Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  àÁÉÒ¹  2551

ÍغѵÔà˵ءÃÐⶹ¤ÃͺËÑÇà´ç¡

Children  Accident : Spittoon cover Head

 

         ¢³Ð¹Ñ觴ٷÕÇÕ»ÅèÍÂãËéà´ç¡ÍÒÂØ  2  ¢Çº  ¹Ñè§àÅè¹ã¡é¡ÃÐⶹ  »ÃÒ¡®ÇèÒà´ç¡àÅè¹àÍÒ¡ÃÐⶹ¤ÃͺËÑÇ  áÅéÇ´Ö§äÁèÍÍ¡  ¡ÃÐⶹ¶Ö§¨ÁÙ¡  ä»ËÒËÁͪèÇ´֧ÍÍ¡â´ÂãªéÇÒÊÅÔ¹·ÒáÅéÇ´Ö§à»ç¹ªÑèÇâÁ§¨Ö§´Ö§ÍÍ¡

               à»ç¹ÍØ·ÒËóìÇèÒ  ÃÐÇѧà´ç¡àÅè¹ã¡Åé¡ÃÐⶹËÃ×ͶاËÃ×ÍÊÔè§Í×è¹  ÍÒ¨à»ç¹ÍѹµÃÒ¶֧µÒÂä´é

 

           

ºÃÔËÒÃàªÔ§¼ÅÔÀÙÁԻѭ­Ò
 Management by Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹