Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

à¡Á½Ö¡·Óá¼è¹â¦É³Ò

Advertising  Campaign  Game

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ã¡®Ò¤Á  2549

Font : CordiaUPC

        ÅͧÁÒ·Óá¼è¹â¦É³Ò¡Ñ¹à¶ÍР ÊÁÁµÔÇèÒàÃÒàÃÕ¹àÃ×èͧ  â¤éª  àÃÕ¹ÃÙé¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧâ¤éª   (¹ÔÂÒÁ)  ËÅÑ¡¢Í§â¤éª  »ÃСͺ´éÇÂÍÐäà àªè¹  ÁÕ¡ÒÃÍØ»¶ÑÁÀì  (Foster)  ¡ÒÃáºè§»Ñ¹  (Impa )  áÅСÒà (Inculcate)  Åͧà¢Õ¹¢éͤԴá¹Ç¤Ô´ÊÑ¡  10  ÍÂèÒ§  ¨Ò¡¡ÒÃÃдÁËÃ×ÍãªéÇÔ¸Õà¢Õ¹ŧ¡ÃдÒÉáÅéÇàÍÒÁÒ»Ð

                ´ÙµÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃâ¦É³Ò  ¨Ò¡µÑÇÍÂèÒ§§Ò¹¨ÃÔ§«Ö觻ÃСͺ´éÇ  3  Êèǹ  Áմѧ¹Õé

                -  ËÑÇàÃ×èͧ  (Headline  or  Tag  line)

                -  ÃÙ»ÀÒ¾  ÊÑ­ÅÑ¡É³ì  (Picture/Gimmick/Symbol)

                -  ÃÒÂÅÐàÍÕ´  ¤Ó͸ԺÒ  (Detail/Description)

                ãËé·Ø¡¤¹ã¹¡ÅØèÁ  ªèÇ¡ѹ·Ó  ÇÒ´áÅÐà¢Õ¹ŧ㹡ÃдÒÉ¿ÅÔªªÒÃìµ

                ãËéáµèÅФ¹ä»Å§¤Ðá¹¹  ·Óà¤Ã×èͧËÁÒ¶١  (/)  ŧº¹á¼è¹â¦É³ÒáµèÅСÅØèÁ  à¾Õ§¤¹ÅÐ˹Ö觶١  (àÅ×Í¡ä´é  1  »éÒÂ/¤¹)  ËéÒÁàÅ×Í¡»éÒ¢ͧ¡ÅØèÁµÑÇàͧ

                ãËé¡ÅØèÁ·ÕèÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ¶١ÁÒ¡·ÕèÊØ´  àÍÒÁÒ˹éÒªÑé¹áÅéÇÊÑÁÀÒɳìÇèÒ  ·ÓÍÂèÒ§äè֧à»ç¹·Õè¶Ù¡ã¨¤¹Í×è¹æ  ËÃ×ͶÒÁÇèÒã¤ÃàÅ×Í¡á¼è¹â¦É³Ò¹Õé  áÅÐÊÒà˵Øã´¨Ö§àÅ×Í¡

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹