Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

ÊÃéÒ§ÇѲ¹¸ÃÃÁͧ¤ì¡Ã´éÇÂà¡Áá·§ÅÙ¡â»è§

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

6  ÊÔ§ËÒ¤Á  2547

Font : CordiaUPC

¡µÔ¡Ò

          1. ¨Ñ´·ÕÁ  5-12  ¤¹   (ãËéáºè§¡Ñ¹¤ÃÑé§ÅÐ 2 ·ÕÁ)

          2. ·ÓäÁéä¼èµÔ´»ÅÒÂàËÅç¡áËÅÁ  àÃÕ¡ÇèÒ  ËÅÒÇáËÅÁ

          3. ·ÓÅÙ¡â»è§á¢Ç¹äÇé·Õèµé¹äÁéÃдѺ 60-80 «Á. ¨Ó¹Ç¹µé¹ÅÐ 2 ÅÙ¡ ÃÇÁ 2 µé¹

          4. ãËé·Ø¡¤¹ãªé¼éÒ»Ô´µÒáÅéǹÑ觺¹äÁéä¼èÂÒÇ·ÕèÁÕËÅÒÇáËÅÁËèÒ§¨Ò¡ÅÙ¡â»è§ 10 ¡éÒÇ

          5. ÍÕ¡¤¹äÁèµéͧ»Ô´µÒ ¤Íº͡·ÔÈ·Ò§ ËéÒÁãªéµÑǴѹ

          6. ãËéÊÑ­­Ò³ ·Ó§Ò¹ 3 ¹Ò·Õ

          7. ÅÙ¡â»è§áµ¡ÅÙ¡ÅÐ 5 ¤Ðá¹¹ 4 ÅÙ¡¡ç 20 ¤Ðá¹¹

 

ÊÔ觷ÕèÊ͹

1.      ¡ÒÃàÍÒª¹Ð¤Ùèá¢è§´éÇ»ѭ­Ò ºÒ§¤¹á·§ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ ÇÔ¸ÕÍ×è¹ æ ¡çÁÕâ´Â¡ÒÃá¡Ç觻ÅÒÂÅÙ¡â»è§¡çᵡä´é  (Innovation)

2.      ¡Ò÷ӧҹà»ç¹·ÕÁ  (Team work) ·Ñ駷ÕÁµéͧ·Ó§Ò¹¾ÃéÍÁ æ ¡Ñ¹

3.      ¡ÒÃÊ×èÍÊÒú͡·ÔÈ·Ò§ (Communication)

 

ÃдÁÊÁͧâ´Â«Ñ¡¶ÒÁ

          ¡µÑÇÍÂèÒ§ã¹Í§¤ì¡Ã·ÕèÅÙ¡¹éͧäÁèÃÙé·ÔÈ·Ò§ áµè¹ÒÂÃÙéÇèÒͧ¤ì¡Ãä»·Ò§ä˹ ¹Ò¨к͡ÅÙ¡¹éͧ¡çµéͧ·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁ áÅеéͧÁÕ¡ÅÂØ·¸´éÇÂ

Spear for Balloon Penetration

 

 

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹