Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2553

 

à¤Ã×èͧÂÔ§¹éÓáçÊÙ§¾ÅÒ´ÅÑè¹ä¶¶Ù¡à¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹

Water jet gun miss target

 

                ¡»×¹ÂÔ§¹éÓáçÊÙ§ºÑ§àÍÔ­¶Ù¡ä¶¾ÅҴ件١à¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹ºÒ´à¨çº  ˹ѧ¶Å¡ÊÀÒ¾à˵ءÒóì

                -  ãÊè¶Ø§Á×ÍäÁè¾ÃéÍÁ

                -  µÑÇÅçͤ䶻׹ªÓÃØ´»¡µÔµéͧ¨ÑºàµçÁ·Õè¨Ö§»Å´ÅçͤÁմѧ¹Õé

·Ò§á¡é

                -  «èÍÁµÑÇÅêͤ·ÕèªÓÃØ´ãËé»ÅÍ´ÀÑ  áÅÐÁÕ¡ÒôÙáÅãËéà¤Ã×èͧÁ×;ÃéÍÁµÅÍ´àÇÅÒ

                -  à¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹ÍÂÙèã¹ÃÑÈÁÕ©Õ´ÂÔ§

                -  äÁèÇèҡóÕã´æ  äÁèÇèÒ¿×¹ÂÔ§¹éÓ¨ÐÍÂÙèã¹ÊÀÒ¾µèÍ·è͹éÓËÃ×ÍäÁè¡çµÒÁËéÒÁªÕé»ÅÒ¡Ãк͡»×¹ä»ÂѧºØ¤¤¤ÅËÃ×ÍÊÔ觢ͧ·Õè¨ÐäÁèàÊÕÂã¨àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃÂÔ§à¡Ô´¢Öé¹

                -  áµèÅТÑé¹·Õèãªé·è͹éÓµéͧÁÕÇÒÅìǤǺ¤ØÁÍÂèÒÁÕ੾ÒЪÑé¹à´ÕÂÇ 

                -  ͺÃÁãËé¼Ùéãªé§Ò¹¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒûÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃãªéÍÒÇظ»×¹ÂÔ§¹éÓáçÊÙ§

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹