Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

18  ¡Ã¡®Ò¤Á  2554

 

¤¹µÑ´ÍéͶ١¿éÒ¼èÒµÒÂ

Thunderbolt into sugar cane workers

 

                ¤¹§Ò¹µÑ´ÍéÍ¡ÓÅѧµÑ´ÍéÍÂÍÂÙèã¹äÃèÍéÍ·Øè§âÅ觠 ¢³Ð½¹¿éҤйͧ »ÃÒ¡®ÇèÒ¿éÒ¼èÒµÒ·ѹ·Õ  4  Ⱦ 

                ¢éÍá¹Ð¹Ó¢³ÐÍÂÙèã¹·Øè§âÅè§äÁè¤ÇÃãÊèÍØ»¡Ã³ì·Õèà»ç¹Ê×èÍä¿¿éÒ  àªè¹ÊÃéͤÍâÅËР ÍÂèÒ·Ó§Ò¹·Õèµéͧ¡ÁÕ´ÊÙ§  ¤ÇÃËź㹷Õè¡ÓºÑ§  »Ô´â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í  ¡Ã³Õ¨Óà»ç¹ãËéËÁͺÃÒº¡Ñº´Ô¹

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹