Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

22  Á¡ÃÒ¤Á  2550

»ÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ¼ÙéºÃÔËÒÃ

Behavior  Change  for  Manager 

          ¡ÒÃÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹Í§¤ì¡Ã¹Ñé¹  µéͧÁÕÃÒ¡°Ò¹ÁÒ¨Ò¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃã¹ÃдѺµèÒ§æ  «Ö觨лÃСͺà»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§Í§¤ì¡Ã

                ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁãËéÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ËÅÒ¡ËÅÒÂÃͺ¤Íº â´Âãªé·ÄÉ®ÕËÁÇ¡  6  㺠 ÍÒ¨ÁÕ¡ØÈâźÒ  â´ÂãªéËÁÇ¡  6  ÊÕ  ÁÒµÔ´µÑé§äÇé·Õè˹éÒËéͧ»ÃЪØÁ  ¡ÒÃãªéà¡éÒÍÕé  6  ÊÕ  ÇÒ§äÇéã¹Ëéͧ»ÃЪØÁ  µèÍæ  ä»¡çÍÒ¨ãªéá·è§»Ò¡¡Ò  6  ÊÕ  áʧ俠 6  ÊÕ  àÇÅÒ¾Ù´á¹Çä˹¡ç¡ÊÕ¹Ñé¹

                ÊÕ¢ÒÇ : ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§  ÊÕá´§ : ÍÒÃÁ³ìáÅФÇÒÁÃÙéÊÖ¡  ÊÕ´Ó : ¢éÍàÊÕ  ÊÕà¢ÕÂÇ : ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃÃ¤ì  ÊÕàËÅ×ͧ  ¢éÍ´Õ  áÅÐÊÕ¿éÒ : ÀÒ¾ÃÇÁ

                ¡ÒÃàÅÔ¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁÃéÒ  â´Â¼Ùé¹Óµéͧà»ç¹µé¹áºº  (Role  Model  Behavior)  àªè¹  àÅÔ¡  4  º.  ÁÕ  àºÔÅ  ºÙë  ºÕé  ºÅçÍ¡

                ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè¤Ç÷ÓáÅÐäÁè¤Ç÷Ӡ (do  and  don ’ t)  ¤ÇÃÇÒ´à»ç¹ÀÒ¾¡ÒÃìµÙ¹  àËç¹»ØêºÃÙéàÅÂÇèÒ  ¤Ç÷Ӡ ËÃ×ÍäÁè¤Ç÷Ӡ à»ç¹ÀÒ¾¡ÒÃìµÙ¹¢Óæ  Ë¹èÍÂ

                àºÔÅÅÙ¡¹éͧ㹷Õè·Ó§Ò¹  ¡ÅѺºéÒ¹  â´¹àÁÕÂàºÔéÅà»ç¹¡ÃÃÁʹͧ¡ÃÃÁ

                ¡ÒÃàµ×͹¤ÇÒÁ¨Ó  (Remind)  ãËéà»ç¹ÀÒ¾ÁÕµÑÇÍÑ¡ÉÃäÁèÁÒ¡

                ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ  ãËé·Ó¤Çº¤Ùè仡Ѻ¡Ò÷ӧҹàÅ  äÁèãªè·Óä»  áÅéǤèÍÂÁÒá¡é·ÕèËÅѧ  »ÅÙ¡½Ñ§ãËéÍÂÙè㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¢Í§àÃÒ  äÁèãªèà¾ÃÒж١ÃÒª¡Òúѧ¤Ñºáµèà»ç¹à¾ÃÒÐàÃÒÍÂÒ¡·Óàͧ

                ¡ÒûÃѺà»ÅÕ蹾ĵԡÃÃÁ¢Í§¼Ùé¹Ó·ÕèºéÒ¹ÍÒ¨ÁÕàÁÕªèÇÂàµ×͹  áµèã¹·Õè·Ó§Ò¹  ¨ÐËÒ¤¹ÁÒ¡ÅéÒµÔàÃÒÂÒ¡  â´Â੾ÒÐÅÙ¡¹éͧ  à¢Ò¨Ð¡ÅÑÇ  áÅéÇàÃÒ¡ç¨ÐäÁèÁÕ¡ÃШ¡Êзé͹  ¨§ËÒ¤¹Ê¹Ô··Õè¡ÅéÒµÔàÃÒÂÒ¡  â´Â੾ÒÐÅÙ¡¹éͧ  à¢Ò¨Ð¡ÅÑÇ  áÅéÇàÃÒ¡ç¨ÐäÁèÁÕ¡ÃШ¡Êзé͹  ¨§ËÒ¤¹Ê¹Ô··Õè¡ÅéÒàµ×͹àÃÒàÇÅÒàÃÒà¼ÅÍ  ¡ç¡ÅéҺ͡àÃÒ  ·ÓãËéà¢ÒäÇéã¨àÃÒÇèÒàµ×͹àÃÒ  áÅéÇ¡çäÁèÁÕ¾ÔÉÀÑÂã¹ÀÒÂËÅѧ

                ¨§ÊÃéÒ§¹ÔÊÑÂã½èàÃÕ¹ÃÙé  (Egle  to  Learn ÍÂÒ¡àÃÕ¹ÃÙé  ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÍÒ¨àÃÕ¹¨Ò¡ºØ¤¤ÅÀÒ¹͡´éÇÂ

                ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¼Ùé¹Ó㹸ØáԨ¤Ãͺ¤ÃÑÇ  (Family  Business)  à¢Ò¨ÐÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹à¨éҢͧÊÙ§  ãªé¤ÇÒÁÃÙé§èÒÂæ  áÅéÇ¡çàÍÒÁÒ·ÓàÅ  ¡ÅéҵѴÊԹ㨷ÕèÃÇ´àÃçǷѹ¡ÒÅ  ÁÕâ¤Ã§¡ÒÃÅ´µé¹·Ø¹Å´¢Í§àÊÕµÅÍ´  à¾ÃÒлÃÐËÂÑ´ä´é¡ç¤×Í¡Óäà ÁÕ¡ÒþѲ¹Òà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ·Óà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ããªéàͧ·Ó§Ò¹ä´é  áµèäÁèËÃÙ  ÍÒÂØ¡ÒÃãªé§Ò¹ÍÒ¨á¤è  70%  à·Õº¡Ñº¢Í§´Õ  áµèµé¹·Ø¹á¤è  30%  ËÒ¡ÁÕ¤Ùèá¢è§áºº¹Õé¡ç¹èÒ¡ÅÑÇ  ÍÒ¨»ÃдÔÉ°ìà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¨Ò¡ÇÑÊ´Øà¡èÒ  àËÅ×ÍãªéËÃ×Íãªéà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãà¡èÒÁÒ«èÍÁãËÁè¡çÊÙéä´é  ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃãËÁè  10  à·èÒ

                ¸ØáԨ¤Ãͺ¤ÃÑÇ  à»ç¹à²èÒá¡è  ¤Ô´àͧ  ÁÕªèÒ§·ÕèÃͧÃѺ  ÊÒÁÒö·Ó  ´Ñ´á»Å§ãªéáÅéÇ  ¡çÁÒ»ÃѺ»ÃاµÑ´µèÍ  ÁÒàª×èÍÁµèÍ·ÓµèÍ  àÈÉàËÅç¡¡çäÁè¢Ò  à¡çºäÇéà»ç¹ËÁÇ´ËÁÙè  à¡çºäÇéÁÒÊÃéÒ§à¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ÃÒ¤Ò¶Ù¡  ·ÓµèÍ  »ÃѺ»Ãا´Ñ´á»Å§ãËéà¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾´Õ¢Öé¹

                ¡Ò÷ÓÃÑéǺéÒ¹ÃÑéÇ·Õè´Ô¹ ÁÕãËéàÅ×Í¡¨Ð¡价ÕÅЪÑé¹  áÅéÇä»»ÃСͺµÔ´µÑé§ã¹¾×é¹·Õè¡çä´éËÃ×Í  ¨ÐËÅèÍ·Ñé§á¼§àÅ¡çä´é  ·Óà»ç¹á¼¹æ  áµèŧàÊÒà¢çÁÃͧÃѺ  Åèǧ˹éÒ  ¡çãªéö¡仵ԴµÑé§àÅ  ¨Ðä´éà»ÃÕº´éÒ¹¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ  ËÃ×ͨСáÁè¾ÔÁ¾ìáÁèẺä»ËÅèÍã¹¾×é¹·ÕèµÔ´µÑé§àÅ¡çä´é  à»ç¹¡ÒâÒ·Ñé§ÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒõԴµÑé§ãËéàÊÃç¨

                ¡ÒõèÍÃͧÃÒ¤Ò  ÅÙ¡¤éÒÊÒÁÒöµèÍÃͧ¡Ñºà²èÒá¡èâ´ÂµÃ§ä´é·Ñ¹·Õ  áÅеѴÊԹ㨫×éÍ¢Ò·ѹ·Õ

                ¡Òë×éÍá¼è¹àËÅç¡ãËÁèÁÒ·Ñ駪Ôé¹ãË­èæ  ÁҵѴàËÅ×ÍàÈÉ   áÅéÇ·Ôé§àÈÉ  5  Ê  ä»  ÍÂèÒ§¹ÕéᾧÊÙéã¤ÃäÁèä´é  µéͧãªéàÈÉàËÅç¡àÈÉÇÑÊ´ØÁÒ·Óà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¨Ö§¨Ðä´éà»ÃÕº´éÒ¹µé¹·Ø¹  áÅÐäÁèàÊÕÂàÇÅÒÃͧ͢ÃÍÇÑÊ´ØÁÒ·Ó

                ¤ÇÒÁä´éà»ÃÕº¢Í§à²èÒá¡è·éͧ¶Ôè¹ ¤×Í  ÃÙé¨Ñ¡¤¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´à¡×ͺ·Ñé§ËÁ´  ·Ñ駠 ͺµ.  ͺ¨.  à¢Ò¨ÐàʹÍÃÒ¤Ò·Õè¡ÓäÃä´é¡ç¢ÒÂáÅéÇ  à¾ÃÒе鹷ع¶Ù¡  ¸ØáԨãË­è·ÕèËÃÙËÃÒ¨ÐÁյ鹷عµèÓ¡çÂÒ¡  Å´ÃÒ¤ÒŧÁÒÊÙé¡ç·Óä´éÂÒ¡à¾ÃÒе鹷عÊÙ§¡ÇèÒÁÒ¡

                ¤ÇÒÁà»ç¹à²èÒá¡è  ÊÒÁÒö·Ó¸ØáԨµèÍà¹×èͧàª×èͧ⧠ (diversity)   ¢Í§ÊÔ¹¤éÒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂä´é§èÒ  ¨Ò¡¸ØáԨËÅèͤҹ  ¡çÊÒÁÒö¢Ò¤͹¡ÃÕµ¼ÊÁàÊÃç¨ä´éáÅéÇáµèÅÙ¡¤éÒµéͧ¡Òà «ÖéÍËÔ¹  ´Ô¹  ·ÃÒ  ÁÒãªé§Ò¹àͧ  ¾Í¤¹¢Íáºè§«×éÍ¡ç¢ÒÂ仨¹à»ç¹¸ØáԨ

                ¡ÒâÒ¡ç¢Ò¨ҡä«âÅ  ·Ø¡ä«âÅÁÕµÑÇÇÑ´¹éÓ˹ѡ  (Load  Cell)  àÍÒöºÃ÷ءÁÒà·ãÊè¡ÐºÐ  ¡ÐºÐ¡ç¶Ù¡´Ö§¢Öé¹ä»µÒÁÅÒ§  áÅéǼÅÔ¡¡ÅѺÁÒà·Å§ä«âÅ  à»ç¹ÍØ»¡Ã³ì·ÓàͧẺ§èÒÂæ   ãªéÊÅÔ§´Ö§   àÇÅÒöÁÒÃѺÊÔ¹¤éÒ¨Ò¡ä«âÅ  ¡çà»Ô´ãµéä«âÅŧöºÃ÷ء  µÑÇÇÑ´¡çÇÑ´¹éÓ˹ѡ  ¢ÒÂà»ç¹µÑ¹¹éÓ˹ѡà»ç¹¡ÒäǺ¤ØÁÃдѺã¹ä«âÅ´éÇÂà»ç¹µÑÇÇÑ´¡ÒâÒ´éÇ»ØëÁ¤Çº¤ØÁ¡çãË­èæ  äÁèà·èËì  áµèãªé§Ò¹ä´é´Õ

                ÅÒ¹¡Í§ËÔ¹  ¡Í§·ÃÒ¡çà»ç¹ÅÒ¹¤Í¹¡ÃÕµäÁ軹à»×é͹  ¢Í§¢Ò¨֧ÊÐÍÒ´  ÊÒÁÒö¹Óä»ãªé§Ò¹¼ÊÁ»Ù¹áÅéÇä´é¤Í¹¡ÃÕµá¢ç§áç

                ÊØ´·éÒ¡ç¨ÐàËç¹ÇèÒ  ·ÔÈ·Ò§¡ÒúÃÔËÒÃͧ¤ì¡Ã¨ÐÁÒà¹é¹·ÕèÇÔÊÑ·Ñȹì·Õè¨Ðä»  áÅéÇÁÒ´ÙáÅàÃ×èͧ¤¹ãËéÁÕá¹Ç¤Ô´  áÅоĵԡÃÃÁ·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡Ñº¸ØáԨ  ¡ÒáêÍ»»ÕéàÃ×èͧà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãà·¤â¹âÅÂÕ¹Ñé¹äÁèÂÒ¡  ãªéàÇÅÒÊÑé¹æ  ¡çä´é  áµè¡ÒèСêÍ»»ÕéàÃ×èͧ¤¹µéͧãªéàÇÅÒäÁè¹Ò¹¡ÇèÒ  5-10  »Õ  ºÒ§·Õ¡ç·ÓäÁèä´éàÅ  ÁѹÂÒ¡  à¾ÃÒÐÁѹà»ç¹¹ÔÊÑÂà»ç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁÁ¹ØÉÂì

                ¡ÒÃÊÃéÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ç¨ÐàÃÔèÁ¨Ò¡¼Ùé¹Ó¼ÙéºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§  ÁÒà»ç¹µé¹áºº  ·Ó´Ù·ÓãËéàË繺èÍÂæ  ¾ÃèÓÊ͹  ¾Ù´ºèÍÂæ  ¾Ù´«éÓæ  µÍ¡ÂéÓ  ¨¹à¢éÒ㹴ǧ¨Ôµ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹  ÅÙ¡¹éͧ¡ç¨Ðàª×èÍáÅзӵÒÁ  ¾Í·ÓµÒÁ¡çµéͧÁÕ¡ÒáÅèÒǪÁ  ¡Âèͧ  ÊÃéÒ§¤ÇÒÁà»ç¹¡Ñ¹àͧ¡ÑºÅÙ¡¹éͧ  ·ÓãËéÅÙ¡¡ÅéÒà»Ô´ã¨ÃѺ¿Ñ§¼Ùé¹Ó¡çàªÕÂÃìáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè´Õæ  ãËéà¡Ô´ÊÓËÃѺ¹ÔÊÑ·ÕèäÁè´Õ  ¡çãËéÅ´ÅÐàÅÔ¡  ·ÓÍÂèÒ§¹Õéä»ÊÑ¡ÃÐÂÐ˹Ö觠 ͧ¤ì¡Ã¡ç¨Ðà»ç¹Í§¤ì¡ÃÊØ¢Êѹµì  áÅéǪèÇ¡ѹ¼ÅÑ¡´Ñ¹¸ØáԨãËéà¨ÃÔ­Êش˹éÒµèÍä»

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹