Font : Tahoma    

ÊÁËÇѧ  ÇÔ·Âһѭ­Ò¹¹·ì

¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2553

 

¤Ñ¹¹Ñè§ÃéÒ§Å×è¹ËÑÇà¢èÒ¡ÃÐá·¡

Slipping Plate form

 

                ¢ÂѺ¹Ñè§ÃéÒ¹â´Â¶ÒÇÃãªéÁ×Í  2  ¢éÒ§  ¡Ò§¨ÑºàÊÒ¹Ñè§ÃéÒ¹áÅéÇàÍÒËÅѧ¤Ñ¹  ¾×é¹ÁÕàÈɽØè¹ÇÑÊ´Ø·ÓãËéÅ×è¹  ¢Òä¶Å仢éҧ˹éÒËÑÇà¢èÒ件١â¤Ã§ÊÃéÒ§

                ÊÀÒ¾¡Òóì

                   -  ÍÂÙèã¹Ëéͧº´ÅÔ¡ä¹µì¾×é¹·Õèá´§à»ç¹Ç§¡ÅÁ

                -  ¾×é¹Å×è¹ÁÕàÈÉÇÑÊ´Ø

                -  ½Øè¹Åԡ乵쵡ŧÁÒÍÕ¡ËÅѧ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´

                -  ¾×é¹àÍÕ§àÅ硹éÍÂ

                -  ¢ÂѺ¹Ñè§ÃéÒ¹¤¹à´ÕÂÇáµèàÇÅÒà»ÅÕ蹡à¾ÅµÁÕËÅÒ¤¹ªèÇÂ

                á¹Ç¤Ô´

                -  ÁÕ  WI  ËÃ×Íà»ÅèÒ㹡ÒÃàª×èÍÁÀÒÂã¹Ëéͧ·ÕèÁÕ½Øè¹ÅÔ¡ä¹µì

                -  Åçͤ¢Ò¹Ñè§ÃéÒ¹¡Ñ¹ÅéÁ

                -  ¡ÒÃàª×èÍÁã¹ËÁéͺ´ÅÔ¡ä¹µìÍÒ¨à¡Ô´ÃÐàºÔ´à¾ÅÔ§äËÁéä´é

                -  ÁÕ  Hot  Work  Permit  áÅÐÍÂÙèã¹ËéͧÍѺÍÒ¡ÒÈ

 

           

ÀÙÁԻѭ­ÒÍÀÔÇѲ¹ì
 Budding Wisdom

¡ÅѺ¢Ö鹺¹