Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

20  ¡Ñ¹ÂÒ¹  2550

¡ÒèѴ¡ÒèÃҨêèǧʧ¡ÃÒ¹µì

Songkran  Traffic

 

         㹪èǧʧ¡ÃÒ¹µìÍغѵÔà˵بҡ¡ÒèÃÒ¨ÃÁÒ¡  ÀÒ¤ÃÃÑ°µéͧÁÒà¹é¹¡ÒèѴ¡ÒèÃҨà à¾×èÍÅ´ÍغѵÔà˵ؠ â´Â੾ÒÐÍغѵÔà˵طÕè¶Ö§µÒ  ÁÕá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒèѴ¡ÒèÃҨêèǧʧ¡ÃÒ¹µì  ´Ñ§¹Õé

 

1.  ªèǧááʧ¡ÃÒ¹µìà¹é¹¢ÒÍÍ¡  ªèǧËÅѧã¡Å騺à·È¡ÒÅʧ¡ÃÒ¹µìà¹é¹¢Òà¢éÒ  ªèǧ¡Åҧʧ¡ÃÒ¹µìà¹é¹µÃÍ¡«Í¡«ÍÂ

2.  ¤¹à´Ô¹¢éÒÁ¶¹¹¡çÍÒ¨¶Ù¡ª¹ä´é

3.  ÍÂèÒàÁÒáÅéǢѺ

4.  ãËé¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Í  äÁèÊÒ´¤¹Í×è¹â´Âà¢ÒäÁèàµçÁ㨠 ãËéÂÔ¹ÂÍÁ¾ÃéÍÁ㨷Ñ駠 2  ½èÒÂ

5.  ¢Ñº¢ÕèÁÍàµÍÃì䫵ìÁÕâÍ¡ÒÊà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÁÒ¡

6.  àÊé¹·Ò§¼èÒ¹  àªè¹  ÊÃкØÃÕ  ¨Ñ§ËÇÑ´ä˹¡çµéͧ¼èÒ¹àÊé¹¹Õé¡ç¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÁÒ¡

7.  ¾Ô¨ÒóҨҡʶԵÔÊØ´·éÒÂ

               -  ªèǧáááÅÐÊØ´·éÒÂà»ç¹ÍغѵÔà˵بҡö¹µì

               -  ªèǧ¡ÅÒ§à»ç¹ÍغѵÔà˵بҡöÁÍàµÍÃì䫵ì

8.  ÊÒà˵ءÒõÒÂÁÑ¡à¡Ô´¨Ò¡ÁÍàµÍÃì䫵ì-àÁÒÊØÃÒ-äÁèãÊèËÁÇ¡

9.  ÅͧÇÔà¤ÃÒÐËì  SWOT  ´éÒ¹ÍغѵÔà˵بҡ¨ÃÒ¨Ãã¹áµèÅШѧËÇÑ´ËÃ×Ͷ¹¹áµèÅÐÊÒ´Ù

10.  «×éÍËÒËÁÇ¡¡Ñ¹¹ê͵ÃÒ¤Ò¶Ù¡ÁÒ¢Ò¨Ðä´éãªéä´é·ÑèǶ֧

11.  àÃ×èͧÊØÃÒ  àÁÒäÁè¢Ñº  ãË餹·ÕèäÁè´×èÁ¢Ñºá·¹

12.  à´ç¡ºÒ§¤¹á¤è  5  ¢Çº  ¢ÑºÁÍàµÍÃìä«µì  äÁèÁÕ㺢Ѻ¢Õè  »ÃÐʺ¡ÒóìÂѧ¹éÍÂ

13.  ÇÑÂÃØè¹  »ÃÐʺ¡Òóì¹éÍ  ã¨àÃçÇ  ã¨Ãé͹  ÁÑ¡¢ÑºÃ¶àÃçÇ

14.  ÍÂÙèºéÒ¹´Õ¡ÇèÒä»à·ÕèÂÇ·ÕèÍ×è¹  àÅè¹Ê§¡ÃÒ¹µìã¡Åéæ  ºéÒ¹¨Ð»ÅÍ´ÀÑ¡ÇèÒ

15.  ÁÒ´ÙàÊé¹·Ò§¶¹¹  ÇèÒãªé¡ÕèàÊé¹  ¢Õ´ÊÕµÕàÊé¹ãËéªÑ´à¨¹  »ØèÁáÅÐà»éÒÊзé͹áʧäÁèÁÑÇ  ÊÑ­­Ò³ä¿Âѧãªé§Ò¹ä´é  ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ㹡ÒÃãªé§Ò¹¶¹¹  «èÍÁá«ÁãËéàÃÕºÃéÍ  áʧÊÇèÒ§ÁÒ¡¾Í  ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡ÒÃáÅлÃѺ»ÃاàÊé¹·Ò§ÃͧÃѺ§Ò¹ãËé·Ñ¹  ¾×é¹¼ÔǵéͧÃÒº  ËÅØÁºèÍäÁèÁÕ  ·Ò§á¡  ·Ò§àÅÕ觠 ·Ò§ÅÑ´  »éÒÂáÊ´§àÊé¹·Ò§ªÑ´à¨¹·Ò§·Õè¨Ðä»áËÅ觷èͧà·ÕèÂÇ

               ÊÃéÒ§Êоҹ¡ÅѺöãËé  ¤×¹¼ÔǨÃҨà ÁÕªèͧ·Ò§¨ÃÒ¨Ã

16.  ¡ÒõÑ駴èÒ¹ªÒǺéÒ¹

               -  àÁÒ  áÅéÇÁÒÃÕ´ä¶à§Ô¹  ·Óà»ç¹´èÒ¹µÃǨ

               -  ºÑ§¤ÑºãË餹¼èÒ¹ÁÒ¡Ô¹àËÅéÒ  áÅТÍà§Ô¹  10  ºÒ·

               -  ËÑ´»®ÔàʸãËéä´éÇèÒäÁè´×èÁàËÅéÒáÅéÇà»ÅÕè¹à»ç¹ãËéà§Ô¹  10  ºÒ·  á·¹

 

17.  ÇѹÊѧ¢ÒÃÃèͧ  ËÁÒ¶֧  ªèǧàÇÅÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃÅÐÊѧ¢Òà (µÒÂ)  ÁÒ¡

18.  ¡ÒÃàª×èÍÁ⧨ѧËÇÑ´·ÕèàÊé¹·Ò§µÔ´¡Ñ¹  àªè¹  ÊÃкØÃÕ-â¤ÃÒª  µéͧÁÕ¡ÒÃÊè§äÁéµèÍ  ÃѺªèǧµèÍ

19.  ¡ÒÃ⫹¹Ôè§áºè§à¢µ¶¹¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºÊ§¡ÃÒ¹µìÁÕ  ¶¹¹¢éÒǵéÁ  µÑ駪×èÍ  ãËéÁÕ¤ÓÇèÒ  ¢éÒÇ  àªè¹  ¶¹¹¢éÒÇÊÒà ¶¹¹¢éÒÇà˹ÕÂÇ  ¶¹¹¢éÒÇà¨éÒ

20.  ªèǧʧ¡ÃÒ¹µì·Ò§ÃÒª¡ÒÃäÁèä´éà·ÕèÂÇ  µéͧÁÒ´ÙáŤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãËé»ÃЪҪ¹

21.  ¡Òéմ¹éÓ  ¡ÒÃÊǹÊÒ´  à»ç¹ÍѹµÃÒÂ

22.  ¡ÒÃãªé·ËÒõÓÃǨà·È¡Ô¨  ÁÒªèÇÂ㹡èѴ¡ÒèÃÒ¨Ã

23.  â·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í  ãËéãÊè¶Ø§¾ÅÒʵԡÃÐÇѧªÓÃØ´à¾ÃÒÐà»Õ¡¹éÓ

24.  äÁ辡¾ÒÍÒÇظ㹡ÒÃà·ÕèÂÇʧ¡ÃÒ¹µì

25.  ¹Ñè§Ã¶¡ÐºÐ·éÒÂöäÁèÁÕÃÒǨѺ  ´×èÁÊØÃÒËÅѧöà»ç¹ÍѹµÃÒÂ

26.  áµè§¡ÒÂäÁèÅèÍáËÅÁ  ¶Ù¡¹éÓáÅéÇäÁè´Ùâ»Ã觨¹àËç¹ÃÙ»ÃèÒ§

27.  µÃǨàªç¤àºÃ´Ã¶

28.  µÑé§ÊµÔ¡è͹ʵÒÃì·  ÇÔè§äÁèàÃçÇ  äÁè¤ÇÃà¡Ô¹  90  ¡Á./ªÁ.

29.  à´ç¡ÊÒ´¹éÓ  ÃÐÇѧ¨Ð¶Ù¡¡ÃШ¡Ã¶áÅéÇÁͧäÁèàËç¹Ã¶¨Ð¢Ñºà«¶ÅÒà¢éÒª¹

30.  ´ÒÃÒ¡çÍÒ¨ÁÕà·ÕèÂÇ·ÕèµÃÍ¡¢éÒÇÊÒÃ

 

 

 

           

¾Ø·¸ÇÔ¸ÕºÃÔËÒÃ
Buddhist Style in Management

¡ÅѺ¢Ö鹺¹