Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2553

ä¿äËÁé¨Ò¡¡ÒÃàª×èÍÁä¿¿éÒ»ÃСÒÂä¿Å§¹éÓàÊÕ·ÕèÁÕ¤ÃÒº¹éÓÁѹ»¹à»×é͹

Welding Fire in waste oils

 

       ¡ÓÅѧàª×èÍÁÍÂÙè㹺ÃÔàdzºè͹éÓàÊÕ  ¢³Ðàª×èÍÁÍÂÙèä´éµÃǨÊͺÇèÒ äÁèÁÕ¤ÃÒº¹éÓÁѹ·Óä´éä»ÊÑ¡¤ÃÙèÁÕÍÕ¡¤¹¡ÓÅѧÅéÒ§¡ÃͧÍÂÙè  áÅéÇ»ÅèͤÃÒº¹éÓÁѹÍÍ¡ÁÒ  ¨Ö§ÅØ¡äËÁéµÔ´ä¿

       á¹Ç·Ò§á¡éä¢ä´é¡Ó˹´à»ç¹¨Ø´  Hot  Work  Permit  ¤×Í  µéͧ¢Í͹حҵáÅÐÁÕ  WI 

ÃѺÃéͧ

¢éͤԴÍ×è¹

       -  ¹Ó¶Ñ§´Ñºà¾ÅÔ§ÁÒµÔ´µÑé§ã¡Åéæ  ÊÑ¡  2-5  ¶Ñ§

       -  ºè͹éÓàÊÕ¡çµéͧÁÑè¹ã¨ÇèÒäÁèÁÕÊÒÃäÇä¿»¹ÁÒ  ¢Í´Ù㺡ӡѺ¹éÓàÊÕÂ

       -  ¡Ãͧ¹éÓÁѹáÁé¹ÇèÒã¹ÊÒúӺѴ¹éÓàÊÕ¨ÐÁÕ¤ÃÒº¹éÓÁѹÁÒ¡  áµèÀÒÂ㹡Ãͧà»ç¹µÑÇ´Ñ¡¹éÓÁѹ  ¨Ö§ÁÕ»ÃÔÁÒ³¹éÓÁѹÁÒ¡ËÒ¡ÅéÒ§ÍÍ¡ÁÒ

       -  ãËéÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»ç¹¾Ôɢͧ¹éÓàÊÕÂÇèÒà»ç¹ÊÒÃÍѹµÃÒ»¹ÁÒËÃ×Íà»ÅèÒ

       -  ¤¹ãªé§Ò¹¹éÓàÊÕÂ仺ӺѴµéͧÃÙéÇèÒ¹éÓàÊÕ¹Ñé¹»ÃСͺ´éÇÂÍÐäà ÁÔàªè¹¹Ñé¹ÍÒ¨¨Ðä»ÃÐàºÔ´·Õè¨Ø´ãªé§Ò¹Í×è¹

       -  Hot  Work  Permit    ÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ·ÕèºÃÔàdzºèÍÃѺ¹éÓàÊÕÂËÃ×Íà»ÅèÒ

 

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹