Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

3  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2551

 

 ·è͹àËÅç¡ÅêͤãµéàºÃ¤¤ÅÑÊö»Ô¡ÍѾ

Steel  rod  under  break  and  clutch

 

 

          ¹Õèà»ç¹¡Ã³Õà¡×ͺÍغѵÔà˵ؠ (Near  Miss)  àÍÒÁÒàÅèÒÊÙè¡Ñ¹¿Ñ§ ÁÕàÈÉàËÅç¡à¢éÒà¤Ã×èͧÂèÍ  à»ç¹àËÅç¡¡ÅÁ¢Í§Ã¶à¨ÒÐËÔ¹  ¾Í¾º¡çà¡çºâ¹¢Öé¹ÁÒ¨Ò¡ÍèÒ§ áÅéÇËÂÔºÁÒà¡çº·Õèö»Ô¡ÍѾËÅѧà¡éÒÍÕ餹¢Ñº

          ªèǧàÊ鹷ҧŧà¢Ò ËÑÇö»Ô¡ÍѾàÍÕ§ŧ ·ÓãËé·èÍàËÅç¡ËÁع¡ÅÔé§ Å§ä»ÍÑ´ãµéàºÃ¤áÅФÅÑÊö»Ô¡ÍѾ¨ÐàºÃ¤¡çäÁèä´é ¨Ðà»ÅÕè¹à¡ÕÂÃì¡çäÁèä´é

          ¹Ö¡ä´éÇèÒÁÕàºÃ¤Á×Í¡çÅͧàÅÕ駴٠¢Ò«éÒ·ÕèÇèÒ§ÍÂÙè¾ÂÒÂÒÁà¢ÕèÂÍÍ¡ ⪤´Õ·Õèà¢ÕèÂÍÍ¡ÁÒä´é ¨Ö§ä´é¡éÁËÂÔºÍÍ¡ä»  ¨Ö§ÊÒÁÒö¢ÑºµèÍä»ä´éâ´Â»ÅÍ´ÀÑÂ

          ÍØ·ÒËóìàÃ×èͧ¹Õéà¢ÒäÁèãËéàÍҢǴàËÅéÒ ·è͹àËÅç¡ ¡é͹ËÔ¹  äÇé·Õèãµé¤¹¢Ñº¡ç¨Ðà¡Ô´à˵Ø㹡óչÕéàªè¹¡Ñ¹

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹