Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

10  Á¡ÃÒ¤Á  2550
 

Áҵðҹ¡ÒÃãªé»éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

Warning Tag Standards 

1.  Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì

                à¾×èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ¡Ñº¼Ù黯ԺѵԷÕèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñºà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  àªè¹  ¡ÒõÃǨÊͺ  ¡ÒûÃѺµÑ駠 à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃËÃ×ÍÍØ»¡Ã³ì  ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´  ¡ÒÃàµÔÁ¹éÓÁѹËÅèÍÅ×è¹ËÃ×ͨÒÃкՠ ËÃ×Í«èÍÁºÓÃاà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ÍØ»¡Ã³ì  à»ç¹µé¹

 

2.  ¢Íºà¢µ¡ÒÃãªé

                Áҵðҹ¹Õé¨Ðãªé¡Ñº¼Ù黯ԺѵÔ㹡ÒÃà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã㹡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ  áÅСÒëèÍÁºÓÃاà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

 

3.  ÅѡɳÐáÅЪ¹Ô´¢Í§»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                »éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¨Ðáºè§ÊÕµÒÁÊѧ¡Ñ´¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹  ´Ñ§µÒÃÒ§¢éÒ§ÅèÒ§¹Õé

             

Êѧ¡Ñ´

Êբͧ»éÒÂËéÒÁáµÐ

Êբͧǧ¡ÅÁ/ÊÕèàËÅÕèÂÁÀÒÂã¹»éÒÂ

¾¹Ñ¡§Ò¹Êèǹ¼ÅÔµ

ÊÕ¢ÒÇ

ÊÕ¹éÓà§Ô¹

¾¹Ñ¡§Ò¹Êèǹ«èÍÁºÓÃا

ÊÕ¢ÒÇ

ÊÕá´§

¼ÙéÃѺàËÁÒ

ÊÕàËÅ×ͧ

ÊÕá´§

 

4.  ¢éÍ¡Ó˹´¢Í§¡ÒÃãªé»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                4.1  à¾×èÍãËéà»ç¹ä»µÒÁÁҵðҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ãËéá¢Ç¹»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·ÕèÊÇÔµ«ì

                     ËÃ×ÍÇÒÅÇì·Ø¡µÑǢͧà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧàÁ×èÍà¢éÒä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ËÃ×Í«èÍÁºÓÃاã¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                        à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍغѵÔà˵طÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹

                4.2  ¼Ùé·Õèá¢Ç¹»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¨Ðµéͧãªé»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·ÕèÃкت×è͵¹àͧ

                       à·èÒ¹Ñé¹  áÅеéͧá¢Ç¹·ÕèÊÇÔµ«ìËÃ×ÍÇÒÅì·Ø¡µÑǢͧà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡ÒÃà¢éÒä»

                       »¯ÔºÑµÔ§Ò¹ËÃ×Í«èÍÁºÓÃاã¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                4.3  ËéÒÁºØ¤¤ÅÍ×è¹·ÕèäÁèÁÕª×èÍÃкØã¹»éÒÂà¢éÒä»ÂØè§à¡ÕèÂÇËÃ×Í»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃã´æ  ¡ÑºÊÇÔµ«ìËÃ×ÍÇÒÅìÇ  ·ÕèÁÕ

                       »éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãá¢Ç¹ÍÂÙè

                4.4  ¡ÒÃá¢Ç¹ËÃ×Ͷʹ»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñà µéͧ·Óâ´ÂºØ¤¤Å·ÕèÃкت×èÍã¹»éÒÂà·èÒ¹Ñé¹

                4.5  㹡óշÕèµéͧá¢Ç¹»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·ÕèÊÇÔµ«ìµÑÇà´ÕÂǡѹ  ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹·Õè·Ó§Ò¹

                       à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñ¹ÊÇÔµ«ì¹Ñé¹  µéͧá¢Ç¹»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¢Í§µ¹àͧ·Ø¡¤¹  â´ÂãËéá¢Ç¹

                       «é͹¡Ñ¹äÇé  áÅÐã¹·Ø¡¡Ã³ÕËéÒÁ·Ó§Ò¹â´ÂÍÒÈÑ»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¤¹

                       Í×è¹  â´ÂÅÐàÅ¡ÒÃá¢Ç¹»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¢Í§µ¹àͧ

 

 

5.  ¢Ñ鹵͹¾×é¹°Ò¹¢Í§¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹¡ÒÃà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã㹡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ  ËÃ×Í¡ÒëèÍÁºÓÃا

     à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

                ÊÒÁÒöáºè§¢Ñ鹵͹¡ÒÃãªé»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãä´é  2  ¡Ã³Õ  ´Ñ§¹Õé

     5.1  ¡Ã³Õ¡ÒÃà¢éÒä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡Ñºà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  àªè¹  ¡ÒõÃǨàªç¤  ¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  à»ç¹µé¹

 

 

 

 

 

5.2  ¡Ã³Õ¡ÒëèÍÁºÓÃاà¤Ã×ͧ¨Ñ¡Ã

 

  

6.  ÊÃØ»ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃãªé»éÒ¤ÓÊÑè§ËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

     6.1  µéͧÁÕ»éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃµÔ´µÑÇäÇéµÅÍ´àÇÅÒ

     6.2  ¡ÒÃá¢Ç¹áÅСÒöʹ»éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  µéͧà»ç¹ºØ¤¤Å·ÕèÃкØäÇéã¹»éÒÂà·èÒ¹Ñé¹

     6.3  »éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¨ÐµéͧÁÕËÁÒÂàÅ¢ÅӴѺ¡Ó¡Ñº

     6.4  ¶éÒ¡Ò÷ӧҹ㹡Ãкǹ¡ÒüÅÔµ  ËÃ×Íà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·Õèµéͧ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹àÊÃç¨ÊÁºÙóìáÅéÇ  ¨Ð¡ÅѺ¤×¹

            ÊÙèÁҵáÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ´ÔÁ  â´Â¡Òöʹ»éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã

     6.5  ËéÒÁºØ¤¤Åà¢éÒä»ã¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  â´Âà´ç´¢Ò´  ËÒ¡  Break  Switch  (BS)  ÍÂÙèã¹µÓá˹觠 Run

     6.6  ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃá¢Ç¹»éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ËÃ×Íà»ç¹»ÃШӠ ¨ÐÁÕ¡ÒõԴµÐ¢Í㹺ÃÔàdzã¡Åéæ

            ¡ÑºÊÇÔµ«ìµèÒ§æ

     6.7  ËÒ¡¡ÒÃá¢Ç¹»éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ·ÕèÊÇÔµ«ìµÑÇã´·Óä´éÂÒ¡ãËéµÔ´µÐ¢Í㹺ÃÔàdzã¡Åé¡ÑºÊÇÔµ«ì¹Ñé¹

            á·¹  áÅÐÁÕ¡Ò÷ÓÁ×ͪÕé  »Ò¡ÂéÓ ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¼Ô´¾ÅÒ´ËÃ×Í¡Òöʹ»éÒÂ

     6.8  ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õèà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃÁÕÊÇÔµ«ì˹éÒà´ÕÂǡѹµÑé§áµè  2  ¨Ø´¢Öé¹¢Öé¹ä»»éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·ÕèÊÇÔµ«ì

            ·Ø¡¨Ø´

     6.9  ·Õèἧ¤Çº¤ØÁ  (Control  Panel)  ¢Í§à¤Ã×èͧà´ÕÂǡѹàÁ×èÍÁÕÊÇÔµ«ìµÑé§áµè  2  ¨Ø´¢Öé¹ä»ÊÒÁÒöá¢Ç¹

            »éÒÂËéÒÁà´Ô¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·ÕèáµèÅШش  ËÃ×ͨÐá¢Ç¹»éÒÂÃÇÁà¾×èÍáÊ´§à¢µ¡ÒäǺ¤ØÁÃÇÁ¡Ñ¹ä´é

     6.10  㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¹Í¡¨Ò¡¨Ð»¯ÔºÑµÔµÒÁÁҵáÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ·Õèà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³ì·Õè¡ÓÅѧ

               »¯ÔºÑµÔ§Ò¹áÅéÇ  Âѧµéͧ´Óà¹Ô¹µÒÁÁҵáÒäÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³ì·ÕèÍÂÙèºÃÔàdz

               ã¡Åéà¤Õ§´éÇÂ

     6.11  ËÅѧ¨Ò¡Åçͤ  Break  Switch  (BSlnterlock  Switch  (ls áÅéÇãËéµÃǨÊͺÊÇÔµ«ìÇèÒ·Ó§Ò¹

              ËÃ×ÍäÁè

     6.12  㹡óշÕè  Break  Switch  (BSlnterlock  Switch  (ls äÁèÊÒÁÒöÅçͤä´é  ãËé¡ÒõÃǨÊͺä»

              ·ÕèÊÇÔµ«ì , ÇÒÅìÇ  Mechanical  stopper  áÅеéͧÁÕ¡Ò÷ÓÁ×ͪÕé»Ò¡ÂéÓ´éÇ·ء¤ÃÑé§

 

 

 

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹