡º·¹Õé

4.  ÃдÁÊÁͧà¹×éÍËÒ

     ·Õè¹ÓÁÒ»ÃÐÂØ¡µì㹧ҹºÃÔÉÑ·  àÍÒà¹×éÍËÒ·ÕèªÍº  ÁÒãªé  à¢Õ¹ŧ㹠 Flip  Chart 

5.  ¹Óàʹͼŧҹ¡ÅØèÁ

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹